| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji, kajdanek, pałek oraz ręcznych miotaczy gazowych w zarządzie kolei

Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaj i wielkość przydziału oraz sposób i tryb przydziału w zarządzie kolei broni, amunicji, kajdanek, pałek oraz ręcznych miotaczy gazowych, zwanych dalej „sprzętem uzbrojenia”,

2) sposób i tryb ewidencjonowania i przechowywania sprzętu uzbrojenia w zarządzie kolei.

§ 2.
1. Rodzaj i wielkość zapotrzebowania na przydział sprzętu uzbrojenia w zarządzie kolei ustala komendant straży ochrony kolei na podstawie stanu zatrudnienia oraz programu szkolenia funkcjonariuszy.

2. W przypadku utworzenia przez zarząd kolei oddziałów okręgowych i oddziałów rejonowych straży ochrony kolei, określonych w odrębnych przepisach, zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, dla tych jednostek ustalają komendanci oddziałów okręgowych straży ochrony kolei.

3. Przydział sprzętu uzbrojenia przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji następuje na wniosek zarządu kolei.

§ 3.
1. Przydzielony sprzęt uzbrojenia podlega rejestracji w „Książce stanu uzbrojenia”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2. Książkę stanu uzbrojenia wraz z potwierdzonymi przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji kopiami zakupu broni i amunicji przechowuje się w siedzibie jednostki straży ochrony kolei.

3. Za prawidłowe prowadzenie ewidencji sprzętu uzbrojenia w zarządzie kolei odpowiedzialność ponoszą komendant straży ochrony kolei oraz komendanci oddziałów okręgowych i oddziałów rejonowych straży ochrony kolei, jeżeli jednostki takie zostały utworzone.

§ 4.
1. Przydzielony sprzęt uzbrojenia przechowuje się przez całą dobę w odpowiednio przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, umiejscowionym w siedzibie jednostki straży ochrony kolei.

2. Magazyn broni powinien:

1) stanowić oddzielne pomieszczenie usytuowane w budynku murowanym, w miarę możliwości na piętrze,

2) posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym:

a) drzwi obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową lub założoną od strony zewnętrznej kratę ruchomą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm (odstęp pomiędzy prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 mm, a płaskowników w poziomie 80 mm i w pionie 240 mm) oraz zamknięcie co najmniej na dwa zamki patentowe i żelazną sztabę zamykaną na kłódkę patentową,

b) okna osłonięte siatką metalową o średnicy drutu nie mniejszej niż 1,5 mm i wymiarach oczek maks. 10 x 10 mm oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych lub płaskowników stalowych o wymiarach określonych dla krat drzwiowych, umocowanych na zewnątrz od krat i szyb,

c) wyposażenie w sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową, podłączoną do stanowiska pełniącego całodobowy dyżur lub objętego całodobową uzbrojoną ochroną,

d) drzwi do pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1, na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia powinny być zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik nieuprawnionego wejścia.

3. Dopuszcza się stosowanie w otworach okiennych zamiennie z kratami i siatkami szyb specjalnych o odpowiedniej klasie.

§ 5.
Spełnienie wymogów określonych w § 4 stwierdza protokołem komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele:

1) właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji,

2) komendanta straży ochrony kolei.

§ 6.
Prawo wstępu do magazynu mają:

1) komendant straży ochrony kolei lub osoba przez niego upoważniona,

2) przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji w obecności osoby wymienionej w pkt 1.

§ 7.
1. Broń i amunicję, które nie są wykorzystywane do zadań ochronnych, przechowuje się w szafach stalowych, znajdujących się w magazynie broni, o parametrach technicznych odpowiadających szafom przeznaczonym do przechowywania znacznych wartości pieniężnych.

2. Amunicja do broni powinna znajdować się w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach przystosowanych do jej przechowywania i być ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach.

3. Broń na czas przechowywania powinna być wyjęta z futerału i rozładowana, ze zwolnionym kurkiem i odłączonym magazynkiem, technicznie sprawna, kompletna, czysta i zakonserwowana.

4. Ręczne miotacze gazowe przechowuje się w oddzielnej niż broń szafie, ze względu na możliwość korozji metalu.

§ 8.
Wydawanie sprzętu uzbrojenia z magazynu przed rozpoczęciem służby oraz przyjmowanie go po zakończeniu służby podlega rejestracji w „Książce wydania – przyjęcia sprzętu uzbrojenia”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
Amunicję wykorzystaną do celów szkolenia strzeleckiego rozlicza się w „Karcie rozchodu amunicji”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk


Załącznik 1. [WZÓR - KSIĄŻKA STANU UZBROJENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 28 grudnia 1998 r. (poz. 50)

Załącznik nr 1

WZÓR – KSIĄŻKA STANU UZBROJENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - KSIĄŻKA WYDANIA-PRZYJĘCIA SPRZĘTU UZBROJENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR – KSIĄŻKA WYDANIA-PRZYJĘCIA SPRZĘTU UZBROJENIA

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [WZÓR - KARTA ROZCHODU AMUNICJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA ROZCHODU AMUNICJI

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »