| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Ustawa o dyscyplinie wojskowej]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083).
§ 2.
Przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe niższe niż dowódcy jednostki wojskowej, w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że podporządkowany mu żołnierz popełnił czyn o znamionach przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym dowódcę jednostki wojskowej.
§ 3.
W postępowaniu w sprawie o przewinienie dyscyplinarne, w przypadku przedstawiania przez przełożonego dyscyplinarnego wniosku do wyższego przełożonego dyscyplinarnego, na zasadach określonych w art. 72 ust. 3 w związku z art. 59 ust. 2–4 ustawy, w trybie uregulowanym przepisami rozporządzenia, nie stosuje się trybu i zasad załatwiania spraw w drodze służbowej, określonych w odrębnych przepisach.
§ 4.
1. Rzecznik dyscyplinarny uczestniczy w każdym postępowaniu dyscyplinarnym, nawet gdy na podstawie art. 70 ustawy nie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.

2. W przypadku gdy postępowania wyjaśniającego nie prowadzi się, przełożony dyscyplinarny:

1) zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i zapoznaje go z wnioskiem organu, na którego podstawie wszczął postępowanie dyscyplinarne,

2) poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu zebranie danych dotyczących przebiegu służby obwinionego oraz jego wyróżnień i kar dyscyplinarnych,

3) zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o terminie i miejscu raportu dyscyplinarnego.

§ 5.
1. Jeżeli przełożony dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym, składa niezwłocznie, na piśmie, do właściwego przełożonego dyscyplinarnego:

1) oświadczenie o wyłączeniu się z urzędu z mocy art. 49 ust. 1 ustawy,

2) żądanie wyłączenia na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy.

2. O wyłączeniu przełożonego dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego na podstawie żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, właściwy przełożony dyscyplinarny rozstrzyga w terminie trzech dni od daty jego wpływu.

3. Wyłączenie osób, o których mowa w ust. 1, stwierdza się w rozkazie dziennym lub w innym rozkazie.

Rozdział 2

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

§ 6. [Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego]

Przełożony dyscyplinarny zawiadamia na piśmie żołnierza o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i poucza go jednocześnie o przysługujących mu prawach, w szczególności o prawie do obrony i do odmowy składania wyjaśnień.
§ 7.
1. Żołnierz objęty postępowaniem dyscyplinarnym lub jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, ma prawo, w terminie trzech dni od daty zawiadomienia go o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, złożyć wniosek:

1) do przełożonego dyscyplinarnego wszczynającego postępowanie dyscyplinarne o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego,

2) do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne.

2. Wniosku złożonego po terminie określonym w ust. 1 nie rozpatruje się, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się znana składającemu wniosek dopiero po tym terminie.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga się w terminie trzech dni od daty jego wpływu.

4. Wyłączenie osób, o których mowa w ust. 1, stwierdza się w rozkazie dziennym lub w innym rozkazie.

5. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne wszczął Minister Obrony Narodowej, wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się do wojskowego sądu garnizonowego.

§ 8.
1. W stosunku do żołnierza wykonującego zadania służbowe poza swoją jednostką wojskową, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił przewinienie dyscyplinarne, postępowanie dyscyplinarne wszczyna właściwy przełożony dyscyplinarny, któremu żołnierz ten jest podporządkowany w miejscu wykonywania zadań, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, jeżeli nie może być ono zakończone przed upływem okresu wykonywania przez żołnierza zadań służbowych poza swoją jednostką wojskową.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy przełożony dyscyplinarny:

1) dokonuje odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przewinienia dyscyplinarnego przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem,

2) zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, o popełnieniu przez niego przewinienia dyscyplinarnego.

§ 9.
1. Przełożony dyscyplinarny, do którego wpłynął wniosek podwładnego albo pokrzywdzonego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w przypadku odmowy jego wszczęcia zawiadamia o swoim postanowieniu wnioskodawcę, na piśmie, w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podwładnemu i pokrzywdzonemu przysługuje wniesienie zażalenia do wyższego przełożonego dyscyplinarnego, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odpisu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

3. Jeżeli postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wydał Minister Obrony Narodowej, zażalenie przysługuje do wojskowego sądu garnizonowego.

Rozdział 3

Postępowanie wyjaśniające

§ 10. [Polecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego]

1. Przełożony dyscyplinarny, który wszczął postępowanie dyscyplinarne:

1) wydaje rzecznikowi dyscyplinarnemu polecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli właściwym rzecznikiem dyscyplinarnym, w rozumieniu art. 65 ustawy, jest podporządkowany mu żołnierz zawodowy,

2) w przypadku gdy nie może wydać polecenia, o którym mowa w pkt 1, przedstawia wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wniosek o polecenie właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

2. Wyższy przełożony dyscyplinarny jest obowiązany w terminie trzech dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydać polecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 11.
W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami przełożonego dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, w granicach określonych ustawą i przepisami rozporządzenia.
§ 12.
Czas trwania postępowania wyjaśniającego biegnie od dnia stwierdzenia w rozkazie dziennym lub w innym rozkazie wydania polecenia jego przeprowadzenia rzecznikowi dyscyplinarnemu, z zastrzeżeniem § 13.
§ 13.
1. W przypadku zaistnienia ważnej przeszkody, w tym choroby, uniemożliwiającej żołnierzowi objętemu postępowaniem dyscyplinarnym składanie wyjaśnień i korzystanie z przysługujących uprawnień i gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w terminie określonym w art. 68 ustawy, przełożony dyscyplinarny, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, zawiesza postępowanie wyjaśniające na czas trwania przeszkody.

2. Zawieszenie i podjęcie biegu postępowania wyjaśniającego stwierdza się w rozkazie dziennym lub w innym rozkazie.

3. W czasie zawieszenia postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny dokonuje odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przewinienia dyscyplinarnego przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem.

§ 14.
1. W razie choroby rzecznika dyscyplinarnego albo zaistnienia innej ważnej przeszkody uniemożliwiającej mu prowadzenie postępowania wyjaśniającego, postępowanie wyjaśniające przejmuje na polecenie lub na wniosek przełożonego dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, inny rzecznik dyscyplinarny.

2. Przejęcie postępowania wyjaśniającego przez innego rzecznika dyscyplinarnego stwierdza się w rozkazie dziennym lub w innym rozkazie.

3. Jeżeli po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny na skutek zaistnienia ważnej przeszkody nie może uczestniczyć w dalszych czynnościach postępowania dyscyplinarnego, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15.
W toku postępowania wyjaśniającego w szczególności:

1) rzecznik dyscyplinarny może przesłuchać w charakterze świadka każdą osobę, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia czasu, miejsca, sposobu, okoliczności, dowodów albo skutków popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,

2) żołnierz objęty postępowaniem dyscyplinarnym lub jego obrońca może złożyć na piśmie wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie lub uzupełnienie czynności dowodowych; oddalenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku wymaga uzasadnienia na piśmie.

§ 16.
Wniosek o tymczasowe pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem dowodów w postępowaniu wyjaśniającym składa rzecznik dyscyplinarny.
§ 17.
W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że żołnierz popełnił kilka przewinień dyscyplinarnych, rzecznik dyscyplinarny:

1) bada okoliczności i ustala dowody popełnienia każdego przewinienia dyscyplinarnego,

2) po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w sprawozdaniu przedstawianym przełożonemu dyscyplinarnemu, określa każde przewinienie dyscyplinarne zarzucane obwinionemu, wskazując okoliczności, sposoby i dowody oraz skutki jego popełnienia.

Rozdział 4

Postępowanie przed organem orzekającym w pierwszej instancji

§ 18. [Wysłuchanie obwinionego]

Przełożony dyscyplinarny, który wszczął postępowanie dyscyplinarne:

1) w przypadku gdy nie jest uprawniony do wymierzenia danej kary dyscyplinarnej, razem z wnioskiem o wymierzenie tej kary, przekazuje właściwemu przełożonemu dyscyplinarnemu również sprawozdanie oraz wniosek rzecznika dyscyplinarnego, a także zgromadzone w toku postępowania dyscyplinarnego inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy i wydania orzeczenia,

2) przed przedstawieniem wniosku, o którym mowa w pkt 1, powinien wysłuchać obwinionego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony.

§ 19.
Dowódca jednostki wojskowej, do którego wpłynął wniosek przełożonego dyscyplinarnego o wymierzenie obwinionemu kary aresztu izolacyjnego, po zapoznaniu się z materiałami sprawy:

1) występuje z wnioskiem do wojskowego sądu garnizonowego o wymierzenie obwinionemu kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, jeżeli stwierdza uzasadnione podstawy do przedstawienia takiego wniosku;

2) w przypadku gdy nie znajduje podstaw do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, prowadzi dalej postępowanie dyscyplinarne w trybie określonym dla przełożonego dyscyplinarnego orzekającego w pierwszej instancji.

§ 20.
Jeżeli przełożony dyscyplinarny uzna, że sprawozdanie oraz wniosek rzecznika dyscyplinarnego spełniają wymagania określone w art. 69 ust. 2 i 3 ustawy:

1) zawiadamia obwinionego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, o terminie i miejscu zapoznania z całością materiałów sprawy,

2) wyznacza czas i miejsce raportu dyscyplinarnego, uwzględniając termin, w jakim obwiniony lub jego obrońca może złożyć dalsze wnioski dowodowe, oraz zawiadamia o tym:

a) obwinionego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony,

b) rzecznika dyscyplinarnego.

§ 21.
1. Obwiniony lub jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, może złożyć do wyższego przełożonego dyscyplinarnego wniosek o wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego orzekającego w pierwszej instancji na wniosek przełożonego dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne i nie jest uprawniony do wymierzenia danej kary dyscyplinarnej.

2. Jeżeli przełożonym dyscyplinarnym orzekającym w pierwszej instancji jest Minister Obrony Narodowej, wniosek o jego wyłączenie składa się do wojskowego sądu garnizonowego.

§ 22.
1. Termin złożenia wniosków, o których mowa w § 20 pkt 2 i § 21, wynosi trzy dni od daty zapoznania obwinionego i jego obrońcy z całością materiałów sprawy.

2. Do rozpatrywania przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego wniosku o wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego, o którym mowa w § 21 ust. 1, przepisy § 7 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 23.
Przełożony dyscyplinarny orzekający w pierwszej instancji na wniosek przełożonego dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne i nie jest uprawniony do wymierzenia danej kary dyscyplinarnej:

1) zawiadamia tego przełożonego dyscyplinarnego o terminie i miejscu raportu dyscyplinarnego oraz umożliwia mu, jeżeli o to wnosi, udział w raporcie dyscyplinarnym i przedstawienie swojego stanowiska w sprawie,

2) może orzec odmiennie niż we wniosku i wymierzyć inną karę dyscyplinarną lub odstąpić albo warunkowo odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej.

§ 24.
Środek dyscyplinarny może zastosować tyko ten przełożony dyscyplinarny, który wydaje orzeczenie w czasie raportu dyscyplinarnego.
§ 25.
1. Obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu doręcza się, za pokwitowaniem odbioru, odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem w terminie trzech dni od daty wydania orzeczenia.

2. Na odpisie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania.

Rozdział 5

Postępowanie odwoławcze

§ 26. [Prawo wniesienia odwołania]

1. Obwinionemu i jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od całości lub części orzeczenia wydanego przez organ orzekający w pierwszej instancji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku odwołania dowódcy jednostki wojskowej, wniesionego od orzeczenia wojskowego sądu garnizonowego:

§ 27.
Przełożony dyscyplinarny orzekający w pierwszej instancji przekazuje odwołanie i całość materiałów sprawy organowi odwoławczemu, w terminie trzech dni od daty wniesienia odwołania.
§ 28.
1. Wnoszący odwołanie może je cofnąć, na piśmie, za pośrednictwem organu, który orzekał w pierwszej instancji.

2. Rzecznik dyscyplinarny nie może bez zgody obwinionego cofnąć odwołania wniesionego na jego korzyść.

§ 29.
1. Obwiniony lub jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, może złożyć do wyższego przełożonego dyscyplinarnego wniosek o wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego rozpoznającego odwołanie, w terminie trzech dni od daty zawiadomienia go o terminie rozpoznania odwołania.

2. Do rozpatrywania przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego wniosku o wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego rozpoznającego odwołanie przepisy § 7 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wniesienia odwołania do Ministra Obrony Narodowej, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do wojskowego sądu garnizonowego.

§ 30.
Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, wyższy przełożony dyscyplinarny może polecić rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie określonych czynności i przekazanie dodatkowych materiałów dowodowych w wyznaczonym terminie.
§ 31.
Wyższy przełożony dyscyplinarny, w terminie pięciu dni od daty wydania orzeczenia:

1) doręcza obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu orzeczenie wraz z uzasadnieniem,

2) przekazuje przełożonemu dyscyplinarnemu, który orzekał w pierwszej instancji, orzeczenie wraz z uzasadnieniem oraz całość materiałów sprawy.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 32. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innym, upoważnionym przez niego osobom w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§ 33.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »