| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 lutego 1999 r.

w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
1. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w załączniku do rozporządzenia nie wlicza się okresu służby kandydackiej, osiemnastu miesięcy studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Policji odbytych przez osobę, która egzamin wstępny zdała przed przyjęciem do służby w Policji, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz okresu oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r, o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”.

2. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia, z wyjątkiem stanowisk komendanta komisariatu Policji i jego zastępcy, zalicza się pełnienie służby na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie lub szkole Policji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Wymagany okres pełnienia służby na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie lub szkole Policji wynosi dla stanowiska:

1) Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy, komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji – 5 Iat,

2) I i II zastępcy komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji – 4 lata,

3) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji I i II kategorii – 3 lata,

4) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji III, IV i V kategorii, I zastępcy i zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji I i II kategorii – 2 lata.

4. Pełnienie służby na stanowisku dyrektora biura (równorzędnego) lub jego zastępcy w Komendzie Głównej Policji, na stanowisku naczelnika wydziału lub jego zastępcy w komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Policji oraz na stanowisku dowódcy oddziału lub zastępcy dowódcy oddziału prewencji Policji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku stażu służby wymaganego do zajmowania stanowiska komendanta lub zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) Policji pełnienie służby na stanowisku naczelnika wydziału lub jego zastępcy w komendzie powiatowej (miejskiej), komisariacie oraz komisariacie specjalistycznym Policji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w ust. 2.

§ 3.
Wymogiem uzyskania kwalifikacji zawodowych podoficera, aspiranta lub oficera Policji jest ukończenie odpowiedniej szkoły Policji albo złożenie egzaminu podoficerskiego, aspiranckiego lub oficerskiego.
§ 4.
Policjanta nie posiadającego wykształcenia średniego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, można mianować na stanowisko służbowe wykonawcze w oddziale prewencji lub pododdziale antyterrorystycznym Policji.
§ 5.
1. Do mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „0” do „08”, niezbędne jest posiadanie przez niego wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego (stołecznego), komendanta powiatowego (miejskiego) oraz komendanta szkoły Policji, może wyrazić zgodę na mianowanie lub powołanie policjanta na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „01” do „08”, jeżeli posiada on wykształcenie wyższe zawodowe, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych i stażu służby.

§ 6.
Policjant mianowany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu, zachowuje uprawnienia do zajmowania tego stanowiska.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 lutego 1999 r. (poz. 107)

TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Tabela 1
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i ich zastępców

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Komendant Główny Policji

wyższe

oficerskie

7

2

Zastępca Komendanta Głównego

wyższe

oficerskie

7

3

Komendant wojewódzki, stołeczny

wyższe

oficerskie

7

4

I i II zastępca komendanta wojewódzkiego, stołecznego

wyższe

oficerskie

7

5

Komendant powiatowy, miejski*

wyższe

oficerskie

7

6

I zastępca i zastępca komendanta powiatowego, miejskiego*

wyższe

oficerskie

6

7

Komendant powiatowy, miejski**

wyższe

oficerskie

6

8

I zastępca i zastępca komendanta powiatowego, miejskiego**

wyższe

oficerskie

5

9

Komendant komisariatu

wyższe

oficerskie

5

średnie

aspiranckie

7

10

Zastępca komendanta komisariatu

wyższe

oficerskie

4

średnie

aspiranckie

7

* w komendzie powiatowej (miejskiej) I i II kategorii.

** w komendzie powiatowej (miejskiej) III, IV i V kategorii.

Tabela 2
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Dyrektor biura (inspektoratu, laboratorium)

wyższe

oficerskie

7

2

Zastępca dyrektora biura (inspektoratu, laboratorium)

wyższe

oficerskie

7

3

Dyrektor zarządu

wyższe

oficerskie

7

4

Zastępca dyrektora zarządu

wyższe

oficerskie

6

5

Naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

oficerskie

5

6

Redaktor naczelny

wyższe

oficerskie

5

7

Naczelnik wydziału

wyższe

oficerskie

5

8

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe

oficerskie

4

9

Zastępca redaktora naczelnego

wyższe

oficerskie

4

10

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe

oficerskie

4

11

Kierownik sekcji

wyższe

oficerskie

3

 

Tabela 3
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komendzie wojewódzkiej i Komendzie Stołecznej Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Szef logistyki

wyższe

oficerskie

7

2

Naczelnik wydziału (inspektoratu, laboratorium)

wyższe

oficerskie

6

3

Zastępca naczelnika wydziału

(inspektoratu, laboratorium)

wyższe

oficerskie

4

średnie

oficerskie

6

4

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe

oficerskie

4

średnie

oficerskie

6

5

Kierownik izby dziecka

wyższe

oficerskie

6

6

Kierownik ośrodka szkolenia

wyższe

oficerskie

6

7

Kierownik ośrodka

wyższe

oficerskie

4

8

Zastępca kierownika ośrodka szkolenia

wyższe

oficerskie

5

9

Kierownik sekcji

wyższe

oficerskie

3

średnie

aspiranckie

6

10

Dowódca oddziału prewencji

wyższe

oficerskie

7

11

Zastępca dowódcy oddziału prewencji

wyższe

oficerskie

6

12

Dowódca kompanii

wyższe

oficerskie

3

13

Zastępca dowódcy kompanii

wyższe

oficerskie

2

średnie

aspiranckie

5

14

Dowódca samodzielnego plutonu

wyższe

oficerskie

1

średnie

aspiranckie

5

15

Dowódca plutonu

wyższe

oficerskie

1

średnie

aspiranckie

3

16

Policjant – dowódca drużyny

średnie

podoficerskie

1

 

Tabela 4
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Naczelnik wydziału

wyższe

oficerskie

5

średnie

aspiranckie

7

2

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe

oficerskie

4

średnie

aspiranckie

6

3

Kierownik izby dziecka

wyższe

oficerskie

4

4

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe

oficerskie

4

średnie

aspiranckie

6

5

Kierownik sekcji

wyższe

oficerskie

2

średnie

aspiranckie

5

6

Kierownik referatu

średnie

aspiranckie

3

7

Kierownik rewiru dzielnicowych

średnie

aspiranckie

3

8

Dowódca kompanii

wyższe

oficerskie

2

średnie

aspiranckie

4

9

Zastępca dowódcy kompanii

wyższe

oficerskie

1

średnie

aspiranckie

3

10

Dowódca plutonu

średnie

aspiranckie

2

11

Policjant – dowódca drużyny

średnie

podoficerskie

1

 

Tabela 5
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Naczelnik wydziału

średnie

oficerskie

4

aspiranckie

6

2

Zastępca naczelnika wydziału

średnie

oficerskie

3

aspiranckie

5

3

Kierownik samodzielnej sekcji

średnie

oficerskie

3

aspiranckie

5

4

Kierownik sekcji

średnie

oficerskie

1

aspiranckie

4

5

Kierownik referatu

średnie

aspiranckie

3

6

Kierownik rewiru dzielnicowych

średnie

aspiranckie

3

7

Dowódca kompanii

średnie

oficerskie

2

aspiranckie

4

8

Zastępca dowódcy kompanii

średnie

oficerskie

1

aspiranckie

4

9

Dowódca plutonu

średnie

aspiranckie

2

podoficerskie

5

10

Policjant – dowódca drużyny

średnie

podoficerskie

1

 

Tabela 6
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w Wyższej Szkole Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Komendant

według odrębnych przepisów

oficerskie

7

2

Zastępca komendanta

według odrębnych przepisów

oficerskie

7

3

Dyrektor instytutu

według odrębnych przepisów

oficerskie

7

4

Zastępca dyrektora instytutu

według odrębnych przepisów

oficerskie

6

5

Kierownik zakładu

według odrębnych przepisów

oficerskie

5

6

Zastępca kierownika zakładu

według odrębnych przepisów

oficerskie

4

7

Naczelnik wydziału

wyższe

oficerskie

5

8

Dyrektor biblioteki

według odrębnych przepisów

oficerskie

5

9

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe

oficerskie

4

10

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe

oficerskie

4

11

Kierownik sekcji

wyższe

oficerskie

3

średnie

oficerskie

5

12

Dowódca kompanii

wyższe

oficerskie

3

 

Tabela 7
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w szkole Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

 

 

3

4

5

1

Komendant

wyższe

oficerskie

7

2

Zastępca komendanta

wyższe

oficerskie

7

3

Kierownik Międzynarodowego Centrum Specjalistycznych Szkoleń Policji

wyższe

oficerskie

6

4

Kierownik zakładu

wyższe

oficerskie

6

5

Zastępca kierownika zakładu

wyższe

oficerskie

5

6

Naczelnik wydziału

wyższe

oficerskie

5

7

Kierownik studium

wyższe

oficerskie

5

8

Kierownik biblioteki centralnej

wyższe

oficerskie

5

9

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe

oficerskie

4

10

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe

oficerskie

4

11

Kierownik biblioteki

wyższe

oficerskie

4

12

Kierownik sekcji

wyższe

oficerskie

3

średnie

oficerskie

5

13

Dowódca kompanii

wyższe

oficerskie

3

 

Tabela 8
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w komendach, komisariatach i innych jednostkach Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

 

1

2

3

4

5

 

1

Doradca Komendanta Głównego

wyższe

oficerskie

 

2

Główny księgowy budżetu KGP**

wyższe

oficerskie

7 (4)*

 

3

Główny księgowy jednostki

wyższe

oficerskie

6 (2)*

 

4

Główny księgowy komendy wojewódzkiej, stołecznej

wyższe

oficerskie

4 (2)*

 

5

Główny księgowy komendy powiatowej, miejskiej

wyższe

oficerskie

2 (–)

 

średnie

oficerskie

5 (2)*

 

6

Rzecznik prasowy KGP**

wyższe

oficerskie

7

 

7

Główny specjalista

wyższe

oficerskie

7

 

8

Rzecznik prasowy

wyższe

oficerskie

5

 

9

Radca prawny

według odrębnych przepisów

oficerskie

 

10

Dyżurny operacyjny kraju

wyższe

oficerskie

7

 

11

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

wyższe

oficerskie

5

 

12

Dyżurny komendy wojewódzkiej, stołecznej

wyższe

oficerskie

6

 

13

Dyżurny komendy powiatowej, miejskiej

wyższe

oficerskie

5

 

średnie

aspiranckie

6

 

14

Dyżurny oddziału prewencji

średnie

aspiranckie

5

 

15

Dyżurny komisariatu

średnie

oficerskie

3

 

średnie

aspiranckie

5

 

16

Pomocnik dyżurnego

średnie

aspiranckie

5

 

średnie

podoficerskie

7

 

17

Profesor

według odrębnych przepisów

oficerskie

 

18

Adiunkt

według odrębnych przepisów

oficerskie

 

19

Starszy wykładowca WSPoI***

według odrębnych przepisów

oficerskie

7

 

20

Wykładowca WSPoI***

według odrębnych przepisów

oficerskie

5

 

21

Starszy wykładowca

wyższe

oficerskie

6

 

22

Wykładowca

wyższe

oficerskie

4

 

23

Młodszy wykładowca

wyższe

oficerskie

3

 

24

Lektor

wyższe

oficerskie

 

25

Starszy specjalista

wyższe

oficerskie

 

średnie

oficerskie

6

 

26

Starszy specjalista – psycholog

wyższe

oficerskie

 

27

Szef sztabu

wyższe

oficerskie

4

 

28

Pomocnik dowódcy oddziału prewencji

wyższe

oficerskie

5

 

29

Specjalista

wyższe

oficerskie

 

średnie

aspiranckie

5

 

30

Specjalista – lekarz

według odrębnych przepisów

oficerskie

 

31

Młodszy specjalista

wyższe

oficerskie

 

średnie

aspiranckie

4

 

32

Starszy asystent WSPoI***

wyższe

oficerskie

3

 

33

Starszy asystent

wyższe

oficerskie

 

średnie

aspiranckie

3

 

34

Starszy instruktor

średnie

aspiranckie

3

 

35

Instruktor, starszy technik

średnie

aspiranckie

2

 

36

Młodszy instruktor, technik

średnie

aspiranckie

1

 

37

Młodszy technik

średnie

aspiranckie

 

38

Asystent WSPoI***

wyższe

oficerskie

2

 

39

Starszy referent prawny

wyższe****

oficerskie

2

 

40

Asystent

średnie

aspiranckie

2

 

41

Referent prawny

wyższe****

aspiranckie

1

 

42

Starszy dzielnicowy

średnie

aspiranckie

4

 

43

Młodszy asystent

średnie

aspiranckie

 

podoficerskie

1

 

44

Dzielnicowy

średnie

aspiranckie

3

 

45

Młodszy dzielnicowy

średnie

podoficerskie

2

 

46

Szef kompanii

średnie

podoficerskie

4

 

47

Starszy policjant

średnie

podoficerskie

2

 

48

Policjant

średnie

podoficerskie

1

 

nie posiadający średniego wykształcenia

podoficerskie

3

 

49

Policjant – pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podoficerskie

 

50

Starszy referent

średnie

podoficerskie

 

nie posiadający średniego wykształcenia

podoficerskie

2

 

51

Starszy referent – pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podoficerskie

 

52

Referent

średnie

podoficerskie

 

nie posiadający średniego wykształcenia

podoficerskie

2

53

Młodszy referent

średnie

podoficerskie

 

nie posiadający średniego wykształcenia

podoficerskie

2

 

54

Starszy aplikant

średnie

przeszkolenie podstawowe

 

nie posiadający średniego wykształcenia

przeszkolenie podstawowe

 

55

Aplikant

średnie

 

nie posiadający średniego wykształcenia

 

* – liczba lat służby (pracy) w tym w księgowości,

** – KGP – Komenda Główna Policji,

*** – WSPoI – Wyższa Szkoła Policji,

**** – wyższe prawnicze.

Tabela 9
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach w orkiestrach Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Liczba lat służby

1

2

3

4

5

1

Kapelmistrz

wyższe*

oficerskie

5

2

II kapelmistrz

wyższe*

oficerskie

3

3

Kierownik sekcji muzycznej

wyższe*

aspiranckie

3

4

Starszy asystent tamburmajor

średnie**

aspiranckie

3

5

Muzyk – solista

średnie**

aspiranckie

6

Asystent – muzyk odpowiedzialny

średnie***

aspiranckie

7

Szef orkiestry

średnie***

aspiranckie

3

8

Starszy policjant – muzyk

średnie***

podoficerskie

9

Policjant – muzyk

średnie***

podoficerskie

* wyższe muzyczne,

** średnie muzyczne,

*** oraz podstawowe muzyczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »