| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 lutego 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Na podstawie art. 6h ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) konkurs – konkurs na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,

2) ogłaszający konkurs – Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji,

3) komisja – przeprowadzającą konkurs komisję konkursową, w składzie, o którym mowa w art. 6h ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

§ 2.
1. Ogłaszający konkurs powołuje komisję, jeżeli do konkursu zgłosiło się co najmniej 3 kandydatów.

2. Ogłaszający konkurs powołuje swoich przedstawicieli do składu komisji spośród oficerów Policji.

3. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje się w terminie 7 dni od dnia upływu terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4. Komisja rozpoczyna pracę w terminie 7 dni od dnia jej powołania.

§ 3.
1. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ogłaszający konkurs dokonuje niezwłocznie zmiany w składzie komisji.

3. Komisja w nowym składzie niezwłocznie rozstrzyga o uznaniu za ważne czynności dotychczas przeprowadzone albo o ich powtórzeniu w całości lub w części.

§ 4.
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony spośród jej członków przez ogłaszającego konkurs.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z udziałem przewodniczącego oraz co najmniej trzech członków komisji.

3. W głosowaniu, o którym mowa w ust. 2, członkowi komisji przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 5.
1. Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji działa w siedzibie Komendy Głównej Policji.

2. Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Policji działa w siedzibie komendy wojewódzkiej Policji właściwej terytorialnie dla stanowiska, które ma zostać obsadzone.

3. Obsługę komisji zapewniają jednostki Policji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 6.
1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie konkursu, stanowiącym postępowanie kwalifikacyjne, komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po sprawdzeniu ich kompletności uznaje, czy spełniają oni warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, należy zakończyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prac przez komisję.

§ 7.
1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, w drugim etapie konkursu, komisja dokonuje oceny kandydatów.

2. Drugi etap konkursu, o którym mowa w ust. 1, należy zakończyć w terminie 6 tygodni od dnia powołania komisji.

§ 8.
1. Podstawę oceny, o której mowa w § 7 ust. 1, stanowią:

1) rozmowa z kandydatem rozpoczęta autoprezentacją,

2) dokumenty złożone przez kandydata, potwierdzające przebieg jego dotychczasowej pracy zawodowej,

3) test psychologiczny oceniający predyspozycje kandydata do zajmowania stanowisk objętych konkursem, przeprowadzany na wniosek komisji przez psychologa.

2. Komisja w toku rozmowy z kandydatem ocenia jego wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz zdolność ich wykorzystania w kierowaniu jednostką Policji.

§ 9.
Na ocenę kandydata składa się suma punktów przyznanych mu przez członków komisji. Członek komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 9 punktów.
§ 10.
1. W wyniku konkursu wyłania się co najmniej dwóch kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów wyższą od minimum określonego przez komisję.

2. W razie odrzucenia przez komisję wszystkich kandydatur lub w razie niewyłonienia co najmniej dwóch kandydatów, komisja uznaje, że konkurs nie doprowadził do wyłonienia kandydatów zgodnie z wymogami określonymi w art. 6h ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

§ 11.
1. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 3.

2. Kandydatom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo wglądu do protokołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.
1. Przewodniczący komisji zawiadamia niezwłocznie ogłaszającego konkurs oraz kandydatów biorących w nim udział o wynikach konkursu.

2. Dokumentację zgromadzoną w toku konkursu komisja przekazuje ogłaszającemu konkurs w ciągu 14 dni od zakończenia drugiego etapu.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »