| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły (placówki), wymienionych w art. 2 pkt 1–5 oraz 7, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), może być powierzone nauczycielowi lub nauczycielowi akademickiemu, który:

1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym przedszkolu lub szkole (placówce),

2) posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania prowadzone przez szkołę wyższą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole (placówce) lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,

5) posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub w danym typie szkoły (placówki).

§ 2.
1. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych specjalnych oraz szkół artystycznych, może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie albo studium nauczycielskie oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole (przedszkolu) i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–5.

2. Stanowisko dyrektora gimnazjum, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego, może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–5.

§ 3.
Stanowisko dyrektora szkoły oraz zespołu szkół przy placówce dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej może być powierzone nauczycielowi, który:

1) posiada wykształcenie, o którym mowa w § 1, z tym że nauczyciel musi posiadać kwalifikacje do nauczania jednego z przedmiotów, które szkoła realizuje,

2) posługuje się w stopniu średnio zaawansowanym językiem kraju pobytu lub językiem angielskim,

3) spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–5.

§ 4.
Stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych, ogniska wychowawczego, świetlicy i klubu środowiskowego, w tym: świetlicy dworcowej i klubu dworcowego, świetlicy i klubu profilaktyczno-wychowawczych oraz świetlicy i klubu terapeutycznych może być powierzone nauczycielowi spełniającemu warunki określone w § 1 lub w § 2.
§ 5.
Stanowisko dyrektora szkoły zasadniczej może być powierzone również nauczycielowi, który posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku zgodnym z profilem kształcenia szkoły i spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–5.
§ 6.
Stanowisko dyrektora zespołu szkół (placówek) może być powierzone nauczycielowi, który posiada kwalifikacje wymagane od nauczyciela szkoły (placówki) wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, a ponadto spełnia warunki określone w § 1 pkt 2–5.
§ 7.
Stanowisko dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego może być powierzone również osobie, która:

1) posiada wyższe wykształcenie – chociażby nie posiadała kwalifikacji pedagogicznych,

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej,

3) spełnia warunki określone w § 1 pkt 2 i 5.

§ 8.
W szkołach wszystkich typów, w których zostało utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze do spraw pedagogicznych, stanowisko dyrektora szkoły można powierzyć osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych, jeżeli osoba ta spełnia następujące warunki:

1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie,

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej,

3) spełnia warunki określone w § 1 pkt 2 i 5.

§ 9.
Stanowisko wicedyrektora przedszkola i szkoły (placówki), o których mowa w § 1, w tym wicedyrektora do spraw pedagogicznych, może być powierzone nauczycielowi spełniającemu warunki w zakresie wykształcenia określone w § 1 pkt 1 lub § 2 oraz:

1) posiadającemu co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej lub pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

2) posiadającemu co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy, w odniesieniu do nauczycieli akademickich – pozytywną ocenę pracy,

3) spełniającemu warunek określony w § 1 pkt 5.

§ 10.
Stanowisko kierownika warsztatów szkolnych i jego zastępcy oraz stanowisko kierownika szkolenia praktycznego może być powierzone nauczycielowi posiadającemu co najmniej wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, a ponadto spełniającemu warunki określone w § 1 pkt 3–5, z tym że stanowisko zastępcy kierownika warsztatów szkolnych może być powierzone nauczycielowi posiadającemu co najmniej czteroletni staż pracy i dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy.
§ 11.
Stanowisko kierownika świetlicy szkolnej, kierownika internatu i jego zastępcy może być powierzone nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela świetlicy szkolnej lub internatu odpowiedniego typu szkoły (placówki) i co najmniej czteroletni staż pracy, dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy oraz spełniającemu warunek określony w § 1 pkt 5.
§ 12.
Inne niż wymienione w § 1–11 stanowiska kierownicze, tworzone zgodnie ze statutami szkół (placówek) lub przepisami odrębnymi, mogą być powierzone nauczycielom posiadającym w dniu powierzenia stanowiska kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (placówce), w której stanowisko kierownicze jest tworzone, oraz:

1) posiadającym co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej lub pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

2) posiadającym co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy, w odniesieniu do nauczycieli akademickich – pozytywną ocenę pracy,

3) spełniającym warunek określony w § 1 pkt 5.

§ 13.
Stanowiska dyrektorów szkół i placówek lub inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach mogą być powierzone osobom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty oraz specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego i spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy.
§ 14.
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowiska:

1) dyrektorów szkół i placówek lub inne stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach artystycznych,

2) dyrektorów centrów kształcenia ustawicznego,

3) kierowników świetlic szkolnych, kierowników internatów i ich zastępców,

a nie spełniające ustalonych w rozporządzeniu warunków w zakresie wykształcenia, mogą zajmować te stanowiska nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 1999 r.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »