| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r.

w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie reguluje:

1) warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego:

a) programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym do kształcenia specjalnego,

2) warunki i tryb zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym do kształcenia specjalnego.

2. Rozporządzenie nie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przeznaczonych do kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

3. Warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych dla szkół artystycznych regulują odrębne przepisy.

§ 2.
1. Przez program nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania”, dla sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych należy rozumieć opis sposobu realizacji celów i zadań, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami, zwanej dalej „podstawą programową”, lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania powinien obejmować co najmniej jeden etap edukacyjny.

2. Program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania powinien zawierać:

1) dla sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum:

a) szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania,

b) materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi,

c) procedury osiągania celów,

d) opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny,

2) dla szkoły ponadpodstawowej:

a) szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania,

b) materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi,

c) procedury osiągania celów.

§ 3.
1. Podręcznik szkolny przeznaczony do kształcenia ogólnego powinien zawierać systematyczną prezentację treści kształcenia ujętych w podstawie programowej, opisanych w szczególności jako przedmiot, blok przedmiotowy, kształcenie zintegrowane lub ścieżka edukacyjna, oraz wskazówki ułatwiające samodzielną pracę ucznia. Podręcznik powinien być przeznaczony dla danej klasy (klas) lub etapu edukacyjnego.

2. Za podręcznik szkolny przeznaczony do kształcenia ogólnego można uznać także książkę przeznaczoną dla ucznia wspomagającą realizację celów ustalonych w podstawie programowej, opracowaną do programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego.

3. Podręcznik szkolny przeznaczony do kształcenia zawodowego powinien zawierać systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści kształcenia zawartych w blokach programowych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie lub profilu kształcenia zawodowego, ujętych w szczególności jako przedmiot, blok tematyczny lub moduł, oraz wskazówki ułatwiające samodzielną pracę ucznia.

4. Środek dydaktyczny stanowią:

1) książka przydatna do ćwiczenia określonych umiejętności, wspomagająca nauczanie albo poszerzająca wiedzę z wybranego obszaru kształcenia, określonego w ust. 1, przeznaczona dla dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych, dla mniejszości narodowych i grup etnicznych lub do kształcenia specjalnego, zwana dalej „książką pomocniczą”,

2) inne przedmioty, przyrządy i urządzenia przydatne nauczycielowi lub uczniowi w procesie dydaktycznym, a w szczególności: tablice, mapy, fotogramy (zbiory tablic, map i fotogramów), portrety, teki tematyczne, przezrocza, foliogramy, fazogramy, programy komputerowe i multimedialne, modele, okazy, nagrania magnetofonowe i gramofonowe; filmy i nagrania na kasetach wideo, środki manipulacyjne i montażowe, gry dydaktyczne, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia przystosowane do celów dydaktycznych.

§ 4.
1. Program nauczania dopuszcza do użytku szkolnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

2. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania powinien określać: typ szkoły, etap edukacyjny (etapy edukacyjne), przedmiot, blok przedmiotowy lub inny rodzaj zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, oraz autora (współautorów) programu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dwie recenzje o programie nauczania:

1) dotyczącą przydatności dydaktycznej – opracowaną przez osobę posiadającą co najmniej pięcioletnią praktykę nauczycielską w odpowiednim typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4, a w przypadku programu nauczania dla szkoły ponadpodstawowej – posiadającą także dowolny stopień specjalizacji zawodowej,

2) dotyczącą poprawności merytorycznej – opracowaną przez osobę (osoby) posiadającą wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program nauczania obejmuje.

4. Recenzję dotyczącą przydatności dydaktycznej programu nauczania przeznaczonego dla gimnazjum opracowuje osoba posiadająca co najmniej pięcioletnią praktykę nauczycielską w ośmioletniej szkole podstawowej.

§ 5.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje zespół konsultantów do spraw programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, składający się z osób, których doświadczenie zawodowe pozwala na ocenę przydatności dydaktycznej programów nauczania, zwany dalej „zespołem konsultantów”.

2. Dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania, z wyjątkiem programu nauczania dla szkoły ponadpodstawowej, następuje po zasięgnięciu opinii zespołu konsultantów.

3. Przed wydaniem opinii zespół konsultantów może korzystać z dodatkowych recenzji opracowanych przez specjalistów z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program nauczania obejmuje.

§ 6.
1. Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania wpisywane są do wykazu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego, ze wskazaniem:

1) typu szkoły, przedmiotu, bloku przedmiotowego lub innego rodzaju zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,

2) autora (współautorów), tytułu programu, a w przypadku programu przeznaczonego do publikacji – także wydawcy,

3) numeru dopuszczenia.

2. Wykaz programów nauczania, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest odrębnymi przepisami.

§ 7.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla program nauczania z wykazu, o którym mowa w § 6 ust. 1; na wniosek uprawnionej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej albo z urzędu, w przypadku gdy program utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie.

3. Skreślenie z wykazu programu nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum z urzędu następuje na podstawie opinii wydanej przez zespół konsultantów.

4. Skreślenie z wykazu programu nauczania dla szkoły ponadpodstawowej z urzędu następuje na podstawie dwóch opinii wydanych przez osoby posiadające kwalifikacje określone w § 4 ust. 3 pkt 1 lub 2.

§ 8.
1. W sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum program nauczania dla zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, dobiera nauczyciel prowadzący te zajęcia, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły.

2. Nauczyciel może wybrać odpowiedni program nauczania spośród programów wpisanych do wykazu, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów nauczania wpisanych do tego wykazu.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają zestaw programów nauczania, na który składają się programy dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwany dalej „szkolnym zestawem programów”.

4. Program nauczania opracowany samodzielnie przez nauczyciela może zostać wprowadzony do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program obejmuje.

5. Szkolny zestaw programów musi uwzględniać całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

6. Szkolny zestaw programów dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, a jeżeli nie została ona powołana – opinii rady rodziców.

§ 9.
Kuratorzy oświaty oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli są zobowiązani do udzielania szkołom i nauczycielom niezbędnej pomocy metodycznej w sprawach szkolnego zestawu programów.
§ 10.
1. Warunkiem dopuszczenia podręcznika szkolnego lub zalecenia książki pomocniczej do użytku szkolnego, przeznaczonych do jednego przedmiotu, kształcenia zintegrowanego lub ścieżki edukacyjnej, jest uzyskanie czterech pozytywnych recenzji kwalifikacyjnych, zwanych dalej „recenzjami”:

1) trzech recenzji zawierających ocenę zawartości merytorycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego; dwie z nich muszą zawierać również ocenę przydatności dydaktycznej odpowiednio dla danej klasy (klas) lub etapu edukacyjnego,

2) jednej recenzji zawierającej ocenę poprawności językowej podręcznika lub książki pomocniczej.

2. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika szkolnego przeznaczonego do bloku przedmiotowego jest uzyskanie:

1) odpowiedniej do liczby przedmiotów lub dziedzin wiedzy, wchodzących w skład bloku przedmiotowego, liczby pozytywnych recenzji zawierających ocenę zawartości merytorycznej podręcznika, w tym ocenę materiału ilustracyjnego i dwóch pozytywnych recenzji zawierających ocenę jego przydatności dydaktycznej, w tym przydatności materiału ilustracyjnego,

2) jednej pozytywnej recenzji zawierającej ocenę poprawności językowej podręcznika.

3. Do dopuszczania do użytku szkolnego podręcznika szkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego tłumaczenia na język obcy podręcznika szkolnego, wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, jest uzyskanie jednej pozytywnej recenzji zawierającej ocenę poprawności językowej przekładu i jego zgodności z wydaniem w języku polskim.

§ 11.
1. Warunkiem zalecenia do użytku szkolnego nie będącego książką pomocniczą środka dydaktycznego przeznaczonego do jednego przedmiotu, kształcenia zintegrowanego lub ścieżki edukacyjnej jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji zawierających ocenę poprawności merytorycznej i przydatności dydaktycznej dla danej klasy (klas) lub etapu edukacyjnego oraz stopnia bezpieczeństwa, jakości technicznej i estetyki wykonania.

2. Warunkiem zalecenia do użytku szkolnego środka dydaktycznego przeznaczonego do bloku przedmiotowego wymagane są dwie pozytywne recenzje zawierające ocenę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, po jednej dla każdego z głównych przedmiotów lub każdej z głównych dziedzin wiedzy wchodzących w skład bloku przedmiotowego.

§ 12.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych recenzji lub zlecić opracowanie dodatkowych recenzji wskazanym rzeczoznawcom.
§ 13.
1. Podręcznik szkolny dopuszcza lub środek dydaktyczny zaleca do użytku szkolnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, zwanych dalej „wnioskodawcą”. Wniosek powinien określać, dla jakiego obszaru kształcenia, poziomu nauczania i typu szkoły przeznaczony jest podręcznik szkolny lub środek dydaktyczny, a także rok wydania lub rok produkcji.

2. Do wniosku załącza się recenzje, o których mowa w § 10 i 11, uzasadnienie wyboru rzeczoznawcy, zgodnie z § 14 ust. 4 i 5, oraz oświadczenie wnioskodawcy, że nie narusza praw autorskich.

3. W przypadku środka dydaktycznego nie będącego książką pomocniczą wymagane jest również oświadczenie wnioskodawcy, że posiada on tytuł prawny do środka dydaktycznego, o którego zalecenie do użytku szkolnego wnioskuje, oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw, autorskich.

§ 14.
1. Recenzje w zakresie podręczników szkolnych i środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego oraz specjalnego opracowują rzeczoznawcy wpisani, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, na listę rzeczoznawców ustalaną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z zastrzeżeniem ust. 4. Lista rzeczoznawców jest powszechnie dostępna.

2. Rzeczoznawcami, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz odpowiedni dorobek naukowy lub dydaktyczny, zarekomendowane w szczególności przez placówki doskonalenia nauczycieli, towarzystwa naukowe lub instytucje naukowe, w tym szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

3. Wyboru rzeczoznawców z listy, o której mowa w ust. 1, dokonuje wnioskodawca.

4. Jedna z recenzji zawierających ocenę zawartości merytorycznej podręcznika szkolnego lub książki pomocniczej, przeznaczonych do kształcenia ogólnego lub specjalnego może być opracowana przez rzeczoznawcę nie wpisanego na listę, o której mowa w ust. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany uzasadnić dokonany wybór rzeczoznawcy.

5. Recenzje w zakresie podręczników szkolnych i środków dydaktycznych nie będących książką pomocniczą, przeznaczonych do kształcenia zawodowego, z wyjątkiem przeznaczonych do kształcenia specjalnego, zawierające ocenę odpowiednio zawartości lub poprawności merytorycznej i przydatności dydaktycznej, opracowują rzeczoznawcy wskazani przez wnioskodawcę i zatwierdzeni przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wnioskodawca jest zobowiązany uzasadnić dokonany wybór rzeczoznawcy.

6. Rzeczoznawcami, o których mowa w ust. 5, mogą być nauczyciele zawodu, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i pracownicy nauki.

7. Koszty recenzji ponosi wnioskodawca.

§ 15.
1. Dopuszczenie podręcznika szkolnego lub zalecenie książki pomocniczej do użytku szkolnego może nastąpić przed ukończeniem cyklu wydawniczego, na podstawie kompletnego opracowania, zawierającego materiał ilustracyjny, i dotyczy danego wydania oraz kolejnych nie zmienionych wydań.

2. Zalecenie środka dydaktycznego nie będącego książką pomocniczą do użytku szkolnego może dotyczyć wyłącznie gotowego wyrobu i dotyczy danej oraz kolejnych nie zmienionych serii produkcyjnych. Wzorzec zalecanego środka dydaktycznego przechowuje producent.

§ 16.
1. Podręczniki szkolne i środki dydaktyczne dopuszczone lub zalecone do użytku szkolnego wpisuje się do wykazów:

1) podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego,

2) podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dopuszczonych do użytku szkolnego,

3) podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego,

4) podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych, dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego,

5) książek pomocniczych przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich, zalecanych do użytku szkolnego,

6) środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego zalecanych do użytku szkolnego,

7) środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia zawodowego zalecanych do użytku szkolnego.

2. Wykazy podręczników szkolnych i środków dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, ustalane są odrębnymi przepisami.

§ 17.
1. Wydawca podręcznika szkolnego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, zamieszcza w podręczniku adnotację: „Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer dopuszczenia .......................................................................................................................... .”

2. Wydawca podręcznika szkolnego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, zamieszcza w podręczniku adnotację: „Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer dopuszczenia .......................................................................................................................... .”

3. Wydawca podręcznika szkolnego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, zamieszcza w podręczniku adnotację: „Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia specjalnego

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer dopuszczenia .......................................................................................................................... .”

4. Wydawca podręcznika szkolnego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4, zamieszcza w podręczniku adnotację: „Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer dopuszczenia .......................................................................................................................... .”

5. Wydawca książki pomocniczej wpisanej do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, zamieszcza w książce adnotację: „Książka zalecana do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisana do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia specjalnego

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer zalecenia .................................................................................................................................. .”

6. Wydawca książki pomocniczej wpisanej do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4, zamieszcza w książce adnotację: „Książka zalecana do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisana do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer zalecenia ................................................................................................................................. .”

7. Wydawca książki pomocniczej wpisanej do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 5, zamieszcza w książce adnotację: „Książka zalecana do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisana do wykazu książek pomocniczych przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ............................................................................................

Numer zalecenia ................................................................................................................................ .”

8. Producent środka dydaktycznego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 6, zamieszcza w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej grupy wyrobów informację: „Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ..........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: .................................................................................................

Numer zalecenia ................................................................................................................................. .”

9. Producent środka dydaktycznego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 7, zamieszcza w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej grupy wyrobów informację: „Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

do nauczania .........................................................................................................................................

na poziomie ...........................................................................................................................................

na podstawie recenzji rzeczoznawców: ..................................................................................................

Numer zalecenia ................................................................................................................................. .”

§ 18.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla podręcznik szkolny lub środek dydaktyczny z odpowiedniego wykazu na wniosek uprawnionej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej albo z urzędu, w przypadku gdy podręcznik lub środek dydaktyczny utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną.

2. Skreślenie podręcznika szkolnego lub środka dydaktycznego z wykazu z urzędu następuje na podstawie dwóch recenzji rzeczoznawców. Wyboru rzeczoznawców dokonuje oraz koszty recenzji ponosi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 19.
1. W szkole mogą być stosowane eksperymentalnie podręczniki szkolne nie wpisane do wykazu podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego, jeżeli ich wprowadzenie odbywa się zgodnie z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

2. W procesie dydaktycznym mogą być .wykorzystywane środki dydaktyczne nie wpisane do wykazów, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli ich stosowanie nie zagraża bezpieczeństwu oraz zdrowiu uczniów i jest odpowiednie do zakresu zadań szkoły.

§ 20.
Podręczniki szkolne, książki pomocnicze do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkołach specjalnych, książki pomocnicze dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich oraz inne środki dydaktyczne dopuszczone lub zalecone do użytku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi do odpowiednich wykazów, o których mowa w § 16.
§ 21.
Do wniosków o dopuszczenie podręcznika szkolnego lub zalecenie książki pomocniczej albo innego środka dydaktycznego do użytku szkolnego, złożonych i nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 22.
Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 1999 r. do podręczników szkolnych i środków dydaktycznych do kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej oraz w szkołach medycznych.
§ 23.
Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, zalecania środków dydaktycznych oraz wykazów tych podręczników i środków (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 16).
§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »