| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r.

w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się ramowy statut:

1) publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ramowe statuty, o których mowa w ust. 1, stosuje się w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz szkołach dla dorosłych.

3. Ramowy statut publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej oraz publicznego gimnazjum specjalnego określają odrębne przepisy.

§ 2.
W roku szkolnym 1999/2000 postanowienia statutu sześcioletniej szkoły podstawowej odnoszą się do ósmych klas dotychczasowych szkół podstawowych działających w sześcioletnich szkołach podstawowych albo przy gimnazjach lub innych typach szkół jako filie sześcioletnich szkół podstawowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Załącznik 1. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 1999 r. (poz. 131)

Załącznik nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 1. 1. Statut publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej „szkołą”, określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera:

1) określenie „Szkoła Podstawowa”,

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła podstawowa,

3) imię szkoły, jeśli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby szkoły,

5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w szkołach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

2. W przypadku szkoły filialnej nazwa szkoły zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowania, oraz określenie „Szkoła Filialna w ...”

3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5. W uzasadnionych przypadkach odrębne imię może być nadane szkole filialnej, według zasad określonych w ust. 4.

6. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. Szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych – oprócz nazwy w języku polskim – mogą używać nazwy w języku danej mniejszości lub grupy etnicznej.

§ 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach,

2) sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

3) zadania zespołów nauczycielskich, wymienionych w § 16,

4) szczegółowe zasady systemu oceniania w danej szkole,

5) organizację oddziałów sportowych, oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych, oddziałów dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, a także organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność prowadzi,

7) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

10) zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3. Statut szkoły określa:

1) szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada szkoły oraz rada rodziców, jeżeli zostały utworzone,

2) zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut szkoły określa organizację szkoły, z uwzględnieniem przepisów § 5–10.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

3. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 6. 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV–VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

§ 7. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 9. Statut szkoły określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie powinna przekraczać 30.

3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić 70 godzin zegarowych.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego.

§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 13. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 14–17.

§ 14. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 16. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 17. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 18. Statut szkoły określa szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki, w tym:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,

2) przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

3) warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 19. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.

3. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

4. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu szkół powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę szkoły.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do szkół filialnych.

§ 20. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 21. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 22. Przepisy dotyczące sześcioletniej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży stosuje się do sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, zwanej dalej „szkołą dla dorosłych”, z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz ust. 2, § 5 ust. 3, § 6, § 7 ust. 2; § 8, 10 i § 18 pkt 2. Przepisy § 1 ust. 4, § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 7, § 3, § 5 ust. 2, § 12, 15 i 17 stosuje się odpowiednio.

§ 23. Statut szkoły dla dorosłych, określając organizację nauczania w tych szkołach, powinien ponadto uwzględniać przepisy § 24–27.

§ 24. 1. Kształcenie w szkołach dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

2. W szkole kształcącej w formie stacjonarnej mogą być prowadzone klasy zaoczne, a w szkole kształcącej w formie zaocznej – klasy stacjonarne.

§ 25. 1. Zajęcia ze słuchaczami w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej odbywają się trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W szkole kształcącej w formie zaocznej:

1) konsultacje zbiorowe ze słuchaczami odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

§ 26. Statut szkoły dla dorosłych określa przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy.

§ 27. 1. W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do intensywnej nauki szkoła dla dorosłych może organizować odpłatne kursy przygotowawcze i zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy.

2. Szkoła dla dorosłych powinna umożliwić osobom przygotowującym się do egzaminów eksternistycznych uczęszczanie na wybrane przez nie zajęcia – za zgodą dyrektora szkoły.

Załącznik 2. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM]

Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

§ 1. 1. Statut publicznego gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zwanego dalej „gimnazjum”, określa nazwę gimnazjum. Nazwa gimnazjum zawiera:

1) określenie „Gimnazjum”,

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy gimnazjum, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno gimnazjum,

3) imię gimnazjum, jeśli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby gimnazjum,

5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w gimnazjach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w gimnazjach dwujęzycznych.

2. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tego gimnazjum.

3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. Gimnazja z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych – oprócz nazwy w języku polskim – mogą używać nazwy w języku danej mniejszości lub grupy etnicznej.

§ 2. 1. Statut gimnazjum określa w szczególności:

1) cele i zadania gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum, o którym mowa w odrębnych przepisach,

2) sposób wykonywania zadań gimnazjum, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

3) zadania zespołów nauczycielskich, wymienionych w § 18,

4) szczegółowe zasady systemu oceniania,

5) organizację oddziałów sportowych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów przysposabiających do pracy, oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych, oddziałów dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, a także organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli gimnazjum takie odziały lub nauczanie prowadzi,

6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli gimnazjum taką działalność prowadzi,

7) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

10) zasady i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy gimnazjum, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3. Statut gimnazjum określa:

1) szczegółowe kompetencje organów gimnazjum, którymi są:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada szkoły oraz rada rodziców, jeżeli zostały utworzone,

2) zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut gimnazjum określa organizację gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 5-12.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem § 8 i 9.

§ 6. 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodę organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 8. 1. Oddziały klas dwujęzycznych mogą być tworzone w gimnazjum posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego szkołę.

2. Przez oddział dwujęzyczny rozumie się oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim i drugim języku nauczania.

3. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego języka obcego. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i obcym ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.

§ 9. 1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 10. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 11. Statut gimnazjum określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania gimnazjum może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie powinna przekraczać 30.

3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić 70 godzin zegarowych.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego.

§ 13. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 14. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 15. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 16–19.

§ 16. 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 17. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 18. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 19. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 20. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki, w tym:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,

2) przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,

3) warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 21. 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład; zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablice i stemple gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę gimnazjum.

§ 22. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 23. 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 24. Przepisy dotyczące gimnazjum dla dzieci i młodzieży stosuje się do gimnazjum dla dorosłych; z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz ust. 2, § 6, 8, 9, 10, 12 i § 20 pkt 2. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, § 2 ust. 1 pkt 1,5 i 7, § 3, § 5 ust. 2, § 14, 17 i 19 stosuje się odpowiednio.

§ 25. Statut gimnazjum dla dorosłych, określając organizację nauczania w tych gimnazjach, powinien ponadto uwzględniać przepisy § 26–29.

§ 26. 1. Kształcenie w gimnazjach dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

2. W gimnazjum kształcącym w formie stacjonarnej mogą być prowadzone klasy zaoczne, a w gimnazjum kształcącym w formie zaocznej – klasy stacjonarne.

§ 27. 1. Zajęcia ze słuchaczami w gimnazjum dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W gimnazjum kształcącym w formie zaocznej:

1) konsultacje zbiorowe ze słuchaczami odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

§ 28. Statut gimnazjum dla dorosłych określa przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy.

§ 29. 1. W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do intensywnej nauki gimnazjum dla dorosłych może organizować odpłatne kursy przygotowawcze i zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy.

2. Gimnazjum dla dorosłych powinno umożliwić osobom przygotowującym się do egzaminów eksternistycznych uczęszczanie na wybrane przez nie zajęcia za zgodą dyrektora szkoły.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »