| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1999

z dnia 17 lutego 1999 r.

Art. 1. [Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa]
1. Ustala się dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 129 287 762 tys. zł.

2. Ustala się wydatki budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż 142 099 762 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa określa się na kwotę nie większą niż 12 812 000 tys. zł.

Art. 2. [Spłata długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa]
1. Minister właściwy do spraw finansów dokona, przypadających w 1999 r., spłat krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa, z tytułów wymienionych w załączniku nr 3, do łącznej kwoty 16 908 506 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw finansów dokona, przypadających w 1999 r., spłat zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zagranicznych wymienionych w załączniku nr 3, do łącznej kwoty 2 667 134 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw finansów dokona innych rozchodów wymienionych w załączniku nr 3, wynikających z zobowiązań wobec podmiotów krajowych i zagranicznych, których spłata przypada w 1999 r., w tym spłaty zadłużenia zagranicznego wobec Klubów Paryskiego i Londyńskiego, w ramach transakcji polegających na konwersji zobowiązań zagranicznych na inwestycje kapitałowe w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonania w ciągu roku przedterminowego wykupu istniejących zobowiązań Skarbu Państwa. Przedterminowy wykup istniejących zobowiązań Skarbu Państwa nie może powodować przekroczenia wydatków planowanych na obsługę zadłużenia.

Art. 3. [Źródła finansowania deficytu]
1. Deficyt budżetu państwa, spłata zobowiązań długoterminowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, rozchody, o których mowa w art. 2 ust. 3, pożyczki i kredyty, o których mowa w art. 7, oraz wykup bonów skarbowych zostaną pokryte przychodami z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zagranicznych, przychodami z prywatyzacji oraz środkami z innych przychodów.

2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów, związanych z finansowaniem deficytu budżetu państwa, określa załącznik nr 3.

3. W przypadku gdy wartość majątku sprywatyzowanego w 1999 r. przekroczy kwotę 11 400 000 tys. zł, przychody z prywatyzacji przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa zwiększa się o kwotę nie wyższą niż 1 100 000 tys. zł.

Art. 4. [Dopuszczalny przyrost zadłużenia]
1. Przyrost zadłużenia z tytułu skarbowych papierów wartościowych o terminie wykupu poniżej jednego roku, przeznaczonych do sprzedaży w kraju, według wartości nominalnej, nie może przekroczyć kwoty 6 000 000 tys. zł.

2. Dopuszczalny przyrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych, w tym z emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży za granicą, według wartości nominalnej, nie może przekroczyć kwoty 5 800 000 tys. zł.

3. Łączna wartość nominalna wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych o terminie wykupu nie krótszym niż jeden rok, przeznaczonych do sprzedaży w kraju lub za granicą, nie może przekroczyć kwoty 60 000 000 tys. zł, z czego wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży za granicą, nominowanych w złotych lub w walutach obcych, nie może przekroczyć równowartości kwoty 2 650 000 tys. zł.

Art. 5. [Emisja skarbowych bonów wartościowych oraz zaciąganie kredytów zagranicznych]
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do:

1) emisji skarbowych papierów wartościowych, nominowanych w złotych lub w walutach obcych, przeznaczonych do sprzedaży w kraju i za granicą,

2) zaciągnięcia kredytów zagranicznych,

na łączną kwotę nie przekraczającą 65 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu lub zamiany istniejących zobowiązań Skarbu Państwa; do kwoty kredytów oraz wartości emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 2 i 3.

2. Do kwoty zobowiązań objętych przedterminowym wykupem, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się limitów określonych w art. 2.

3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów pochodzących z odzyskania, w wyniku przeprowadzenia operacji finansowych, o których mowa w ust. 1, prawa do dysponowania aktywami finansowymi zabezpieczającymi spłatę zobowiązań zagranicznych Skarbu Państwa.

4. Środki ze sprzedaży aktywów wymienionych w ust. 3, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną na nabycie ich zabezpieczenia a kwotą uzyskaną z ich sprzedaży, są dochodami budżetu państwa.

Art. 6. [Poręczenia i gwarancje]
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 1999 r. na kwotę 6 000 000 tys. zł, w tym gwarancje naprawienia szkód do wysokości 500 000 tys. zł.
Art. 7. [Udzielanie kredytów i pożyczek]
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielenia ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług – do kwoty 760 000 tys. zł,

2) pożyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczenia kontraktów eksportowych – do kwoty 60 000 tys. zł,

3) pożyczek, o których mowa w art. 169c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116) – do kwoty 847 367 tys. zł.

Art. 8. [Upoważnienie udzielone ministrowi właściwemu do spraw finansów]
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji zmiany zasad obliczania i wysokości oprocentowania oraz zmiany waluty, przy wykorzystaniu stosownych instrumentów finansowych (transakcji pochodnych), istniejących i nowo zaciąganych zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa.

2. Transakcjami, o których mowa w ust. 1, mogą być objęte zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa do łącznej wartości nominalnej 7 500 000 tys. zł.

Art. 9. [Limit ubezpieczeń kontraktów eksportowych]
Ustala się w 1999 r. limit ubezpieczeń kontraktów eksportowych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770) - na kwotę 3 400 000 tys. zł.
Art. 10. [Rozliczenia państwowych jednostek budżetowych z budżetem państwa]
1. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, środków specjalnych i państwowych funduszy celowych wynoszą:

1) dochody własne

4 371 612 tys. zł,

2) dotacje z budżetu (bez dotacji na inwestycje), w ujęciu kasowym

21 082 tys. zł,

3) wydatki, bez wpłat do budżetu

4 255 464 tys. zł,

4) wpłaty do budżetu, w ujęciu kasowym

70 003 tys. zł.

 

 

 

 

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na części klasyfikacji budżetowej i formy organizacyjno-prawne jednostek określa załącznik nr 4.

Art. 11. [Plany finansowe państwowych funduszy celowych]
Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Art. 12. [Wykaz inwestycji wieloletnich]
Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.
Art. 13. [Dotacje celowe]
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 7.
Art. 14. [Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin]
Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 416 952 tys. zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119).
Art. 15. [Dotacje na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych]
Ustala się kwotę dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych jako zadania własne gmin w systemie robót publicznych w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w wysokości 50 300 tys. zł.
Art. 16. [Dotacje przedmiotowe do wyrobów i usług]
Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 601 656 tys. zł, z tego na dopłaty do:

1) krajowych przewozów pasażerskich na wyrównanie przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

537 750 tys. zł,

2) produkcji specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich

10 800 tys. zł,

3) samochodów osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat

26 500 tys. zł,

4) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

18 000 tys. zł,

5) utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

8 606 tys. zł.

 

Art. 17. [Dotacje na rozwój wsi]
Ustala się dotacje na dofinansowanie:

1) kosztów niektórych zadań w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie, upowszechniania doradztwa rolniczego, zwalczania zakaźnych chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych, prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, nawozów wapniowych, chemizacji rolnictwa i ochrony roślin uprawnych, produkcji rolnej metodami ekologicznymi, utrzymania urządzeń melioracji wodnych na koszt państwa w zakresie określonym ustawą z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), realizacji zadań melioracyjnych przez spółki wodne, monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu – w wysokości 492 514 tys. zł,

2) inwestycji w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi – w wysokości 22 957 tys. zł,

b) melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy urządzeń zwiększających retencję wody na potrzeby rolnictwa – w wysokości 77 608 tys. zł.

Art. 18. [Zakup wyposażenia pracowni internetowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla szkół podstawowych i gimnazjów]
Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia centralnych zakupów wyposażenia pracowni internetowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla szkół podstawowych i gimnazjów ze środków zaplanowanych w cz. 83 – rezerwy celowe, poz. 54 – środki na kontynuowanie rozwoju pracowni internetowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Art. 19. [Dotacja podmiotowa na działalność Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki S.A.]
1. Upoważnia się Wojewodę Lubuskiego do przekazania dotacji podmiotowej w wysokości 3 039 tys. zł na działalność Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki S.A.

2. Zobowiązuje się Radę Ministrów do przekazania komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu sprawozdania Wojewody Lubuskiego z wykorzystania środków dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym dla przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

Art. 20. [Dotacja na inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu]
Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe", na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu, w wysokości 390 589 tys. zł.
Art. 21. [Rezerwy]
1. W budżecie państwa tworzy się rezerwy:

1) w wysokości 62 700 tys. zł na dotacje przeznaczone na wspieranie realizacji lokalnych programów restrukturyzacyjnych,

2) w wysokości 27 700 tys. zł, przeznaczoną na dotacje na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej" oraz „Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przyznawania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 22. [Ogólna rezerwa budżetowa]
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 74 000 tys. zł.
Art. 23. [Limit zatrudnienia, środki na wynagrodzenia oraz środki na szkolenia w służbie cywilnej]
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit zatrudnienia (średniorocznie) 1 300 osób,

2) środki na wynagrodzenia i uzupełnienie wynagrodzeń – w wysokości 39 915 tys. zł,

3) środki na szkolenia – w wysokości 759 tys. zł.

Art. 24. [Wpływy z podatku akcyzowego oraz wydatki związane z utrzymaniem dróg]
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983) ustala się:

1) planowane wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych – w wysokości 10 977 900 tys. zł,

2) wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, ochroną dróg oraz zarządzaniem nimi – w wysokości 3 462 220 tys. zł.

Art. 25. [Dotacja na dofinansowanie działalności Funduszu Hipotecznego]
Ustala się kwotę dotacji na dofinansowanie działalności Funduszu Hipotecznego w zakresie refinansowania kredytów budowlanych i hipotecznych udzielanych przez banki uczestniczące w programie realizowanym przez Fundusz Hipoteczny – w wysokości 15 000 tys. zł.
Art. 26. [Kalkulacyjne liczby etatów i kwoty środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych]
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014 i poz. 1016 i Nr 160, poz. 1059):

1) ustala się w załączniku nr 8:

a) dla poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej – kalkulacyjne liczby etatów i kwoty środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (bez środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych), z wyodrębnieniem pracowników cywilnych, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy,

b) w poszczególnych częściach i działach klasyfikacji budżetowej - kalkulacyjne liczby etatów i limity wynagrodzeń (bez limitów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych) dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, szkół wyższych i innych jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i poz. 1118) oraz jednostek prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych, z wyodrębnieniem pracowników cywilnych, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby cywilnej, żołnierzy i funkcjonariuszy,

2) ustala się w załączniku nr 9 kwoty środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej, w podziale na:

a) działy klasyfikacji budżetowej,

b) jednostki budżetowe i jednostki, o których mowa w pkt 1 lit. b), w podziale na nie dotowane i dotowane, z uwzględnieniem stopnia dotowania,

3) tworzy się rezerwę na zmiany organizacyjne, obejmującą:

a) środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych w wysokości 5 664 tys. zł, na 400 etatów,

b) limity wynagrodzeń dla dotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej w wysokości 708 tys. zł, na 50 etatów,

c) limity wynagrodzeń dla nie dotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej w wysokości 2 124 tys. zł, na 150 etatów,

4) tworzy się rezerwę środków i limitów wynagrodzeń przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których liczba etatów kalkulacyjnych nie przekracza 50, obejmującą:

a) środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych w wysokości 3 286 tys. zł,

b) limity wynagrodzeń dla nie dotowanych jednostek w wysokości 82 tys. zł.

2. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 kwietnia 1999 r., z wyjątkiem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, dla których podwyższenie wynagrodzeń nastąpi od dnia 1 stycznia 1999 r. w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych.

3. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy stanowi prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 1999 r. w sferze budżetowej wynoszące 1 135,40 zł.

4. Tworzy się, do dyspozycji Rady Ministrów, rezerwę środków i limitów na wcześniejsze podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej, obejmującą:

1) środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych w wysokości 37 046 tys. zł,

2) limity wynagrodzeń dla dotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej w wysokości 740 tys. zł,

3) limity wynagrodzeń dla nie dotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej w wysokości 4 828 tys. zł,

4) limity wynagrodzeń dla szkół wyższych w wysokości 19 591 tys. zł.

5. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania przeniesień kwoty środków na uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy pomiędzy częściami i działami na wnioski: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

Art. 27. [Przeliczanie kwot i limitów]
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126), kwoty i limity:

1) na wynagrodzenia, określone w ustawie budżetowej, zostaną przeliczone w związku z włączeniem do wynagrodzeń części składki na ubezpieczenie społeczne,

2) uposażeń dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczeń dla osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej zostaną przeliczone i zwiększone w niezbędnym zakresie z rezerwy celowej w odpowiednich częściach budżetu państwa, w związku z objęciem tych osób obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Art. 28. [Wysokość wpływów z prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz zbycia akcji lub udziałów spółek należących do Skarbu Państwa]
Wpływy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673), określa się na kwotę 4 000 000 tys. zł.
Art. 29. [Wskaźniki]
Ustala się wskaźniki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118):

1) wzrost emerytur i rent – 9,6%,

2) wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 101,0%,

3) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od dnia 1 czerwca 1999 r. – 108,7%,

4) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – 108,5%,

5) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 108,5%,

6) średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 110,6%

Art. 30. [Dopłata do ubezpieczenia osób zatrudnionych w produkcji rolnej]
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonania Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych dopłaty kwoty odpowiadającej różnicy między składką na ubezpieczenie społeczne w wysokości powszechnie obowiązującej a składką na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji rolnej w charakterze pracowników lub członków spółdzielni.
Art. 31. [Wydatki na prewencję rentową]
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 27, wynosi 59 500 tys. zł.
Art. 32. [Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 1999 r.]
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 1999 r., bez przeliczenia, o którym mowa w art. 27, wynosi 1 365 zł.
Art. 33. [Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego]
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 313 300 tys. zł.
Art. 34. [Liczba etatów w Policji]
Ustala się etaty Policji w liczbie 102 755.
Art. 35. [Wydatki na realizację programów modernizacji technicznej sił zbrojnych]
1. Wydatki budżetowe w kwocie 1 390 319 tys. zł, przeznaczone w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programów modernizacji technicznej sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą być wykorzystane na inne cele.

2. Wykaz programów i planowane wydatki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10.

Art. 36. [Programy realizowane przez Ministerstwo Gospodarki]
1. Wydatki budżetowe w kwocie 1 567 000 tys. zł ujęte w budżecie Ministerstwa Gospodarki przeznacza się na realizację programów:

1) reformy górnictwa węgla kamiennego w kwocie

1 527 000 tys. zł,

z tego na:

a) likwidację kopalń

338 000 tys. zł,

b) restrukturyzację zatrudnienia

953 700 tys. zł,

c) usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów

30 000 tys. zł,

d) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górnictwa wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

96 000 tys. zł,

e) deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym kopalń całkowicie likwidowanych

30 000 tys. zł,

f) renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych

25 000 tys. zł,

g) tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych

40 000 tys. zł,

h) monitorowanie przebiegu postępowania oddłużeniowego, zmian stanu zatrudnienia oraz nadzorowanie i kontrolę wydatkowania środków budżetowych

9 800 tys. zł,

i) utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.

2 500 tys. zł,

j) obsługę wypłat ekwiwalentów, o których mowa w lit. d), dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2 000 tys. zł,

2) restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie

40 000 tys. zł.

 

2. Wydatki określone w ust. 1 nie mogą być wykorzystane na inne cele.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, tryb udzielania i sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunki uzyskania uprawnień, zasady i tryb przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników przemysłu hutnictwa żelaza i stali w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

Art. 37. [Delegacja]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób wykorzystania dotacji w kwocie 150 000 tys. zł przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw finansów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki uzyskania uprawnień, sposób obliczania, szczegółowe zasady i tryb wypłacania osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa, o którym mowa w ust. 1, w ramach dotacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 38. [Upoważnienie]
1. Upoważnia się dysponentów części budżetu państwa, w których zostały zaplanowane niepodatkowe dochody budżetu państwa, do:

1) odpłatnego zlecania jednostkom organizacyjnym, innym niż organy administracji państwowej, w tym również bankom, poboru niepodatkowych należności budżetu państwa z tytułu:

a) przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych,

b) spłat pożyczek ze zniesionych funduszy celowych,

2) przeznaczenia do 4% dochodów, zrealizowanych w trybie określonym w pkt 1, na pokrycie kosztów związanych z poborem tych dochodów.

2. Upoważnia się państwowe jednostki budżetowe realizujące, w drodze egzekucji administracyjnej, dochody budżetu państwa (nie będące podatkami) do przeznaczania 5% uzyskanych dochodów na opłacenie należnej organom egzekucyjnym opłaty określonej w art. 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126).

Art. 39. [Dochody ze sprzedaży lub likwidacji sprzętu stanowiącego wyposażenie niektórych państwowych służb]
Dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, komend głównych i wojewódzkich: Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przeznacza się w 95% na pokrycie kosztów sprzedaży, likwidacji sprzętu i jego odtworzenia, a 5% przekazuje się do budżetu państwa.
Art. 40. [Składka na Fundusz Pracy]
Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, poz. 1118 i poz. 1126).
Art. 41. [Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych]
1. W 1999 r. będą realizowane zobowiązania budżetu państwa z tytułu dopłat do należnego bankom oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1993 r. na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów:

1) z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1991 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów (Dz. U. Nr 50, poz. 217),

2) z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992 (Dz. U. Nr 24, poz. 102),

3) z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1993 (Dz. U. Nr 30, poz. 137).

2. Minister właściwy do spraw finansów zawrze odpowiednie umowy na dopłaty, o których mowa w ust. 1, do kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1993 r.

Art. 42. [Wpłaty gmin]
Łączna kwota wpłat gmin, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119) – wynosi 142 158 tys. zł.
Art. 43. [Kontyngenty taryfowe]
Ustanowienie przez Radę Ministrów, na podstawie odrębnych przepisów, kontyngentów taryfowych dla towarów importowanych do Polski, wiążących się z importem interwencyjnym podstawowych produktów żywnościowych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, tzw. towarów strategicznych oraz związanych z modernizacją sił zbrojnych, nie może spowodować ubytków dochodów budżetu państwa z tytułu cła na kwotę większą niż 750 000 tys. zł, w tym do 45 000 tys. zł z tytułu importu interwencyjnego podstawowych produktów żywnościowych.
Art. 44. [Przeznaczenie oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu krajowego]
1. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu krajowego, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia w pierwszej kolejności na zwiększenie dotacji dla Agencji Rynku Rolnego, o kwotę nie przekraczającą 317 500 tys. zł. Pozostałe zaś oszczędności w równych kwotach przeznaczyć na:

1) zwiększenie wydatków na realizację Programu budowy autostrad o kwotę nie przekraczającą 282 500 tys. zł,

2) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych do roku 1998 z budżetów wojewodów oraz przez poszczególne ministerstwa w zakresie jednostek kultury i służby zdrowia do kwoty 150 000 tys. zł,

3) na uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do kwoty 500 000 tys. zł, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w związku z wdrożeniem reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

2. W terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału minister właściwy do spraw finansów dokonuje oszacowania kwoty oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu krajowego. Zwiększenie wydatków na cele określone w ust. 1 nie może przekroczyć:

1) 70% kwoty oszczędności oszacowanych na dzień 31 marca i 30 czerwca 1999 r.,

2) 90% kwoty oszczędności oszacowanych na dzień 30 września 1999 r.

3. Minister właściwy do spraw finansów w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kwartału informuje komisję sejmową właściwą do spraw budżetu o kwotach szacunkowych oszczędności i ich rozdysponowaniu.

Art. 45. [Przeznaczenie oszczędności wynikających ze zmiany zasad finansowania kosztów prywatyzacji]
W przypadku zmiany zasad finansowania kosztów prywatyzacji, w wyniku której powstaną oszczędności w wydatkach zaplanowanych na ten cel, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu, do ich przeznaczenia na:

1) restrukturyzację przemysłu, z wyjątkiem górnictwa i hutnictwa żelaza i stali – w wysokości 40% oszczędności,

2) restrukturyzację służby zdrowia – w wysokości 60% oszczędności.

Art. 46. [Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi]
1. Gminy, powiaty i samorządy województw, na których obszarze wystąpiła powódź, mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin, powiatów i województw oraz szczegółowe zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2, cz. 83, poz. 10 i 11.

Art. 47. [Upoważnienie do dokonywania przeniesień wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań administracji rządowej i samorządowej]
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania przeniesień wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań administracji rządowej i samorządowej, w zakresie związanym ze zmianami kompetencji wynikającymi z reformy ustrojowej państwa, w obrębie jednego działu między częściami, rozdziałami i paragrafami.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do dnia 30 kwietnia 1999 r.

3. Minister właściwy do spraw finansów w terminie do dnia 15 maja 1999 r. przedłoży komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu informację o dokonanych zmianach.

Art. 48. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
Do przeniesień środków i wydatków:

1) o których mowa w art. 26 ust. 5 i w art. 47 ust. 1,

2) związanych z:

a) przeliczeniem, o którym mowa w art. 27,

b) oszczędnościami, o których mowa w art. 44 i 45,

– nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014).

Art. 49. [Upoważnienie do przekazania dodatkowej dotacji Kasom Chorych]
Upoważnia się ministra właściwego do spraw zdrowia do przekazania Kasom Chorych dodatkowej dotacji ponad kwoty wynikające z art.169c ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116) w łącznej wysokości 150 000 tys. zł.
Art. 50. [Rezerwa celowa na dotacje dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej]
1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w kwocie 82 000 tys. zł przeznaczoną na dotacje dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania własne bieżące i inwestycyjne związane z dofinansowaniem kosztów wdrażania reform w ochronie zdrowia.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 51. [Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych]
1. W ramach środków rezerw celowych przeznaczonych na:

1) koszty wdrożenia reformy terytorialnej, dotacje na zadania wykonywane przez powiaty i samorządy województw (w tym na zadania w dziedzinie kultury i sztuki, nie mniej niż 100 000 tys. zł) oraz inne wydatki wynikające ze zmian kompetencji,

2) sfinansowanie wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej i samorządowej sfery budżetowej,

3) dofinansowanie programu Festiwal „Kraków 2000",

4) dofinansowanie zadań własnych powiatów w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem dla zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów,

powiaty i samorządy województw mogą otrzymać dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów.

Art. 52. [Termin na wydanie aktów wykonawczych]
Akty wykonawcze, o których mowa w art. 21 ust. 2, art. 36 ust. 3 oraz art. 37 ust. 1 i 2, zostaną wydane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 53. [Przepis wyjaśniający]
Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 54. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z tym że art. 7 pkt 1 i 2, art. 8, art. 21 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37, art. 44 i art. 45 z mocą od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik 3. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 1999 R. ZESTAWIENIE OGÓŁEM]

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 1999 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1999 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1999

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [CZĘŚĆ 98 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 3

CZĘŚĆ 98 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [ŚRODKI SPECJALNE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 1999 R.]

Załącznik nr 4

ŚRODKI SPECJALNE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 1999 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [DOCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 1999 R.]

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 1999 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 1999 R.]

Załącznik nr 6

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 1999 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 7

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ W 1999 R.]

Załącznik nr 8

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ W 1999 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [ŚRODKI I LIMITY NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH W 1999 R.]

Załącznik nr 9

ŚRODKI I LIMITY NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH W 1999 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [WYKAZ PROGRAMÓW MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 10

WYKAZ PROGRAMÓW MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »