| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 marca 1999 r.

w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania kwalifikacyjne uprawniające pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wymagania kwalifikacyjne oraz staż pracy stwierdza, z zastrzeżeniem § 4, pracodawca na podstawie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń oraz świadectw pracy dokumentujących:

1) ukończenie szkół wyższych, szkół oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,

2) uprawnienia nabyte do wykonywania określonych zawodów,

3) okresy zatrudnienia.

§ 3.
1. Do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk określonych w załączniku do rozporządzenia zalicza się okresy zatrudnienia w:

1) muzeach, bibliotekach naukowych, archiwach i instytucjach ochrony dóbr kultury,

2) urzędach organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną, pod warunkiem posiadania co najmniej 3-letniego stażu pracy w muzealnictwie.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zaliczyć pracownikowi do stażu pracy okresy zatrudnienia na innych stanowiskach niż wymienione w ust. 1, na których nabył kwalifikacje przydatne do pracy na określonym stanowisku w muzeum.

§ 4.
1. Stwierdzenia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisku kustosza dokonuje komisja kwalifikacyjna na wniosek osoby zainteresowanej.

2. Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje i odwołuje Minister Kultury i Sztuki na wniosek Rady do Spraw Muzeów działającej przy Ministrze Kultury i Sztuki.

3. Liczba członków komisji nie może przekroczyć 5 osób.

4. Członkowie komisji kwalifikacyjnej wybierają przewodniczącego komisji.

5. Komisja kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Sztuki.

6. Komisja kwalifikacyjna:

1) stwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy z zainteresowanym,

2) opiniuje dorobek zawodowy wymagany na stanowisku kustosza na podstawie złożonych dokumentów i materiałów.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, iż zainteresowany nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego, lub wydania negatywnej opinii o dorobku zawodowym wymaganym na stanowisku kustosza zainteresowany może zwrócić się w ciągu 14 dni do Ministra Kultury i Sztuki z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

§ 5.
1. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji do zajmowania dotychczasowego stanowiska, powinien je uzupełnić w ciągu 5 lat, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2.

2. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji do zajmowania dotychczasowego stanowiska, a ukończył 45 lat życia i posiada 15-letni staż pracy związanej z działalnością podstawową muzeów, jest zwolniony od obowiązku uzupełniania kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk w muzeach oraz trybu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 122, poz. 804).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa

Załącznik 1. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ MUZEÓW DLA PRACOWNIKÓW TWORZĄCYCH ZAWODOWĄ GRUPĘ MUZEALNIKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki

z dnia 9 marca 1999 r. (poz. 233)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ MUZEÓW DLA PRACOWNIKÓW TWORZĄCYCH ZAWODOWĄ GRUPĘ MUZEALNIKÓW

 

 

 

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

 

Lp.

 

 

 

wykształcenie

 

staż prac

 

1

 

Kustosz dyplomowany

 

– wyższe specjalistyczne,

– stopień naukowy doktora w dziedzinie

związanej z działalnością podstawową

muzeum,

– dorobek zawodowy w zakresie wskazanym

w art. 2 ustawy o muzeach,

– znajomość języka obcego

 

8 lat

(w tym 2 lata na stanowisku starszego kustosza)

 

2

 

Starszy kustosz

 

wyższe specjalistyczne oraz stopień naukowy doktora w dziedzinie związanej z działalnością podstawową muzeum lub podyplomowe studium muzealnicze

 

6 lat

 

3

 

Kustosz

 

wyższe specjalistyczne oraz podyplomowe studium muzealnicze lub dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy o muzeach

 

5 lat

 

4

 

Adiunkt

 

wyższe specjalistyczne

 

3 lata

 

5

 

Starszy asystent

 

wyższe specjalistyczne

 

2 lata

 

6

 

Asystent

 

wyższe specjalistyczne

wyższe zawodowe (licencjat)

 

 

 

Uwaga: 1. Za wykształcenie wyższe zawodowe uznaje się studia w szkole wyższej pierwszego stopnia zakończone uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów.

2. Za wykształcenie wyższe specjalistyczne uznaje się ukończenie studiów wyższych i uzyskanie dyplomu magisterskiego w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »