reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 maja 1999 r.

w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 162, poz. 1124) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kandydatów na członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanych dalej „kandydatami”, wyłania w drodze konkursu komisja konkursowa, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 162, poz. 1124), zwana dalej „komisją”.

2. Komisję powołuje się dla każdego postępowania konkursowego w celu wyłonienia nowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej „kolegium”.

3. Konkurs ogłasza prezes kolegium w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Pracom komisji przewodniczy prezes kolegium.

2. Komisja rozpoczyna pracę nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

3. Prace komisji są prowadzone w obecności wszystkich jej członków.

§ 3.
1. Komisja orzeka, po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po przeprowadzeniu z nimi rozmowy, czy spełniają oni kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Komisja odrzuca, bez ich rozpatrzenia, oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożone po upływie terminu składania ofert.

3. Rozmowa z kandydatami może być poprzedzona przeprowadzeniem testu sprawdzającego znajomość procedury i prawa administracyjnego.

4. Głosowanie nad kandydatami jest jawne.

5. Wyboru kandydatów dokonuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos przewodniczącego.

6. Rozstrzygnięcie komisji o przedstawieniu bądź odmowie przedstawienia kandydata zgromadzeniu ogólnemu kolegium jest ostateczne.

7. O wynikach konkursu zawiadamia się kandydatów pisemnie.

§ 4.
1. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

2. Kandydaci mają prawo wglądu do protokołu, o którym mowa w ust. 1.

3. Komisja zwraca dokumenty kandydatom, którym odmówiono przedstawienia zgromadzeniu ogólnemu kolegium, po zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 5.
Przewodniczący komisji niezwłocznie przedstawia zgromadzeniu ogólnemu kolegium listę kandydatów na członków kolegium do zaopiniowania, nie później niż w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 3 ust. 5.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 140, poz. 781).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. (poz. 462)

WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w ...............................

ogłasza konkurs na kandydatów na członków samorządowego kolegium odwoławczego

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1) etatowy członek kolegium:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,

b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,

c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2) pozaetatowy członek kolegium:

a) posiadanie wykształcenia wyższego,

b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w ......................................

ul. ....................................

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama