reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 kwietnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Na postawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dotację z budżetu państwa przeznaczoną na finansowanie likwidacji kopalń wykorzystuje się na:

1) likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych,

2) likwidację zbędnych budynków, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń,

3) usuwanie szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą, z wyjątkiem szkód, o których mowa w § 3,

4) rekultywację terenów pogórniczych,

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

6) wykonanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, w związku z likwidowanym zakładem górniczym,

7) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacją kopalń,

8) pokrywanie kosztów ogólnego zarządu, w kopalni całkowicie likwidowanej, od chwili zaprzestania wydobycia.

§ 2.
1. Dotację, o której mowa w § 1, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1) podjęcia decyzji albo uchwały właściwego organu przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu likwidacji kopalni,

2) zaakceptowania przez Ministra Gospodarki:

a) programu likwidacji kopalni,

b) rocznego planu likwidacji w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich harmonogram,

– preliminarz kosztów i przychodów z likwidacji majątku i innych źródeł,

3) przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, w przypadku kontynuowania likwidacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji w związku z likwidacją kopalni,

3) preliminarz kosztów realizacji zadania w danym roku kalendarzowym,

4) stan zaawansowania prac związanych z likwidacją kopalni.

§ 3.
1. Dotacja jest przeznaczona również na finansowanie usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku usunięcia szkód,

3) podstawę prawną wykonania obowiązku usunięcia szkody – ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a poszkodowanym, prawomocne orzeczenie komisji do spraw szkód górniczych lub prawomocne orzeczenie sądu,

4) preliminarz kosztów realizacji zadania w danym roku kalendarzowym,

5) wysokość środków, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo górnicze na usuwanie tych szkód, i źródło ich pochodzenia,

6) opis zamierzonego sposobu usunięcia szkody,

7) stan zaawansowania prac związanych z usunięciem szkody.

§ 4.
1. Przyznana przez Ministra Gospodarki dotacja, o której mowa w § 1 i § 3 ust. 1, zwana dalej „dotacją”, jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu utworzony przez przedsiębiorstwo górnicze rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia rat zaliczki stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty zaliczki wynikającej z rocznego planu likwidacji,

2) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania rat dotacji i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni.

§ 5.
1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze:

1) wykorzystało przekazaną ratę dotacji na cele inne niż określone we wniosku albo

2) przez dwa kolejne miesiące nie przedłożyło sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Minister Gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji, w przypadku gdy przedsiębiorstwo górnicze nie wykonało zadań rzeczowych i nie przedłożyło sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 6.
1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzyma dotację, składa Ministrowi Gospodarki, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdanie miesięczne, zawierające rozliczenie wykonanych prac, faktycznie poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów z likwidacji.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu likwidacji, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie wykorzystania dotacji, przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane przedłożyć Ministrowi Gospodarki do dnia 20 lutego roku następnego.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r.

Minister Gospodarki: w z. A. Skowrońska-Łuczyńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama