reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 17 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady ustalania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej, zwanej dalej „dotacją”.

2. Dotacja stanowi uzupełnienie środków własnych powiatu, w tym wpływów z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, przeznaczonych na organizowanie i zapewnienie usług w domach pomocy społecznej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ponadgminnych domach pomocy społecznej, zwanych dalej „domami” – należy przez to rozumieć domy finansowane i dofinansowywane do dnia 31 grudnia 1998 r. przez wojewodów oraz domy przekazane gminom o statusie miasta, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309, Nr 81, poz. 348, Nr 92, poz. 426, Nr 101, poz. 463, Nr 103, poz. 471 i Nr 115, poz. 510) oraz ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224, Nr 123, poz. 780 i Nr 162, poz. 1120), a także nowe domy oddane do użytku po dniu 31 grudnia 1998 r.,

2) miesięcznym koszcie utrzymania osoby w domu, zwanym dalej „kosztem utrzymania” – należy przez to rozumieć planowane wydatki na działalność domu, bez wydatków inwestycyjnych, podzielone przez liczbę miejsc w tym domu i przez 12 miesięcy,

3) średniej miesięcznej wojewódzkiej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć ustaloną w budżecie wojewody kwotę dotacji przeznaczoną na działalność domów, bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc w tych domach określoną w ich statutach na koniec okresu rozliczeniowego i przez 12 miesięcy.

§ 3.
1. Kwotę dotacji dla powiatu ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców domów w powiecie i miesięcznego kosztu utrzymania pomniejszonego o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domu, nie wyższej jednak niż średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji, oraz 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji dla powiatów może zostać zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 10%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu.

§ 4.
1. W każdym miesiącu wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu na podstawie uzyskanych informacji o rzeczywistej liczbie mieszkańców domów w powiecie według stanu na koniec każdego miesiąca.

2. Powiatowi, który w ciągu 15 dni na zwolnione miejsce w domu nie przyjmie nowej osoby, zmniejsza się kwotę dotacji w następnym miesiącu, w części przeznaczonej na dofinansowanie pobytu tej osoby w domu.

3. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, wojewoda może przekazać do innych powiatów po uzyskaniu informacji o przyjęciu nowego mieszkańca na wolne nie dotowane miejsce, z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa tych, które przyjmują do swoich domów również osoby z powiatów nie posiadających określonego typu domu, albo może przeznaczyć na prace remontowe i zakupy inwestycyjne.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wojewoda dokonuje stosownej zmiany w planie dotacji dla powiatu.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 166, poz. 1246).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Staręga-Piasek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama