| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 kwietnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dotacje ustalane w ustawach budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwie górniczym i przedsiębiorstwie robót górniczych przeznacza się na finansowanie:

1) świadczeń socjalnych wraz z należnymi składkami,

2) zasiłków socjalnych wraz z należnymi składkami,

3) jednorazowych:

a) odpraw pieniężnych,

b) odpraw pieniężnych bezwarunkowych,

c) bezpłatnych szkoleń,

4) pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach,

5) bezpłatnej pomocy doradczej,

6) [1] nagród - z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowej nagrody rocznej - wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta Górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13), nagrody jubileuszowej, z zastrzeżeniem § 8, oraz deputatów węglowych.

§ 2.
Dotacji udziela się:

1) lokalnym lub regionalnym instytucjom finansowym Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego na udzielanie pożyczek dla pracowników, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112), zwanej dalej „ustawą”,

2) [2] przedsiębiorstwom górniczym na refundację:

a) odprowadzanych przez pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ustawy, składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych ze środków pracodawcy na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

oraz

b) składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w części przypadającej na zatrudnionych byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych.

§ 3.
1. Dotacje na świadczenia socjalne i zasiłki socjalne oraz odprawy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), są przyznawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację,

2) określenie rodzaju uprawnień, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b),

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje uprawnień, w tym na:

a) uprawnienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), przyznane w latach poprzedzających rok budżetowy, w którym podmiot występuje o dotację - z oznaczeniem kolejnych lat, w których przyznano świadczenie socjalne lub zasiłek,

b) uprawnienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), przyznane w miesiącach poprzedzających miesiąc, którego wniosek dotyczy, a także planowane na dany rok budżetowy,

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z poszczególnych rodzajów uprawnień po raz pierwszy,

5) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację, że osoby wymienione w pkt 4 spełniają warunki do uzyskania uprawnień określonych w ustawie,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację.

§ 4.
1. Podmiot, który otrzymał dotację, o której mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności:

1) rozliczenie kwot wypłacanych na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 2, w tym kwot przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych,

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które:

a) utraciły prawo do urlopu i zasiłku socjalnego,

b) nabyły uprawnienia do połowy miesięcznego świadczenia socjalnego.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 5.
1. Świadczenie socjalne przyznane pracownikowi jest wypłacane w każdym miesiącu trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy.

2. [3] Podstawę do ustalania wysokości świadczenia socjalnego stanowi wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 18,71% tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Miesięczny ekwiwalent pieniężny obliczony jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w 1998 r. przelicza się wskaźnikiem 123,0164.

4. Świadczenie socjalne w I kwartale 1999 r. nie może być niższe niż kwota 1.106,00 zł.

5. W celu wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, na II kwartał 1999 r. jednorazowo przyjmuje się odpowiednio wynagrodzenie za IV kwartał 1998 r. przeliczone wskaźnikiem, o którym mowa w ust. 3.

§ 6.
1. Zasiłek socjalny przysługujący byłemu pracownikowi przedsiębiorstw, o których mowa w art. 19 ust. 1 [4] ustawy jest wypłacany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były pracownik jest uprawniony do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u byłego pracodawcy.

2. Podstawę ustalenia wysokości zasiłku socjalnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w art. 23 ust. 3 ustawy, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 18,71% tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W celu ustalenia wysokości zasiłku socjalnego przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Miesięczny zasiłek socjalny, o którym mowa w ust. 1, w I kwartale 1999 r. wypłacany byłym pracownikom:

1) [5] zatrudnionym pod ziemią - nie może być niższy niż kwota 1.003,00 zł,

2) zatrudnionym w zakładach przeróbki mechanicznej węgla - nie może być niższy niż kwota 700,00 zł.

§ 7.
1. [6] Dotacja na cele określone w § 1 pkt 6 jest przyznawana na wniosek:

1) przedsiębiorstw robót górniczych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 38, poz. 362),

2) przedsiębiorstwa górniczego wymienionego w poz. 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek,

2) określenie wielkości wydanych deputatów węglowych i rodzaju nagród,

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, w tym osób uprawnionych do:

a) pobierania deputatów węglowych,

b) otrzymywania nagród,

4) wysokość kwoty zaliczki - w podziale na poszczególne cele,

5) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że osoby wymienione w pkt 3 są uprawnione do otrzymywania nagród i pobierania deputatów węglowych,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek.

§ 7a.
[7] Przepis § 7 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstwa górniczego, w którym nie prowadzi się wydobycia węgla.
§ 8.
[8] Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 6, przysługują w wysokości miesięcznego świadczenia socjalnego.
§ 9.
1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w § 7 ust. 1, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania - miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności rozliczenie wypłacanych kwot na cele określone we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2, w tym kwot odprowadzonych od nich składek.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 10.
1. Dotacja na jednorazowe bezpłatne szkolenia jest przyznawana na wniosek Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek,

2) określenie rodzaju szkoleń i czasu ich trwania,

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z danego rodzaju szkolenia,

4) ogólny koszt szkolenia,

5) koszt szkolenia z podziałem na koszty finansowane przez wnioskujące biuro pomocy zawodowej lub przez pracodawcę,

6) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że osoby wymienione w pkt 3 spełniają warunki określone w ustawie do odbycia szkolenia,

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek.

§ 11.
1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w § 10 ust. 1, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania - miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności:

1) wykaz osób objętych szkoleniem, wraz z numerem PESEL,

2) rozliczenie kosztów szkoleń, przeprowadzonych w danym miesiącu, finansowanych przez biuro pomocy zawodowej lub przez pracodawcę,

3) ilość rozpoczętych i zakończonych szkoleń,

4) wysokość kwot przekazanych przez osoby, o których mowa w § 12 ust. 1.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 12.
1. Osoba, która nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do pokrycia kosztów szkolenia z własnych środków i przekazania ich na rachunek podmiotu finansującego szkolenie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które nie ukończyły szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia.

§ 13.
1. Pożyczki, o których mowa w § 1 pkt 4, udzielane są byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych przez lokalne lub regionalne instytucje finansowe Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, zwane dalej „instytucjami finansowymi”, przy wykorzystaniu środków budżetowych.

2. Instytucje finansowe wybiera Minister Gospodarki w drodze przetargu na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Instytucje finansowe wybrane w drodze przetargu są obowiązane wykorzystać dotacje na udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, stosując oprocentowanie roczne nie wyższe niż 1/6 zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ogłaszanego przez Radę Polityki Pieniężnej; oprocentowanie pożyczki nie obejmuje prowizji pobieranej przez instytucję finansową od pożyczkobiorcy za obsługę pożyczki.

4. Spłacane pożyczki wraz z odsetkami instytucje finansowe są obowiązane przeznaczyć w całości na udzielanie nowych pożyczek.

§ 14.
1. Dotacje, o których mowa w § 13 ust. 3, są przyznawane na wniosek instytucji finansowych.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:

1) oznaczenie instytucji finansowej,

2) wykaz pożyczkobiorców, zawierający w szczególności:

a) imię i nazwisko pożyczkobiorcy wraz z numerem PESEL,

b) kwotę pożyczki, określoną w umowie zawartej z pożyczkobiorcą,

c) termin spłaty pożyczki, określony w umowie o jej udzieleniu (lub termin spłaty, jeżeli spłata nie następuje w ratach),

d) wysokość odsetek od pożyczki określoną w umowie, o której mowa w lit. c), oraz terminy ich zapłaty,

3) oświadczenie instytucji finansowej, że osoby wymienione w pkt 2 spełniają warunki do uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach,

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania instytucji finansowej.

§ 15.
1. Instytucja finansowa, która otrzymała dotację, o której mowa w § 13 ust. 3, jest obowiązana sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania - miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności rozliczenie wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 16.
1. Dotacja, o której mowa w § 2 pkt 2, jest przyznawana na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, które zawarło umowę z pracodawcą spoza górnictwa zatrudniającego byłego pracownika tego przedsiębiorstwa.

2. Dotację przeznacza się na refundację składek na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane ze środków pracodawcy spoza górnictwa, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. [9] (skreślony).

4. [10] Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy, za IV kwartał 1998 r. przelicza się wskaźnikiem 123,0164.

5. [11] (skreślony).

§ 17.
Wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek,

2) wykaz pracodawców spoza górnictwa,

3) liczbę pracowników objętych refundacją,

4) łączną kwotę refundowanych składek,

5) oświadczenie pracodawcy spoza górnictwa o uiszczaniu składek,

6) podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek.

§ 18.
1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w § 2 pkt 2, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania - miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać:

1) dane określone we wniosku,

2) wykorzystaną kwotę dotacji,

3) liczbę osób i zwrócone kwoty, o których mowa w art. 30 ustawy.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 19.
1. Przyznawane dotacje na cele określone w rozporządzeniu przekazywane są na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot otrzymujący dotację.

2. Przyznaną dotację wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w jakim została udzielona.

§ 20.
1. Sprawozdania miesięczne i roczne sporządzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu, w terminach:

1) do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - sprawozdanie miesięczne,

2) do dnia 20 lutego roku następującego po rozliczanym roku budżetowym - sprawozdanie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, wraz z miesięcznymi sprawozdaniami, stanowią podstawę do dokonywania wypłaty zaliczki dotacji na miesiąc następujący po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy; warunek ten nie dotyczy zaliczki dotacji otrzymywanej po raz pierwszy oraz na miesiąc grudzień [12].

§ 21.
Minister Gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji w przypadku, gdy podmiot, który otrzymał dotację, nie przedłożył w wyznaczonym terminie sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu, i wykorzystał ratę dotacji na inne cele niż określone we wniosku o przyznanie raty dotacji.
§ 22.
1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli podmiot wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrał dotację w nadmiernej wysokości.

2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawcę w sposób określony w ust. 1 podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek:

1) z którego została pobrana - jeżeli zwrot następuje w tym samym roku, w którym została pobrana,

2) dochodów budżetowych właściwego urzędu skarbowego - jeżeli zwrot następuje w następnym roku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji przez Ministra Gospodarki lub stwierdzenia nieprawidłowego obliczenia dotacji.

§ 23.
W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, zwrotowi podlega ta część dotacji, która została nadmiernie pobrana.
§ 24.
[13] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r.

[1] § 1 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[2] § 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[3] § 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[4] § 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r. i ma zastosowanie do przedsiębiorstw robót górniczych oraz przedsiębiorstwa górniczego, o których mowa w § 7 ust. 1 od 14 stycznia 1999 r.

[5] § 6 ust. 4 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r. i ma zastosowanie do przedsiębiorstw robót górniczych oraz przedsiębiorstwa górniczego, o których mowa w § 7 ust. 1 od 14 stycznia 1999 r.

[6] § 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r. i ma zastosowanie do przedsiębiorstw robót górniczych oraz przedsiębiorstwa górniczego, o których mowa w/w paragrafie od 14 stycznia 1999 r.

[7] § 7a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[8] § 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[9] § 16 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[10] § 16 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[11] § 16 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[12] § 20 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 111, poz. 1298). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 1999 r.

[13] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 czerwca 1999 r. z mocą od 14 stycznia 1999 r.

Rozporządzenie traci moc 21 czerwca 2001 r. na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia (Dz.U. Nr 56, poz. 586).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »