| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 1999 r.

w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, dokonuje się w pierwszej kolejności w drodze pisemnego albo ustnego przetargu. Wyboru formy przetargu dokonuje bank.

2. Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze pierwszego przetargu, ogłasza się drugi przetarg z obniżoną ceną wywoławczą wierzytelności określoną przez Agencję.

3. Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze drugiego przetargu, ogłasza się publicznie ofertę sprzedaży wierzytelności.

4. Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w sposób przewidziany w ust. 2 i 3, może zostać sprzedana w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

§ 2.
 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w drodze przetargu dokonuje powołana przez bank komisja składająca się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego. Na wniosek Agencji w skład komisji wchodzi przedstawiciel Agencji. Skład komisji jest jawny.

2. Członkiem komisji nie może być osoba:

1) która uczestniczy w przetargu jako oferent,

2) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie uczestniczy w przetargu jako oferent,

3) która jest wspólnikiem lub przedstawicielem oferenta,

4) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej, będącej oferentem,

5) która jest dłużnikiem,

6) która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby dłużnika do drugiego stopnia włącznie.

3. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2, członek komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w komisji.

4. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do bezstronności członka komisji, w szczególności w związku ze stosunkiem osobistym, służbowym lub majątkowym łączącym go z uczestnikiem przetargu, bank z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika odwołuje tego członka ze składu komisji. W przetargu ustnym wniosek może być złożony do chwili wywołania licytacji.

§ 3.
 1. Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze przetargu komisja, o której mowa w § 2 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) oznaczenie wierzyciela, dłużnika i prowadzącego przetarg,

2) kwotę wierzytelności (kapitał i odsetki),

3) informację o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności,

4) informację o trwałej utracie przez dłużnika Agencji zdolności do spłaty zadłużenia,

5) określenie terminu i miejsca przetargu,

6) cenę wywoławczą i wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia,

7) informację, że wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, a który uchyla się od zawarcia umowy, ulega przepadkowi,

8) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny, z tym że jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia,

9) informację, że umowa sprzedaży wierzytelności powinna być podpisana przez kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisemnej informacji o przyjęciu oferty, pod rygorem przepadku wadium na rzecz Agencji.

3. W przypadku przetargu pisemnego ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać:

1) określenie warunków, jakie powinna spełniać oferta, w szczególności nazwę i adres oferenta, cenę nabycia wierzytelności, sposób i termin zapłaty,

2) określenie miejsca i terminu składania oraz miejsca i terminu otwarcia ofert, a także terminu wyboru oferty,

3) informację, że w przypadku złożenia jednakowych ofert zostanie przeprowadzony przetarg ustny.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się w siedzibie Agencji i banku, za którego pośrednictwem jest dokonywana sprzedaż wierzytelności, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w codziennej prasie o zasięgu krajowym.

§ 4.
 1. Jeżeli wpłynie jedna oferta, przetarg pisemny może się odbyć, w przypadku gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 zł. Komisja może dopuścić jawność wykonywania swych czynności.

2. Komisja:

1) ustala liczbę złożonych ofert,

2) otwiera koperty z ofertami, złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,

3) sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie i miejscu.

3. Komisja odrzuca oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osoby, które nie wniosły w należyty sposób wadium. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia pisemnie oferenta.

4. Jeżeli oferty są takie same, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny, zawiadamiając oferentów, którzy złożyli takie oferty, o terminie i miejscu tego przetargu. W trakcie dodatkowego przetargu oferenci składają oferty do protokołu. Do dodatkowego przetargu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4-7.

5. Z przetargu pisemnego komisja sporządza protokół, który powinien zawierać uzasadnienie decyzji komisji. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

6. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów.

§ 5.
 1. W przetargu ustnym uczestniczą osoby, które we wskazanym terminie i w sposób określony w ogłoszeniu wniosły wadium. Jeżeli stawi się jeden uczestnik, przetarg ustny może się odbyć, w przypadku gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 zł.

2. Przewodniczący komisji:

1) informuje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej i minimalnej wysokości postąpienia,

2) odczytuje listę uczestników przetargu,

3) informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

3. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4, albo rezygnacji członka komisji, bank zawiesza przetarg i informuje o tym jego uczestników. Bank zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o terminie i miejscu podjęcia przetargu.

4. Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą, i wzywa uczestników do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny wywoławczej żaden z uczestników nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.

5. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne wyższe ceny, zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu, dopóki nie ma dalszego postąpienia, mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej ceny.

6. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników, że po trzecim ogłoszeniu ostatnio zgłoszonej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym ogłasza tę cenę. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę, po której ogłoszeniu dalsze postąpienie nie może być przyjęte. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) osoby, która wygrała przetarg.

7. Z przebiegu przetargu komisja sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 6.
 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie dokonuje powołana przez bank komisja składająca się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego. Skład komisji jest jawny.

2. Do komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-4.

§ 7.
 1. Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, od którego będzie się oczekiwać odpowiedzi na ofertę.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się w siedzibie Agencji i banku, za którego pośrednictwem jest dokonywana sprzedaż wierzytelności, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w codziennej prasie o zasięgu krajowym.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4,

2) cenę sprzedaży wierzytelności (kapitał i odsetki),

3) oznaczenie miejsca i terminu, w ciągu którego będzie się oczekiwać odpowiedzi na ofertę, z tym że początek tego terminu nie może być wcześniejszy niż 2 tygodnie od dnia ukazania się ogłoszenia w codziennej prasie o zasięgu krajowym,

4) warunki, jakie powinna spełniać odpowiedź na ofertę, oraz sposób jej złożenia,

5) treść oświadczenia woli o przyjęciu oferty oraz sposób jego złożenia.

4. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności daty, godziny i minuty złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

5. Po upływie terminu obowiązywania oferty, protokół, o którym mowa w ust. 4, wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Agencji i banku, za którego pośrednictwem jest dokonywana sprzedaż wierzytelności Agencji.

§ 8.
 1. Czynności związane ze sprzedażą wierzytelności Agencji w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia dokonuje powołana przez bank komisja składająca się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego. Skład komisji jest jawny.

2. Do komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-4.

§ 9.
 1. Ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań komisja, o której mowa w § 8 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem składania ofert.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wywiesza się w siedzibie Agencji i banku, za którego pośrednictwem jest dokonywana sprzedaż wierzytelności, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w codziennej prasie o zasięgu krajowym.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4,

2) proponowaną cenę sprzedaży wierzytelności Agencji,

3) miejsce, termin i sposób składania ofert,

4) warunki, jakim powinna odpowiadać oferta,

5) informację, że do rokowań zostaną dopuszczone najkorzystniejsze oferty.

4. Po wyborze najkorzystniejszych ofert komisja zaprasza oferentów, którzy je złożyli, do dalszych rokowań, a pozostałych oferentów zawiadamia o odrzuceniu ich ofert.

5. W trakcie rokowań komisja ustala z oferentami cenę i sposób płatności, aż do wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz opis przebiegu rokowań. Protokół z rokowań podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »