| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 1999 r.

w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 157, poz. 796).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 1999 r. (poz. 590)

STATUT KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

§ 1. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, jest urzędem zapewniającym obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, stałych komitetów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Kancelaria zapewnia obsługę ministrów-członków Rady Ministrów, jeżeli wynika to z przepisów ustalających szczegółowy zakres działania danego ministra.

3. Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

§ 2. Kancelaria wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95), zwanej dalej „ustawą”, a także w odrębnych przepisach.

§ 3. 1. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej „Szefem Kancelarii”, z zachowaniem kompetencji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów w zakresie kierowania pionem politycznym Prezesa Rady Ministrów oraz kompetencji Dyrektora Generalnego w zakresie zapewnienia funkcjonowania i ciągłości pracy Kancelarii, warunków jej działania, a także organizacji pracy.

§ 4. 1. Szef Kancelarii kieruje Kancelarią przy pomocy Dyrektora Generalnego Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów i dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii oraz we współdziałaniu z sekretarzami i podsekretarzami stanu oraz szefami gabinetów politycznych w Kancelarii.

2. Szczegółowe zakresy zadań i kompetencji Dyrektora Generalnego Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów oraz pełnomocników Rządu określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji szefów gabinetów politycznych określają odpowiednio Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów.

4. Dyrektor Generalny Kancelarii określa szczegółowy zakres zadań dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.

5. Szczegółowe zakresy zadań pracowników Kancelarii określają dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Kancelarii.

§ 5. 1. Szef Kancelarii, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wyznacza swojego zastępcę oraz określa zakres jego czynności.

2. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić Dyrektora Generalnego Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów, dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii i innych pracowników Kancelarii, a za zgodą Prezesa Rady Ministrów – także sekretarzy i podsekretarzy stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz głównych doradców i doradców Prezesa Rady Ministrów, do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.

§ 6. Sekretarz Rady Ministrów, odpowiedzialny przed Prezesem Rady Ministrów, przygotowuje i obsługuje posiedzenia Rady Ministrów, koordynuje i merytorycznie nadzoruje prace komórek organizacyjnych obsługujących Radę Ministrów i stałe komitety Rady Ministrów, jak również wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach.

§ 7. 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową działalności Prezesa Rady Ministrów, w zakresie wykonywania polityki Rady Ministrów, kontroli i koordynacji pracy ministrów oraz wykonywania innych konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Prezesa Rady Ministrów, zapewniają komórki organizacyjne w następujących pionach organizacyjno-funkcjonalnych:

1) pion polityczny Prezesa Rady Ministrów,

2) pion obsługi Prezesa Rady Ministrów,

3) pion studiów, analiz i informacji.

2. Wykaz komórek organizacyjnych w ramach poszczególnych pionów zawiera załącznik nr 1 do statutu.

3. Komórki organizacyjne działające w pionie studiów, analiz i informacji zapewniają także obsługę prac Rady Ministrów oraz stałych komitetów Rady Ministrów w zakresie określonym przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów-członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu zapewniają komórki organizacyjne, których wykaz zawiera załącznik nr 2 do statutu.

5. Obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową działalności Rady Ministrów zapewniają komórki organizacyjne pionu obsługi Rady Ministrów, których wykaz zawiera załącznik nr 3 do statutu.

6. Obsługę zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniają komórki organizacyjne, których wykaz zawiera załącznik nr 4 do statutu.

§ 8. Komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione w załączniku nr 1 w pionie studiów, analiz i informacji oraz w załącznikach nr 2, 3 i 4 do statutu, z wyjątkiem gabinetów politycznych członków Rady Ministrów, wykonują także inne zadania zlecone przez Prezesa Rady Ministrów lub, z jego upoważnienia, przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. Szef Kancelarii może powoływać, dla realizacji zadań Kancelarii i Szefa Kancelarii, organy doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania.

§ 10. 1. Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Kancelarii w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie nałożonych na nie zadań, z wyjątkiem gabinetów politycznych Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów, sprawuje Dyrektor Generalny Kancelarii.

2. Bezpośredni nadzór nad gabinetami politycznymi sprawują odpowiednio Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów.

§ 11. Nadzór nad Krajową Szkołą Administracji Publicznej sprawuje Prezes Rady Ministrów w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153).

§ 12. 1. W Kancelarii działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze, wspierające Kancelarię pod względem organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny Kancelarii.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny nadany przez Dyrektora Generalnego.

Załącznik nr 1 do statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W PIONACH ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ MERYTORYCZNĄ, ORGANIZACYJNĄ, TECHNICZNĄ I KANCELARYJNO-BIUROWĄ DZIAŁALNOŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

1. Pion polityczny Prezesa Rady Ministrów

1) Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów,

2) Sekretariat Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

2. Pion obsługi Prezesa Rady Ministrów

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów,

2) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

3) Sekretariat Kolegium do Spraw Służb Specjalnych,

4) Departament Kontroli i Koordynacji,

5) Departament Skarg i Odwołań.

3. Pion studiów, analiz i informacji

1) Departament Programowy,

2) Departament Spraw Zagranicznych,

3) Departament Spraw Ekonomicznych,

4) Departament Spraw Społecznych,

5) Departament Polityki Regionalnej,

6) Departament Spraw Obronnych,

7) Centrum Informacyjne Rządu,

8) Departament Monitorowania Reform,

9) Departament Analiz i Prognoz.

Załącznik nr 2 do statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ MERYTORYCZNĄ, ORGANIZACYJNĄ, TECHNICZNĄ I KANCELARYJNO-BIUROWĄ DZIAŁALNOŚCI WICEPREZESÓW RADY MINISTRÓW, MINISTRÓW-CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW ORAZ SEKRETARZY I PODSEKRETARZY STANU

1) Gabinety polityczne wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów-członków Rady Ministrów,

2) Sekretariaty wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów-członków Rady Ministrów,

3) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny,

4) Sekretariat Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

5) Biuro do Spraw Usuwania Skutków Powodzi,

6) Biuro Terenowe w Krakowie do Spraw Usuwania Skutków Powodzi,

7) Biuro Terenowe we Wrocławiu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.

Załącznik nr 3 do statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ MERYTORYCZNĄ, ORGANIZACYJNĄ, TECHNICZNĄ I KANCELARYJNO-BIUROWĄ DZIAŁALNOŚCI RADY MINISTRÓW

1) Departament Prezydialny Rady Ministrów,

2) Centrum Legislacyjne Rządu,

3) Departament Spraw Parlamentarnych Rządu.

Załącznik nr 4 do statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ ZADAŃ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

1) Biuro Dyrektora Generalnego,

2) Biuro Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego,

3) Biuro Finansowe,

4) Biuro Informatyki,

5) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

6) Biuro Ochrony.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »