| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 1999 r.

w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej''.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 154) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z kwoty 27 700 tys. zł, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 154), przeznacza się kwotę 22 300 tys. zł na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”.
§ 2.
1. Rozporządzenie określa tryb i warunki przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”, określonej w ustawie budżetowej na rok 1999.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mieniu – rozumie się przez to dotychczas nie zagospodarowane nieruchomości przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej w latach 1990–1993, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2) Pełnomocniku Rządu – rozumie się przez to Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej, powołanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 27, poz. 145),

3) Radzie – rozumie się przez to Radę Programową do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej, działającą na podstawie zarządzenia nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie powołania Rady Programowej do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej,

4) SPR – rozumie się przez to Strategiczny Program Rządowy „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”, ustanowiony przez Radę Ministrów w dniu 23 maja 1995 r.,

5) dotacji – rozumie się przez to wydatki budżetu państwa, o których mowa w § 1, na dofinansowanie zadań własnych gminy, powiatu, samorządu województwa oraz dla wojewodów, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej na dofinansowanie zadań wynikających z SPR,

6) zadaniu – rozumie się przez to zadanie wynikające z SPR, na którego dofinansowanie przeznacza się dotację na realizację zadań inwestycyjnych lub bieżących,

7) jednostkach samorządu terytorialnego – rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

§ 3.
1. Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji SPR są ustalane przez Pełnomocnika Rządu, po zasięgnięciu opinii Rady, w granicach kwoty rezerwy, o której mowa w § 1.

2. Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie mogą przekraczać kwot ustalonych według zasad określonych w art. 44 i 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119).

3. Dotacje otrzymane przez wnioskodawców są ewidencjonowane na odrębnym rachunku finansowania poszczególnych zadań i są rozliczane po zakończeniu zadania.

§ 4.
1. Wnioski o przyznanie dotacji są składane:

1) przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia – wojewodom w celu zaopiniowania,

2) przez ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej oraz wojewodów na dofinansowanie realizowanych przez nich zadań i zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia – Pełnomocnikowi Rządu.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania jest sporządzany według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

3. Część opisowa wniosku powinna zawierać w szczególności uzasadnienie potrzeby realizacji zadania objętego wnioskiem oraz informację dotyczącą:

1) stanu przygotowania zadania do realizacji,

2) zakresu rzeczowego zadania wykonanego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek, jeżeli zadanie jest w toku realizacji,

3) uwzględnienia wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury związanych z realizacją zadania,

4) planowanych efektów zadania,

5) kwot dotacji lub środków dotychczas uzyskanych z budżetu państwa na zadania wynikające z SPR,

6) wniosków o przyznanie dotacji z państwowych funduszów celowych lub budżetu państwa albo innego źródła, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, lecz nie rozpatrzonych do dnia złożenia wniosku.

§ 5.
Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione zadania przewidziane do całkowitego zakończenia w 1999 r., a następnie wymagające najniższego procentowego udziału dotacji, krótkiego okresu ich realizacji, dające po ukończeniu największe efekty społeczno-gospodarcze.
§ 6.
Pełnomocnik Rządu:

1) po otrzymaniu wniosków od wojewodów oraz ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej:

a) przeprowadza weryfikację zasadności realizacji poszczególnych zadań i dokonuje oceny zgodności wniosków z celami SPR i postanowieniami rozporządzenia,

b) sporządza projekt podziału rezerwy, o której mowa w § 1, na poszczególne zadania i przedstawia go do zaopiniowania Radzie,

2) może wydzielić i wykorzystać część dotacji na bezpośrednie finansowanie promocji nie zagospodarowanego mienia,

3) po uzyskaniu opinii Rady, dotyczącej projektu podziału rezerwy:

a) ustala kwoty dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań, w granicach kwoty, o której mowa w § 1,

b) informuje właściwych wojewodów, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej o ustalonych kwotach dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań,

4) przekazuje Ministrowi Finansów wykaz zadań i ustalonych kwot dotacji na ich dofinansowanie.

§ 7.
1. Wojewoda, po otrzymaniu wykazu ustalonych kwot dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań:

1) w terminie 14 dni występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa,

2) w terminie 7 dni zawiadamia zarządy jednostek samorządu terytorialnego o kwotach ustalonych dotacji.

2. Wojewoda, po otrzymaniu dotacji, w terminie 14 dni przekazuje zarządom jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwotach ustalonych przez Pełnomocnika Rządu.

3. Ministrowie i kierownicy centralnych urzędów administracji państwowej, po otrzymaniu wykazu ustalonych kwot dotacji, występują w terminie 14 dni do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa.

§ 8.
Dotacje zwracane przez wojewodów oraz ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji państwowej w całości są przekazywane na dochody budżetu państwa.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


Załącznik 1. [Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy budżetowej państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej"]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 1999 r. (poz. 714)

Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy budżetowej państwa na 1999 r.
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Strategicznego Programu Rządowego
Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »