| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Dz. U. Nr 91, poz. 558 i z 1998 r. Nr 22, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Do zadań Komisji należy wypracowywanie wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz zadań samorządu terytorialnego, w szczególności przez:

1) określanie priorytetów gospodarczych i społecznych w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

2) ocenę funkcjonowania i warunków rozwoju systemu samorządu terytorialnego,

3) inicjowanie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,

4) analizowanie informacji o przygotowywanych aktach prawnych, programach rządowych i innych dokumentach dotyczących problematyki samorządu terytorialnego oraz prognozach ich skutków finansowych,

5) opracowywanie założeń i opiniowanie projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów dotyczących problematyki samorządu terytorialnego,

6) określenie zadań administracji publicznej związanych z przygotowaniem struktur samorządu terytorialnego do procesu integracji z Unią Europejską i zagwarantowania polskich interesów narodowych w ramach tego procesu.

§ 3. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych oraz w zespołach problemowych.

2. W ramach Komisji działają stałe zespoły problemowe:

1) Zespół do Spraw Rozwoju Regionalnego, Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

2) Zespół do Spraw Prawno-Ustrojowych,

3) Zespół do Spraw Polityki Europejskiej,

4) Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych,

5) Zespół do Spraw Edukacji i Kultury,

6) Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

7) Zespół do Spraw Transportu i Infrastruktury Technicznej,

8) Zespół do Spraw Gospodarki i Przekształceń Własnościowych,

9) Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

3. W razie potrzeby mogą być powoływane doraźne zespoły problemowe.

4. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. W skład Komisji wchodzą, przedstawiciele Rządu i samorządu terytorialnego.

2. Rząd w Komisji reprezentuje 14 przedstawicieli powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

3. W skład Komisji wchodzi również przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest zapewnienie bezpośredniego wpływu Prezesa Rady Ministrów na organizację prac programowych i kontrolę wykonywania zobowiązań administracji rządowej, podejmowanych w ramach pracy Komisji.

4. Samorząd terytorialny w Komisji reprezentują osoby powołane w jej skład przez Prezesa Rady Ministrów:

1) wskazane przez statutowe władze ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego:

a) Unii Metropolii Polskich – 2 osoby,

b) Unii Miasteczek Polskich – 2 osoby,

c) Związku Miast Polskich – 2 osoby,

d) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby,

e) Związku Powiatów Polskich –2 osoby,

2) po dwóch reprezentantów:

a) Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wybranych przez marszałków województw.

5. W pracach Komisji i jej zespołów problemowych mogą uczestniczyć inne osoby wskazane przez Prezesa Rady Ministrów lub zaproszone przez współprzewodniczących Komisji, w szczególności osoby reprezentujące wnioskodawców spraw rozpatrywanych przez Komisję.”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami Komisji kierują współprzewodniczący:

1) przedstawiciel Rządu,

2) przedstawiciel samorządu terytorialnego, wskazany przez członków Komisji reprezentujących samorząd terytorialny ze swojego grona.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Współprzewodniczących powołuje Prezes Rady Ministrów.”,

c) w ust. 2:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) powoływanie ekspertów Komisji,”

– po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zlecanie wykonania opinii i ekspertyz na rzecz Komisji.”;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

㤠6a. Komisja rozpatruje sprawy wniesione przez:

1) Prezesa Rady Ministrów,

2) współprzewodniczących Komisji,

3) zespoły problemowe.”;

5) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Z posiedzenia Komisji i zespołów problemowych sporządza się protokół ustaleń, obejmujący także zdania odrębne członków Komisji.”;

6) w § 11 wyrazy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „urząd obsługujący ministra właściwego do spraw administracji publicznej”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »