| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń.

Na podstawie art. 110 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 102, poz. 643 i Nr 123, poz. 779 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa tryb wykonywania nadzoru zwierzchniego, sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, oraz nadzoru bezpośredniego, sprawowanego przez prezesów sądów rejonowych, nad administracyjną działalnością kolegiów do spraw wykroczeń, zwanych dalej „kolegiami”.
§ 2.
1. Wykonywanie nadzoru odbywa się w szczególności przez:

1) wizytacje obejmujące całokształt działalności administracyjnej kolegiów,

2) lustracje obejmujące wyznaczoną problematykę,

3) kontrole organizacji pracy sekretariatu kolegiów i prowadzenia biurowości,

4) narady powizytacyjne i polustracyjne, a także konferencje szkoleniowe członków kolegiów, radców kolegiów oraz pracowników sekretariatu kolegiów,

5) dokonywanie ocen działalności administracyjnej kolegium na podstawie danych statystycznych, wykazu spraw nie rozpoznanych mimo upływu 3 miesięcy od wpływu sprawy oraz badania skarg.

2. W czasie wizytacji bada się w szczególności:

1) sprawność postępowania przed kolegium, w tym przygotowanie posiedzeń,

2) wykonywanie czynności w toku postępowania międzyinstancyjnego,

3) sposób prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych,

4) rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych.

§ 3.
1. Z przebiegu wizytacji i lustracji sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawierać:

1) określenie zakresu wizytacji,

2) poczynione ustalenia oraz, w razie potrzeby, zalecany sposób usunięcia przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości,

3) ocenę pracy wizytowanego kolegium,

4) wnioski końcowe i zalecenia powizytacyjne.

3. Sprawozdanie z lustracji powinno zawierać dane dotyczące poczynionych ustaleń, ujawnionych uchybień i ich przyczyn oraz wskazanie podjętych w toku lustracji środków i wynikające z niej wnioski.

4. Sprawozdanie z wizytacji lub lustracji w ciągu 14 dni od zakończenia wizytacji lub lustracji przedstawia się przewodniczącemu kolegium, który ma prawo zgłosić uwagi do sprawozdania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

§ 4.
Poczynione w toku wizytacji lub lustracji ustalenia wizytujący lub lustrujący omawia z zainteresowanymi członkami kolegium lub pracownikami sekretariatu kolegium, wysłuchując ich wyjaśnień. O istotniejszych spostrzeżeniach, wskazujących na potrzebę bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, informuje on przewodniczącego kolegium.
§ 5.
Członkowie wizytowanego lub lustrowanego kolegium mogą zgłaszać prezesowi sądu rejonowego oraz za jego pośrednictwem Ministrowi Sprawiedliwości uwagi i wnioski co do przeprowadzonej wizytacji lub lustracji. O wynikach oceny tych uwag i wniosków zainteresowani członkowie kolegium powinni być zawiadomieni.
§ 6.
1. Prezes sądu rejonowego na podstawie sprawozdania z wizytacji lub lustracji wydaje przewodniczącemu kolegium zarządzenia i określa termin ich wykonania, a w razie potrzeby występuje do rady gminy o odwołanie członka kolegium lub podejmuje działania dyscyplinujące wobec pracowników sekretariatu kolegium.

2. Jeżeli uzasadniają to wnioski powizytacyjne lub polustracyjne, w terminie jednego miesiąca od zakończenia wizytacji lub lustracji zwołuje się konferencję w celu omówienia wyników wizytacji lub lustracji, z udziałem przewodniczącego kolegium i jego zastępców, członków kolegium, radcy kolegium oraz pracowników sekretariatu kolegium.

3. Odpis sprawozdania z wizytacji lub lustracji i wydanych zarządzeń powizytacyjnych lub polustracyjnych prezes sądu rejonowego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi potrzeba:

1) wniesienia środka odwoławczego od prawomocnego orzeczenia,

2) wystąpienia do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie,

3) zawiadomienia właściwych organów o konieczności zmiany lub uchylenia przepisów sprzecznych z ustawą.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o zastosowanych środkach dyscyplinarnych.

Rozdział 2

Nadzór Ministra Sprawiedliwości

§ 7. [Nadzór zwierzchni]

Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór zwierzchni nad działalnością administracyjną kolegiów osobiście, przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezesów sądów okręgowych.
§ 8.
1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, którym na podstawie regulaminu organizacyjnego powierzone zostały zadania w zakresie wykonywania nadzoru nad kolegiami, podejmują działania, o których mowa w § 2, zgodnie z harmonogramem realizacji swych zadań oraz na podstawie polecenia Ministra Sprawiedliwości.

2. W oparciu o wyniki czynności własnych oraz sprawozdania prezesów sądów, sporządzane na podstawie § 9 ust. 3 i § 12, komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, opracowują roczną informację o działaniach podejmowanych w zakresie nadzoru nad administracyjną działalnością kolegiów oraz ustalają kierunki i zakres czynności nadzorczych.

§ 9.
1. Prezesi sądów okręgowych na polecenie Ministra Sprawiedliwości opracowują okresowe plany zadań nadzorczych nad działalnością administracyjną kolegiów lub podejmują doraźnie działania, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Wykonanie czynności wynikających z okresowych planów zadań nadzorczych i doraźne działania nadzorcze, o których mowa w ust. 1, prezes sądu okręgowego zleca sędziom wizytatorom, wyznaczonym sędziom lub wyznaczonym inspektorom do spraw biurowości sądowej.

3. Z wykonania czynności nadzorczych prezes sądu okręgowego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie do dnia 15 stycznia, roczne sprawozdanie, chyba że termin przedstawienia takiego sprawozdania wynika z polecenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
Minister Sprawiedliwości może polecić przeprowadzenie doraźnej wizytacji lub lustracji w dowolnym kolegium. Przeprowadzenie takiej wizytacji lub lustracji nie zwalnia prezesa sądu rejonowego z obowiązków nadzorczych nad danym kolegium.

Rozdział 3

Nadzór prezesów sądów rejonowych

§ 11. [Nadzór bezpośredni]

Prezes sądu rejonowego wykonuje nadzór bezpośredni nad działalnością administracyjną kolegiów osobiście, przez wyznaczonego sędziego lub wyznaczonego pracownika sekretariatu sądu.
§ 12.
Prezes sądu rejonowego sporządza corocznie plan zadań nadzorczych, który w terminie do 15 stycznia każdego roku przedstawia do akceptacji Ministrowi Sprawiedliwości wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu zadań nadzorczych za ubiegły rok.
§ 13.
1. Prezes sądu rejonowego zarządza przeprowadzenie wizytacji lub lustracji stosownie do potrzeb, zwłaszcza gdy pojawią się sygnały o istotnych nieprawidłowościach w działalności administracyjnej danego kolegium.

2. W celu przeprowadzenia wizytacji lub lustracji prezes sądu rejonowego może powołać zespół składający się z sędziów i pracowników sekretariatu danego sądu. Przewodniczącym takiego zespołu jest prezes sądu rejonowego.

§ 14.
W celu omówienia wyników przeprowadzonych czynności nadzorczych prezes sądu rejonowego zwołuje przynajmniej raz w roku konferencję z udziałem przewodniczącego kolegium, zastępców przewodniczącego kolegium oraz radcy kolegium. Na konferencję mogą być zapraszani członkowie kolegium.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »