| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu (Dz. U. Nr 108, poz. 696), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę wywoławczą składników majątku trwałego. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika majątku trwałego przez rzeczoznawcę, jeżeli:

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

2) składnik majątku trwałego ma ustaloną cenę giełdową.”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli cena wywoławcza przedmiotu przetargu przewyższa równowartość w złotych kwoty:

1) 20 000 EURO – w przypadku nieruchomości,

2) 10 000 EURO – w przypadku pozostałych składników majątku trwałego

– to obwieszczenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.”;

3) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. Spółka może sprzedać składniki majątku trwałego bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki,

2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem sprzedaży jest składnik majątku trwałego, którego wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty:

a) 15 000 EURO – w przypadku nieruchomości,

b) 5 000 EURO – w przypadku pozostałych składników majątku trwałego

– ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

4) przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

5) przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za zaległości podatkowe na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95).”;

4) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. 1. Jeżeli składniki majątku trwałego nie zostały sprzedane w drodze przetargu, spółka może je sprzedać bez przeprowadzania powtórnego przetargu za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej – w przypadku nieruchomości, i nie niższą niż 1/2 ceny wywoławczej – w przypadku pozostałych składników majątku trwałego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przetarg został unieważniony.”;

5) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Do oddania mienia do odpłatnego korzystania stosuje się odpowiednio przepisy § 2–26, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przy oddaniu mienia do odpłatnego korzystania wartość przedmiotu umowy na potrzeby określenia ceny wywoławczej, o której mowa w § 5, określa się jako sumę należności za cały czas trwania umowy, a jeżeli umowa ma być zawarta na czas nie określony – za okres 12 miesięcy.

3. Spółka dokonuje wyboru oferty zawierającej najdogodniejsze dla spółki warunki korzystania z mienia i najwyższą należność.”

§ 2.
W przypadku ogłoszenia przetargu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do sprzedaży majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »