| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 1 października 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki
i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. Nr 126, poz. 835 i Nr 139, poz. 899) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 3 w pkt 4 dodaje się na końcu wyrazy „i oświadczenie studenta o kontynuowanych kierunkach studiów”,

b) w ust. 5:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie, o których mowa w § 5
ust. 1,”

dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt,

5) zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1c pkt 2; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt.”;

2) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem 15 listopada.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach magisterskich uzupełniających bez konieczności ponownego składania wniosku, w przypadku gdy przerwa między ukończeniem studiów zawodowych a rozpoczęciem studiów magisterskich uzupełniających wynika z organizacji studiów.”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody:

1) studenta,

2) współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, będących na utrzymaniu studenta lub współmałżonka,

3) rodziców studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a, 1b, 1c i 1d w brzmieniu:

„1a. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student spełnia warunki, o których mowa w ust. 1c.

1b. W przypadku gdy student spełnia warunki, o których mowa w ust. 1c, można przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględniać dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

1c. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu studenckiego w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

1d. Do dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wlicza się dochodów tego z rodziców, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do alimentów na rzecz studenta.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt.”;

4) w § 6 w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy „lub w okresach, o których mowa w § 5 ust. 5”;

5) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Umowy pożyczki i umowy kredytu podpisywane są do dnia 28 lutego.”;

6) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów, okresy wypłaty rat pożyczki lub kredytu, określone w ust. 1 i 2, nie ulegają skróceniu.”;

7) w § 9:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o ukończeniu studiów.”,

b) w ust. 2:

w pkt 1 po wyrazach „wznowienie wypłat może nastąpić” skreśla się wyrazy „w następnym semestrze (roku akademickim)”,

w pkt 2 na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy „studentowi nie są wypłacane raty kredytu za miesiące, w których nie przedłożył zaświadczenia”,

c) w ust. 3 po wyrazach „przyczyn losowych” dodaje się przecinek i wyrazy „a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej”;

8) w § 11;

a) w ust. 1 po wyrazach „w dniu 1 października” dodaje się wyrazy „lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1 kwietnia”,

b) w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie „W przypadku wystąpienia o spłatę kredytu w okresie studiów, kredytobiorca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie;

„3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia, z uwzględnieniem postanowień § 12.”;

9) w § 13:

a) w ust. 5 skreśla się ostatnie zdanie,

b) w ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „kształcenia na studiach doktoranckich i kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów.”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu. Wysokość oprocentowania określona jest w umowie kredytu.”;

10) w § 14 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511), umarza się w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

11) w § 15 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na rachunek Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 14 ust. 6a.”;

12) w § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu na rok akademicki 1999/2000 wynosi 400 zł.

2. Wysokość miesięcznej raty kredytu na rok akademicki 1999/2000 poręczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych wynosi 300 zł.”;

13) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Załącznik 1. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 października 1999 r. (poz. 907)

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »