| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów

Na podstawie art. 192 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 , z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb powrotnego przywozu towarów, wzór formularza i objaśnienia co do sposobu jego wypełnienia oraz dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku, o którym mowa w art. 191 § 2 Kodeksu celnego.
§ 2.
1. Towarami powracającymi, w rozumieniu art. 191 Kodeksu celnego, są w szczególności:

1) części lub część uprzednio wywiezionych maszyn, urządzeń lub innych towarów, jeżeli spełniają warunki określone w art. 192 § 1 Kodeksu celnego,

2) towary wywiezione z zastosowaniem karnetu ATA wydanego w Polsce, nawet jeżeli termin jego ważności zostanie przekroczony,

3) towary, które po ich wywiezieniu poza polski obszar celny zostały poddane czynnościom niezbędnym do ich naprawy lub konserwacji,

4) towary, które po ich wywiezieniu poza polski obszar celny zostały poddane innym czynnościom niż te, o których mowa w pkt 3, okazały się wadliwe lub niezdatne do użytku, pod warunkiem że ich wadliwość lub niezdatność mogła być stwierdzona dopiero po dokonaniu tych czynności.

2. Towary, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za wolne od cła, jeżeli zabiegi polegające na naprawie stały się konieczne w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, które nastąpiło poza polskim obszarem celnym, w wyniku którego towary te nie mogły zostać w normalnych warunkach i zgodnie z charakterem użyte, a ich wartość nie stała się wyższa w wyniku dokonywanych zabiegów od ich wartości w chwili wywozu poza polski obszar celny.

3. Jeżeli w wyniku czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, powstałby obowiązek uiszczenia cła, w wypadku gdyby towary te zostały poddane wymienionym czynnościom w ramach procedury uszlachetniania biernego, wówczas w stosunku do towarów powrotnie przywożonych stosuje się przepisy dotyczące obliczania kwoty należności celnych, właściwe dla procedury uszlachetniania biernego.

§ 3.
1. W wypadku gdy osoba zainteresowana przewiduje, że wywożone towary mogą zostać powrotnie wprowadzone na polski obszar celny, przy dokonywaniu zgłoszenia celnego może przedstawić dla celów dowodowych wypełniony formularz dokumentu „Towary Powracające”, zwany dalej „dokumentem TP”.

2. Wzór formularza dokumentu TP stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Dokument TP sporządza się w oryginale i dwóch kopiach.

4. Dokument TP powinien dotyczyć towarów objętych danym zgłoszeniem celnym.

§ 4.
W wypadku przyjęcia zgłoszenia wywozowego, organ celny na dokumencie TP wypełnia pole nr 10, zwraca oryginał i kopię nr 1 zgłaszającemu. Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest w formie:

1) pisemnej – kopia nr 2 stanowi załącznik do dokumentu SAD,

2) ustnej – kopia nr 2 stanowi załącznik do rejestru przedstawionych dokumentów TP, określonego w przepisach szczególnych.

§ 5.
W wypadku gdy osoba zainteresowana przewiduje, że wywożone towary mogą zostać powrotnie wprowadzone na polski obszar celny i zgłoszone w kilku urzędach celnych, należy do zgłoszenia wywozowego dołączyć odpowiednią liczbę dokumentów TP
§ 6.
1. Przy dokonywaniu zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu towarów powrotnie przywożonych można przedstawić, dla celów dowodowych, oryginał i kopię nr 1 dokumentu TP, jeżeli został wystawiony przy objęciu towarów procedurą wywozu.

2. W wypadku przyjęcia zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu towarów powrotnie przywożonych, organ celny na oryginale i kopii nr 1 dokumentu TP wypełnia pola nr 12 i 13, zatrzymuje kopię nr 1 dokumentu TP, a oryginał zwraca zgłaszającemu.

§ 7.
Osoba zainteresowana może zwrócić się do organu celnego, który wystawił dokument TP, o wydanie kilku egzemplarzy dokumentów TP. Wydanie dokumentów TP następuje po zwróceniu organowi celnemu dokumentu TP, na którym następnie organ celny umieszcza adnotację „anulowano”.
§ 8.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 191 § 2 Kodeksu celnego, powinien być złożony w urzędzie celnym, w którym zostanie złożone zgłoszenie celne o dopuszczenie do obrotu towarów powracających.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę osoby zainteresowanej,

2) określenie organu celnego, do którego jest kierowany,

3) nazwę, rodzaj, ilość oraz przewidywany termin powrotnego przywozu towarów,

4) określenie dokumentów wywozowych, o ile były wymagane,

5) uzasadnienie wniosku,

6) oświadczenie zainteresowanego o treści:

„Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz dane zawarte w załączonych do niego dokumentach są prawdziwe.”,

7) datę sporządzenia wniosku oraz podpis osoby zainteresowanej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności dołączyć:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu TP, jeżeli został sporządzony.

§ 9.
Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów (Monitor Polski Nr 67, poz. 663).
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 28 września 1999 r. (poz. 910)

strona pierwsza

1.NADAWCA/ EKSPORTER

ORYGINAŁ.

TP

TOWARY POWRACAJĄCE

 

2.ODBIORCA

3. Wniosek

Ja, niżej podpisany, zwracam się o wydanie niniejszego dokumentu dotyczącego towarów określonych w polu nr 9

 

 

...................

data

...................

podpis

 

4. Kraj wywozu

5. Wartość statystyczna

 

 

 

 

6. Masa brutto

7. Masa netto

 

8.Szczegółowy opis towarów

 

 

 

 

 

 

 

9.Ilość i rodzaj towarów, których dotyczy wniosek o wydanie dokumentu TP

...................................................... ............ (słownie) ...................................................... ......................

 

 

10.

Dokument wywozowy:

- nr

...................................................... ................

- z dnia

...................................................... ................

Uwagi:

...................................................... ................

...................................................... ................

...................................................... ................

 

11. Dodatkowe informacje dotyczące towarów określonych w polu nr 9 (zaznaczyć właściwy kwadrat):

a) towary uprzednio dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki celnej ze względu na przeznaczenie:

 

" TAK

" NIE

 

b) towary wywiezione w związku z procedurą uszlachetniania czynnego:

 

....................

data

.....................................

pieczęć urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego

" TAK

" NIE

 

c) inne

...................................................... ...................

 

 

POWROTNY PRZYWÓZ

 

12.Ilość towarów powrotnie wprowadzanych

13. Dokument przywozowy:

nr.................................................

z dnia...........................................

 

 

.........................

data

.....................................

pieczęć urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona pierwsza

1.NADAWCA/ EKSPORTER

KOPIA NR 1.

TP

TOWARY POWRACAJĄCE

 

2.ODBIORCA

3. Wniosek

Ja, niżej podpisany, zwracam się o wydanie niniejszego dokumentu dotyczącego towarów określonych w polu nr 9

 

 

...................

data

...................

podpis

 

4. Kraj wywozu

5. Wartość statystyczna

 

 

 

 

6. Masa brutto

7. Masa netto

 

8.Szczegółowy opis towarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ilość i rodzaj towarów, których dotyczy wniosek o wydanie dokumentu TP

...................................................... ............ (słownie) ...................................................... ......................

 

 

10.

Dokument wywozowy:

- nr

...................................................... ................

- z dnia

...................................................... ................

Uwagi:

...................................................... ................

...................................................... ................

...................................................... ................

 

11. Dodatkowe informacje dotyczące towarów określonych w polu nr 9 (zaznaczyć właściwy kwadrat):

a) towary uprzednio dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki celnej ze względu na przeznaczenie:

 

" TAK

" NIE

 

b) towary wywiezione w związku z procedurą uszlachetniania czynnego:

 

....................

data

.....................................

pieczęć urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego

" TĄK

" NIE

 

c) inne

...................................................... ...................

 

 

POWROTNY PRZYWÓZ

 

12.Ilość towarów powrotnie wprowadzanych

13. Dokument przywozowy:

nr.................................................

z dnia...........................................

 

 

.........................

data

.....................................

pieczęć urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona pierwsza

1.NADAWCA/ EKSPORTER

KOPIA NR 2.

TP

TOWARY POWRACAJĄCE

 

2.ODBIORCA

3. Wniosek

Ja, niżej podpisany, zwracam się o wydanie niniejszego dokumentu dotyczącego towarów określonych w polu nr 9

 

 

...................

data

...................

podpis

 

4. Kraj wywozu

5. Wartość statystyczna

 

 

 

 

6. Masa brutto

7. Masa netto

 

8.Szczegółowy opis towarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ilość i rodzaj towarów, których dotyczy wniosek o wydanie dokumentu TP

...................................................... ............ (słownie) ...................................................... ......................

 

 

10.

Dokument wywozowy:

- nr

...................................................... ................

- z dnia

...................................................... ................

Uwagi:

...................................................... ................

...................................................... ................

...................................................... ................

 

11. Dodatkowe informacje dotyczące towarów określonych w polu nr 9 (zaznaczyć właściwy kwadrat):

a) towary uprzednio dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki celnej ze względu na przeznaczenie:

 

" TAK

" NIE

 

b) towary wywiezione w związku z procedurą uszlachetniania czynnego:

 

 

....................

data

.....................................

pieczęć urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego

" TAK

" NIE

 

c) inne

...................................................... ...................

 

 

POWROTNY PRZYWÓZ

 

12.Ilość towarów powrotnie wprowadzanych

13. Dokument przywozowy:

nr.................................................

z dnia...........................................

 

 

.........................

data

.....................................

pieczęć urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona druga

Formularz dokumentu TP drukowany jest na papierze samokopiującym, koloru białego, o masie nie mniejszej niż 40 g/m2. Papier nie powinien przy normalnym użyciu być podatny na rozerwanie lub marszczenie. Jednocześnie powinien mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną umożliwiającą czytelne wypełnianie ręczne i maszynowe bez przebarwień tekstu na drugą stronę. Formularz ma wymiary 210 x 297 mm, maksymalna tolerancja wynosząca minus 5 mm lub plus 8 mm jest dozwolona.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 października 1999 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »