reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb wykonywania oraz egzekwowania kary, o której mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778), zwanej dalej „ustawą”,

2) organy właściwe do egzekwowania kary, o której mowa w pkt 1,

3) zasady, tryb i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 151 ust. 4 ustawy, oraz tryb zasięgania informacji z tego rejestru.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze Finansów – należy przez to rozumieć ministra, o którym mowa w art. 2 ustawy,

2) orzeczeniu o ukaraniu, karze lub ukaranym – należy przez to rozumieć orzeczenie o ukaraniu karą, karę lub ukaranego karą wymienioną w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3) funkcjach objętych zakazem – należy przez to rozumieć funkcje kierownicze w jednostkach sektora finansów publicznych związane z dysponowaniem środkami publicznymi, wymienione w art. 147 ust. 5 ustawy, których pełnienie przez ukaranego w czasie określonym w orzeczeniu o ukaraniu jest zakazane,

4) komisji orzekającej – należy przez to rozumieć komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji, wymienioną w art. 160 ust. 1 lub art. 161 ust. 1 ustawy,

5) pracodawcy ukaranego – należy przez to rozumieć organ państwowy lub organ jednostki samorządu terytorialnego, a także kierownika jednostki sektora finansów publicznych lub kierownika jednostki nadrzędnej właściwego do wykonania obowiązków określonych w § 3 ust. 1 i 2,

6) Głównej Komisji Orzekającej – należy przez to rozumieć Główną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów, o której mowa w art. 160 ust. 2 ustawy,

7) rejestrze ukaranych – należy przez to rozumieć rejestr prowadzony przez Główną Komisję Orzekającą, o którym mowa w art. 151 ust. 4 ustawy.

Rozdział 2

Organy właściwe do egzekwowania kary. Szczegółowe zasady i tryb jej wykonywania

§ 3.

1. Wykonanie kary polega na przestrzeganiu przez pracodawcę ukaranego zakazu powierzenia ukaranemu funkcji objętej zakazem.

2. Jeżeli ukarany pełni funkcję objętą zakazem, wykonanie kary polega na bezzwłocznym odwołaniu go z tej funkcji.

3. Odwołanie ukaranego z funkcji objętej zakazem następuje w trybie określonym w przepisach szczególnych przewidzianym dla przypadków zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 4.
1. Jeżeli ukarany pełni funkcję objętą zakazem, czas, na jaki orzeczono karę, biegnie od dnia odwołania go z tej funkcji.

2. W razie wstrzymania przez sąd lub przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej wykonania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, czas, przez który wykluczone jest pełnienie przez ukaranego funkcji objętych zakazem, ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, na jaki wykonanie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu było wstrzymane.

§ 5.
1. Jeżeli ukarany pełni funkcję objętą zakazem, przewodniczący komisji orzekającej, przekazując pracodawcy ukaranego prawomocne orzeczenie o ukaraniu, wzywa go do wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2, i poucza pracodawcę o treści art. 138 ust. 1 pkt 17 ustawy.

2. Pracodawca ukaranego, po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do bezzwłocznego odwołania ukaranego z funkcji objętej zakazem. O wykonaniu tego obowiązku zawiadamia on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania:

1) przewodniczącego komisji orzekającej,

2) przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, pracodawca ukaranego podaje datę, z jaką ukarany został odwołany z funkcji objętej zakazem.

§ 6.
O zwłoce w wykonaniu przez pracodawcę ukaranego obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2, a także w § 5 ust. 2, przewodniczący komisji orzekającej zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz występuje do organu sprawującego nadzór nad pracodawcą ukaranego z wnioskiem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Rozdział 3

Zasady, tryb i warunki prowadzenia rejestru ukaranych

§ 7.

1. Rejestr ukaranych prowadzi Główna Komisja Orzekająca.

2. Minister Finansów zapewnia organizacyjno-techniczne warunki funkcjonowania rejestru ukaranych i pokrywa związane z tym wydatki.

§ 8.
1. Rejestr ukaranych jest prowadzony w formie kartoteki.

2. Dla każdej osoby wpisanej do rejestru ukaranych zakłada się odrębną kartę.

§ 9.
Wraz z prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu przewodniczący komisji orzekającej przekazuje przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej kartę ukaranego, którą załącza się do karty, o której mowa w § 8 ust. 2. Wzór karty ukaranego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 10.
1. Dokonanie wpisu do rejestru ukaranych, zmianę treści wpisu i usunięcie wpisu z rejestru zarządza przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej zarządza wpis do rejestru ukaranych na podstawie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu i karty ukaranego.

3. Wpis do rejestru ukaranych obejmuje:

1) nazwisko i imiona ukaranego,

2) imiona jego rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce urodzenia,

5) numer ewidencyjny powszechnej ewidencji ludności (PESEL),

6) adres zamieszkania ukaranego,

7) nazwę komisji orzekającej, która wydała orzeczenie o ukaraniu,

8) sygnaturę akt, datę wydania i datę uprawomocnienia orzeczenia o ukaraniu,

9) czas, na jaki orzeczono karę,

10) datę, od której biegnie termin, na jaki orzeczono karę,

11) przerwy w biegu terminu, na jaki orzeczono karę, o których mowa w § 4 ust. 2,

12) datę upływu terminu, na jaki orzeczono karę.

§ 11.
Jeżeli przewodniczący komisji orzekającej poweźmie wiadomość o zdarzeniu będącym podstawą dokonania zmiany treści wpisu do rejestru ukaranych, zawiadamia o tym niezwłocznie przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.
§ 12.
1. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej z urzędu zarządza usunięcie wpisu do rejestru ukaranych, jeżeli:

1) upłynął czas, na jaki karę orzeczono,

2) uchylono prawomocne orzeczenie o ukaraniu lub stwierdzono jego nieważność,

3) kara została darowana przez organ określony w art. 156 ust. 1 lub w art. 157 ustawy,

4) ukarany zmarł.

2. Usunięcie wpisu do rejestru ukaranych polega na zniszczeniu karty zawierającej ten wpis.

§ 13.
O zarządzeniu:

1) dokonania wpisu do rejestru ukaranych i jego treści,

2) zmiany treści wpisu do rejestru ukaranych,

3) usunięcia wpisu do rejestru ukaranych

– przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej zawiadamia ukaranego oraz przewodniczącego komisji orzekającej, która wydała orzeczenie o ukaraniu.

§ 14.
W razie wstrzymania wykonania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej zarządza wyłączenie karty ukaranego z rejestru ukaranych. Przepisy § 4 ust. 2 i § 13 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Tryb zasięgania informacji z rejestru ukaranych

§ 15.

Informacje zawarte w rejestrze ukaranych udostępnia się:

1) kierownikom jednostek sektora finansów publicznych realizującym obowiązek określony w art. 151 ust. 5 ustawy,

2) rzecznikom dyscypliny finansów publicznych i komisjom orzekającym,

3) prokuratorowi lub sądowi, w związku z prowadzonym postępowaniem,

4) innym organom władzy państwowej uprawnionym na mocy przepisów ustaw.

§ 16.
1. Wzór pisemnego zapytania o to, czy wskazana imiennie osoba figuruje w rejestrze ukaranych, oraz odpowiedzi na to zapytanie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zapytanie składa się w dwóch egzemplarzach.

§ 17.
1. Odpowiedź na zapytanie, o którym mowa w § 16, przesyła się pocztą, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zapytanie wpłynęło do Głównej Komisji Orzekającej.

2. Jeżeli składający zapytanie upoważnia osobę fizyczną do osobistego odebrania odpowiedzi na zapytanie, osoba ta może osobiście odebrać odpowiedź w terminie, o którym mowa w ust. 1. Nie odebraną w tym terminie odpowiedź na zapytanie przesyła się pocztą.

§ 18.
Jeżeli przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej uzna, że zawarte w zapytaniu dane osoby, której ono dotyczy, są niepełne, zwraca się do składającego zapytanie o ponowne złożenie zapytania. Termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, biegnie w takim przypadku od dnia ponownego złożenia zapytania.
§ 19.
1. Odpowiedzi na zapytanie udziela się wyłącznie w formie pisemnej.

2. W odpowiedzi na zapytanie podaje się informację, że osoba, której dotyczy zapytanie:

1) nie figuruje w rejestrze ukaranych lub

2) figuruje w rejestrze ukaranych.

3. W odpowiedzi na zapytanie, o której mowa w ust. 2 pkt 2, podaje się informacje określone w § 10 ust. 3 pkt 7–9 i 12.

§ 20.
1. Odpowiedzi na zapytania podpisuje przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej przechowuje kopie udzielonych odpowiedzi na zapytania, skierowane do rejestru ukaranych, przez okres 5 lat od udzielenia odpowiedzi.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 1999 r. (poz. 1206)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Skoczeń

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama