reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 grudnia 1999 r.

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

Na podstawie art. 91 ust. 2 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji administracyjnej,

2) spółdzielczy lokal mieszkalny,

3) lokal mieszkalny, na podstawie umowy najmu, pozostający w mieszkaniowym zasobie gminy,

4) lokal mieszkalny, na podstawie umowy najmu, inny niż wymieniony w pkt 3, za który płaci czynsz regulowany,

5) dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, do którego policjant lub członkowie jego rodziny posiadają tytuł prawny,

6) tymczasową kwaterę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

2. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się również:

1) policjantowi przeniesionemu do służby lub delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, który nie otrzymał tymczasowej kwatery, oraz policjantowi, który otrzymał tymczasową kwaterę, lecz nie zwolnił lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, w poprzednim miejscu pełnienia służby; w takich przypadkach przyznaje się równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego nie zwolnionego,

2) policjantowi w służbie przygotowawczej, zajmującemu lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnajmu), za który płaci czynsz wolny.

§ 2.
Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się:

1) w razie podnajmowania lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–4, w całości lub jego części,

2) jeżeli policjant lub jego małżonek otrzymuje równoważnik za brak lokalu mieszkalnego.

§ 3.
W razie zbiegu uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego z tytułu służby obojga małżonków, przysługuje jeden równoważnik.
§ 4.
1. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wynosi 98 zł na normę zaludnienia przysługującą policjantowi i każdemu członkowi jego rodziny, określoną w odrębnych przepisach.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu, mieszkalnego ustala się według uprawnień do norm zaludnienia przysługujących policjantowi na dzień 1 stycznia danego roku na podstawie corocznie składanego przez niego oświadczenia mieszkaniowego. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont lub brak lokalu mieszkalnego oraz ich wysokości określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Równoważnika za brak lokalu mieszkalnego nie przyznaje się policjantowi w służbie stałej, jeżeli:

1) utracił lub zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5,

2) otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości,

3) jego małżonek otrzymał pomoc, o której mowa w pkt 2, lub pobiera równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,

4) bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

§ 6.
W razie zbiegu uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego z tytułu służby obojga małżonków, przysługuje jeden równoważnik.
§ 7.
1. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

1) dla policjanta posiadającego rodzinę – 8,43 zł dziennie,

2) dla policjanta samotnego – 50% kwoty równoważnika, o której mowa w pkt 1.

2. Kwota równoważnika, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

4. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przysługuje za okres od dnia powstania uprawnień do jego pobierania do dnia, w którym nastąpiła utrata tych uprawnień. Wypłata równoważnika następuje w okresach miesięcznych.

§ 8.
Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego policjanta, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 9.
Policjant jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość w formie oświadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 10.
1. Kwoty wypłaconych równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi w razie ich nienależnego pobrania na skutek niepoinformowania o wystąpieniu zmian lub podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 i § 9, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tych równoważników lub na ich wysokość.

2. W razie nienależnego pobrania przez policjanta równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego, wydaje się decyzję o zwrocie wypłaconego równoważnika.

§ 11.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta i rencisty policyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

2. Członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej po policjancie, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłym emerycie lub renciście przyznaje się równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej.

§ 12.
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w wysokościach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje od dnia 1 stycznia 1999 r.
§ 13.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania (Monitor Polski Nr 76, poz. 708).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 2. [WZÓR - Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont lub brak lokalu mieszkalnego oraz ich wysokości]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 grudnia 1999 r. (poz. 1212)

WZÓR Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont lub brak lokalu mieszkalnego oraz ich wysokości

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama