reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

Na podstawie art. 95 ust. 2 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu,

2) spółdzielczy lokal mieszkalny,

3) lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu, za który jest obowiązany płacić czynsz regulowany,

4) dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość,

5) tymczasową kwaterę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

2. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się również funkcjonariuszowi:

1) przeniesionemu do służby w innej miejscowości zajmującemu tymczasową kwaterę bez zwolnienia lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, w poprzednim miejscu pełnienia służby; w takim przypadku przyznaje się równoważnik za lokal mieszkalny lub dom nie zwolniony,

2) w służbie przygotowawczej, zajmującemu lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnajmu), za który obowiązany jest płacić czynsz wolny.

§ 2.
Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się:

1) w razie podnajmowania lokalu lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–4, w całości lub części,

2) jeżeli funkcjonariuszowi lub jego małżonkowi przysługuje równoważnik za brak lokalu mieszkalnego.

§ 3.
W razie zbiegu uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego z tytułu służby obojga małżonków przysługuje jeden równoważnik.
§ 4.
1. Wysokość równoważnika za remont zajmowanego lokalu wynosi 106 zł na normę zaludnienia przysługującą funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określoną w odrębnych przepisach.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego ustala się według uprawnień przysługujących funkcjonariuszowi na dzień 1 stycznia danego roku.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

4. Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

§ 5.
Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej:

1) on sam lub członek jego rodziny nie posiada lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–4,

2) nie otrzymał tymczasowej kwatery.

§ 6.
Równoważnika za brak lokalu mieszkalnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi, jeżeli:

1) utracił lub zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–4,

2) otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 4, ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem funkcjonariusza przeniesionego do służby w miejscowości innej niż pobliska,

3) jego małżonek otrzymał pomoc, o której mowa w pkt 2, lub pobiera równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,

4) bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego, który odpowiadał przysługującym mu normom zaludnienia oraz znajdował się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

§ 7.
W razie zbiegu uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego z tytułu służby obojga małżonków, przysługuje jeden równoważnik.
§ 8.
1. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

1) dla funkcjonariusza posiadającego rodzinę 12,40 zł dziennie,

2) dla funkcjonariusza samotnego – 6,20 zł dziennie.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Podstawę waloryzacji stanowią kwoty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obowiązujące w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

4. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przysługuje w okresie od dnia powstania uprawnień do jego pobierania do dnia, w którym nastąpiła utrata tych uprawnień. Wypłata równoważnika następuje w okresach miesięcznych.

§ 9.
Decyzje w sprawach równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego wydaje się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego składanego przez funkcjonariusza. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont lub za brak lokalu mieszkalnego oraz ich wysokości określa załącznik do rozporządzenia.
§ 10.
Funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość. Zawiadomienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w § 9.
§ 11.
1. Kwoty równoważników pieniężnych wypłaconych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi w razie ich nienależnego pobrania na skutek:

1) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 9, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tych równoważników lub na ich wysokość,

2) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 10.

2. W razie nienależnego pobrania przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego, wydaje się decyzję o jego zwrocie.

§ 12.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta i rencisty policyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

2. Członkowi rodziny uprawnionemu do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłym emerycie lub renciście przyznaje się równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej.

§ 13.
Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w wysokościach, o których mowa w § 8 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 1999 r.
§ 14.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania (Monitor Polski Nr 76, poz. 712).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1. [WZÓR - Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont - brak lokalu mieszkalnego oraz ich wysokości]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. (poz. 1213)

WZÓR Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważników pieniężnych za remont – brak lokalu mieszkalnego oraz ich wysokości

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama