REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 110 poz. 1256

USTAWA

z dnia 23 grudnia 1999 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia.”;

2) w art. 4:

a) w pkt 2:

– w lit. d) skreśla się wyraz „wyłącznie”,

– lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) duchowny nie będący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą,”

– po lit. o) dodaje się lit. p) i r) w brzmieniu:

„p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium,

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność – w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,”

b) w pkt 12 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) międzybankowy system elektroniczny system ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.”;

3) w art.6:

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym po wyrazach „ust. 3” dodaje się wyrazy „i 6”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4,”

– w pkt 19 skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,”

b) w ust. 3 wyrazy „które podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami „które nie pozostawały w służbie w dniu wejścia w życie ustawy.”,

c) skreśla się ust. 5,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w ust. 1 pkt 13–16, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy, uwzględniając konieczność zapewnienia form i metod realizacji zadań służb specjalnych stanowiących tajemnicę państwową.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy „i 2a”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.”;

5) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 12–18a i 20, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4b.

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Osoby pozostające w stosunku służby, które podjęły służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r., spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10, obejmowane są tymi ubezpieczeniami dobrowolnie na swój wniosek.”;

6) w art. 11 w ust. 1 wyrazy „pkt 1, 3 i 12” zastępuje się wyrazami „pkt 1 i 3”;

7) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 2, 11 i 13–20 oraz art. 7 i 10” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 2, 7a, 11 i 13–20 oraz art. 7 i 10 ”;

8) w art. 13:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem pkt 2a”.

b) skreśla się pkt 2a,

c) w pkt 10 na końcu dodaje się wyrazy „a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów – od dnia ukończenia 25 lat”,

d) w pkt 14 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu.”;

9) w art. 14:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7 i 10; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a,”

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.”;

10) w art. 16:

a) w ust.1:

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,”

– w pkt 8 na końcu dodaje się wyrazy „ze zleceniobiorcami”,

w ust. 5 skreśla się wyrazy „chorobowe i”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust.7a w brzmieniu:

„7a. Osobom, o których mowa w art. 6 ust. 6, osiągającym przychody z tytułu służby, płatnik świadczeń pieniężnych z tego tytułu wypłaca je wraz z równowartością składek na ubezpieczenia społeczne celem umożliwienia tym osobom ubezpieczenia się poza systemem ubezpieczeń społecznych.”,

e) w ust. 8 na końcu zdania dodaje się wyrazy „za pośrednictwem Zakładu”,

f) w ust.10 po wyrazach „pkt 10” dodaje się wyrazy „podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom”,

g) po ust. 10 dodaje się ust.10a w brzmieniu:

„10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.”,

h) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 6 ust. 1 pkt 1–3, 8 i pkt 13–18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 13” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 13 i pkt 13–18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 13”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.”,

c) w ust. 3 wyrazy „określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej” zastępuje się wyrazami „albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie”,

d) w ust. 4:

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – stanowi kwota stypendium,”

– w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 9 i 10”.

po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę.

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach stosunku pracy.”,

f) w ust. 5 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 9”,

g) ust.10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.”;

12) w art.19:

a) w ust. 5 wyrazy „płatnik oraz z innego tytułu sam ubezpieczony” zastępuje się wyrazami „więcej niż jeden płatnik składek”,

b) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie i trzecie;

13) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;

14) w art. 24:

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6c w brzmieniu:

„6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c i 8d.

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie stanowią więcej niż 5% najniższego wynagrodzenia.

6c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Nienależnie opłacone składki odprowadzone do otwartego funduszu emerytalnego podlegają zwrotowi, chyba że ubezpieczony złoży wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych składek, z zastrzeżeniem ust. 8a i 8d.”,

po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8d w brzmieniu:

„8a. Z wnioskiem o zaliczenie nienależnie opłaconych składek odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, na poczet przyszłych składek, nie może wystąpić ubezpieczony, który nie sfinansował tych składek.

8b. Zakład zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, które zgodnie z ust. 8a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają 5% najniższego wynagrodzenia.

8c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, ubezpieczony może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8b.

8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie wpłacona jest zwracana tej instytucji.”;

15) w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 ustawy – Ordynacja podatkowa.”;

16) w art. 31 po wyrazach „odpowiednio:” dodaje się wyrazy „art. 12,” oraz skreśla się wyrazy „art. 75 § 1,”,

17) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust.1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru – serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli płatnik składek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania konto oznacza się numerem z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również tego numeru numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.”;

18) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać:

1) w przypadku ubezpieczonych – numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) w przypadku płatników składek – numery NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.”;

19) w art. 36:

a) w ust. 4 wyrazy „ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4a i 5”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.”,

c) w ust. 9 po wyrazach „według ustalonego wzoru” dodaje się wyrazy „albo w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek, albo w formie wydruku z tego programu”,

d) w ust. 10 wyrazy „PESEL, NIP lub inny numer, o którym mowa w art. 33 ust. 2” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 1”;

20) w art. 40:

a) w ust. 2 w pkt 8 po wyrazach „niezbędne do ustalenia” dodaje się wyrazy „ , ponownego ustalenia lub przeliczenia”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ubezpieczony wymieniony w art. 16 ust. 1, który w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne stwierdził, że płatnik składek nie opłacił tej składki lub opłacił ją w wysokości niższej niż należna, może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie tej składki.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy Zakład stwierdzi, że od 6 miesięcy nie jest opłacana składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, lub jest opłacana w wysokości niższej niż należna, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie ubezpieczonego.”,

d) w ust. 8 po wyrazach „kwoty składki” dodaje się wyrazy „lub anulować uzupełnienie składki”,

e) w ust. 9 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Uzupełnienie składek na ubezpieczenie emerytalne następuje do wysokości należnych składek wraz z waloryzacją.”,

f) skreśla się ust. 10;

21) w art.41:

a) w ust. 3:

– w pkt 1 wyrazy „(PESEL, NIP lub inny numer, o którym mowa w art. 33 ust. 2)” zastępuje się wyrazami „z danymi, o których mowa w art. 35 pkt 1”,

– w pkt 4 w lit. c) na końcu dodaje się wyrazy „oraz z innych źródeł finansowania”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.”;

22) w art. 43:

a) w ust. 4 wyrazy „NIP, REGON, PESEL lub inny numer, który zapewnia prawidłową identyfikację” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 1,”

b) w ust. 5 wyrazy „NIP, REGON” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 2,”;

23) w art. 45 w pkt 1 wyrazy „numery NIP, REGON oraz ewentualnie PESEL” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 2,”;

24) w art. 46 w ust. 4:

a) w pkt 1 wyrazy „numery NIP, REGON, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 33 ust. 3” zastępuje się wyrazami „dane, o których mowa w art. 35 pkt 2”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) informacje o uprawnieniu płatnika składek do wypłaty zasiłków,”

c) w pkt 9 na końcu dodaje się wyrazy „albo podpisem elektronicznym”;

25) w art. 47:

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym po wyrazach „za dany miesiąc” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust.1a”,

– w pkt 1 wyrazy „do 12 dnia” zastępuje się wyrazami „do 10 dnia”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255),”

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.”,

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , przy użyciu dokumentów płatniczych określonych w art. 49 ust. 3”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Składki lub wpłaty, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:

1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,

2) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek lub wydruku z tego programu,

3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom składek przez bank,

4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne

– zwanych dalej „dokumentami płatniczymi.”,

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 pkt 2, a także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej.

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których mowa w art. 35 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana.”,

f) w ust. 9 wyrazy „dokumentu płatniczego określonego w art. 49 ust. 3” zastępuje się wyrazami „dokumentów płatniczych”,

g) skreśla się ust.10,

h) po ust.10 dodaje się ust.10a–10h w brzmieniu:

„10a. W przypadku nieprzekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, należne są od Zakładu odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem ust. 10c.

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, nalicza Zakład i przekazuje do otwartego funduszu emerytalnego.

10c. W przypadku nieprzekazania przez Zakład w terminie składki do otwartego funduszu emerytalnego z powodu błędów w dokumencie płatniczym, imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej, popełnionych przez instytucję obsługującą wpłaty lub płatnika składek, należna jest dodatkowa opłata.

10d. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust.10c, ustala się w wysokości odsetek określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust.10c, określa Zakład w drodze decyzji.

10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w ust.10e.

10g. Dodatkowa opłata nie opłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10h. Pobrana przez Zakład opłata jest przekazywana na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu emerytalnego.”;

26) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 6, art. 43, art. 46 ust. 2 i art. 47 ust. 3, płatnik składa według ustalonego wzoru albo w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek albo w formie wydruku z tego programu.”;

27) w art. 50 w ust. 1 wyrazy „31 marca” zastępuje się wyrazami „30 kwietnia”;

28) w art. 52 w ust.1 skreśla się pkt 2;

29) w art. 54 skreśla się pkt 7;

30) w art. 74 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy „– po zaopiniowaniu w trybie określonym w pkt 4 –” zastępuje się wyrazami „– po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Zakładu – ”;

31) w art. 76 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , po zaopiniowaniu przez niezależnego audytora,”;

32) w art. 84:

a) w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem ust. 11”,

b) po ust.10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ wypłacający te świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych podlegają zwrotowi bez odsetek za zwłokę.”;

33) w art. 98 w ust.1:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „mające wpływ na wymiar składek”,

b) w pkt 4 po wyrazach „ubezpieczeń społecznych” dodaje się wyrazy „i zasiłków finansowanych z budżetu państwa”;

34) w art. 125 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2001 r.”

Art. 2.
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) w art.15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski.”

Art. 3.
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 3:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 13 – jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego stypendium pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, potrąconych przez płatnika ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,”

b) w pkt 4 wyrazy „w art. 8 pkt 13 i 14” zastępuje się wyrazami „w art. 8 pkt 14”;

2) w art. 26 w ust. 4 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 169c”;

3) w art.169c po ust. 3 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. W 2000 r. pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę przekazywane są do Kas Chorych nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich wpływu, w formie zaliczek.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do Kas Chorych informacje o ubezpieczonych i pobranych kwotach składek na ubezpieczenie zdrowotne i odsetek za zwłokę w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wpływu tych składek wraz z odsetkami oraz dokumentów rozliczeniowych umożliwiających rozdzielenie składek na poszczególne Kasy Chorych.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości zaliczek, o których mowa w ust. 4, oraz tryb i terminy ich rozliczania.”

Art. 4.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Powierzenie przez fundusz lub towarzystwo niektórych obowiązków osobie trzeciej nie wyłącza odpowiedzialności towarzystwa określonej w art. 62, 197, 198 i 204.”;

2) w art. 85 w pkt 5 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślenia wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

7) szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki, o której mowa w art. 100a.”;

3) w art. 89 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich – w miejsce brakującego numeru odpowiednio serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,”;

4) w art. 93 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Powszechne towarzystwo, jako organ otwartego funduszu, odpowiada w trybie art. 62 i 204 za nieprawidłowości w działalności akwizycyjnej oraz przy wykonywaniu czynności akwizycyjnych, bez względu na to, czy działalność akwizycyjna funduszu prowadzona jest bezpośrednio przez fundusz, czy za pośrednictwem podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1–7.”;

5) po art. 100 dodaje się art. 100a w brzmieniu:

„Art. 100a. 1. Otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie otrzymanej składki.

2. W celu ustalenia kwoty składki, o której mowa w ust. 1, otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane za nienależnie otrzymaną składkę.

3. Otwarty fundusz zwraca kwotę, o której mowa w ust. 2, powiększoną o nominalną wartość opłat pobranych przez zarządzające otwartym funduszem towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn leżących po stronie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, kwota, o której mowa w ust. 3, nie może być niższa od nominalnej wartości nienależnie otrzymanej składki, powiększonej o odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kwotę stanowiącą równowartość opłat, o których mowa w ust. 3, oraz różnicę pomiędzy nienależnie otrzymaną składką, powiększoną o odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego, a kwotą, o której mowa w ust. 3, finansuje towarzystwo zarządzające otwartym funduszem, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarządzające tym funduszem i towarzystwo zarządzające funduszem, do którego dokonano wypłaty transferowej, finansują kwotę stanowiącą równowartość pobranych przez siebie opłat, o których mowa w ust. 3.

7. Jeżeli zwrot nienależnej składki wynika z nieważności umowy z funduszem, a fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarządzające tym funduszem finansuje kwotę stanowiącą równowartość różnicy pomiędzy kwotą określoną zgodnie z ust. 4 a kwotą zwróconą przez fundusz, do którego dokonano wypłaty transferowej, określoną zgodnie z ust. 3.

8. Jeżeli osoba, za którą została przekazana nienależna składka, jest członkiem innego otwartego funduszu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3 i 4 jest przekazywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tego funduszu, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, nie może być niższa niż nominalna wartość należnej składki powiększonej o odsetki określone przepisami Kodeksu cywilnego.

10. Odsetki, o których mowa w ust. 4, nalicza się za okres od dnia obciążenia rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotą nienależnie otrzymanej składki do dnia jej zwrotu.

11. Zwrotu nienależnie otrzymanej składki dokonuje się poprzez potrącenia ze składek przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartego funduszu.

12. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał składkę, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za opóźnienie, do odsetek tych stosuje się odpowiednio ust. 1–11 dotyczące składki.”;

6) w art. 204 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „działalność towarzystwa” dodaje się wyrazy „lub funduszu”, a po wyrazie „statutem” dodaje się wyrazy „towarzystwa lub funduszu”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) w art. 28 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kwotę zasiłku porodowego ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.”

Art. 6.
Do dnia 30 czerwca 2000 r. rejestr, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4, może zawierać dane określone w art. 89 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 7.
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. wynosi 1,62% podstawy wymiaru składek.
Art. 8.
W 2000 r. termin wymieniony w art. 47 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 5 dni roboczych.
Art. 9.
W 2000 r. dane określone w art. 50 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, Zakład przekazuje ubezpieczonym w terminie do dnia 30 września.
Art. 10.
1. Jeżeli płatnik składek w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych nie podał danych określonych w art. 35 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązany jest przekazać te dane do Zakładu w trybie przewidzianym dla zgłaszania zmian danych wykazanych w zgłoszeniu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do zgłoszeń do ubezpieczeń dotyczących ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym w dniu wejścia w życie ustawy.

3. Jeżeli płatnik składek w zgłoszeniu płatnika składek nie podał danych określonych w art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązany jest przekazać te dane do Zakładu w trybie przewidzianym dla zgłaszania zmian danych wykazanych w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się do zgłoszeń płatników składek zobowiązanych do opłacania składek lub składek na ubezpieczenie zdrowotne w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 11.
1. W terminie do dnia 15 lutego 2000 r. płatnicy składek zobowiązani są przekazać do Zakładu roczną deklarację rozliczeniową za rok 1999.

2. Roczna deklaracja rozliczeniowa zawiera łączne dane wymienione w art. 46 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące roku 1999 oraz informacje o łącznych kwotach należności z tytułu składek opłaconych za ten rok odrębnie na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór rocznej deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w ust. 1, oraz zasady jej sporządzania.

Art. 12.
W roku 2000 nie stosuje się zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych wynikającego z art. 47 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 13.
1. Po raz pierwszy Zakład wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w dniu 31 marca 2000 r.

2. W wezwaniach wysyłanych do ubezpieczonych, których obejmuje pierwsze losowanie, datę, do której powinni zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym, Zakład wyznacza na dzień 20 marca 2000 r. Przepis art. 39 ust. 2 zdanie drugie i trzecie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

Art. 14.
Do umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz do umowy o dzieło – zawartej przed upływem 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 15.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. b), który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA