REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 2 poz. 5

USTAWA

z dnia 15 grudnia 1999 r.

o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 127 w ust. 2 wyrazy „1 roku" zastępuje się wyrazami „3 lat";

2) w art. 132 skreśla się ust. 4;

3) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu:

„Art. 132a. 1. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego funkcjonariuszowi, wyższemu przełożonemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Minister Sprawiedliwości może wnieść skargę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia wyższemu przełożonemu."

Art. 2.
W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz ż 1999 r. Nr 75, poz. 853) w art. 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dyscyplinarnych, chyba że ustawa stanowi inaczej,".

Art. 3.
1. Przepisy ustawy stosuje się do spraw niezakończonych orzeczeniami sądów dyscyplinarnych w dniu jej wejścia w życie.

2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spraw zakończonych orzeczeniami sądów dyscyplinarnych wydanymi po dniu 16 marca 1999 r.

Art. 4.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-01-17
  • Data wejścia w życie: 2000-02-01
  • Data obowiązywania: 2000-02-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA