| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 2000 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami", zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Prezes izby kieruje działalnością izby, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kolegium, a w szczególności:

1) określa, w formie zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacyjny izby,

2) zwołuje posiedzenia kolegium izby,

3) wyznacza, spośród członków kolegium, składy orzekające i ich przewodniczących,

4) powołuje, spośród członków kolegium, komisję do rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062), zwanej dalej „ustawą", w składzie 3-5 osób i wyznacza jej przewodniczącego; od uchwał komisji służy odwołanie w trybie art. 20 ust. 1 ustawy,

5) informuje wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o negatywnych opiniach z przebiegu wykonania za I półrocze i za rok budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiaty i województwa samorządowe na podstawie odrębnych ustaw,

6) przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i właściwym organom uchwały zawierające informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacji z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiaty i województwa samorządowe na podstawie odrębnych ustaw,

7) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawozdanie z wykonania budżetu oraz ramowego planu pracy izby, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 3.
Zastępca prezesa izby:

1) wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez prezesa izby,

2) kieruje działalnością izby w czasie nieobecności prezesa izby.

§ 4.
1. Kolegium izby odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

2. Z przebiegu posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.

3. Postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał.

4. Uchwały kolegium podpisuje prezes izby lub jego zastępca, jeżeli przewodniczył obradom kolegium.

§ 5.
1. Składy orzekające, o których mowa w § 2 pkt 3, mogą odbywać posiedzenia poza siedzibą izby.

2. Uchwały składów orzekających:

1) zapadają większością głosów,

2) zawierają uzasadnienie,

3) podpisuje przewodniczący składu.

3. Od uchwał składów orzekających w sprawach opinii, o których mowa w art. 13 pkt 1-6 ustawy, odwołanie składa zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a w sprawach opinii, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 8 ustawy – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6.
W izbie tworzy się wydziały:

1) kontroli gospodarki finansowej,

2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 7.
1. Wydział kontroli gospodarki finansowej w szczególności:

1) przeprowadza kontrole w:

a) jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych,

b) związkach międzygminnych,

c) innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi",

2) opracowuje projekt planu kontroli,

3) opracowuje sprawozdanie z działalności kontrolnej.

2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego,

2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,

3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.

3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami.

4. Wystąpienia pokontrolne wraz z wnioskami, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, po podpisaniu przez prezesa izby, naczelnik wydziału przekazuje jednostce kontrolowanej.

5. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

6. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:

1) przygotowywanie ramowego planu pracy izby,

2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby,

3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy,

4) przygotowywanie informacji, o których mowa w § 2 pkt 5-7,

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,

6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,

7) przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

8) upowszechnianie informacji wynikających ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę.

§ 9.
Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i doradczych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.
§ 10.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia niezbędne warunki techniczno-organizacyjne do wykonywania uprawnień Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad regionalnymi izbami obrachunkowymi, wynikających z ustawy, a w szczególności:

1) na podstawie wniosku Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych opracowuje projekt zbiorczego budżetu, ujętego w odrębnej części budżetu państwa, i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej,

3) prowadzi obsługę kadrową w związku z powoływaniem i odwoływaniem prezesów izb i ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 11.
1. W przypadku zwolnienia stanowiska członka kolegium, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, prezes izby, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, ogłasza w dzienniku urzędowym województwa konkurs na stanowisko członka kolegium izby.

2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszają kandydatury, spełniające wymogi określone w art. 15 ust. 4 ustawy, kolegium właściwej izby.

3. Zgłoszenia innych kandydatur, spełniających wymogi określone w art. 15 ust. 4 ustawy, dokonuje się do kolegium właściwej izby w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w dzienniku urzędowym województwa.

4. Kolegium izby opiniuje zgłoszone kandydatury, biorąc w szczególności pod uwagę wymogi określone w art. 15 ust. 4 ustawy oraz realizując zasadę powoływania przez Prezesa Rady Ministrów członków kolegium w połowie spośród kandydatów zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w połowie w inny sposób.

5. Prezes izby niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, uchwałę kolegium przedstawiającą kandydatów na członków kolegium, dołączając opinię o kandydatach kolegium właściwej izby.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz. U. Nr 94, poz. 463).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE, ICH SIEDZIBY, SIEDZIBY ZESPOŁÓW ZAMIEJSCOWYCH, LICZBA CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 stycznia 2000 r. (poz. 34)

Załącznik nr 1

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE, ICH SIEDZIBY, SIEDZIBY ZESPOŁÓW ZAMIEJSCOWYCH, LICZBA CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.

Nazwa i siedziba regionalnej izby obrachunkowej

Siedziby zespołów zamiejscowych

Terytorialny zasięg działania regionalnej izby obrachunkowej

Liczba członków kolegium

1

2

3

4

5

1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Płock, Radom

województwo mazowieckie

26

2

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Łomża, Suwałki

województwo podlaskie

12

3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Toruń, Włocławek

województwo kujawsko-pomorskie

12

4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Słupsk

województwo pomorskie

10

5

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Bielsko-Biała, Częstochowa

województwo śląskie

16

6

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Sandomierz

województwo świętokrzyskie

8

7

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim

województwo małopolskie

16

8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Biała Podlaska, Chełm, Zamość

województwo lubelskie

16

9

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice

województwo łódzkie

16

10

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Elbląg

województwo warmińsko-mazurskie

10

11

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

 

województwo opolskie

8

12

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Kalisz, Konin, Leszno, Piła

województwo wielkopolskie

20

13

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg

województwo podkarpackie

16

14

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Koszalin

województwo zachodniopomorskie

10

15

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych

województwo dolnośląskie

16

16

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Gorzów Wielkopolski

województwo lubuskie

8

 

Załącznik 2. [TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI]

Załącznik nr 2

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

1. O terminie rozpoczęcia planowanej kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej.

2. Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas trwania kontroli.

3. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawia prezes izby lub jego zastępca.

4. Inspektor podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny pozostają w stosunkach prawnych lub osobistych z jednostką kontrolowaną, a charakter tych stosunków nasuwa wątpliwość co do bezstronności inspektora. Wyłączenie inspektora następuje w takiej sytuacji na wniosek samego inspektora, z urzędu lub na wniosek zgłoszony wraz z uzasadnieniem przez kierownika jednostki kontrolowanej.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

7. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić inspektorowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzania kontroli.

8. Inspektor dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji.

9. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

10. Inspektor może sporządzać lub zalecać sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.

11. Pracownicy jednostki kontrolowanej obowiązani są udzielić inspektorowi wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z powierzonych im czynności służbowych.

12. Podczas czynności kontrolnych inspektor informuje sukcesywnie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach, będących wynikiem niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych.

13. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

14. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, skarbnika (głównego księgowego) oraz osób udzielających informacji,

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

7) stwierdzone podczas kontroli fakty, stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

8) informację o sporządzeniu załączników, stanowiących część składową protokołu, oraz ich wyszczególnienie,

9) informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu; inspektor jest obowiązany ustosunkować się do nich, bez zbędnej zwłoki, w formie odpowiedniej adnotacji,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,

11) datę i miejsce podpisania protokołu,

12) podpis inspektora przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej oraz skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców na każdej stronie protokołu.

15. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli może zwołać w siedzibie jednostki kontrolowanej naradę, ustalając jej termin i uczestników.

16. Kierownik jednostki kontrolowanej, który odmawia podpisania protokołu, obowiązany jest bezzwłocznie złożyć pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy.

17. W razie odmowy podpisania protokołu i złożenia wyjaśnień co do przyczyn odmowy, inspektor odnotowuje ten fakt w protokole.

18. Na podstawie wyników kontroli kieruje się do jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne wskazujące źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do usunięcia i usprawnienia badanej działalności.

19. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego przesyła do izby informację o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.

20. Prezes izby może zarządzić sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych.

21. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 stycznia 2000 r. z mocą od 1 stycznia 1999 r.

Rozporządzenie traci moc 11 sierpnia 2004 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »