reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 13 stycznia 2000 r.

w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r, Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych, zwanych dalej „uczniami”, w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zwanych dalej „szkołami”, oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

2. Rozporządzenie stosuje się także w ósmych klasach dotychczasowych podstawowych szkół muzycznych i piątych klasach dotychczasowych szkół baletowych.

3. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

§ 2.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów,

4) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 3.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem wewnątrzszkolnego oceniania.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów),

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i warunki ich poprawiania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych.

3. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 4.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania.

§ 5.
1. Oceny są jawne.

2. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 6.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wystawionej przez lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 7.
1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył, oraz na ustaleniu oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym.

3. W szkołach artystycznych realizujących wyłącznie plan nauczania zajęć artystycznych nie ustala się oceny zachowania.

4. W klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych.

5. W klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikowanie końcoworoczne z zajęć ogólnokształcących polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej, a także opisowej oceny zachowania.

6. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formach określonych w statucie szkoły.

7. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1,

2) stopień bardzo dobry – 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,

3) stopień dobry – 4 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu,

4) stopień dostateczny – 3 oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia,

5) stopień dopuszczający – 2 oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

6) stopień niedostateczny – 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

§ 8.
1. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne. Ocenę z praktyk zawodowych ustala nauczyciel – opiekun praktyki w porozumieniu z osobami prowadzącymi te praktyki. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.

2. Z przedmiotów:

1) w szkołach muzycznych:

a) instrument główny,

b) śpiew – na wydziale wokalnym,

c) rytmika – na wydziale rytmiki,

2) w szkołach baletowych z przedmiotu taniec klasyczny

– ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego.

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do uczniów klasy I szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas programowo najwyższych szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół baletowych. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel, zgodnie z ust. 1.

4. Statut szkoły może określać, poza przedmiotami wymienionymi w ust. 2, inne przedmioty artystyczne, z których ocena końcoworoczna ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego.

5. Statut szkoły może określać nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których ocena klasyfikacyjna ma formę zaliczenia.

6. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję, w której skład wchodzą:

1) dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się według skali punktowej:

1) 25 punktów – stopień celujący,

2) 21–24 punktów – stopień bardzo dobry,

3) 16–20 punktów – stopień dobry,

4) 13–15 punktów – stopień dostateczny,

5) 11–12 punktów – stopień dopuszczający,

6) do 10 punktów – stopień niedostateczny.

8. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków komisji.

9. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję.

10. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

11. Rada pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, o którym mowa w ust. 2 i 4. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel, zgodnie z ust. 1.

§ 9.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Uczeń nie klasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 8 ust. 2 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 8 ust. 6. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminach określonych w statucie szkoły. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami).

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję.

§ 10.
Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.
§ 11.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę, za zgodą rady pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.

§ 12.
1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocenę zachowania roczną, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się według skali:

1) wzorowe,

2) dobre,

3) poprawne,

4) nieodpowiednie.

3. Ocenę zachowania roczną w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia ustala się w formie opisowej.

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

5. Statut szkoły określa szczegółowe kryteria oceny zachowania oraz przypadki, w których uczeń podlega skreśleniu z listy uczniów.

6. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o ponownym ustaleniu przez wychowawcę oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie zostały uwzględnione kryteria, o których mowa w ust. 5.

§ 13.
1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:

1) promowaniu uczniów lub ukończeniu szkoły,

2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,

3) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

2. W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń jest promowany po każdym semestrze.

§ 14.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:

1) w szkole baletowej – taniec klasyczny,

2) w szkole muzycznej:

a) kształcenie słuchu,

b) instrument główny,

c) śpiew – na wydziale wokalnym,

d) rytmika – na wydziale rytmiki,

e) lutnictwo – na wydziale lutnictwa,

3) w szkole plastycznej:

a) rysunek i malarstwo,

b) specjalność artystyczna,

c) sztuka stosowana.

§ 15.
1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna niedostateczna lub, w przypadku przedmiotów wymienionych w § 14 ust. 2, także ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub nie więcej niż jedną ocenę dopuszczającą z przedmiotu wymienionego w § 14 ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

4. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych każdego typu szkoły.

5. W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym.

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole policealnej lub pomaturalnej – także w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

7. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9. Statut szkoły określa zakres i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję.

11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 16.
1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 14 lub nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§ 17.
Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.
§ 18.
1. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 14 ust. 1.

2. Uczeń kończy ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI spełnił warunki określone w § 14 ust. 1.

3. Uczeń klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej zdaje sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4. Sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, przeprowadza się począwszy od 2002 r.

5. Wynik sprawdzianu nie warunkuje dalszej nauki w ogólnokształcącej szkole baletowej.

§ 19.
1. Uczeń klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej zdaje egzamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Wynik egzaminu nie warunkuje dalszej nauki w szkołach wymienionych w ust. 1.

3. Egzamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, przeprowadza się począwszy od 2002 r.

§ 20.
1. Uczeń kończy szkołę artystyczną nie wymienioną w § 18 ust. 1 i 2 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego.

2. Egzamin dyplomowy organizowany jest według dotychczasowych zasad.

3. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 14.

4. W stosunku do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 14, ma zastosowanie § 16.

§ 21.
1. Absolwent ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz absolwent dotychczasowej szkoły artystycznej II stopnia może uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

2. W roku szkolnym 1999/2000, 2000/2001, a w liceach sztuk plastycznych w roku szkolnym 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 przeprowadza się egzamin dojrzałości według dotychczasowych zasad.

§ 22.
Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach artystycznych (Dz. Urz. MKiS Nr 1, poz. 1).
§ 23.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: w z. A. Popowicz

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 lutego 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama