reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 stycznia 2000 r.

w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół

Na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872 oraz z 1999 r. Nr 106, poz. 1216) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie:

1) zapewnienia sprawności ruchu, w szczególności przez nadzór nad parkowaniem pojazdów i usuwaniem, na koszt właściciela, pojazdów:

a) pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu,

b) kierowanych przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdów w inny sposób,

c) kierowanych przez osoby nie posiadające przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób,

d) zarejestrowanych lub czasowo dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zarejestrowanych za granicą, jeżeli kierujący nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

e) których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób,

f) przekraczających dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi, określone w przepisach ruchu drogowego,

g) których stan techniczny wskazuje na to, że nie są używane,

h) bez tablic rejestracyjnych,

2) blokowania kół pojazdów w razie pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu,

3) usuwania pojazdów utrudniających prowadzenie akcji ratowniczych.

§ 2.
1. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a), współdziałają:

1) Policja,

2) straż gminna (miejska),

3) Straż Graniczna,

4) przedsiębiorcy wykonujący czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych.

2. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b) – e), współdziałają:

1) Policja,

2) przedsiębiorcy wykonujący czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych.

3. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f), współdziałają:

1) Policja,

2) podmioty zarządzające drogami,

3) przedsiębiorcy wykonujący czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych.

4. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. g) i h), współdziałają:

1) straż gminna (miejska),

2) podmioty zarządzające drogami,

3) przedsiębiorcy wykonujący czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych.

5. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2, współdziałają:

1) straż gminna (miejska),

2) Policja.

6. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 3, współdziałają:

1) jednostki prowadzące akcje ratownicze,

2) Policja,

3) straż gminna (miejska),

4) przedsiębiorcy wykonujący czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych.

§ 3.
1. Policja, straż gminna (miejska), Straż Graniczna, podmioty zarządzające drogami oraz jednostki prowadzące akcje ratownicze przekazują, w formie pisemnej, dyspozycję usunięcia lub przemieszczenia pojazdu przedsiębiorcy wykonującemu czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów.

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może zostać przekazana ustnie, w tym poprzez środki łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie dyspozycji pisemnej.

3. Wzór pisemnej dyspozycji usunięcia lub przemieszczenia pojazdu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Współdziałanie przedsiębiorcy wykonującego usługi w zakresie usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania ich na parkingach strzeżonych z podmiotami, które wydały dyspozycję usunięcia lub przemieszczenia pojazdu, polega na sprawnym i szybkim wykonaniu dyspozycji lub przyjęciu pojazdu na parking.
§ 5.
Pojazd z miejsca postoju lub miejsca zatrzymania usuwa się, przewożąc lub odholowując ten pojazd na parking strzeżony.
§ 6.
1. W celu umożliwienia przeprowadzenia akcji ratowniczej dopuszcza się przemieszczenie pojazdu, polegające na umieszczeniu go w innym miejscu, położonym możliwie najbliżej miejsca jego dotychczasowego postoju.

2. Przemieszczenia pojazdu mogą dokonać:

1) podmioty prowadzące akcję ratowniczą,

2) Policja,

3) straż gminna (miejska).

3. Podmiot prowadzący akcję ratowniczą, w przypadku niemożności samodzielnego przemieszczenia pojazdu utrudniającego prowadzenie tej akcji, powiadamia właściwą jednostkę Policji o potrzebie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.

4. Koszty usunięcia lub przemieszczenia pojazdu utrudniającego prowadzenie akcji ratowniczej wchodzą w skład kosztów tej akcji, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a).

§ 7.
1. Podmioty, które wydały dyspozycję usunięcia lub przemieszczenia pojazdu, niezwłocznie powiadamiają komendę powiatową Policji właściwą ze względu na miejsce, z którego usunięto lub przemieszczono pojazd, o dokonanych czynnościach, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd, lub miejsca, na które został on przemieszczony.

2. Komendant powiatowy Policji umieszcza informację o parkingu lub miejscu, na którym umieszczono lub przemieszczono pojazd, w ewidencji usuniętych lub przemieszczonych pojazdów.

§ 8.
1. Usunięty pojazd umieszcza się na parkingu strzeżonym, prowadzonym przez przedsiębiorcę wykonującego usługi w zakresie usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania ich na parkingach strzeżonych, położonym możliwie najbliżej miejsca, z którego pojazd jest usuwany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku określonym w § 1 pkt 1 lit. g) i h) dopuszcza się umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym zarządzanym przez organ lub jednostkę organizacyjną gminy.

§ 9.
1. Nie usuwa się pojazdów, o których mowa:

1) w § 1 pkt 1 lit. b) lub c), jeżeli istnieje możliwość zabezpieczenia pojazdu w inny sposób, w szczególności poprzez jego niezwłoczne przekazanie innej osobie pełnoletniej wskazanej przez kierującego, za zgodą tej osoby,

2) w § 1 pkt 1 lit. a) lub pkt 3, jeżeli przed przewiezieniem lub odholowaniem pojazdu i umieszczeniem go na parkingu strzeżonym przybyła osoba uprawniona do korzystania z niego i okazała dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4, właściciel pojazdu jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez podmiot usuwający pojazdy od chwili przyjęcia dyspozycji usunięcia pojazdu.

§ 10.
1. Komendant powiatowy Policji zawiera umowy z przedsiębiorcami, którzy, na podległym mu terenie, będą wykonywać czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania ich na parkingach strzeżonych na podstawie dyspozycji Policji, straży gminnej (miejskiej ), Straży Granicznej, podmiotów zarządzających drogami oraz jednostek prowadzących akcje ratownicze, w zakresie określonym w niniejszym rozporządzeniu.

2. Przy zawieraniu umów, o których mowa w ust. 1, komendant powiatowy Policji bierze pod uwagę, stosownie do zakresu działalności prowadzonej przez przedsiębiorców:

1) wyposażenie parkingu strzeżonego,

2) liczbę miejsc parkowania,

3) proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdu,

4) warunki utrzymania pojazdów,

5) wyposażenie i oznakowanie pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów,

6) zobowiązanie się przedsiębiorcy do dochodzenia we własnym zakresie, na drodze cywilnoprawnej, roszczeń od właściciela pojazdu,

7) oferowane ceny usług.

3. Straż gminna (miejska), Straż Graniczna, podmioty zarządzające drogami oraz jednostki prowadzące akcje ratownicze mogą zawierać umowy z przedsiębiorcami, którzy będą wykonywać czynności usuwania lub przemieszczania pojazdów lub parkowania ich na parkingach strzeżonych na podstawie dyspozycji, odpowiednio, straży gminnej (miejskiej), Straży Granicznej, podmiotów zarządzających drogami oraz jednostek prowadzących akcje ratownicze, w zakresie określonym w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Ramowy wzór umowy o współdziałaniu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Blokowanie kół pojazdu pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu, następuje przez zastosowanie urządzenia technicznego do blokady kół, zwanego dalej „blokadą”.

2. Blokada powinna być trwale oznakowana przez umieszczenie na niej w widocznym miejscu informacji zawierającej:

1) nazwę podmiotu zakładającego blokadę,

2) numer ewidencyjny blokady,

3) adres i numer telefonu, pod które należy zgłosić się w celu zdjęcia blokady.

§ 12.
Formularze zlecenia usunięcia pojazdu według dotychczas obowiązującego wzoru mogą być używane jako formularze dyspozycji usunięcia lub przemieszczenia pojazdu do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 13.
Określone w rozporządzeniu uprawnienia Policji przysługują Żandarmerii Wojskowej w odniesieniu do pojazdu kierowanego przez żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, nie będącego pojazdem Sił Zbrojnych.
§ 14.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. (poz. 64)

Załącznik nr 1

Format A-5

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 lutego 2000 r.

Rozporządzenie traci moc 11 września 2002 r. na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. Nr 134, poz. 1133).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama