reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 stycznia 2000 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. (poz. 65)

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Polska Organizacja Turystyczna, zwana dalej „POT", działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689), zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. POT jest państwową osobą prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy w zakresie ich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem.

§ 3. POT działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, w szczególności poprzez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, zwane dalej „POIT" .

§ 4. Nadzór nad działalnością POT sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, zwany dalej „właściwym ministrem".

Rozdział 2

Cel, zadania, sposób ich realizacji oraz szczegółowy zakres działania POT

§ 5. 1. Celem POT jest promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, a także stowarzyszeń działających w tej dziedzinie.

2. Zadaniami POT są w szczególności:

1) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,

2) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie planów i wieloletnich programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,

3) stwarzanie instytucjonalnych warunków współpracy podmiotów, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich działań na rzecz promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą, w tym inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych,

4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, na podstawie umów zawieranych przez POT z tymi organami i jednostkami.

3. Cele i zadania POT realizowane są przez:

1) przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem POIT,

2) przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki,

3) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,

4) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych,

5) wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez właściwego ministra, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki,

6) inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, o których mowa w art. 4 ustawy.

Rozdział 3

Organy POT

§ 6. Organami POT są:

1) Rada POT, zwana dalej „Radą",

Prezes POT, zwany dalej „Prezesem".

Rada POT

§ 7. 1. Kadencja Rady trwa trzy lata.

2. Pierwszą kadencję Rady liczy się od dnia powołania pierwszego składu Rady.

3. Kadencja Rady kończy się z upływem okresu wskazanego w ust. 1, niezależnie od dnia powołania poszczególnych jej członków.

4. Rada pełni swoje funkcje do dnia powołania nowego składu Rady.

§ 8. 1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.

2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie mogą ustanawiać pełnomocników.

3. Rada uchwala swój regulamin bezwzględną większością głosów statutowego składu.

§ 9. Właściwy minister zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej Przewodniczącego.

§ 10. 1. Wyboru Przewodniczącego Rady, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady dokonuje Rada spośród członków Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

2. Rada może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 11. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady. W razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie Rady zwołuje zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenie Rady zwołuje się także na pisemny wniosek przynajmniej trzech członków Rady lub Prezesa, złożony na ręce Przewodniczącego Rady lub zastępcy Przewodniczącego. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Rady lub zastępcy Przewodniczącego.

5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący bądź osoba przez niego wskazana.

6. Z ważnych przyczyn planowe posiedzenie Rady może być odwołane po uprzednim powiadomieniu członków Rady co najmniej na 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.

§ 12. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być przesłane członkom Rady listem poleconym lub za pomocą faksu albo dostarczone osobiście członkowi Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.

2. Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu, nie może być jednak krótszy niż 7 dni.

3. Zawiadomienie powinno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

4. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wnosi sprzeciwu.

§ 13. 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów – decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

§ 14. 1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz § 12.

2. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach opiniowania kandydatów na stanowiska:

1) Prezesa,

2) wiceprezesów POT.

3. Tajne głosowanie zarządza się również w sprawie wyrażania opinii o odwołaniu Prezesa i wiceprezesów POT.

4. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady.

§ 15. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Prezes lub wiceprezesi oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 16. 1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,

2) listę obecnych członków Rady (imiona i nazwiska),

3) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu (imiona i nazwiska),

4) stwierdzenie przez Przewodniczącego Rady prawidłowości zwołania posiedzenia Rady,

5) przyjęty porządek obrad,

6) przebieg obrad, wraz z treścią uchwał i liczbą oddanych głosów,

7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

3. Protokoły przechowuje się w Biurze Prezesa.

Prezes POT

§ 17. 1. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.

2. Kadencja Prezesa upływa z dniem zatwierdzenia przez właściwego ministra rocznego sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania Prezesa.

3. Pierwsza kadencja Prezesa liczy się od dnia jego powołania.

4. Prezes pełni swoją funkcję do dnia powołania nowego Prezesa.

§ 18. Prezes kieruje POT oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 19. 1. Wiceprezesi POT działają w granicach umocowania udzielonego im przez Prezesa.

2. Wiceprezesi POT sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Prezesa obszarami działalności i są uprawnieni do podejmowania w jego imieniu decyzji i zajmowania stanowiska – w zakresie wynikającym z udzielonego przez Prezesa umocowania.

Rozdział 4

Organizacja i zadania Biura Prezesa POT

§ 20. W skład Biura Prezesa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Dyrekcja Administracyjno-Budżetowa,

3) Dyrekcja Marketingu i Promocji,

4) Dyrekcja Współpracy Regionalnej.

§ 21. Prezes nadaje regulamin organizacyjny POT.

§ 22. Dyrekcjami oraz Gabinetem Prezesa kierują dyrektorzy.

§ 23. Do zadań Biura Prezesa należy obsługa Prezesa i wiceprezesów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy i niniejszego statutu.

Rozdział 5

Polskie ośrodki informacji turystycznej za granicą

§ 24. 1. Jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania POT za granicą są w szczególności polskie ośrodki informacji turystycznej, zapewniające bezpośrednią realizację zadań POT za granicą, w zakresie określonym w statucie POIT.

2. POIT jest samodzielnie bilansującą się jednostką organizacyjną POT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Siedzibami POIT są:

1) Amsterdam (Niderlandy),

2) Bruksela (Belgial,

3) Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki),

4) Berlin (Republika Federalna Niemiec),

5) Sztokholm (Szwecja),

6) Londyn (Wielka Brytania),

7) Rzym (Włochy),

8) Paryż (Francja) z filią w Madrycie (Hiszpania),

Wiedeń (Austria) z filią w Budapeszcie (Węgry).

4. Dyrektorów POIT powołuje i odwołuje Prezes.

5. Prezes nadaje poszczególnym POIT statuty.

Rozdział 6

Działalność gospodarcza POT

§ 25. POT może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych do realizacji jej zadań, a zakres tej działalności obejmuje w szczególności:

1) działalność wydawniczą,

2) świadczenie usług:

a) konsultingowych i doradczych,

b) szkoleniowych,

c) informacyjnych,

d) badania rynku i analiz gospodarczych,

e) reklamowych,

f) wystawienniczych, w tym organizowanie imprez targowo-wystawienniczych,

g) w zakresie obsługi krajowych i zagranicznych misji gospodarczych,

h) w zakresie współpracy handlowej krajowej i zagranicznej,

i) informatycznych,

j) dystrybucji materiałów.

§ 26. POT może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać udziały i akcje w takich spółkach.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 stycznia 2000 r. z mocą od 1 stycznia 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama