| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ ORAZ ŁĄCZNOŚCI

z dnia 26 stycznia 2000 r.

w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 62 w związku z art. 202 ust. 6, art. 203 ust. 8 i art. 211 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa właściwość i tryb postępowania organów w sprawach doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej, zwanych dalej „kartami powołania”, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500).

Rozdział 2

Właściwość organów

§ 3.

Karty powołania do czynnej służby wojskowej w trybie zwykłym doręczają właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące osoby powołanej wojskowi komendanci uzupełnień, w sposób określony w Kodeksie postępowania administracyjnego albo za pośrednictwem komendantów komisariatów Policji.
§ 4.
1. Karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręczają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) oraz starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu), na terenie objętym ich właściwością.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, karty powołania mogą doręczać również:

1) wojskowi komendanci uzupełnień za pośrednictwem pracowników wojskowych komend uzupełnień albo dowódców jednostek wojskowych na terenie objętym właściwością wojskowych komendantów uzupełnień,

2) komendanci komisariatów Policji,

3) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zwane dalej pocztą.

§ 5.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządza przekazanie przez wojskowych komendantów uzupełnień kart powołania organom wymienionym w § 4 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3.
§ 6.
Wojskowi komendanci uzupełnień przekazują karty powołania:

1) starostom w celu niezwłocznego ich przekazania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjątkiem prezydentów miast na prawach powiatu) do natychmiastowego doręczenia ich adresatom albo

2) bezpośrednio wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) w celu natychmiastowego doręczenia ich adresatom.

Rozdział 3

Przekazywanie kart powołania na przechowanie

§ 7.

1. Wojskowi komendanci uzupełnień przekazują karty powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) w celu czasowego przechowywania tych dokumentów i doręczania ich adresatom na podstawie przekazanego, wspólnie ustalonego hasła.

2. W razie braku warunków do czasowego przechowywania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) kart powołania, dokumenty te wojskowi komendanci uzupełnień przekazują na przechowanie komendantom komisariatów Policji, określonym przez komendanta wojewódzkiego Policji, na wniosek szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

§ 8.
Przekazanie kart powołania, z podziałem na rejony i trasy doręczeń, następuje za potwierdzeniem odbioru.
§ 9.
O przekazaniu kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) w celu czasowego ich przechowania szef wojewódzkiego sztabu wojskowego zawiadamia wojewodę, a wojskowy komendant uzupełnień – starostę.
§ 10.
Organ przyjmujący dokumenty wyznacza pracownika i upoważnia go do przyjęcia i przechowywania dokumentów.
§ 11.
1. Aktualizacji kart powołania dokonują wojskowi komendanci uzupełnień lub osoby przez nich upoważnione w pomieszczeniach organów przechowujących dokumenty.

2. Czynność, o której mowa w ust. 1, podlega zaewidencjonowaniu w karcie aktualizacji kart powołania przekazanych na przechowanie, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Postępowanie z obwieszczeniami w razie ogłoszenia mobilizacji

§ 12.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządza przekazanie przez wojskowych komendantów uzupełnień pakietów z obwieszczeniami Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
Pakiety z obwieszczeniami przekazuje się za pokwitowaniem.
§ 14.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) opracowuje plan rozplakatowania obwieszczeń. Kopia planu podlega przekazaniu właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
§ 15.
Plan rozplakatowania obwieszczeń powinien uwzględniać:

1) liczbę obwieszczeń przewidzianych do pierwszego rozplakatowania,

2) zapas interwencyjny do powtórnego rozplakatowania,

3) najbardziej uczęszczane i widoczne miejsca do plakatowania,

4) siły i środki potrzebne do wykonania zadania.

§ 16.
Wojskowy komendant uzupełnień z chwilą ogłoszenia powszechnej mobilizacji zarządza rozplakatowanie przechowywanych obwieszczeń.
§ 17.
O zarządzeniu rozplakatowania obwieszczeń szef wojewódzkiego sztabu wojskowego zawiadamia wojewodę.
§ 18.
1. W czasie wojny wojskowy komendant uzupełnień może przekazywać wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) własne obwieszczenia wzywające osoby do stawienia się w celu doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

2. Rozplakatowanie obwieszczeń wojskowego komendanta uzupełnień następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu, z uwzględnieniem planu, o którym mowa w § 15.

Rozdział 5

Doręczanie kart powołania przez pocztę w trybie szczególnym

§ 19.

1. Poczta doręcza karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w przypadkach przekazania ich przez wojskowego komendanta uzupełnień.

2. W celu realizacji doręczeń kierownicy jednostek organizacyjnych wskazani przez Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, na wniosek szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wyznaczają kierunkowe urzędy pocztowe, które przekazują karty powołania urzędom pocztowym właściwym ze względu na adres osoby, dla której są wystawione.

§ 20.
Karty powołania, o których mowa w § 19, otrzymane przez urząd pocztowy do godz. 8°° danego dnia, powinny być doręczone adresatom w miejscu ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące (ewentualnie pracodawcy) w tym samym dniu do godz. 15°°, a otrzymane po godz. 8°° powinny być doręczone w godzinach popołudniowych, najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania.
§ 21.
Karty powołania powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru w pierwszej kolejności przed innymi przesyłkami.
§ 22.
Poczta jest obowiązana do rozliczenia się z wojskowym komendantem uzupełnień z doręczenia kart powołania przed upływem wyznaczonego przez niego terminu od zakończenia akcji doręczania, z podaniem przyczyny niedoręczenia dokumentów i dokonaniem ich zwrotu.
§ 23.
Należności za przekazane do doręczenia karty powołania realizuje właściwy miejscowo wojskowy komendant uzupełnień najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich przekazania, na rzecz właściwego miejscowo kierunkowego urzędu pocztowego.

Rozdział 6

Doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej

§ 24.

Doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny może następować za pośrednictwem kurierów, w trybie akcji kurierskiej.
§ 25.
1. Założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa opracowuje wojewoda przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojewódzkiego komendanta Policji, wojskowych komendantów uzupełnień, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) i starostów.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, podpisuje wojewoda, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i komendant wojewódzki Policji.

§ 26.
1. Plan akcji kurierskiej, uwzględniający założenia i schemat, o którym mowa w § 25, opracowuje w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji:

1) starosta – w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjątkiem prezydentów miast na prawach powiatu),

2) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom.

2. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje wojewodzie, a wójt, burmistrz (prezydent miasta) – staroście kopię planu akcji kurierskiej.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują kopię planu akcji kurierskiej również wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 27.
1. Plan akcji kurierskiej powinien zawierać:

1) ustalenie rejonów i tras doręczeń dokumentów powołania w gminach (miastach) oraz tras przejazdu kurierów starostw powiatowych, z wykorzystaniem mapy terenu,

2) potrzebne siły i środki,

3) zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach,

4) warianty działania w różnych porach roku i doby.

2. Aktualizacji planu akcji kurierskiej dokonują organy, o których mowa w § 26.

§ 28.
1. Akcją kurierską kieruje starosta, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo upoważniony przez nich pracownik urzędu.

2. Realizując zadania, o których mowa w § 24, kierujący akcją kurierską posługuje się:

1) spisem dokumentów akcji kurierskiej urzędu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2) tabelą czynności kierującego akcją kurierską, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) wykazem kurierów-łączników i kurierów-wykonawców, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

4) zestawieniem przekazanych dokumentów powołania, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 29.
1. Wojskowy komendant uzupełnień występuje do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem, o którym mowa w art. 203 ust. 1 ustawy, o wyznaczenie w pierwszej kolejności do funkcji kurierów (wykonawców i łączników) mężczyzn będących pracownikami starostwa powiatowego lub urzędu gminy (miasta).

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, pełnią funkcje kurierów w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

3. Wojskowy komendant uzupełnień uwzględnia we wniosku o przeznaczenie osoby do funkcji kuriera – osoby zamieszkałe najbliżej siedziby urzędu, o którym mowa w ust. 1. Osoby te po ich wyznaczeniu są kurierami urzędu i w wyjątkowych przypadkach mogą pełnić funkcje wykonawców i łączników.

§ 30.
W celu usprawnienia organizacji akcji kurierskiej zapewnia się w urzędzie odpowiednie pomieszczenia dla kierującego akcją, kurierów (ewentualnie kierowców), tak aby istniał łatwy kontakt uczestników akcji bez zakłócania pracy pozostałych urzędników.
§ 31.
1. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowi komendanci uzupełnień przekazują organom realizującym akcje kurierskie tabele sygnałowe określające hasła oraz zakres przedsięwzięć do realizacji na rzecz powszechnego obowiązku obrony.

2. Z treścią tabeli sygnałowej mogą być zapoznani tylko pracownicy urzędu wyznaczeni do uruchomienia akcji kurierskiej.

§ 32.
1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nakazuje uruchomienie akcji kurierskiej, a szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i wojskowy komendant uzupełnień przekazują hasła, określone przy pomocy tabeli sygnałowej, środkami łączności przewodowej lub radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadamiania, przekazanego bezpośrednio przez kuriera.

2. Zarządzenie uruchomienia akcji kurierskiej, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się niezwłocznie na piśmie i przekazuje właściwemu staroście lub wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta) oraz wojewodzie.

§ 33.
1. O uruchomieniu akcji kurierskiej wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia starostę, a starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) – wojewodę.

2. W przypadku uruchomienia akcji kurierskiej przez starostę, zawiadamia on o tym wojewodę i organy samorządu terytorialnego objęte tą akcją.

§ 34.
Do zadań starosty oprócz dokonania zawiadomień, o których mowa w § 33, należy w szczególności przekazywanie wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjątkiem prezydentów miast na prawach powiatu) hasła do uruchomienia akcji doręczania kart powołania lub pakietów kart powołania. Wzór zawiadomienia o przekazaniu hasła określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 35.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia o akcji także sołtysów w celu udzielenia kurierom niezbędnej pomocy w doręczaniu kart powołania.
§ 36.
Do zadań wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) oprócz dokonania zawiadomień, o których mowa w § 33 i 35, należy:

1) zawiadomienie właściwego miejscowo terenowego organu Policji o uruchomieniu akcji w celu zabezpieczenia porządku w czasie jej przebiegu,

2) wydawanie do wypełnienia kurierom-wykonawcom dokumentów, o których mowa w § 52,

3) przyjmowanie informacji o przebiegu akcji i kierowanie nią na bieżąco.

§ 37.
W toku realizacji zadań wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jest uprawniony do uzyskiwania połączeń i prowadzenia rozmów telefonicznych w pierwszej kolejności na podstawie hasła przekazanego i aktualizowanego przez Ministerstwo Łączności.
§ 38.
Zadaniem kurierów-łączników jest jak najszybsze wezwanie osób przeznaczonych do funkcji kuriera do udziału w akcji kurierskiej oraz posiadaczy środków transportowych do ich udostępnienia na potrzeby akcji.
§ 39.
1. Do zadań kurierów-wykonawców w czasie akcji kurierskiej należy w szczególności:

1) wypełnianie i wydawanie dokumentów kurierom,

2) przygotowywanie kart powołania do doręczenia według rejonów i tras,

3) wysyłanie kurierów i kurierów-łączników,

4) odnotowywanie przebiegu i wyników akcji.

2. Kurier-wykonawca w czasie akcji kurierskiej posługuje się:

1) wykazem kurierów i ich zastępców, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia,

2) wykazem posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia,

3) tabelą rozesłania kurierów, której wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia,

4) spisem ulic z oznaczonymi rejonami, trasami doręczeń, którego wzór określa załącznik nr 10 do rozporządzenia,

5) spisem numerów telefonów w starostwach powiatowych, w urzędach miast i urzędach gmin objętych akcją kurierską, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia,

6) spisem sołectw znajdujących się na terenie gminy, którego wzór określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 40.
Do zadań kurierów należy dostarczenie hasła lub pakietów kart powołania do wskazanego urzędu oraz kart powołania osobom, dla których zostały one wystawione.
§ 41.
1. Kurier w czasie akcji kurierskiej okazuje legitymację, której wzór określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

2. Po zakończeniu akcji kurier jest obowiązany zwrócić legitymację, potwierdzić odbiór dokumentów oraz przekazać dokumenty niedoręczone – kurierowi-wykonawcy lub kierującemu akcją kurierską.

§ 42.
Doręczania kart powołania osobom, dla których zostały wystawione, dokonuje się w sposób określony w Kodeksie postępowania administracyjnego i z uwzględnieniem przepisu art. 60 ust. 7 ustawy.
§ 43.
O zakończeniu akcji kurierskiej wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień. Zawiadamianie o zakończeniu akcji kurierskiej organu wyższego stopnia przez organ, który ją uruchomił, odbywa się na zasadach określonych w § 33.
§ 44.
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po zakończeniu akcji kurierskiej, sporządza następujące dokumenty:

1) rozliczenie doręczenia kart powołania, którego wzór określa załącznik nr 14 do rozporządzenia,

2) meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej, którego wzór określa załącznik nr 15 do rozporządzenia,

3) rozliczenie kosztów akcji kurierskiej, którego wzór określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wojskowy komendant uzupełnień, starosta oraz wojewoda. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z niedoręczonymi kartami powołania wojskowy komendant uzupełnień powinien otrzymać za pokwitowaniem przed upływem ustalonego terminu od zakończenia akcji kurierskiej.

§ 45.
Właściwi miejscowo wojskowi komendanci uzupełnień przekazują organom biorącym udział w systemie akcji kurierskiej normy czasowe doręczania i rozliczania kart powołania.
§ 46.
Organy wymienione w § 26 ust. 1 mogą przeprowadzić na terenie swego działania akcję kurierską bez doręczania kart powołania, w celach szkolenia osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej, po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
§ 47.
Do zadań wojewody, w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu, należy w szczególności:

1) prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskich, sporządzonych przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu),

2) szkolenie i pomoc merytoryczna organom w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji,

3) kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich w starostwach powiatowych i gminach,

4) opracowanie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za rok ubiegły i przekazanie przedmiotowego dokumentu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 48.
Kontroli w zakresie prawidłowości dokumentacji akcji kurierskiej, zasad jej przechowywania oraz przebiegu uruchamianych akcji mogą dokonywać osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 49.

1. Karty powołania, o których mowa w § 8 i 11, oraz tabele sygnałowe, o których mowa w § 31, przekazuje się w opieczętowanych kopertach i przechowuje wraz z dokumentami akcji kurierskiej.

2. Na kopertach wpisuje się nazwę organu, który przechowuje dokumenty, liczbę kart powołania umieszczonych wewnątrz koperty, czas i miejsce stawiennictwa poborowych i żołnierzy rezerwy oraz ewentualnie numer jednostki wojskowej.

§ 50.
Dokumenty, o których mowa w § 26 ust. 1, zawierają informacje niejawne, stanowiące tajemnicę służbową.
§ 51.
Przepisy rozporządzenia dotyczące doręczania kart powołania:

1) przez wojskowego komendanta uzupełnień – stosuje się odpowiednio do doręczania:

a) skierowań do służby w formacjach uzbrojonych,

b) kart powołania do odbycia zasadniczej służby w obronie cywilnej,

c) wezwań w sprawie obowiązku wojskowego,

2) przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) – stosuje się odpowiednio do doręczania wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony.

§ 52.
Odrębne przepisy określają:

1) doręczanie kart skierowania do służby zastępczej,

2) wzory kart mobilizacyjnych, karty powołania i obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej o wezwaniu obywateli do czynnej służby wojskowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji oraz obwieszczenia wojskowego komendanta uzupełnień.

§ 53.
Tracą moc:

1) zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 25 października 1993 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (Monitor Polski Nr 58, poz. 537),

2) zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie wzorów druków i pism dotyczących organizacji i przebiegu akcji kurierskiej.

§ 54.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

Minister Łączności: M. Srebro

Załączniki do rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności
z dnia 26 stycznia 2000 r. (poz. 129)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wzór

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wzór

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 26 lutego 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »