reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KONWENCJA

o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,

sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 września 1988 r. została sporządzona w Lugano Konwencja o jurysdykcji
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w następującym brzmieniu:

Przekład

KONWENCJA

o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych
i handlowych,

sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.

Preambuła

Wysokie Umawiające się Strony niniejszej konwencji,

pragnąc wzmocnienia na swych terytoriach ochrony prawnej osób tam zamieszkałych,

zważywszy, że w tym celu konieczne jest określenie międzynarodowej jurysdykcji ich sądów, ułatwienie uznawania orzeczeń i wprowadzenie sprawnego postępowania zapewniającego wykonywanie orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugód sądowych,

świadome więzi istniejących między nimi, potwierdzonych w dziedzinie gospodarczej przez umowy o wolnym handlu zawarte między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,

biorąc pod uwagę Konwencję brukselską z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, wraz ze zmianami wynikającymi z Konwencji o przystąpieniach, będących następstwem stopniowego rozszerzania Wspólnot Europejskich,

przekonane, że rozciągnięcie zasad powyższej konwencji na Państwa-Strony niniejszej konwencji umocni współpracę prawną i gospodarczą w Europie,

pragnąc zapewnić możliwie jednolitą wykładnię konwencji,

postanowiły w tym duchu zawrzeć niniejszą konwencję i

uzgodniły, co następuje:

TYTUŁ I

Zakres zastosowania

Artykuł 1

Niniejsza konwencja ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie obejmuje ona w szczególności spraw podatkowych, celnych i administracyjnych.

Konwencji nie stosuje się do:

1. stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, jak również ustawowego przedstawicielstwa osób fizycznych, stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa, prawa spadkowego włącznie z testamentami;

2. upadłości, układów i innych podobnych postępowań;

3. ubezpieczeń społecznych;

4. sądów polubownych.

TYTUŁ II

Jurysdykcja

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej konwencji, osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa mogą być, niezależnie od ich obywatelstwa, pozywane przed sądy tego państwa.

Do osób, które nie są obywatelami tego państwa, w którym mają miejsce zamieszkania, stosuje się przepisy jurysdykcyjne właściwe dla obywateli tego państwa.

Artykuł 3

Osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa mogą być pozywane przed sądy innego Umawiającego się Państwa tylko zgodnie z przepisami rozdziałów od 2 do 6.

W szczególności nie mają wobec tych osób zastosowania:

– w Belgii: artykuł 15 kodeksu cywilnego (Cole civil – Burgerlijk Wetboek) oraz artykuł 638 kodeksu postępowania cywilnego (Code judiciaire Gerechtelijk Wetboek);

– w Danii: artykuł 246 ustępy 2 i 3 kodeksu postępowania cywilnego (Lov om rettens pleje);

– w Republice Federalnej Niemiec: § 23 kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung);

– w Grecji: artykuł 40 kodeksu postępowania cywilnego;

– we Francji: artykuły 14 i 15 kodeksu cywilnego (Code civil);

– w Irlandii: przepisy ustalające jurysdykcję na podstawie doręczenia pisma wszczynającego postępowanie pozwanemu podczas jego czasowej obecności w Irlandii;

– w Islandii: artykuł 77 kodeksu postępowania cywilnego;

– we Włoszech: artykuł 2 i artykuł 4 punkt 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego (Codice di procedura civile);

– w Luksemburgu: artykuły 14 i 15 kodeksu cywilnego (Code civil);

– w Niderlandach: artykuł 126 ustęp 3 i artykuł 127 kodeksu postępowania cywilnego (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

– w Norwegii: § 32 kodeksu postępowania cywilnego (tvistemålsloven);

– w Austrii: § 99 ustawy o jurysdykcji sądu (Jurisdiktionsnorm);

– w Portugalii: artykuł 65 ustęp 1 litera c, artykuł 65 ustęp 2 i artykuł 65a litera c kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil) oraz artykuł 11 kodeksu postępowania w sprawach pracy (Código de Processo de Trabalho);

– w Szwajcarii: sąd właściwy dla miejsca zajęcia /der Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du sequestre/foro dal luogo del sequestro/w rozumieniu artykułu 4 ustawy federalnej o prawie prywatnym międzynarodowym/das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/loi fédérale sur le droit international privé/legge federale sul diritto internazionale privato;

– w Finlandii: rozdział 10 § 1 zdanie drugie, trzecie i czwarte kodeksu postępowania sądowego (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken);

– w Szwecji: rozdział 10 artykuł 3 zdanie pierwsze kodeksu postępowania sądowego (Rättegångsbalken);

– w Zjednoczonym Królestwie: przepisy ustalające jurysdykcję na podstawie:

a) doręczenia pisma wszczynającego postępowanie pozwanemu podczas jego czasowej obecności w Zjednoczonym Królestwie;

b) istnienia wartości majątkowych pozwanego w Zjednoczonym Królestwie lub

c) zajęcia przez powoda majątku w Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 4

Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw, jurysdykcję sądów każdego Umawiającego się Państwa, z zastrzeżeniem artykułu 16, określa prawo tego państwa.

Przeciwko pozwanemu, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw, każda osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, może powoływać się w tym państwie na obowiązujące tam przepisy jurysdykcyjne, w szczególności te, które są wymienione w artykule 3 ustęp 2, jak obywatele tego państwa.

Rozdział 2

Jurysdykcja szczególna

Artykuł 5

Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw, może być pozwana w innym Umawiającym się Państwie:

1. jeżeli przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy – przed sąd miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane albo miało być wykonane; jeżeli przedmiotem postępowania jest indywidualna umowa o pracę albo roszczenia wynikające z indywidualnej umowy o pracę przed sąd miejsca, gdzie pracownik zazwyczaj świadczy pracę; jeżeli pracownik zazwyczaj nie świadczy pracy w jednym i tym samym państwie – przed sąd miejsca, gdzie znajduje się oddział jednostki, która go zatrudniła;

2. w sprawach alimentacyjnych – przed sąd miejsca, gdzie uprawniony do alimentów ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, albo w wypadku, gdy sprawa alimentacyjna jest rozpoznawana łącznie ze sprawą dotyczącą statusu osoby przed sąd, który ma jurysdykcję do rozpoznania tej sprawy, według własnego prawa, chyba że jurysdykcja ta opiera się jedynie na obywatelstwie jednej ze stron;

3. jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę;

4. w sprawach roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie stanu poprzedniego, które wynikają z czynu zagrożonego karą przed sąd karny, do którego wniesiono akt oskarżenia, o ile sąd ten może według swojego prawa rozpoznawać roszczenia cywilnoprawne;

5. w sprawach dotyczących sporów wynikających z działalności filii, agencji lub innego oddziału – przed sąd miejsca, gdzie znajduje się filia, agencja lub inny oddział;

6. w sprawach, w których występuje w charakterze założycie la „trustee” lub uposażonego z tytułu „trustu” utworzonego na podstawie ustawy lub czynności prawnej dokonanej w formie pisemnej albo poświadczonej na piśmie – przed sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium „trust” ma swoją siedzibę;

7. w sprawach dotyczących sporu o zapłatę wynagrodzenia za ratownictwo lub udzielenie pomocy dla ładunku lub frachtu, które żądane jest z tytułu działań związanych z ratownictwem lub udzieleniem pomocy – przed sąd, na którego obszarze ten ładunek lub fracht:

a) został zajęty w celu zabezpieczenia zapłaty

lub

b) mógł zostać zajęty, lecz złożone zostało poręczenie lub inne zabezpieczenie;

przepis ten ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy twierdzi się, że pozwany ma prawa do ładunku lub frachtu albo że takie prawa miał w czasie działań ratowniczych lub udzielenia pomocy.

Artykuł 6

Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw może być również pozwana:

1. jeżeli pozywa się łącznie kilka osób przed sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych;

2. w sprawach dotyczących powództwa z tytułu rękojmi i gwarancji lub powództwa interwencyjnego przed sąd, przed którym toczy się główne postępowanie, chyba że powództwo to zostało wytoczone jedynie w celu wyłączenia tej osoby spod jurysdykcji sądu dla niej właściwego;

3. w sprawach dotyczących powództwa wzajemnego, które opiera się na tej samej umowie lub na tym samym stanie faktycznym, na których zostało oparte powództwo główne – przed sąd, w którym zawisło powództwo główne;

4. jeżeli przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy i powództwo może zostać połączone z powództwem przeciwko temu samemu pozwanemu o prawa rzeczowe na nieruchomościach – przed sąd Umawiającego się Państwa, w którym położona jest nieruchomość.

Artykuł 6a

Jeżeli na podstawie niniejszej konwencji sąd Umawiającego się Państwa ma jurysdykcję w sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu używania lub eksploatacji statku, to również w sprawach dotyczących ograniczenia tej odpowiedzialności rozstrzyga ten lub inny sąd właściwy według prawa tego państwa.

Rozdział 3

Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia

Artykuł 7

Z zastrzeżeniem artykułu 4 i artykułu 5 punkt 5 w sprawach dotyczących ubezpieczenia, jurysdykcję określa niniejszy rozdział.

Artykuł 8

Ubezpieczyciel mający miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa może być pozwany:

1. przed sądy państwa, w którym ma miejsce zamieszkania, lub

2. w innym Umawiającym się Państwie przed – sąd, w którego okręgu ubezpieczający ma miejsce zamieszkania, lub

3. jeżeli jest on współubezpieczycielem – przed sąd Umawiającego się Państwa, przed który został pozwany główny ubezpieczyciel.

Jeżeli ubezpieczyciel nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa, ale posiada filię, agencję lub inny oddział w jednym z Umawiających się Państw, to w sporach wynikających z jego działalności jest traktowany tak, jak gdyby miał miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa.

Artykuł 9

W odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia nieruchomości ubezpieczyciel może być ponadto pozwany przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Tę samą zasadę stosuje się, jeżeli ruchomości i nieruchomości objęte są tą samą umową ubezpieczenia, a powstała na nich szkoda wynika z tego samego zdarzenia.

Artykuł 10

W odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel może być również pozwany przed sąd, w którym zawisło powództwo poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu, o ile jest to dopuszczalne przez prawo tego sądu.

Postanowienia artykułów 7–9 mają zastosowanie do powództw wytoczonych przez poszkodowanego bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi, jeżeli takie bezpośrednie powództwo jest dopuszczalne.

Jeżeli prawo właściwe dla takiego powództwa bezpośredniego przewiduje przypozwanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, to ten sam sąd ma jurysdykcję także wobec tych osób.

Artykuł 11

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 10 ustęp 3 ubezpieczyciel może pozywać tylko przed sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium pozwany ma miejsce zamieszkania, bez względu na to, czy jest on ubezpieczającym, ubezpieczonym, czy też uposażonym z tytułu ubezpieczenia.

Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają prawa do wytoczenia powództwa wzajemnego przed sąd, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału zawisło powództwo główne.

Artykuł 12

Od postanowień niniejszego rozdziału można odstąpić na podstawie umowy tylko wówczas:

1. jeżeli umowa została zawarta po powstaniu sporu lub

2. jeżeli przyznaje ona ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uposażonemu uprawnienie do występowania przed sądy inne niż wymienione w niniejszym rozdziale, lub

3. jeżeli została ona zawarta między ubezpieczającym a ubezpieczycielem, którzy w chwili zawarcia umowy mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w tym samym Umawiającym się Państwie, dla uzasadnienia jurysdykcji sądów tego Państwa także wówczas, gdy zdarzenie wywołujące szkodę nastąpiło za granicą, chyba że taka umowa nie jest dopuszczalna według prawa tego państwa, lub

4. jeżeli została ona zawarta przez ubezpieczającego, który nie ma miejsca zamieszkania w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia nieruchomości położonej w Umawiającym się Państwie, lub

5. jeżeli dotyczy ona umowy ubezpieczenia obejmującej jeden lub więcej rodzajów ryzyka, wymienionych w artykule 12a.

Artykuł 12a

Do zakresu regulacji artykułu 12 punkt 5 należą następujące rodzaje ryzyka:

1. wszelkie szkody:

a) w statkach morskich, urządzeniach umieszczonych na wodach przybrzeżnych lub na morzu otwartym albo w statkach powietrznych związane z ich używaniem w celach gospodarczych,

b) w przewożonych ładunkach innych niż bagaż pasażerów, jeżeli towary te przewożone są wyłącznie lub częściowo przez te statki morskie lub powietrzne;

2. odpowiedzialność wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody na osobie pasażerów lub za szkody w ich bagażu:

a) wynikająca z używania lub eksploatacji statków morskich, urządzeń lub statków powietrznych, o których mowa w punkcie 1 litera a), chyba że przepisy prawne Umawiającego się Państwa, w którym statek powietrzny został wpisany do rejestru, zakazują zawierania umów dotyczących jurysdykcji w sprawach ubezpieczenia od takich rodzajów ryzyka,

b) za szkody spowodowane przez przewożony ładunek podczas przewozu w rozumieniu punktu 1 litera b);

3. straty finansowe związane z używaniem lub eksploatacją statków morskich, urządzeń lub statków powietrznych, o których mowa w punkcie 1 litera a), w szczególności utrata frachtu lub opłaty czarterowej;

4. wszelkiego rodzaju dodatkowe ryzyko pozostające w związku z jednym z rodzajów ryzyka wymienionych w punktach 1–3.

Rozdział 4

Jurysdykcja w sprawach dotyczących konsumentów

Artykuł 13

W odniesieniu do powództw wynikających z umowy zawartej przez osobę w celu, który nie może być uważany za działalność zawodową lub gospodarczą tej osoby (konsumenta), jurysdykcję określa się na podstawie niniejszego rozdziału, nie naruszając artykułu 4 oraz artykułu 5 punkt 5:

1. jeżeli chodzi o umowę sprzedaży na raty rzeczy ruchomych lub

2. jeżeli chodzi o umowę pożyczki spłacanej ratami lub inną umowę kredytową, która przeznaczona jest do finansowania kupna rzeczy określonego rodzaju, lub

3. dla innych umów, jeżeli ich przedmiotem jest świadczenie usługi lub dostawa rzeczy ruchomych, o ile:

a) zawarcie umowy w państwie miejsca zamieszkania konsumenta zostało poprzedzone wyraźną ofertą lub reklamą i

b) konsument podjął w tym państwie czynności prawne konieczne do zawarcia umowy.

Jeżeli kontrahent konsumenta nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw, ale posiada filię, agencję lub inny oddział w jednym z Umawiających się Państw, to będzie on traktowany w sporach dotyczących jego działalności tak, jak gdyby miał miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa.

Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do umów przewozu.

Artykuł 14

Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko swemu kontrahentowi albo przed sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium ten kontrahent ma miejsce zamieszkania, albo przed sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania.

Kontrahent może wytoczyć powództwo przeciwko konsumentowi tylko przed sądy
Umawiającego się Państwa, na którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania.

Niniejsze przepisy nie naruszają prawa do wytoczenia powództwa wzajemnego przed sąd, przed którym zgodnie z niniejszym rozdziałem zawisło powództwo główne.

Artykuł 15

Od postanowień niniejszego rozdziału można odstąpić tylko na podstawie umowy:

1. jeżeli umowa została zawarta po powstaniu sporu lub

2. jeżeli przyznaje ona konsumentowi uprawnienie do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione w niniejszym rozdziale, lub

3. jeżeli została ona zawarta między konsumentem a jego kontrahentem, którzy w chwili zawarcia umowy mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w tym samym Umawiającym się Państwie, a umowa ta uzasadnia jurysdykcję sądów tego państwa, chyba że taka umowa nie jest dopuszczalna według prawa tego państwa.

Rozdział 5

Jurysdykcje wyłączne

Artykuł 16

Niezależnie od miejsca zamieszkania jurysdykcję wyłączną mają:

1. a) w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz najem lub dzierżawa nieruchomości – sądy Umawiającego się Państwa, w którym nieruchomość jest położona;

b) w sprawach dotyczących najmu lub dzierżawy nieruchomości zawartych na czasowy użytek prywatny, nie przekraczający sześciu kolejnych miesięcy jurysdykcję mają również sądy Umawiającego się Państwa, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, jeżeli najemca lub dzierżawca jest osobą fizyczną, a żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym nieruchomość jest położona;

2. w sprawach, których przedmiotem jest ważność, nieważność lub rozwiązanie spółki lub osoby prawnej albo decyzji ich organów – sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium spółka lub osoba prawna ma swoją siedzibę;

3. w sprawach, których przedmiotem jest ważność wpisów do rejestrów publicznych – sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium rejestry są prowadzone;

4. w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i modeli, jak również podobnych praw wymagających zgłoszenia lub zarejestrowania – sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium wystąpiono ze zgłoszeniem lub o rejestrację albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja, albo na podstawie umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły;

5. w postępowaniach, których przedmiotem jest zezwolenie na wykonanie orzeczeń – sądy Umawiającego się Państwa, na którego terytorium wykonanie powinno nastąpić lub nastąpiło.

Rozdział 6

Umowa dotycząca jurysdykcji

Artykuł 17

1. Jeżeli strony, z których przynajmniej jedna ma miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa, uzgodniły, że sąd lub sądy Umawiającego się Państwa powinny rozstrzygać spór już wynikły albo mogący wyniknąć z określonego stosunku prawnego, to sąd lub sądy tego państwa mają jurysdykcję wyłączną. Taka umowa dotycząca jurysdykcji musi być zawarta:

a) w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej na piśmie, lub

b) w formie, która odpowiada praktyce przyjętej między stronami, lub

c) w handlu międzynarodowym, w formie odpowiadającej zwyczajowi handlowemu, który strony znały lub musiały znać i który strony umów tego rodzaju w określonej dziedzinie handlu powszechnie znają i stale przestrzegają.

Jeżeli taka umowa została zawarta przez strony, z których obie nie mają miejsca zamieszkania na terytorium jednego Umawiającego się Państwa, to sądy innych Umawiających się Państw nie mogą orzekać, chyba że uzgodniony przez strony sąd lub sądy prawomocnie stwierdziły brak swej jurysdykcji.

2. Jeżeli w zawartych na piśmie warunkach powołania „trustu” zostało stwierdzone, że powództwa przeciwko założycielowi „trustee” lub uposażonemu z tytułu „trustu” rozpoznawać ma sąd lub sądy Umawiającego się Państwa, to ten sąd lub te sądy mają jurysdykcję wyłączną, jeżeli chodzi o stosunki między tymi osobami, ich prawa lub obowiązki w ramach „trustu”.

3. Umowy dotyczące jurysdykcji i odpowiednie postanowienia zawarte w warunkach powołania „trustu” nie wywołują skutku prawnego, jeżeli są sprzeczne z przepisami artykułów 12 lub 15 albo jeżeli sądy, których jurysdykcja została wyłączona przez strony w umowie, mają wyłączną jurysdykcję na podstawie artykułu 16.

4. Jeżeli umowa dotycząca jurysdykcji została zawarta na korzyść tylko jednej ze stron, to strona ta zachowuje prawo do wystąpienia do każdego innego sądu mającego jurysdykcję na podstawie niniejszej konwencji.

5. W sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę umowy dotyczące jurysdykcji wywołują skutek prawny tylko wówczas, gdy zostały zawarte po powstaniu sporu.

Artykuł 18

Jeżeli sąd Umawiającego się Państwa nie ma jurysdykcji na podstawie innych przepisów niniejszej konwencji, uzyskuje on jurysdykcję, jeżeli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli pozwany wdaje się w spór tylko w tym celu, aby podnieść zarzut braku jurysdykcji lub jeżeli inny sąd ma na podstawie artykułu 16 jurysdykcję wyłączną.

Rozdział 7

Badanie jurysdykcji i dopuszczalności postępowania

Artykuł 19

Sąd Umawiającego się Państwa stwierdza z urzędu brak swej jurysdykcji, jeżeli wystąpiono do niego o rozpoznanie sprawy należącej na podstawie artykułu 16 do wyłącznej jurysdykcji sądu innego Umawiającego się Państwa.

Artykuł 20

Jeżeli pozwany, który ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, jest pozwany przed sąd innego Umawiającego się Państwa i nie wdaje się w spór, sąd z urzędu stwierdza brak swej jurysdykcji, jeżeli jego jurysdykcja nie wynika z postanowień niniejszej konwencji.

Sąd zawiesza postępowanie do czasu ustalenia, że pozwany miał możliwość uzyskania pisma wszczynającego postępowanie albo dokumentu równorzędnego w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony albo że w tym celu podjęte zostały wszelkie niezbędne czynności.

Postanowienia ustępu poprzedzającego zastępuje się postanowieniami artykułu 15 Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, jeżeli dokument wszczynający postępowanie był przekazany w trybie tej konwencji.

Rozdział 8

Zawisłość sporu i sprawy wiążące się ze sobą

Artykuł 21

Jeżeli przed sądami różnych Umawiających się Państw zawisły spory o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, przed który wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

Jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo, sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdza brak swej jurysdykcji na rzecz tego sądu.

Artykuł 22

Jeżeli przed sądy różnych Umawiających się Państw zostaną wytoczone powództwa, które pozostają ze sobą w związku, sąd, przed który wytoczono powództwo później, może zawiesić postępowanie, o ile obydwa powództwa są rozpoznawane w pierwszej instancji.

Sąd, przed który wytoczono powództwo później, może na wniosek strony stwierdzić brak swej jurysdykcji, jeżeli połączenie spraw pozostających ze sobą w związku jest dopuszczalne przez jego prawo, a sąd, przed który najpierw wytoczono powództwo, ma jurysdykcję w obu sprawach.

W rozumieniu niniejszego artykułu uważa się, że sprawy pozostają ze sobą w związku, jeżeli istnieje między nimi tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń.

Artykuł 23

Jeżeli rozpoznanie określonego powództwa należy do wyłącznej jurysdykcji kilku sądów, każdy sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdzi brak swej jurysdykcji na rzecz sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

Rozdział 9

Środki tymczasowe włącznie ze środkami zabezpieczającymi

Artykuł 24

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, włącznie ze środkami zabezpieczającymi, przewidzianych w prawie Umawiającego się Państwa, może zostać wniesiony do sądu tego państwa także wówczas, gdy na podstawie niniejszej konwencji sprawa główna należy do jurysdykcji sądu innego Umawiającego się Państwa.

TYTUŁ III

Uznawanie i wykonywanie

Artykuł 25

W rozumieniu niniejszej konwencji „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie wydane przez sąd Umawiającego się Państwa, niezależnie od tego, czy zostanie określone jako wyrok, postanowienie lub nakaz egzekucyjny, włącznie z postanowieniem w przedmiocie kosztów postępowania wydanym przez urzędnika sądowego.

Rozdział 1

Uznawanie

Artykuł 26

Orzeczenia wydane w jednym Umawiającym się Państwie są uznawane w innych Umawiających się Państwach bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Jeżeli sporna jest kwestia uznania orzeczenia, to każda ze stron, która powoływała się na uznanie orzeczenia, może w trybie postępowania, o którym mowa w rozdziałach 2 i 3 niniejszego tytułu, wystąpić z wnioskiem o uznanie orzeczenia.

Jeżeli uznanie jest powoływane w sporze przed sądem jednego z Umawiających się Państw, a rozstrzygnięcie tego sporu zależy od uznania, sąd ten może rozstrzygać o uznaniu.

Artykuł 27

Orzeczenia nie uznaje się:

1. jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym państwa, w którym wystąpiono o uznanie;

2. jeżeli pozwanemu, który nie wdał się w spór, nie doręczono w należyty sposób pisma wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony;

3. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w państwie, w którym wystąpiono o uznanie;

4. jeżeli sąd państwa pochodzenia, wydając swoje orzeczenie, rozstrzygnął zagadnienie wstępne dotyczące stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, jak również ustawowego przedstawicielstwa osób fizycznych, stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa, prawa spadkowego, włącznie z testamentami, sprzecznie z przepisem prawa prywatnego międzynarodowego tego państwa, w którym wystąpiono o uznanie, chyba że orzeczenie takie nie prowadziłoby do innego wyniku, jeżeli stosowane byłyby przepisy prawa prywatnego międzynarodowego tego państwa;

5. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w państwie nie będącym stroną niniejszej konwencji, w sporze o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, o ile to orzeczenie spełnia warunki konieczne do jego uznania w tym państwie, w którym wystąpiono o uznanie.

Artykuł 28

Orzeczenia nie uznaje się nadto, jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami rozdziału 3, 4 i 5 tytułu II lub w wypadku przewidzianym w artykule 59.

Można też odmówić uznania orzeczenia w każdym z wypadków przewidzianych w artykule 54b ustęp 3 lub artykule 57 ustęp 4.

Przy badaniu podstaw jurysdykcji wymienionych w ustępach poprzedzających sąd lub organ państwa, w którym wystąpiono o uznanie, jest związany ustaleniami faktycznymi, na podstawie których sąd państwa pochodzenia oparł swą jurysdykcję.

Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1 i 2, jurysdykcja sądu państwa pochodzenia nie może być przedmiotem ponownego badania; przepisy dotyczące jurysdykcji nie należą do porządku publicznego w rozumieniu artykułu 27 punkt 1.

Artykuł 29

Orzeczenie zagraniczne nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej.

Artykuł 30

Sąd Umawiającego się Państwa, w którym wnosi się o uznanie orzeczenia wydanego w innym Umawiającym się Państwie, może zawiesić postępowanie, jeżeli od orzeczenia został wniesiony zwyczajny środek zaskarżenia.

Sąd Umawiającego się Państwa, w którym wnosi się o uznanie orzeczenia wydanego w Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie, może zawiesić postępowanie, jeżeli wykonanie orzeczenia zostało tymczasowo wstrzymane w państwie pochodzenia z powodu wniesienia środka zaskarżenia.

Rozdział 2

Wykonywanie

Artykuł 31

Orzeczenia wydane w jednym Umawiającym się Państwie i w tym państwie wykonalne, będą wykonywane w innym Umawiającym się Państwie, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego.

Jednakże w Zjednoczonym Królestwie orzeczenie takie jest wykonywane w Anglii i Walii, w Szkocji lub w Irlandii Północnej, jeżeli na wniosek uprawnionego zostanie zarejestrowane do wykonania w odnośnej części Zjednoczonego Królestwa.

Artykuł 32

1. Wniosek składa się:

– w Belgii do „tribunal de première instance” lub do „rechtbank van eerste aanleg”;

– w Danii do „byret”;

– w Republice Federalnej Niemiec do przewodniczącego izby w „Landgericht”;

– w Grecji do monomeleV prwtodikeio;

– w Hiszpanii do „Juzgado de Primera Instancja”;

– we Francji do prezesa „tribunal de grande instance”;

– w Irlandii do „High Court”;

– w Islandii do „héradsdómari”;

– we Włoszech do „corte d’appello”;

– w Luksemburgu do prezesa „tribunal d’arrondissement”;

– w Niderlandach do prezesa „arrondissementsrechtbank”;

– w Norwegii do „herredsrett” lub „byrett” jako „namsrett”;

– w Austrii do „Landesgericht” lub „Kreisgericht”;

– w Portugalii do „Tribunal Judicial de Circulo”;

– w Szwajcarii:

a) w wypadku orzeczeń zasądzających kwotę pieniężną do Rechtsöffnungsrichter/juge de la mainlevee/giudice competente a pronuciare sul rigetto dell’opposizione, zgodnie z postępowaniem uregulowanym w artykułach 80 i 81 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite/legge federale sulla esecuzione e sol fallimento,

b) w wypadku orzeczeń, które nie zasądzają kwoty pieniężnej, do zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/juge cantonal d’exequatur compétent/giudice cantonale competente a pronunciare I’exequatur;

– w Finlandii do „ulosotonhaltija/ /överexekutor”;

– w Szwecji do „Svea hovrätt”;

– w Zjednoczonym Królestwie:

a) w Anglii i Walii do „High Court of Justice” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Magistrates’ Court” za pośrednictwem „Secretary of State”;

b) w Szkocji do „Court of Session” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Sheriff Court” za pośrednictwem „Secretary of State”;

c) w Irlandii Północnej do „High Court of Justice” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Magistrates’ Court” za pośrednictwem „Secretary of State”.

2. Właściwość miejscową określa się na podstawie miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania na terytorium państwa wykonania, właściwy jest sąd, w którego okręgu egzekucja powinna zostać przeprowadzona.

Artykuł 33

Do postępowania w sprawie składania wniosku stosuje się prawo państwa wykonania.

Wnioskodawca wskazuje adres do doręczeń w okręgu sądu, do którego składa wniosek. Jeżeli prawo państwa wykonania nie przewiduje wskazywania takiego adresu, wnioskodawca wskazuje pełnomocnika do doręczeń.

Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w artykułach 46 i 47.

Artykuł 34

Sąd rozpoznający wniosek wydaje orzeczenie niezwłocznie; dłużnik w tym stadium postępowania nie ma możliwości złożenia jakiegokolwiek oświadczenia.

Wniosek może być oddalony tylko z przyczyn wymienionych w artykułach 27 i 28.

Orzeczenie zagraniczne nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej.

Artykuł 35

O orzeczeniu wydanym po rozpoznaniu wniosku właściwy urzędnik sądowy niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę, w formie przewidzianej przez prawo państwa wykonania.

Artykuł 36

Jeżeli zezwolono na wykonanie, dłużnik może wnieść środek zaskarżenia w ciągu miesiąca od doręczenia orzeczenia.

Jeżeli dłużnik ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie innym niż to, w którym wydano orzeczenie o zezwoleniu na wykonanie, termin do wniesienia środka zaskarżenia wynosi dwa miesiące i biegnie od dnia doręczenia tego orzeczenia dłużnikowi, osobiście lub pod jego adresem. Przedłużenie tego terminu z powodu dużej odległości jest wyłączone.

Artykuł 37

1. Środek zaskarżenia od orzeczenia zezwalającego na wykonanie wnosi się zgodnie z przepisami właściwymi dla postępowania procesowego:

– w Belgii do „tribunal de première instance” lub „rechtbank van eerste aanleg”;

– w Danii do „landsret”;

– w Republice Federalnej Niemiec do „Oberlandesgericht”;

– w Grecji do ejeteio;

– w Hiszpanii do „Audiencja Provincial”;

– we Francji do „cour d’appel”;

– w Irlandii do „High Court”;

– w Islandii do héradsdómari;

– we Włoszech do „corte d’appello”;

– w Luksemburgu do „Cour supérieure de Justice” jako instancji odwoławczej w sprawach cywilnych;

– w Niderlandach do „arrondissementsrechtbank”;

– w Norwegii do „lagmannsrett”;

– w Austrii do „Landesgericht” lub „Kreisgericht”;

– w Portugalii do „Tribunal da Relação”’

– w Szwajcarii do „Kantonsgericht/tribunal cantonal/tribunale cantonale”;

– w Finlandii do „hovioikeus/hovrätt”;

– w Szwecji do „Svea hovrätt”;

– w Zjednoczonym Królestwie:

a) w Anglii i Walii do „High Court of Justice” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Magistrates’ Court”;

b) w Szkocji do „Court of Session” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Sheriff Court”;

c) w Irlandii Północnej do „High Court of Justice” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Magistrates’ Court”.

2. Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia dopuszczalne są tylko:

– w Belgii, Grecji, Hiszpanii, we Francji, Włoszech, w Luksemburgu i Niderlandach: skarga kasacyjna;

– w Danii: postępowanie przed „højesteret” za zgodą Ministra Sprawiedliwości;

– w Republice Federalnej Niemiec: „Rechtsbeschwerde”:

– w Irlandii: środek zaskarżenia ograniczony do pytań prawnych do „Supreme Court”;

– w Islandii: środek zaskarżenia do „Hæstiréttur”;

– w Norwegii: środek zaskarżenia (Kjæremål lub anke) do „Hoyesteretts Kjæremålsutvalg” lub „Hoyesterett”;

– w Austrii: w wypadku „Rekursverfahren” – „Revisionsrekurs”, a w wypadku „Widerspruchsverfahren” – „Berufung” z możlwością „Revision”;

– w Portugalii: środek zaskarżenia ograniczony do pytań prawnych;

– w Szwajcarii: die staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/recours de droit public devant le tribunal fédéral/ricorso di diritto pubblico al tribunale federale;

– w Finlandii: środek zaskarżenia do „korkein oikeus/högsta domstolen”;

– w Szwecji: środek zaskarżenia do „högsta domstolen”;

– w Zjednoczonym Królestwie: jedyny środek zaskarżenia ograniczony do pytań prawnych.

Artykuł 38

Sąd rozpoznający środek zaskarżenia może zawiesić postępowanie na wniosek strony, która wniosła ten środek, jeżeli w państwie pochodzenia został wniesiony od orzeczenia zwyczajny środek zaskarżenia lub jeżeli termin do wniesienia takiego środka zaskarżenia jeszcze nie upłynął; w tym ostatnim wypadku sąd może wyznaczyć termin, w którym środek zaskarżenia powinien być wniesiony.

Jeżeli orzeczenie sądowe zostało wydane w Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie, to każdy środek zaskarżenia dopuszczalny w państwie pochodzenia uważa się za zwyczajny środek zaskarżenia w rozumieniu ustępu 1.

Sąd może również uzależnić wykonalność od złożenia, określonego przez siebie, zabezpieczenia.

Artykuł 39

W czasie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia przewidzianego w artykule 36 i do chwili rozpoznania środka zaskarżenia nie może być prowadzona z majątku dłużnika egzekucja, z wyjątkiem środków zabezpieczających.

Orzeczenie zezwalające na wykonanie stanowi podstawę do zarządzenia takich środków.

Artykuł 40

1. Jeżeli wniosek został oddalony, wnioskodawca może wnieść środek zaskarżenia:

– w Belgii do „cour d’appel” lub „hof van beroep”;

– w Danii do „landsret”;

– w Republice Federalnej Niemiec do „Oberlandesgericht”;

– w Grecji do ejeteio;

– w Hiszpanii do „Audiencja Provincial”;

– we Francji do „cour d’appel’;

– w Irlandii do „High Court”;

– w Islandii do héradsdómari;

– we Włoszech do „corte d’appello’;

– w Luksemburgu do „Cour supérieure de Justice” jako instancji odwoławczej w sprawach cywilnych”;—

– w Niderlandach do „gerechtshof”;

– w Norwegii do „lagmannsrett”;

– w Austrii do „Landesgericht” lub „Kreisgericht”;

– w Portugalii do „Tribunal de Relação”;

– w Szwajcarii do „Kantonsgericht/tribunal cantonal/tribunale cantonale”;

– w Finlandii do „hovioikeus/hovratt”;

– w Szwecji do „Svea hovrätt”;

– w Zjednoczonym Królestwie:

a) w Anglii i Walii do „High Court of Justice” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Magistrates’ Court”;

b) w Szkocji do „Court of Session” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Sheriff Court”;

c) w Irlandii Północnej do „High Court of Justice” lub w wypadku orzeczenia w sprawie alimentacyjnej do „Magistrates’ Court”.

2. Sąd rozpoznający środek zaskarżenia wysłuchuje dłużnika. Jeżeli dłużnik nie wdaje się w spór, artykuł 20 ustępy 2 i 3 stosuje się także, jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw.

Artykuł 41

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia określonego w artykule 40 dopuszczalne są tylko:

– w Belgii, Grecji, Hiszpanii, we Francji, Włoszech, w Luksemburgu i Niderlandach: skarga kasacyjna;

– w Danii: postępowanie przed „højesteret” za zgodą Ministra Sprawiedliwości;

– w Republice Federalnej Niemiec: „Rechtsbeschwerde”;

– w Irlandii: środek zaskarżenia ograniczony do pytań prawnych do „Supreme Court”;

– w Islandii: środek zaskarżenia do „Hæstiréttur”;

– w Norwegii: środek zaskarżenia (kjæremål lub anke) do „Hoyesteretts kjæremålsutvalg” lub „Hoyesterett”;

– w Austrii: „Revisionsrekurs”;

– w Portugalii: środek zaskarżenia ograniczony do pytań prawnych;

– w Szwajcarii: staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/recours de droit public devant le tribunal fédéral/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale;

– w Finlandii: środek zaskarżenia do „korkein oikeus/högsta domstolen”;

– w Szwecji: środek zaskarżenia do „högsta domstolen”;

– w Zjednoczonym Królestwie: jedyny środek zaskarżenia ograniczony do pytań prawnych.

Artykuł 42

Jeżeli orzeczenie zagraniczne rozstrzyga o kilku roszczeniach dochodzonych w pozwie i nie można zezwolić na wykonanie tego orzeczenia w całości, sąd zezwala na jego wykonanie w odniesieniu do jednego lub kilku roszczeń.

Wnioskodawca może wnosić o zezwolenie na wykonanie jedynie części orzeczenia.

Artykuł 43

Orzeczenia zagraniczne nakazujące płatność kary pieniężnej są wykonalne w państwie wykonania tylko wówczas, jeżeli wysokość kary pieniężnej została ostatecznie określona przez sądy państwa pochodzenia.

Artykuł 44

Wnioskodawca, któremu w państwie pochodzenia przyznano całkowitą lub częściową pomoc prawną lub zwolnienie od kosztów i opłat, korzysta w postępowaniu, o którym mowa w artykułach 32 do 35, z najbardziej dogodnego traktowania w zakresie pomocy prawnej lub zwolnienia od kosztów i opłat, jakie przewiduje prawo państwa wykonania.

Wnioskodawca, który wnosi o wykonanie orzeczenia organu administracyjnego, wydanego w Danii lub Islandii w sprawach alimentacyjnych, może w państwie wykonania wnosić o przyznanie mu korzyści z ustępu 1, jeżeli przedstawi zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości Danii lub Ministerstwa Sprawiedliwości Islandii stwierdzające, że spełnia warunki ekonomiczne do przyznania całkowitej lub częściowej pomocy prawnej lub zwolnienia od kosztów i opłat.

Artykuł 45

Na stronę, która w jednym z Umawiających się Państw wnosi o wykonanie orzeczenia wydanego w innym Umawiającym się Państwie, nie można z tego powodu, że jest cudzoziemcem lub że nie ma w państwie wykonania miejsca zamieszkania lub pobytu, nałożyć obowiązku złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu lub depozytu, niezależnie od ich nazwy.

Rozdział 3

Przepisy wspólne

Artykuł 46

Strona, która powołuje się na uznanie orzeczenia lub wnosi o wykonanie, zobowiązana jest do przedstawienia:

1. odpisu orzeczenia spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową;

2. w wypadku orzeczenia zaocznego – oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła.

Artykuł 47

Strona wnosząca o wykonanie orzeczenia zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:

1. dokumentów, z których wynika, że orzeczenie jest wykonalne zgodnie z prawem państwa pochodzenia i że zostało doręczone;

2. w miarę potrzeby dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawcy przyznano w państwie pochodzenia pomoc prawną.

Artykuł 48

Jeżeli dokumenty wymienione w artykule 46 punkt 2 i artykule 47 punkt 2 nie zostały przedstawione, sąd może wyznaczyć termin do ich przedstawienia lub poprzestać na dokumentach równorzędnych albo zwolnić od obowiązku ich przedstawienia, jeżeli dalsze wyjaśnianie uzna za niekonieczne.

Na żądanie sądu przedstawia się tłumaczenie dokumentów; w takim wypadku tłumaczenie powinno być uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym z Umawiających się Państw.

Artykuł 49

Dokumenty, o których mowa w artykułach 46 i 47 i w artykule 48 ustęp 2, oraz pełnomocnictwo procesowe, o ile zostało ono udzielone, nie wymagają ani legalizacji, ani innej podobnej formalności.

TYTUŁ IV

Dokumenty urzędowe i ugody sądowe

Artykuł 50

Dokumenty urzędowe, które zostały sporządzone w jednym Umawiającym się Państwie i które są wykonalne, będą objęte zezwoleniem na wykonanie w innym Umawiającym się Państwie, na wniosek, w postępowaniu przewidzianym w artykule 31 i następnych. Wniosek może być oddalony tylko wtedy, jeżeli wykonanie tego dokumentu byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym państwa wykonania.

Przedstawiony dokument musi spełniać warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową w państwie, w którym został sporządzony.

Przepisy rozdziału 3 tytułu III stosuje się odpowiednio.

Artykuł 51

Ugody zawarte przed sędzią w toku postępowania i wykonalne w państwie, w którym zostały zawarte, będą objęte zezwoleniem na wykonanie w państwie wykonania na tych samych warunkach co dokumenty urzędowe.

TYTUŁ V

Przepisy ogólne

Artykuł 52

Jeżeli wymaga ustalenia, czy strona ma miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd stosuje swoje prawo.

Jeżeli strona nie ma miejsca zamieszkania w państwie, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd w celu ustalenia, czy strona ma miejsce zamieszkania w innym Umawiającym się Państwie, stosuje prawo tego państwa.

Artykuł 53

Dla celów niniejszej konwencji siedziba spółek i osób prawnych jest traktowana na równi z miejscem zamieszkania osób fizycznych. Jednakże sąd stosuje przepisy swego prawa prywatnego międzynarodowego dla ustalenia, gdzie znajduje się taka siedziba.

W celu ustalenia, czy „trust” ma siedzibę w Umawiającym się Państwie, przed którego sądami zawisła sprawa, sąd stosuje swoje prawo prywatne międzynarodowe.

TYTUŁ VI

Postanowienia przejściowe

Artykuł 54

Przepisy niniejszej konwencji mają zastosowanie tylko do takich powództw i dokumentów urzędowych, które zostały wytoczone lub sporządzone po jej wejściu w życie w państwie pochodzenia, a jeżeli wnosi się o uznanie lub wykonanie orzeczenia lub dokumentu urzędowego – to tylko wtedy, jeżeli powództwo zostało wytoczone lub dokument został sporządzony po wejściu w życie niniejszej konwencji w państwie wezwanym.

Orzeczenia wydane po wejściu w życie niniejszej konwencji między państwem pochodzenia i państwem wezwanym, na podstawie pozwu wniesionego przed wejściem w życie konwencji będą uznawane i zezwoli się na ich wykonanie zgodnie z tytułem III, jeżeli sąd miał jurysdykcję na podstawie przepisów, które są zgodne z przepisami jurysdykcyjnymi tytułu II lub innej umowy między państwem pochodzenia a państwem wezwanym, obowiązującej w chwili wniesienia pozwu.

Jeżeli między stronami sporu dotyczącego jakiejkolwiek umowy zostało zawarte przed wejściem w życie niniejszej konwencji pisemne porozumienie o tym, że do tej umowy stosuje się przepisy prawne Irlandii lub części Zjednoczonego Królestwa, sądy Irlandii lub tej części Zjednoczonego Królestwa są nadal uprawnione do rozpoznania tego sporu.

Artykuł 54a

Przez trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej konwencji wobec Danii, Grecji, Irlandii, Islandii, Norwegii, Finlandii i Szwecji jurysdykcję w sprawach morskich w każdym z tych państw określa się nie tylko zgodnie z przepisami tytułu II, lecz także zgodnie z przepisami poniższych ustępów od 1 do 7. Przepisy te nie będą jednak stosowane w tych państwach od chwili wejścia w życie wobec tych państw Międzynarodowej konwencji o zajęciu statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.

1. Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa, może być pozywana przed sądy jednego z wymienionych wyżej państw z tytułu wierzytelności morskiej, jeżeli statek, do którego wierzytelność się odnosi, lub inny statek, którego ta osoba jest właścicielem, został zajęty w postępowaniu sądowym na terytorium tego ostatniego państwa w celu zabezpieczenia wierzytelności lub mógłby być tam zajęty, gdyby nie została złożona kaucja lub inne zabezpieczenie:

a) jeżeli wierzyciel ma miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa; lub

b) jeżeli wierzytelność morska powstała w tym państwie; lub

c) jeżeli wierzytelność morska powstała w czasie trwania podróży, podczas której nastąpiło lub mogło nastąpić zajęcie; lub

d) jeżeli wierzytelność morska powstała na skutek zderzenia lub szkody spowodowanej przez statek innemu statkowi lub w ładunku albo osobom znajdującym się na pokładzie jednego ze statków, zarówno przez wykonanie, jak również niewykonanie manewru lub wskutek nieprzestrzegania przepisów; lub

e) jeżeli wierzytelność morska powstała na skutek ratownictwa lub udzielenia pomocy; lub

f) jeżeli wierzytelność morska zabezpieczona jest hipoteką morską lub morgedżem zajętego statku.

2. Wierzyciel może zająć zarówno statek, którego dotyczy wierzytelność morska, jak również każdy inny statek należący do tej osoby, która w chwili powstania wierzytelności morskiej była właścicielem tego statku. Jednakże tylko ten statek, którego dotyczy wierzytelność morska, może być zajęty z tytułu roszczeń i praw wymienionych w ustępie 5 litery o), p) lub q).

3. Uważa się, że statki należą do tego samego właściciela, jeżeli wszystkie udziały we własności należą do tej samej osoby lub do tych samych osób.

4. Jeżeli w wypadku czarteru statku bez załogi i wyposażenia jedynie czarterujący jest odpowiedzialny za wierzytelność morską dotyczącą tego statku, to wierzyciel może zająć ten statek lub każdy inny statek należący do czarterującego, natomiast żaden inny statek należący do właściciela nie może być zajęty z tytułu tej wierzytelności morskiej. To samo dotyczy tych wszystkich wypadków, w których osoba inna niż właściciel statku jest dłużnikiem z tytułu wierzytelności morskiej.

5. Wyrażenie „wierzytelność morska” oznacza prawo lub roszczenie wynikające z jednej lub kilku następujących przyczyn:

a) szkód spowodowanych przez statek wskutek kolizji lub w inny sposób;

b) utraty życia lub uszkodzenia ciała spowodowanego przez statek lub zaistniałego w związku z eksploatacją statku;

c) udzielenia pomocy i ratownictwa;

d) porozumienia dotyczącego używania lub najmu statku na podstawie umowy czarterowej lub na innej podstawie;

e) porozumienia dotyczącego przewozu towarów na statku na podstawie umowy czarterowej lub na innej podstawie;

f) utraty lub uszkodzenia towarów, włącznie z bagażem, przewożonych na statku;

g) awarii wspólnej;

h) pożyczki bodmeryjnej;

i) holowania;

j) pilotażu;

k) dostawy towarów lub wyposażenia na statek, dla jego eksploatacji lub utrzymania, niezależnie od miejsca dostawy;

l) budowy, naprawy lub wyposażenia statku, jak również opłat portowych;

m) wynagrodzenia kapitanów, oficerów lub członków załogi statków;

n) wydatków kapitana i załadowców, czarterujących lub agentów na rachunek statku lub jego właściciela;

o) sporów dotyczących własności statku;

p) sporów między współwłaścicielami statku dotyczących własności, posiadania, eksploatacji lub dochodów ze statku;

q) morgedżu lub hipoteki na statku.

6. W Danii wyrażenie „zajęcie” w odniesieniu do wierzytelności morskich wymienionych w ustępie 5 litery o) oraz p), obejmuje „forbud”, jeżeli taka wierzytelność morska jest dopuszczalna tylko jako „forbud” na podstawie artykułów 646 do 653 kodeksu postępowania cywilnego (lov om rettens pleje).

7. W Islandii wyrażenie „zajęcie” w odniesieniu do wierzytelności morskich wymienionych w ustępie 5 litery o) oraz p) obejmuje „lögbann”, jeżeli taka wierzytelność morska jest dopuszczalna tylko jako „lögbann” na podstawie rozdziału III ustawy o zajęciu i nakazach sądowych (lög um kyrrsetningu og lögbann).

TYTUŁ VII

Stosunek do Konwencji brukselskiej i innych umów

Artykuł 54b

1. Niniejsza konwencja nie narusza stosowania przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli dnia 27 września 1968 r., i Protokołu w sprawie wykładni wymienionej konwencji przez Trybunał Sprawiedliwości, podpisanego w Luksemburgu dnia 3 czerwca 1971 r., w brzmieniu wynikającym z konwencji, na mocy których nowe państwa członkowskie Wspólnot Europejskich przystąpiły do tej konwencji i tego protokołu. Wymienione konwencje wraz z protokołem zwane będą dalej „Konwencją Brukselską”.

2. Jednakże niniejszą konwencję stosuje się w każdym wypadku:

a) w sprawach jurysdykcji, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa, które nie jest członkiem Wspólnot Europejskich, lub jeżeli sądy tego Umawiającego się Państwa mają jurysdykcję na podstawie artykułu 16 lub 17;

b) zawisłości sporu lub spraw wiążących się ze sobą w rozumieniu artykułów 21 i 22, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w Umawiającym się Państwie, które nie jest członkiem Wspólnot Europejskich, i w Umawiającym się Państwie, które jest członkiem Wspólnot Europejskich;

c) w sprawach uznawania i wykonywania, jeżeli państwo pochodzenia lub państwo wezwane nie jest członkiem Wspólnot Europejskich.

3. Poza przyczynami przewidzianymi w tytule III, uznania lub wykonania można odmówić, jeżeli podstawa jurysdykcji, na której orzeczenie zostało oparte, różni się od podstawy wynikającej z niniejszej konwencji, a o uznanie lub wykonanie wnosi się przeciwko stronie, która ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie nie będącym członkiem Wspólnot Europejskich, chyba że orzeczenie może być uznane lub wykonane na podstawie prawa państwa wezwanego.

Artykuł 55

Nie naruszając przepisów artykułu 54 ustęp 2 oraz artykułu 56, niniejsza konwencja zastępuje następujące umowy zawarte między dwoma lub kilkoma Umawiającymi się Państwami:

– Umowę między Konfederacją Szwajcarską a Francją o jurysdykcji i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisaną w Paryżu dnia 15 czerwca 1869 r.;

– Umowę między Konfederacją Szwajcarską a Hiszpanią o wzajemnym wykonywaniu wyroków i orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Madrycie dnia 19 listopada 1896 r.;

– Umowę między Konfederacją Szwajcarską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i arbitrażowych, podpisaną w Bernie dnia 2 listopada 1929 r.;

– Umowę między Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, podpisaną w Kopenhadze dnia 16 marca 1932 r.;

– Umowę między Konfederacją Szwajcarską a Włochami o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, podpisaną w Rzymie dnia 3 stycznia 1933 r.;

– Umowę między Szwecją a Konfederacją Szwajcarską o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i arbitrażowych, podpisaną w Sztokholmie dnia 15 stycznia 1936 r.;

– Umowę między Królestwem Belgii a Austrią o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących zobowiązań alimentacyjnych, podpisaną w Wiedniu dnia 25 października 1957 r.;

– Umowę między Konfederacją Szwajcarską a Belgią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i arbitrażowych, podpisaną w Bernie dnia 29 kwietnia 1959 r.;

– Umowę między Republiką Federalną Niemiec a Austrią o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, ugód oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Wiedniu dnia 6 czerwca 1959 r.;

– Umowę między Królestwem Belgii a Austrią o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, orzeczeń arbitrażowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Wiedniu dnia 16 czerwca 1959 r.;

– Umowę między Austrią a Konfederacją Szwajcarską o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, podpisaną w Bernie dnia 16 grudnia 1960 r.;

– Umowę między Norwegią a Zjednoczonym Królestwem o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych, podpisaną w Londynie dnia 12 czerwca 1961 r.;

– Umowę między Zjednoczonym Królestwem a Austrią o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Wiedniu dnia 14 lipca 1961 r., wraz z Protokołem zmieniającym, podpisanym w Londynie dnia 6 marca 1970 r.;

– Umowę między Królestwem Niderlandów a Austrią o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Hadze dnia 6 lutego 1963 r.;

– Umowę między Francją a Austrią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Wiedniu dnia 15 lipca 1966 r.;

– Umowę między Luksemburgiem a Austrią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Luksemburgu dnia 29 lipca 1971 r.;

– Umowę między Włochami a Austrią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, ugód sądowych oraz aktów notarialnych, podpisaną w Rzymie dnia 16 listopada 1971 r.;

– Umowę między Norwegią a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych i innych dokumentów podlegających wykonaniu w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Oslo dnia 17 czerwca 1977 r.;

– Umowę między Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych, podpisaną w Kopenhadze dnia 11 października 1977 r.;

– Umowę między Austrią a Szwecją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, podpisaną w Sztokholmie dnia 16 września 1982 r.;

– Umowę między Austrią a Hiszpanią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych podlegających wykonaniu w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Wiedniu dnia 17 lutego 1984 r.;

– Umowę między Norwegią a Austrią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, podpisaną w Wiedniu dnia 21 maja 1984 r. oraz

– Umowę między Finlandią a Austrią o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, podpisaną w Wiedniu dnia 17 listopada 1986 r.

Artykuł 56

Umowy i konwencje wymienione w artykule 55 pozostają w mocy w zakresie zagadnień prawnych, do których nie ma zastosowania niniejsza konwencja.

Pozostają one także w mocy w stosunku do orzeczeń i dokumentów urzędowych wydanych lub sporządzonych przed wejściem w życie niniejszej konwencji.

Artykuł 57

1. Niniejsza konwencja nie narusza konwencji, których Umawiające się Państwa są lub będą stronami i które w sprawach szczególnych regulują jurysdykcję, uznawanie lub wykonywanie orzeczeń.

2. Niniejsza konwencja nie wyłącza tego, aby sąd Umawiającego się Państwa, które jest stroną konwencji, o której mowa w ustępie 1, mógł oprzeć swoją jurysdykcję na takiej konwencji, także wówczas, gdy pozwany ma miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającego się Państwa, które nie jest stroną takiej konwencji. W każdym wypadku sąd ten stosuje artykuł 20.

3. Orzeczenia wydane w Umawiającym się Państwie przez sąd, który oparł swoją jurysdykcję na jednej z konwencji, o których mowa w ustępie 1, są uznawane i wykonywane w innych Umawiających się Państwach zgodnie z tytułem III.

4. Poza podstawami przewidzianymi w tytule III, uznania lub wykonania można odmówić, jeżeli państwo wezwane nie jest stroną jednej z konwencji, o których mowa w ustępie 1, i jeżeli osoba, przeciwko której wnosi się o uznanie lub wykonanie, ma miejsce zamieszkania w tym państwie, chyba że orzeczenie może być uznane lub wykonane na mocy innego przepisu prawa państwa wezwanego.

5. Jeżeli państwo pochodzenia i państwo wezwane są stronami jednej z konwencji, o których mowa w ustępie 1, która reguluje warunki uznawania i wykonywania orzeczeń, to obowiązują te warunki. W każdym wypadku mogą by stosowane postanowienia niniejszej konwencji w zakresie postępowania w sprawach o uznanie i wykonanie orzeczeń.

Artykuł 58

(skreślony)

Artykuł 59

Niniejsza konwencja nie stanowi przeszkody, aby Umawiające się Państwo zobowiązało się wobec państwa trzeciego w ramach umowy o uznawaniu i wykonywaniu wyroków do nieuznawania orzeczeń sądów innego Umawiającego się Państwa przeciwko pozwanemu mającemu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu na terytorium państwa trzeciego, jeżeli orzeczenia w wypadkach określonych w artykule 4 mogą być oparte tylko na podstawach jurysdykcji przewidzianych w artykule 3 ustęp 2.

Jednakże Umawiające się Państwo nie może zobowiązać się wobec państwa trzeciego do nieuznawania orzeczenia wydanego w innym Umawiającym się Państwie przez sąd opierający swą jurysdykcję na istnieniu w tym państwie majątku pozwanego lub na zajęciu przez powoda istniejącego tam majątku:

1. jeżeli powództwo zostało wniesione w celu stwierdzenia lub zgłoszenia prawa własności lub posiadania tego majątku albo w celu otrzymania uprawnienia do rozporządzania nim lub jeżeli powództwo wynika z innego sporu pozostającego w związku z tym majątkiem, lub

2. jeżeli majątek stanowi zabezpieczenie roszczenia, które jest przedmiotem postępowania.

TYTUŁ VIII

Postanowienia końcowe

Artykuł 60

Stronami niniejszej konwencji mogą być:

a) państwa, które w chwili otwarcia konwencji do podpisu są członkami Wspólnot Europejskich lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;

b) państwa, które po otwarciu konwencji do podpisu staną się członkami Wspólnot Europejskich lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;

c) państwa zaproszone do przystąpienia zgodnie z artykułem 62 ustęp 1 litera b).

Artykuł 61

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

2. Konwencja wymaga ratyfikacji przez państwa, które ją podpisały. Dokumenty ratyfikacji składa się w Radzie Związkowej Szwajcarii.

3. Konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dniu, w którym złożą swoje dokumenty ratyfikacji dwa państwa, z których jedno jest członkiem Wspólnot Europejskich, a drugie członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

4. W stosunku do każdego innego państwa, które podpisało konwencję, wchodzi ona w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez nie dokumentu ratyfikacji.

Artykuł 62

1. Po wejściu w życie konwencji mogą do niej przystąpić:

a) państwa wymienione w artykule 60 litera b),

b) inne państwa, które na wniosek jednego z Umawiających się Państw skierowany do państwa-depozytariusza zostaną zaproszone do przystąpienia. Państwo-depozytariusz zaprosi zainteresowane państwo do przystąpienia tylko wówczas, jeżeli po przekazaniu treści informacji, które zainteresowane państwo zamierza złożyć zgodnie z artykułem 63, otrzyma zgodę wszystkich państw, które podpisały konwencję, jak również wszystkich Umawiających się Państw wymienionych w artykule 60 litery a) i b).

2. Jeżeli państwo przystępujące pragnie przedstawić oświadczenia dla celów protokołu nr 1, to podejmuje się w związku z tym negocjacje. Konferencję negocjacyjną zwołuje Rada Związkowa Szwajcarii.

3. W stosunku do przystępującego państwa konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez nie dokumentu przystąpienia.

4. Jednakże w odniesieniu do państwa, o którym mowa w ustępie 1 litera a) lub b) konwencja wchodzi w życie tylko w stosunku do tych Umawiających się Państw, które nie złożyły żadnych zastrzeżeń do przystąpienia przed pierwszym dniem trzeciego miesiąca następującego po złożeniu dokumentu przystąpienia.

Artykuł 63

Każde przystępujące państwo podaje przy składaniu dokumentu przystąpienia informacje niezbędne do stosowania artykułów 3, 32, 37, 40, 41 i 55 niniejszej konwencji i przekaże, w miarę potrzeby, oświadczenia ustalone podczas negocjacji dotyczących protokołu nr 1.

Artykuł 64

1. Niniejsza konwencja jest zawarta na okres wstępny pięciu lat, licząc od dnia jej wejścia w życie zgodnie z artykułem 61 ustęp 3; to samo dotyczy także państw, które później konwencję ratyfikowały lub później do niej przystąpiły.

2. Po upływie wstępnego okresu pięcioletniego obowiązywanie konwencji ulega automatycznemu przedłużaniu na każdy kolejny rok.

3. Po upływie wstępnego okresu pięcioletniego każde Umawiające się Państwo może w każdym czasie wypowiedzieć konwencję, kierując notyfikację do Rady Związkowej Szwajcarii.

4. Wypowiedzenie staje się skuteczne z końcem roku kalendarzowego następującego po upływie sześciu miesięcy od przyjęcia notyfikacji przez Radę Związkową Szwajcarii.

Artykuł 65

Załącznikami do niniejszej konwencji są:

Protokół nr 1 o niektórych zagadnieniach jurysdykcji, postępowania i wykonania,

Protokół nr 2 o jednolitej wykładni konwencji,

Protokół nr 3 o stosowaniu artykułu 57.

Protokoły te stanowią integralną część konwencji.

Artykuł 66

Każde Umawiające się Państwo może wnosić o rewizję niniejszej konwencji. W tym celu Rada Związkowa Szwajcarii zwołuje konferencję w sprawie rewizji w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku o rewizję.

Artykuł 67

Rada Związkowa Szwajcarii zawiadamia państwa, które były reprezentowane na konferencji dyplomatycznej w Lugano, i państwa, które później przystąpiły do konwencji, o:

a) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia;

b) dniu wejścia w życie niniejszej konwencji w stosunku do Umawiających się Państw;

c) każdym wypowiedzeniu otrzymanym zgodnie z artykułem 64;

d) każdym oświadczeniu otrzymanym zgodnie z artykułem la protokołu nr 1;

e) każdym oświadczeniu otrzymanym zgodnie z artykułem Ib protokołu nr 1;

f) każdym oświadczeniu otrzymanym zgodnie z artykułem IV protokołu nr 1;

g) każdej informacji otrzymanej zgodnie z artykułem VI protokołu nr 1.

Artykuł 68

Niniejszą konwencję sporządzono w jednym egzemplarzu w językach duńskim, niemieckim, angielskim, fińskim, francuskim, greckim, irlandzkim, islandzkim, włoskim, niderlandzkim, norweskim, portugalskim, szwedzkim i hiszpańskim, przy czym wszystkie czternaście tekstów jest jednakowo autentyczne; składa się go w archiwum Rady Związkowej Szwajcarii, która przekazuje uwierzytelniony odpis rządom państw, które były reprezentowane na konferencji dyplomatycznej w Lugano, oraz rządowi każdego przystępującego państwa.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszą konwencją.

Sporządzono w Lugano dnia szesnastego września tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku.

PROTOKÓŁ NR 1

o niektórych zagadnieniach jurysdykcji, postępowania i wykonania

Wysokie Umawiające się Strony uzgodniły następujące postanowienia, które dołącza się do konwencji:

Artykuł I

Każda osoba mająca miejsce zamieszkania w Luksemburgu pozwana przed sąd innego Umawiającego się Państwa na podstawie artykułu 5 punkt 1 może powołać się na brak jurysdykcji tego sądu. Jeżeli pozwany nie wda się w spór, sąd ten stwierdzi z urzędu brak swojej jurysdykcji.

Każda umowa dotycząca jurysdykcji w rozumieniu artykułu 17 jest skuteczna w stosunku do osoby mającej miejsce zamieszkania w Luksemburgu tylko wówczas, gdy osoba ta wyraźnie i jednoznacznie zgodzi się na taką umowę.

Artykuł Ia

1. Konfederacja Szwajcarska zastrzega sobie prawo oświadczenia, przy składaniu dokumentu ratyfikacji, że orzeczenie wydane w innym Umawiającym się Państwie nie będzie uznane lub wykonane, jeżeli:

a) jurysdykcja sądu, który wydał orzeczenie, opiera się wyłącznie na artykule 5 punkt 1 konwencji;

b) pozwany miał miejsce zamieszkania w Szwajcarii w chwili wszczęcia postępowania; w rozumieniu niniejszego artykułu uważa się, że spółka lub osoba prawna ma swoją siedzibę w Szwajcarii, jeżeli w Szwajcarii ma ona swoją siedzibę statutową i faktyczne centrum działalności; i

c) pozwany sprzeciwia się uznaniu lub wykonaniu orzeczenia w Szwajcarii, o ile nie zrzekł się on ochrony wynikającej z oświadczenia przewidzianego w niniejszym ustępie.

2. Zastrzeżenia niniejszego nie stosuje się, o ile w chwili, w której wnosi się o uznanie lub wykonanie, nastąpiła zmiana artykułu 59 Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej. Rada Związkowa Szwajcarii informuje o takich zmianach państwa-sygnatariuszy i państwa, które przystąpiły do konwencji.

3. Zastrzeżenie niniejsze przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 1999 r. Może być ono wycofane w każdym czasie.

Artykuł Ib

Każde Umawiające się Państwo może przez oświadczenie złożone przy składaniu swego dokumentu ratyfikacji lub dokumentu przystąpienia zastrzec prawo, nie naruszając postanowień artykułu 28, do nieuznawania i niewykonywania orzeczeń wydanych w innych Umawiających się Państwach, jeżeli jurysdykcja sądu państwa pochodzenia, wynikająca z artykułu 16 punkt 1 litera b), opiera się wyłącznie na tym, że pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie pochodzenia i nieruchomość położona jest na terytorium państwa, które złożyło zastrzeżenie.

Artykuł II

Nie naruszając bardziej korzystnych przepisów prawa wewnętrznego, osoby mające miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, które ścigane są z powodu popełnienia przestępstwa nieumyślnego przez sądy karne innego Umawiającego się Państwa, którego nie są obywatelami, mogą być bronione przez osoby tam do tego uprawnione, nawet gdy nie stawiają się osobiście.

Jednakże sąd może nakazać osobiste stawiennictwo; w wypadku niezastosowania się do tego nakazu, orzeczenie, które rozstrzyga o roszczeniu wynikającym ze stosunku z zakresu prawa cywilnego, nie będzie zarówno uznane, jak i wykonane w innych Umawiających się Państwach, jeżeli oskarżony nie mógł się bronić.

Artykuł III

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności w państwie wykonania nie można pobierać żadnych opłat skarbowych lub należności ustalanych od wartości przedmiotu sporu.

Artykuł IV

Pisma sądowe i pozasądowe sporządzone w jednym z Umawiających się Państw, które powinny być doręczone osobie znajdującej się na terytorium innego Umawiającego się Państwa, przekazuje się zgodnie z przepisami konwencji lub porozumień obowiązujących między Umawiającymi się Państwami.

O ile państwo, na którego terytorium powinno nastąpić doręczenie, nie sprzeciwiło się w oświadczeniu skierowanym do Rady Związkowej Szwajcarii, to pisma te mogą być również przesyłane przez urzędników sądowych państwa, w którym zostały sporządzone, bezpośrednio urzędnikom sądowym państwa, na którego terytorium znajduje się osoba, dla której to pismo jest przeznaczone. W takim wypadku urzędnik sądowy państwa pochodzenia przesyła odpis pisma urzędnikowi sądowemu państwa wezwanego, który jest właściwy do przekazania pisma odbiorcy. Przekazanie pisma nastąpi w sposób przewidziany przez prawo państwa wezwanego. Przekazanie stwierdza się zaświadczeniem, które przesyła się bezpośrednio urzędnikowi sądowemu państwa pochodzenia.

Artykuł V

Jurysdykcja przewidziana w artykule 6 punkt 2 i artykule 10 w sprawach dotyczących powództwa z tytułu rękojmi i gwarancji lub powództwa interwencyjnego nie może być realizowana w Republice Federalnej Niemiec, w Hiszpanii, w Austrii i w Szwajcarii. Każda osoba mająca miejsce zamieszkania w innym Umawiającym się Państwie może być pozwana przed sąd:

– w Republice Federalnej Niemiec na podstawie § 68, 72, 73 i 74 kodeksu postępowania cywilnego dotyczących przypozwania,

– w Hiszpanii na podstawie artykułu 1482 kodeksu cywilnego,

– w Austrii na podstawie § 21 kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego przypozwania,

– w Szwajcarii na podstawie odpowiednich przepisów kantonalnych kodeksów postępowania cywilnego dotyczących przypozwania (litis denuntiatio).

Orzeczenia wydane w innych Umawiających się Państwach na podstawie artykułu 6 punkt 2 i artykułu 10 są uznawane i wykonywane w Republice Federalnej Niemiec, w Hiszpanii, w Austrii i w Szwajcarii zgodnie z tytułem III. Skutki, które orzeczenia wydane w tych państwach wywołują na podstawie ustępu 1 wobec osób trzecich, są uznawane również w innych Umawiających się Państwach.

Artykuł Va

W sprawach alimentacyjnych pojęcie „sąd” obejmuje także duńskie, islandzkie i norweskie organy administracyjne.

W sprawach cywilnych i handlowych pojęcie „sąd” obejmuje także fińskie „ulosotonhaltija/överexekutor”.

Artykuł Vb

W sporach pomiędzy kapitanem a członkiem załogi statku morskiego zarejestrowanego w Danii, Grecji, Irlandii, Islandii, Norwegii, Portugalii i Szwecji o wynagrodzenia lub inne warunki służby sąd Umawiającego się Państwa bada, czy przedstawiciel dyplomatyczny lub konsularny właściwy dla statku został powiadomiony o sporze. Sąd zawiesza postępowanie do czasu zawiadomienia takiego przedstawiciela. Sąd z urzędu stwierdza brak swej jurysdykcji, jeżeli ten przedstawiciel, po należytym powiadomieniu go, skorzysta z uprawnienia przyznanego mu przez konwencję konsularną lub w wypadku braku takiej konwencji w dopuszczalnym terminie zgłosi zarzut dotyczący jurysdykcji.

Artykuł Vc

(skreślony)

Artykuł Vd

Nie naruszając jurysdykcji Europejskiego Urzędu Patentowego, przewidzianej w Konwencji o przyznawaniu europejskich patentów, podpisanej w Monachium dnia 5 października 1973 r., sądy każdego Umawiającego się Państwa mają, bez względu na miejsce zamieszkania stron, wyłączną jurysdykcję w postępowaniu dotyczącym przyznawania lub ważności europejskiego patentu przyznanego dla tego państwa i który nie jest patentem Wspólnoty na podstawie artykułu 86 Konwencji o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku, podpisanej w Luksemburgu dnia 15 grudnia 1975 r.

Artykuł VI

Umawiające się Państwa przekazują Radzie Związkowej Szwajcarii treść przepisów swego prawa zmieniających przepisy ich prawa wewnętrznego, które są wymienione w niniejszej konwencji, lub zmieniających sądy, które są wymienione w rozdziale 2 tytułu III.

PROTOKÓŁ NR 2

o jednolitej wykładni konwencji

Preambuła

Wysokie Umawiające się Strony,

mając na uwadze artykuł 65 niniejszej konwencji,

zważywszy na istotny związek istniejący między niniejszą konwencją i Konwencją Brukselską,

zważywszy, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie Protokołu z dnia 3 czerwca 1971 r. jest właściwy do dokonywania wykładni Konwencji Brukselskiej,

w pełni świadome orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczących wykładni Konwencji Brukselskiej, wydanych do chwili podpisania niniejszej konwencji,

zważywszy, że podczas rokowań, które doprowadziły do zawarcia niniejszej konwencji, uwzględniono orzeczenia dotyczące Konwencji Brukselskiej,

pragnąc zapobiec, przy pełnym poszanowaniu niezawisłości sądów, rozbieżnej wykładni i osiągnąć możliwie jednolitą wykładnię postanowień niniejszej konwencji z jednej strony, jak również z drugiej strony postanowień niniejszej konwencji i tych postanowień Konwencji Brukselskiej, które co do swej istoty zostały przejęte przez niniejszą konwencję,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Sądy każdego Umawiającego się Państwa, przy stosowaniu i wykładni postanowień niniejszej konwencji, uwzględniają w należyty sposób zasady wynikające z orzeczeń wydanych przez sądy innych Umawiających się Państw, dotyczących postanowień niniejszej konwencji.

Artykuł 2

1. Umawiające się Strony uzgadniają utworzenie systemu wymiany informacji dotyczących orzeczeń wydanych na podstawie niniejszej konwencji, jak również orzeczeń wydanych na podstawie Konwencji Brukselskiej. System ten obejmuje:

– przekazywanie organowi centralnemu przez właściwe organy orzeczeń sądów ostatniej instancji i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, jak również innych szczególnie ważnych, prawomocnych orzeczeń wydanych na podstawie niniejszej konwencji lub Konwencji Brukselskiej;

– klasyfikację tych orzeczeń przez organ centralny, w miarę konieczności łącznie z opracowywaniem i publikowaniem tłumaczeń i streszczeń;

– przekazywanie przez organ centralny odpowiednich dokumentów właściwym organom krajowym wszystkich państw- ygnatariuszy i wszystkich państw, które przystąpiły do konwencji, jak również do Komisji Wspólnot Europejskich.

2. Organem centralnym jest Rejestrator Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Artykuł 3

1. W celu realizacji niniejszego protokołu powołuje się Stały Komitet.

2. Komitet składa się z przedstawicieli wyznaczonych przez każde państwo-sygnatariusza i każde państwo, które przystąpiło do konwencji.

3. Wspólnoty Europejskie (Komisja, Trybunał Sprawiedliwości i Sekretariat Generalny Rady) i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu mogą brać udział w posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

Artykuł 4

1. Na wniosek Umawiającej się Strony depozytariusz niniejszej konwencji zwołuje posiedzenia Komitetu w celu wymiany poglądów w sprawie funkcjonowania konwencji, w szczególności zaś w sprawach:

– rozwoju orzecznictwa przekazywanego na podstawie artykułu 2 ustęp 1 tiret pierwsze,

– stosowania artykułu 57 niniejszej konwencji.

2. Na podstawie wymiany poglądów Komitet może także zbadać, czy zachodzi potrzeba rewizji niniejszej konwencji w zakresie poszczególnych zagadnień, i może wydawać odpowiednie zalecenia.

PROTOKÓŁ NR 3

o stosowaniu artykułu 57

Wysokie Umawiające się Strony uzgodniły, co następuje:

1. Dla celów niniejszej konwencji, postanowienia, które w stosunku do poszczególnych zagadnień regulują jurysdykcję, uznawanie lub wykonywanie orzeczeń i które są lub będą w przyszłości zawarte w aktach prawnych instytucji Wspólnot Europejskich, traktuje się w taki sam sposób, jak konwencje wymienione w artykule 57 ustęp 1.

2. Jeżeli Umawiające się Państwo uważa, że postanowienie zawarte w akcie prawnym instytucji Wspólnot Europejskich nie jest zgodne z konwencją, to Umawiające się Państwa rozważą niezwłocznie zmianę konwencji zgodnie z artykułem 66, nie naruszając procedury przewidzianej w protokole nr 2.

CONVENTION

on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters

done at Lugano on 16 September 1988

Preamble

The High Contracting Parties to this Convention,

anxious to strengthen in their territories the legal protection of persons therein established,

considering that it is necessary for this purpose to determine the international jurisdiction of their courts, to facilitate recognition and to introduce an expeditious procedure for securing the enforcement of judgments, authentic instruments and court settlements,

aware of the links between them, which have been sanctioned in the economic field by the free trade agreements concluded between the European Economic Community and the States members of the European Free Trade Association,

taking into account the Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, as amended by the Accession Conventions under the successive enlargements of the European Communities,

persuaded that the extension of the principles of that Convention to the States parties to this instrument will strengthen legal and economic cooperation in Europe,

desiring to ensure as uniform an interpretation as possible of this instrument,

have in this spirit decided to conclude this Convention and

have agreed as follows:

TITLE I

Scope

Article 1

This Convention shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal. It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters.

The Convention shall not apply to:

1. the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills and succession;

2. bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings;

3. social security;

4. arbitration.

TITLE II

Jurisdiction

Section 1

General provisions

Article 2

Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled in a Contracting State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State.

Persons who are not nationals of the State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State.

Article 3

Persons domiciled in a Contracting State may be sued in the courts of another Contracting State only by virtue of the rules set out in Sections 2 to 6 of this Title.

In particular the following provisions shall not be applicable as against them:

– in Belgium: Article 15 of the civil code (Code civil – Burgerlijk Wetboek) and Article 638 of the judicial code (Code judiciaire – Gerechtelijk Wetboek),

– in Denmark: Article 246 (2) and (3) of the law on civil procedure (Lov om rettens pleje),

– in the Federal Republic of Germany: Article 23 of the code of civil procedure (Zivilprozeßordnung),

– in Greece: Article 40 of the code of civil procedure (Kwdikaz politikhz dikouomaz),

– in France: Articles 14 and 15 of the civil code (Code civil),

– in Ireland: the rules which enable jurisdiction to be founded on the document instituting the proceedings having been served on the defendant during his temporary presence in Ireland,

– in Iceland: Article 77 of the Civil Proceedings Act (lög um medferd einkamála i héradi),

– in Italy: Articles 2 and 4, Nos 1 and 2 of the code of civil procedure (Codice di procedura civile),

– in Luxembourg: Articles 14 and 15 of the civil code (Code civil),

– in the Netherlands: Articles 126 (3) and 127 of the code of civil procedure (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),

– in Norway: Section 32 of the Civil Proceedings Act (tvistemålsloven),

– in Austria: Article 99 of the Law on Court Jurisdiction (Jurisdiktionsnorm),

– in Portugal: Articles 65 (1) (c), 65 (2) and 65A (c) of the code of civil procedura (Código de Processo Civil) and Article 11 of the coda of labour procedure (Código de Processo de Trabalho),

– in Switzerland: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro dal luogo del sequestro within the meaning of Article 4 of the loi fédérale sur le droit International privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato,

– in Finland: the second, third and fourth sentences of Section 1 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

– in Sweden: the first sentence of Section 3 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken),

– in the United Kingdom: the rules which enable jurisdiction to be founded on:

(a) the document instituting the proceedings having been served on the defendant during his temporary presence in the United Kingdom; or

(b) the presence within the United Kingdom of property belonging to the defendant; or

(c) the seizure by the plaintiff of property situated in the United Kingdom.

Article 4

If the defendant is not domiciled in a Contracting State, the jurisdiction of the courts of each Contracting State shall, subject to the provisions of Article 16, be determined by the law of that State.

As against such a defendant, any person domiciled in a Contracting State may, whatever his nationality, avail himself in that State of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in the second paragraph of Article 3, in the same way as the nationals of that State.

Section 2

Special jurisdiction

Article 5

A person domiciled in a Contracting State may, in another Contracting State, be sued:

1. in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question; in matters relating to individual contracts of employment, this place is that where the employee habitually carries out his work, or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, this place shall be the place of business through which he was engaged;

2. in matters relating to maintenance, in the courts for the place where the maintenance creditor is domiciled or habitually resident or, if the matter is ancillary to proceedings concerning the status of a person, in the court which, according to its own law, has jurisdiction to entertain those proceedings, unless that jurisdiction is based solely on the nationality of one of the parties;

3. in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred;

4. as regards a civil claim for damages or restitution which is based on an act giving rise to criminal proceedings, in the court seised of those proceedings, to the extent that that court has jurisdiction under its own law to entertain civil proceedings;

5. as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishment, in the courts for the place in which the branch, agency or other establishment is situated;

6. in his capacity as settlor, trustee or beneficiary of a trust created by the operation of a statute, or by a written instrument, or created orally and evidenced in writing, in the courts of the Contracting State in which the trust is domiciled;

7. as regards a dispute concerning the payment of remuneration claimed in respect of the salvage of a cargo or freight, in the court under the authority of which the cargo or freight in question:

(a) has been arrested to secure such payment,

or

(b) could have been so arrested, but bail or other security has been given;

provided that this provision shall apply only if it is claimed that the defendant has an interest in the cargo or freight or had such an interest at the time of salvage.

Article 6

A person domiciled in a Contracting State may also be sued:

1. where he is one of a number of defendants, in the courts for the place where any one of them is domiciled;

2. as a third party in an action on a warranty or guarantee or in any other third party proceedings, in the court seised of the original proceedings, unless these were instituted solely with the object of removing him from the jurisdiction of the court which would be competent in his case;

3. on a counterclaim arising from the same contract or facts on which the original claim was based, in the court in which the original claim is pending;

4. in matters relating to a contract, if the action may be combined with an action against the same defendant in matters relating to rights in rem in immovable property, in the court of the Contracting State in which the property is situated.

Article 6A

Where by virtue of this Convention a court of a Contracting State has jurisdiction in actions relating to liability arising from the use or operation of a ship, that court, or any other court substitued for this purpose by the internal law of that State, shall also have jurisdiction over claims for limitation of such liability.

Section 3

Jurisdiction in matters relating to insurance

Article 7

In matters relating to insurance, jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 (5).

Article 8

An insurer domiciled in a Contracting State may be sued:

1. in the courts of the State where he is domiciled, or

2. in another Contracting State, in the courts for the place where the policy-holder is domiciled, or

3. if he is a co-insurer, in the courts of a Contracting State in which proceedings are brought against the leading insurer.

An insurer who is not domiciled in a Contracting State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.

Article 9

In respect of liability insurance or insurance of immovable property, the insurer may in addition be sued in the courts for the place where the harmful event occurred. The same applies if movable and immovable property are covered by the same insurance policy and both are adversely affected by the same contingency.

Article 10

In respect of liability insurance, the insurer may also, if the law of the court permits it, be joined in proceedings which the injured party has brought against the insured.

The provisions of Articles 7, 8 and 9 shall apply to actions brought by the injured party directly against the insurer, where such direct actions are permitted.

If the law governing such direct actions provides that the policy-holder or the insured may be joined as a party to the action, the same court shall have jurisdiction over them.

Article 11

Without prejudice to the provisions of the third paragraph of Article 10, an insurer may bring proceedings only in the courts of the Contracting State in which the defendant is domiciled, irrespective of whether he is the policy-holder, the insured or a beneficiary.

The provisions of this Section shall not affect the right to bring a counterclaim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending.

Article 12

The provisions of this Section may be departed from only by an agreement on jurisdiction:

1. which is entered into after the dispute has arisen, or

2. which allows the policy-holder, the insured or a beneficiary to bring proceedings in courts other than those indicated in this Section, or

3. which is concluded between a policy-holder and an insurer, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same Contracting State, and which has the effect of conferring jurisdiction on the courts of that State even if the harmful event were to occur abroad, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State, or

4. which is concluded with a policy-holder who is not domiciled in a Contracting State, except in so far as the insurance is compulsory or relates to immovable property in a Contracting State, or

5. which relates to a contract of insurance in so far as it covers one or more of the risks set out in Article 12A.

Article 12A

The following are the risks referred to in Article 12 (5):

1. any loss of or damage to

(a) sea-going ships, installations situated off-shore or on the high seas, or aircraft, arising from perils which relate to their use for commercial purposes,

(b) goods in transit other than passengers' baggage where the transit consists of or includes carriage by such ships or aircraft;

2. any liability, other than for bodily injury to passengers or loss of or damage to their baggage,

(a) arising out of the use or operation of ships, installations or aircraft as referred to in (1) (a) above in so far as the law of the Contracting State in which such aircraft are registered does not prohibit agreements on jurisdiction regarding insurance of such risks,

(b) for loss or damage caused by goods in transit as described in (1) (a) above;

3. any financial loss connected with the use or operation of ships, installations or aircraft as referred to in (1) (a) above, in particular loss of freight or charter-hire;

4. any risk or interest connected with any of those referred to in (1) to (3) above.

Section 4

Jurisdiction over consumer contracts

Article 13

In proceedings concerning a contract concluded by a person for a purpose which can be regarded as being outside his trade or profession, hereinafter called „the consumer”, jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 (5), if it is:

1. a contract for the sale of goods on instalment credit terms, or

2. a contract for a loan repayable by instalments, or for any other form of credit, made to finance the sale of goods, or

3. any other contract for the supply of goods or a contract for the supply of services, and

(a) in the State of the consumer’s domicile the conclusion of the contract was preceded by a specific invitation addressed to him or by advertising, and

(b) the consumer took in that State the steps necessary for the conclusion of the contract.

Where a consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in a Contracting State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States, that party shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.

This Section shall not apply to contracts of transport.

Article 14

A consumer may bring proceedings against the other party to a contract either in the courts of the Contracting State in which that party is domiciled or in the courts of the Contracting State in which he is himself domiciled.

Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts of the Contracting State in which the consumer is domiciled.

These provisions shall not affect the right to bring a counterclaim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending.

Article 15

The provisions of this Section may be departed from only by an agreement:

1. which is entered into after the dispute has arisen, or

2. which allows the consumer to bring proceedings in courts other than those indicated in this Section, or

3. which is entered into by the consumer and the other party to the contract, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same Contracting State, and which confers jurisdiction on the courts of that State, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State.

Section 5

Exclusive jurisdiction

Article 16

The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:

1.(a) in proceedings which have as their object rights in rem in immovable property or tenancies of immovable property, the courts of the Contracting State in which the property is situated;

(b) however, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the Contracting State in which the defendant is domiciled shall also have jurisdiction, provided that the tenant is a natural person and neither party is domiciled in the Contracting State in which the property is situated;

2. in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of companies or other legal persons or associations of natural or legal persons, or the decisions of their organs, the courts of the Contracting State in which the company, legal person or association has its seat;

3. in proceedings which have as their object the validity of entries in public registers, the courts of the Contracting State in which the register is kept;

4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an international convention deemed to have taken place;

5. in proceedings concerned with the enforcement of judgments, the courts of the Contracting State in which the judgment has been or is to be enforced.

Section 6

Prorogation of jurisdiction

Article 17

1. If the parties, one or more of whom is domiciled in a Contracting State, have agreed that a court or the courts of a Contracting State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have exclusive jurisdiction. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either:

(a) in writing or evidenced in writing, or

(b) in a form which accords with practices which the parties have established between themselves, or

(c) in international trade or commerce, in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware and which in such trade or commerce is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade or commerce concerned.

Where such an agreement is concluded by parties, none of whom is domiciled in a Contracting State, the courts of other Contracting States shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction. 

2. The court or courts of a Contracting State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involved.

3. Agreements or provisions of a trust instrument conferring jurisdiction shall have no legal force if they are contrary to the provisions of Articles 12 or 15, or if the courts whose jurisdiction they purport to exclude have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16.

4. If an agreement conferring jurisdiction was concluded for the benefit of only one of the parties, that party shall retain the right to bring proceedings in any other court which has jurisdiction by virtue of this Convention.

5. In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen.

Article 18

Apart from jurisdiction derived from other provisions of this Convention, a court of a Contracting State before whom a defendant enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where appearance was entered solely to contest the jurisdiction, or where another court has exclusive jurisdiction by virtue of Article 16.

Section 7

Examination as to jurisdiction and admissibility

Article 19

Where a court of a Contracting State is seised of a claim which is principally concerned with a matter over which the courts of another Contracting State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction.

Article 20

Where a defendant domiciled in one Contracting State is sued in a court of another Contracting State and does not enter an appearance, the court shall declare of its own motion that it has no jurisdiction unless its jurisdiction is derived from the provisions of this Convention.

The court shall stay the proceedings so long as it is not shown that the defendant has been able to receive the document instituting the proceedings or an equivalent document in sufficient time to enable him to arrange for his defence, or that all necessary steps have been taken to this end.

The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention.

Section 8

Lis Pendens – related actions

Article 21

Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.

Article 22

Where related actions are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seised may, while the actions are pending at first instance, stay its proceedings.

A court other than the court first seised may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the law of that court permits the consolidation of related actions and the court first seised has jurisdiction over both actions.

For the purposes of this Article, actions are deemed to be related where they are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings.

Article 23

Where actions come within the exclusive jurisdiction of several courts, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.

Section 9

Provisional, including protective, measures

Article 24

Application may be made to the courts of a Contracting State for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Convention, the courts of another Contracting State have jurisdiction as to the substance of the matter.

TITLE III

Recognition and enforcement

Article 25

For the purposes of this Convention, „judgment” means any judgment given by a court or tribunal of a Contracting State, whatever the judgment may be called, including a decree, order, decision or writ of execution, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court.

Section 1

Recognition

Article 26

A judgment given in a Contracting State shall be recognised in the other Contracting States without any special procedure being required.

Any interested party who raises the recognition of a judgment as the principal issue in a dispute may, in accordance with the procedures provided for in Sections 2 and 3 of this Title, apply for a decision that the judgment be recognised.

If the outcome of proceedings in a court of a Contracting State depends on the determination of an incidental question of recognition that court shall have jurisdiction over that question.

Article 27

A judgment shall not be recognised:

1. if such recognition is contrary to public policy in the State in which recognition is sought;

2. where it was given in default of appearance, if the defendant was not duly served with the document which instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time to enable him to arrange for his defence;

3. if the judgment is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the State in which recognition is sought;

4. if the court of the State of origin, in order to arrive at its judgment, has decided a preliminary question concerning the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills or succession in a way that conflicts with a rule of the private international law of the State in which the recognition is sought, unless the same result would have been reached by the application of the rules of private international law of that State;

5. if the judgment is irreconcilable with an earlier judgment given in a non-contracting State involving the same cause of action and between the same parties, provided that this latter judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the State addressed.

Article 28

Moreover, a judgment shall not be recognised if it conflicts with the provisions of Sections 3, 4 or 5 of Title II or in a case provided for in Article 59.

A judgment may furthermore be refused recognition in any case provided for in Article 54B (3) or 57 (4).

In its examination of the grounds of jurisdiction referred to in the foregoing paragraphs, the court or authority applied to shall be bound by the findings of fact on which the court of the State of origin based its jurisdiction.

Subject to the provisions of the first and second paragraphs, the jurisdiction of the court of the State of origin may not be reviewed; the test of public policy referred to in Article 27 (1) may not be applied to the rules relating to jurisdiction.

Article 29

Under no circumstances may a foreign judgment be reviewed as to its substance.

Article 30

A court of a Contracting State in which recognition is sought of a judgment given in another Contracting State may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been lodged.

A court of a Contracting State in which recognition is sought of a judgment given in Ireland or the United Kingdom may stay the proceedings if enforcement is suspended in the State of origin by reason of an appeal.

Section 2

Enforcement

Article 31

A judgment given in a Contracting State and enforceable in that State shall be enforced in another Contracting State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there.

However, in the United Kingdom, such a judgment shall be enforced in England and Wales, in Scotland, or in Northern Ireland when, on the application of any interested party, it has been registered for enforcement in that part of the United Kingdom.

Article 32

1. The application shall be submitted:

– in Belgium, to the tribunal de première instance or rechtbank van eerste aanleg,

– in Denmark, to the byret,

– in the Federal Republic of Germany, to the presiding judge of a chamber of the Landgericht,

– in Greece, to the monomelez prwtodikeio

– in Spain, to the Juzgado de Primera Instancja,

– in France, to the presiding judge of the tribunal de grande instance,

– in Ireland, to the High Court,

– in Iceland, to the héradsdómari,

– in Italy, to the corte d´appello,

– in Luxembourg, to the presiding judge of the tribunal d´arrondissement,

– in the Netherlands, to the presiding judge of the arrondissementsrechtbank,

– in Norway, to the herredsrett or byrett as namsrett,

– in Austria, to the Landesgericht or the Kreisgericht,

– in Portugal, to the Tribunal Judicial de Círculo,

– in Switzerland:

(a) in respect of judgments ordering the payment of a sum of money, to the juge de la mainlevée /Rechtsöffnungsrichter/ giudice competente a pronunciare sul rigetto dell´ opposizione, within the framework of the procedure governed by Articles 80 and 81 of the loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite /Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/ legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,

(b) in respect of judgments ordering a performance other than the payment of a sum of money, to the juge cantonal d´exequatur compétent/ /zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/ giudice cantonale competente a pronunciare I´exequatur,

– in Finland, to the ulosotonhaltija/överexekutor,

– in Sweden, to the Svea hovrätt,

– in the United Kingdom:

(a) in England and Wales, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates´ Court on transmission by the Secretary of State;

(b) in Scotland, to the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment to the Sheriff Court on transmission by the Secretary of State;

(c) in Northern Ireland, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates´ Court on transmission by the Secretary of State.

2. The jurisdiction of local courts shall be determined by reference to the place of domicile of the party against whom enforcement is sought. If he is not domiciled in the State in which enforcement is sought, it shall be determined by reference to the place of enforcement.

Article 33

The procedure for making the application shall be governed by the law of the State in which enforcement is sought.

The applicant most give an address for service of process within the area of jurisdiction of the court applied to. However, if the law of the State in which enforcement is sought does not provide for the furnishing of such an address, the applicant shall appoint a representative ad litem.

The documents referred to in Articles 46 and 47 shall be attached to the application.

Article 34

The court applied to shall give its decision without delay; the party against whom enforcement is sought shall not at this stage of the proceedings be entitled to make any submissions on the application.

The application may be refused only for one of the reasons specified in Articles 27 and 28.

Under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to is substance.

Article 35

The appropriate officer of the court shall without delay bring the decision given on the application to the notice of the applicant in accordance with the procedure laid down by the law of the State in which enforcement is sought.

Article 36

If enforcement is authorised, the party against whom enforcement is sought may appeal against the decision within one month of service thereof.

If that party is domiciled in a Contracting State other than that in which the decision authorising enforcement was given, the time for appealing shall be two months and shall run from the date of service, either on him in person or at his residence. No extension of time may be granted on account of distance.

Article 37

1. An appeal against the decision authorising enforcement shall be lodged in accordance with the rules governing procedure in contentious matters:

– in Belgium, with the tribunal de première instance or rechtbank van eerste aanleg,

– in Denmark, with the landsret,

– in the Federal Republic of Germany, with the Oberlandesgericht,

– in Greece, with the ejeteio

– in Spain, with the Audiencia Provincial,

– in France, with the cour d´appel,

– in Ireland, with the High Court,

– in Iceland, with the héradsdómari,

– in Italy, with the corte d´appello,

– in Luxembourg, with the Cour supérieure de justice sitting as a court of civil appeal,

– in the Netherlands, with the arrondissementsrechtbank,

– in Norway, with the lagmannsrett,

– in Austria, with the Landesgericht or the Kreisgericht,

– in Portugal, with the Tribunal da Relação,

– in Switzerland, with the tribunal cantonal /Kantonsgericht/ tribunale cantonale,

– in Finland, with the hovioikeus/hovrätt,

– in Sweden, with the Svea hovrätt,

– in the United Kingdom:

(a) in England and Wales, with the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment with the Magistrates´ Court,

(b) in Scotland, with the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment with the Sheriff Court,

(c) in Northern Ireland, with the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment with the Magistrates´ Court.

2. The judgment given on the appeal may be contested only:

– in Belgium, Greece, Spain, France, Italy, Luxembourg and in the Netherlands, by an appeal in cassation,

– in Denmark, by an appeal to the højesteret, with the leave of the Minister of Justice,

– in the Federal Republic of Germany, by a Rechtsbeschwerde,

– in Ireland, by an appeal on a point of law to the Supreme Court,

– in Iceland, by an appeal to the Hæstiréttur,

– in Norway, by an appeal (kjæremål or anke) to the Hoyesteretts Kjæremålsutvalg or Hoyesterett,

– in Austria, in the case of an appeal, by a Revisionsrekurs and, in the case of opposition proceedings, by a Berufung with the possibility of a Revision,

– in Portugal, by an appeal on a point of law,

– in Switzerland, by a recours de droit public devant le tribunal fédéral /staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,

– in Finland, by an appeal to the korkein oikeus/högsta domstolen,

– in Sweden, by an appeal to the högsta domstolen,

– in the United Kingdom, by a single further appeal on a point of law.

Article 38

The court with which the appeal under the first paragraph of Article 37 is lodged may, on the application of the appellant, stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against the judgment in the State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired; in the latter case, the court may specify the time within which such an appeal is to be lodged.

Where the judgment was given in Ireland or the United Kingdom, any form of appeal available in the State of origin shall be treated as an ordinary appeal for the purposes of the first paragraph.

The court may also make enforcement conditional on the provision of such security as it shall determine.

Article 39

During the time specified for an appeal pursuant to Article 36 and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures taken against the property of the party against whom enforcement is sought.

The decision authorising enforcement shall carry with it the power to proceed to any such protective measures.

Article 40

1. If the application for enforcement is refused, the applicant may appeal:

– in Belgium, to the cour d´appel or hof van beroep,

– in Denmark, to the landsret,

– in the Federal Republic of Germany, to the Oberlandesgericht,

– in Greece, to the εφεtεio,

– in Spain, to the Audiencia Provincial,

– in France, to the cour d΄appel,

– in Ireland, to the High Court,

– in Iceland, to the héradsdómari,

– in Italy, to the corte d΄appello,

– in Luxembourg, to the Cour supérieure de justice sitting as a court of civil appeal,

– in the Netherlands, to the gerechtshof,

– in Norway, to the lagmannsrett,

– in Austria, to the Landesgericht or the Kreisgericht,

– in Portugal, to the Tribunal da Relação,

– in Switzerland, to the tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,

– in Finland, to the hovioikeus/hovrätt,

– in Sweden, to the Svea hovrätt,

– in the United Kingdom:

(a) in England and Wales, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates’ Court,

(b) in Scotland, to the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment to the Sheriff Court,

(c) in Northern Ireland, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates’ Court.

2. The party against whom enforcement is sought shall be summoned to appear before the appellate court. If he fails to appear, the provisions of the second and third paragraphs of Article 20 shall apply even where he is not domiciled in any of the Contracting States.

Article 41

A judgment given on an appeal provided for in Article 40 may be contested only:

– in Belgium, Greece, Spain, France, Italy, Luxembourg and in the Netherlands, by an appeal in cassation,

– in Denmark, by an appeal to the højesteret, with the leave of the Minister of Justice,

– in the Federal Republic of Germany, by a Rechtsbeschwerde,

– in Ireland, by an appeal on a point of law to the Supreme Court,

– in Iceland, by an appeal to the Hæstiréttur,

– in Norway, by an appeal (kjæremål or anke) to the Hoyesteretts kjæremålsutvalg or Hoyesterett,

– in Austria, by a Revisionsrekurs,

– in Portugal, by an appeal on a point of law,

– in Switzerland, by a recours de droit public devant le tribunal fédéral /staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,

– in Finland, by an appeal to the korkein oikeus/högsta domstolen,

– in Sweden, by an appeal to the högsta domstolen,

– in the United Kingdom, by a single further appeal on a point of law.

Article 42

Where a foreign judgment has been given in respect of several matters and enforcement cannot be authorised for alt of them, the court shall authorise enforcement for one or more of them.

An applicant may request partial enforcement of a judgment.

Article 43

A foreign judgment which orders a periodic payment by way of a penalty shall be enforceable in the State in which enforcement is sought only if the amount of the payment has been finally determined by the courts of the State of origin.

Article 44

An applicant who, in the State of origin, has benefited from complete or partial legal aid or exemption from costs or expenses, shall be entitled, in the procedures provided for in Articles 32 to 35, to benefit from the most favourable legal aids or the most extensive exemption from costs or expenses provided for by the law of the State addressed.

However, an applicant who requests the enforcement of a decision given by an administrative authority in Denmark or in Iceland in respect of a maintenance order may, in the State addressed, claim the benefits referred to in the first paragraph if he presents a statement from, respectively, the Danish Ministry of Justice or the Icelandic Ministry of Justice to the effect that he fulfils the economic requirements to qualify for the grant of complete or partial legal aid or exemption from costs or expenses.

Article 45

No security, bond or deposit, however described, shall be required of a party who in one Contracting State applies for enforcement of a judgment given in another Contracting State on the ground that he is a foreign national or that he is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.

Section 3

Common provisions

Article 46

A party seeking recognition or applying for enforcement of a judgment shall produce:

1. a copy of the judgment which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity;

2. in the case of a judgment given in default, the original or a certified true copy of the document which establishes that the party in default was served with the document instituting the proceedings or with an equivalent document.

Article 47

A party applying for enforcement shall also produce:

1. documents which establish that, according to the law of the State of origin, the judgment is enforceable and has been served;

2. where appropriate, a document showing that the applicant is in receipt of legal aid in the State of origin.

Article 48

If the documents specified in Article 46 (2) and Article 47 (2) are not produced, the court may specify a time for their production, accept equivalent documents or, if it considers that it has sufficient information before it, dispense with their production.

If the court so requires, a translation of the documents shall be produced; the translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Contracting States.

Article 47

A party applying for enforcement shall also produce:

1. documents which establish that, according to the law of the State of origin, the judgment is enforceable and has been served;

2. where appropriate, a document showing that the applicant is in receipt of legal aid in the State of origin.

Article 48

If the documents specified in Article 46 (2) and Article 47 (2) are not produced, the court may specify a time for their production, accept equivalent documents or, if it considers that it has sufficient information before it, dispense with their production.

If the court so requires, a translation of the documents shall be produced; the translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Contracting States.

Article 49

No legalisation or other similar formality shall be required in respect of the documents referred to in Articles 46 or 47 or the second paragraph of Article 48, or in respect of a document appointing a representative ad litem.

TITLE IV

Authentic instruments and court settlements

Article 50

A document which has been formally drawn up or registered as an authentic instrument and is enforceable in one Contracting State shall, in another Contracting State, be declared enforceable there, on application made in accordance with the procedures provided for in Article 31 et seq. The application may be refused only if enforcement of the instrument is contrary to public policy in the State addressed.

The instrument produced must satisfy the conditions necessary to establish its authenticity in the State of origin.

The provisions of Section 3 of Title III shall apply as appropriate.

Article 51

A settlement which has been approved by a court in the course of proceedings and is enforceable in the State in which it was concluded shall be enforceable in the State addressed under the same conditions as authentic instruments.

TITLE V

General provisions

Article 52

In order to determine whether a party is domiciled in the Contracting State whose courts are seised of a matter, the Court shall apply its internal law.

If a party is not domiciled in the State whose courts are seised of the matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in another Contracting State, the court shall apply the law of that State.

Article 53

For the purposes of this Convention, the seat of a company or other legal person or association of natural or legal persons shall be treated as its domicile. However, in order to determine that seat, the court shall apply its rules of private international law.

In order to determine whether a trust is domiciled in the Contracting State whose courts are seised of the matter, the court shall apply its rules of private international law.

TITLE VI

Transitional provisions

Article 54

The provisions of this Convention shall apply only to legal proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instrument is sought, in the State addressed.

However, judgments given after the date of entry into force of this Convention between the State of origin and the State addressed in proceedings instituted before that date shall be recognised and enforced in accordance with the provisions of Title III if jurisdiction was founded upon rules which accorded with those provided for either in Title II of this Convention or in a convention concluded between the State of origin and the State addressed which was in force when the proceedings were instituted.

If the parties to a dispute concerning a contract had agreed in writing before the entry into force of this Convention that the contract was to be governed by the law of Ireland or of a part of the United Kingdom, the courts of Ireland or of that part of the United Kingdom shall retain the right to exercise jurisdiction in the dispute.

Article 54A

For a period of three years from the entry into force of this Convention for Denmark, Greece, Ireland, Iceland, Norway, Finland and Sweden, respectively, jurisdiction in maritime matters shall be determined in these States not only in accordance with the provisions of Title II, but also in accordance with provisions of paragraphs 1 to 7 following. However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.

1. A person who is domiciled in a Contracting State may be sued in the courts of one of the States mentioned above in respect of a maritime claim if the ship to which the claim relates or any other ship owned by him has been arrested by judicial process within the territory of the latter State to secure the claim, or could have been so arrested there but bail or other security has been given, and either:

(a) the claimant is domiciled in the latter State, or

(b) the claim arose in the latter State, or

(c) the claim concerns the voyage during which the arrest was made or could have been made, or

(d) the claim arises out of a collision or out of damage caused by a ship to another ship or to goods or persons on board either ship, either by the execution or non-execution of a manoeuvre or by the non-observance of regulations, or

(e) the claim is for saIvage, or

(f) the claim is in respect of a mortgage or hypothecation of the ship arrested.

2. A claimant may arrest either the particular ship to which the maritime claim relates, or any other ship which is owned by the person who was, at the time when the maritime claim arose, the owner of the particular ship. However, only the particular ship to which the maritime claim relates may be arrested in respect of the maritime claims set out in (5) (o), (p) or (q) of this Article.

3. Ships shall be deemed to be in the same ownership when all the shares therein are owned by the same person or persons.

4. When in the case of a charter by demise of a skip the charterer alone is liable in respect of a maritime claim relating to that ship, the claimant may arrest that ship or any other ship owned by the charterer, but no other ship owned by the owner may be arrested in respect of such claim. The same shall apply to any case in which a person other than the owner of a ship is liable in respect of a maritime claim relating to that ship.

5. The expression „maritime claim” means a claim arising out of one or more of the following:

(a) damage caused by any ship either in collision or otherwise;

(b) loss of life or personal injury caused by any ship or occurring in connection with the operation on any ship;

(c) salvage;

(d) agreement relating to the use or hire of any ship whether by charterparty or other wise;

(e) agreement relating to the carriage of goods in any ship whether by charterparty or otherwise;

(f) loss of or damage to goods including baggage carried in any ship;

(g) general average;

(h) bottomry;

(i) towage;

(j) pilotage;

(k) goods or materials wherever supplied to a ship for her operation or maintenance;

(l) construction, repair or equipment of any ship or dock charges and dues;

(m) wages of masters, officers or crew;

(n) master’s disbursements, including disbursements made by shippers, charterers or agents on behalf of a ship or her owner;

(o) dispute as to the title to or ownership of any ship;

(p) disputes between co-owners of any ship as to the ownership, possession, employment or earnings of that ship;

(q) the mortgage or hypothecation of any ship.

6. In Denmark, the expression „arrest” shall be deemed as regards the maritime claims referred to in (5) (o) and (p) of this Article, to include a „forbud”, where that is the only procedure allowed in respect of such a claim under Articles 646 to 653 of the law on civil procedure (lov om rettens pleje).

7. In Iceland, the expression „arrest” shall be deemed, as regards the maritime claims referred to in (5) (o) and (p) of this Article, to include a „lögbann”, where that is the only procedure allowed in respect of such a claim under Chapter III of the law on arrest and injunction (lög um kyrrsetningu og lögbann).

TITLE VII

Relationship to the Brussels Convention and to other Conventions

Article 54B

1. This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Communities of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968 and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, all of these Conventions and the Protocol being hereinafter referred to as the „Brussels Convention”.

2. However, this Convention shall in any event be applied:

(a) in matters of jurisdiction, where the defendant is domiciled in the territory of a Contracting State which is not a member of the European Communities, or where Articles 16 or 17 of this Convention confer a jurisdiction on the courts of such a Contracting State;

(b) in relation to a lis pendens or to related actions as provided for in Articles 21 and 22, when proceedings are instituted in a Contracting State which is not a member of the European Communities and in a Contracting State which is a member of the European Communities;

(c) in matters of recognition and enforcement, where either the State of origin or the State addressed is not a member of the European Communities.

3. In addition to the grounds provided for in Title III recognition or enforcement may be refused if the ground of jurisdiction on which the judgment has been based differs from that resulting from this Convention and recognition or enforcement is sought against a party who is domiciled in a Contracting State which is not a member of the European Communities, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

Article 55

Subject to the provisions of the second paragraph of Article 54 and of Article 56, this Convention shall, for the States which are parties to it, supersede the following conventions concluded between two or more of them:

– the Convention between the Swiss Confederation and France on jurisdiction and enforcement of judgments in civil matters, signed at Paris on 15 June 1869,

– the Treaty between the Swiss Confederation and Spain on the mutual enforcement of judgments in civil or commercial matters, signed at Madrid on 19 November 1896,

– the Convention between the Swiss Confederation and the German Reich on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 2 November 1929,

– the Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the recognition and enforcement of judgments, signed at Copenhagen on 16 March 1932,

– the Convention between the Swiss Confederation and Italy on the recognition and enforcement of judgments, signed at Rome on 3 January 1933,

– the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,

– the Convention between the Kingdom of Belgium and Austria on the reciprocal recognition and enforcement of judgments and authentic instruments relating to maintenance obligations, signed at Vienna on 25 October 1957,

– the Convention between the Swiss Confederation and Belgium on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 29 April 1959,

– the Convention between the Federal Republic of Germany and Austria on the reciprocal recognition and enforcement of judgments, settlements and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Vienna on 6 June 1959,

– the Convention between the Kingdom of Belgium and Austria on the reciprocal recognition and enforcement of judgments, arbitral awards and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Vienna on 16 June 1959,

– the Convention between Austria and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments, signed at Berne on 16 December 1960,

– the Convention between Norway and the United Kingdom providing for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at London on 12 June 1961,

– the Convention between the United Kingdom and Austria providing for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Vienna on 14 July 1961, with amending Protocol signed at London on 6 March 1970,

– the Convention between the Kingdom of the Netherlands and Austria on the reciprocal recognition and enforcement of judgments and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at The Hague on 6 February 1963,

– the Convention between France and Austria on the recognition and enforcement of judgments and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Vienna on 15 July 1966,

– the Convention between Luxembourg and Austria on the recognition and enforcement of judgments and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Luxembourg on 29 July 1971,

– the Convention between Italy and Austria on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, of judicial settlements and of authentic instruments, signed at Rome on 16 November 1971,

– the Convention between Norway and the Federal Republic of Germany on the recognition and enforcement of judgments and enforceable documents, in civil and commercial matters, signed at Oslo on 17 June 1977,

– the Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Copenhagen on 11 October 1977,

– the Convention between Austria and Sweden on the recognition and enforcement of judgments is civil matters, signed at Stockholm on 16 September 1982,

– the Convention between Austria and Spain on the recognition and enforcement of judgments, settlements and enforceable authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Vienna on 17 February 1984,

– the Convention between Norway and Austria on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Vienna on 21 May 1984, and

– the Convention between Finland and Austria on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Vienna on 17 November 1986.

Article 56

The Treaty and the conventions referred to in Article 55 shall continue to have effect in relation to matters to which this Convention does not apply.

They shall continue to have effect in respect of judgments given and documents formally drawn up or registered as authentic instruments before the entry into force of this Convention.

Article 57

1. This Convention shall not affect any conventions to which the Contracting States are or will be parties and which in relation to particular matters, govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments.

2. This Convention shall not prevent a court of a Contracting State which is party to a convention referred to in the first paragraph from assuming jurisdiction in accordance with that convention, even where the defendant is domiciled in a Contracting State which is not a party to that convention. The court hearing the action shall, in any event, apply Article 20 of this Convention.

3. Judgments given in a Contracting State by a court in the exercise of jurisdiction provided for in a convention referred to in the first paragraph shall be recognized and enforced in the other Contracting States in accordance with Title III of this Convention.

4. In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the State addressed is not a contracting party to a convention referred to in the first paragraph and the person against whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that State, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

5. Where a convention referred to in the first paragraph to which both the State of origin and the State addressed are parties lays down conditions for the recognition or enforcement of judgments, those conditions shall apply. In any event, the provisions of this Convention which concern the procedures for recognition and enforcement of judgments may be applied.

Article 58

(None)

Article 59

This Convention shall not prevent a Contracting State from assuming, in a convention on the recognition and enforcement of judgments, an obligation towards a third State not to recognise judgments given in other Contracting States against defendants domiciled or habitually resident in the third State where, in cases provided for in Article 4, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph of Article 3.

However, a Contracting State may not assume an obligation towards a third State not to recognise a judgment given in another Contracting State by a court basing its jurisdiction on the presence within that State of property belonging to the defendant, or the seizure by the plaintiff of property situated there:

1. if the action is brought to assert or declare proprietary or possessory rights in that property, seeks to obtain authority to dispose of it, or arises from another issue relating to such property, or

2. if the property constitutes the security for a debt which is the subject-matter of the action.

TITLE VIII

Final provisions

Article 60

The following may be parties to this Convention:

(a) States which, at the time of the opening of this Convention for signature, are members of the European Communities or of the European Free Trade Association;

(b) States which, after the opening of this Convention for signature, become members of the European Communities or of the European Free Trade Association;

(c) States invited to accede in accordance with Article 62 (1) (b).

Article 61

1. This Convention shall be opened for signature by the States members of the European Communities or of the European Free Trade Association.

2. The Convention shall be submitted for ratification by the signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal Council.

3. The Convention shall enter into force on the first day of the third month following the date on which two States, of which one is a member of the European Communities and the other a member of the European Free Trade Association, deposit their instruments of ratification.

4. The Convention shall take effect in relation to any other signatory State on the first day of the third month following the deposit of its instrument of ratification.

Article 62

1. After entering into force this Convention shall be open to accession by:

(a) the States referred to in Article 60 (b),

(b) other States which have been invited to accede upon a request made by one of the Contracting States to the depositary State. The depositary State shall invite the State concerned to accede only if, after having communicated the contents of the communications that this State intends to make in accordance with Article 63, it has obtained the unanimous agreement of the signatory States and the Contracting States referred to in Article 60 (a) and (b).

2. If an acceding State wishes to furnish details for the purposes of Protocol No. 1, negotiations shall be entered into to that end. A negotiating conference shall be convened by the Swiss Federal Coucil.

3. In respect of an acceding State, the Convention shall take effect on the first day of the third month following the deposit of its instrument of accession.

4. However, in respect of an acceding State referred to in paragraph 1 (a) or (b), the Convention shall take effect only in relations between the acceding State and the Contracting States which have not made any objections to the accession before the first day of the third month following the deposit of the instrument of accession.

Article 63

Each acceding State shall, when depositing its instrument of accession, communicate the information required for the application of Articles 3, 32, 37, 40, 41 and 55 of this Convention and furnish, if need be, the details prescribed during the negotiations for the purposes of Protocol No 1.

Article 64

1. This Convention is concluded for an initial period of five years from the date of its entry into force in accordance with Article 61 (3), even in the case of States which ratify it or accede to it after that date.

2. At the end of the initial five-year period, the Convention shall be automatically renewed from year to year.

3. Upon the expiry of the initial five-year period, any Contracting State may, at any time, denounce the Convention by sending a notification to the Swiss Federal Council.

4. The denunciation shall take effect at the end of the calendar year following the expiry of a period of six months from the date of receipt by the Swiss Federal Council of the notification of denunciation.

Article 65

The following are annexed to this Convention:

– a Protocol No. 1, on certain questions of jurisdiction, procedure and enforcement,

– a Protocol No. 2, on the uniform interpretation of the Convention,

– a Protocol No. 3, on the application of Article 57.

These Protocols shall form an integral part of the Convention.

Article 66

Any Contracting State may request the revision of this Convention. To that end, the Swiss Federal Council shall issue invitations to a revision conference within a period of six months from the date of the request for revision.

Article 67

The Swiss Federal Council shall notify the States represented at the Diplomatic Conference of Lugano and the States who have later acceded to the Convention of:

(a) the deposit of each instrument of ratification or accession,

(b) the dates of entry into force of this Convention in respect of the Contracting States,

(c) any denunciation received pursuant to Article 64,

(d) any declaration received pursuant to Article la of Protocol No. 1,

(e) any declaration received pursuant to Article Ib of Protocol No. 1,

(f) any declaration received pursuant to Article IV of Protocol No. 1,

(g) any communication made pursuant to Article VI of Protocol No. 1.

Article 68

This Convention, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all fourteen texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Swiss Federal Council. The Swiss Federal Council shall transmit a certified copy to the Government of each State represented at the Diplomatic Conference of Lugano and to the Government of each acceding State.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

PROTOCOL N° 1

on certain questions of jurisdiction, procedure and enforcement

The High Contracting Parties have agreed upon the following provisions, which shall be annexed to the Convention:

Article I

Any person domiciled in Luxembourg who is sued in a court of another Contracting State pursuant to Article 5 (1) may refuse to submit to the jurisdiction of that court. If the defendant does not enter an appearance the court shall declare of its own motion that it has no jurisdiction.

An agreement conferring jurisdiction, within the meaning of Article 17, shall be valid with respect to a person domiciled in Luxembourg only if that person has expressly and specifically so agreed.

Article la

1. Switzerland reserves the right to declare, at the time of depositing its instrument of ratification, that a judgment given in another Contracting State shall be neither recognized nor enforced in Switzerland if the following conditions are met:

(a) the jurisdiction of the court which has given the judgment is based only on Article 5 (1) of this Convention; and

(b) the defendant was domiciled in Switzerland at the time of the introduction of the proceedings; for the purposes of this Article, a company or other legal person is considered to be domiciled in Switzerland if it has its registered seat and the effective centre of activities in Switzerland; and

(c) the defendant raises an objection to the recognition or enforcement of the judgment in Switzerland, provided that he has not waived the benefit of the declaration foreseen under this paragraph.

2. This reservation shall not apply to the extent that at the time recognition or enforcement is sought a derogation has been granted from Article 59 of the Swiss Federal Constitution. The Swiss Government shall communicate such derogations to the signatory States and the acceding States.

3. This reservation shall cease to have effect on 31 December 1999. It may be withdrawn at any time.

Article Ib

Any Contracting State may, by declaration made at the time of signing or of deposit of its instrument of ratification or of accession, reserve the right, notwithstanding the provisions of Article 28, not to recognize and enforce judgments given in the other Contracting States if the jurisdiction of the court of the State of origin is based, pursuant to Article 16 (1) (b), exclusively on the domicile of the defendant in the State of origin, and the property is situated in the territory of the State which entered the reservation.

Article II

Without prejudice to any more favourable provisions of national laws, persona domiciled in a Contracting State who are being prosecuted in the criminal courts of another Contracting State of which they are not nationals for an offence which was not intentionally committed may be defended by persons qualified to do so, even if they do not appear in person.

However, the court seised of the matter may order appearance in person; in the case of failure to appear, a judgment given in the civil action without the person concerned having had the opportunity to arrange for his defence need not be recognized or enforced in the other Contracting States.

Article III

In proceedings for the issue of an order for enforcement, no charge, duty or fee calculated by reference to the value of the matter in issue may be levied in the State in which enforcement is sought.

Article IV

Judicial and extrajudicial documents drawn up in one Contracting State which have to be served on persons in another Contracting State shall be transmitted in accordance with the procedures laid down in the conventions and agreements concluded between the Contracting States.

Unless the State in which service is to take place objects by declaration to the Swiss Federal Council, such documents may also be sent by the appropriate public officers of the State in which the document has been drawn up directly to the appropriate public officers of the State in which the addressee is to be found. In this case the officer of the State of origin shall send a copy of the document to the officer of the State applied to who is competent to forward it to the addressee. The document shall be forwarded in the manner specified by the law of the State applied to. The forwarding shall be recorded by a certificate sent directly to the officer of the State of origin.

Article V

The jurisdiction specified in Articles 6 (2) and 10 in actions on a warranty or guarantee or in any other third party proceedings may not be resorted to in the Federal Republic of Germany, in Spain, in Austria and in Switzerland. Any person domiciled in another Contracting State may be sued in the courts:

– of the Federal Republic of Germany, pursuant to Articles 68, 72, 73 and 74 of the code of civil procedure (Zivilprozessordnung) concerning third-party notices;

– of Spain, pursuant to Article 1482 of the civil code;

– of Austria, pursuant to Article 21 of the code of civil procedure (Zivilprozessordnung) concerning third-party notices;

– of Switzerland, pursuant to the appropriate provisions concerning third-party notices of the cantonal codes of civil procedure.

Judgments given in the other Contracting States by virtue of Article 6 (2) or Article 10 shall be recognized and enforced in the Federal Republic of Germany, in Spain, in Austria and in Switzerland in accordance with Title III. Any effects which judgments given in these States may have on third parties by application of the provisions in the preceding paragraph shall also be recognized in the other Contracting States.

Article Va

In matters relating to maintenance, the expression „court” includes the Danish, Icelandic and Norwegian administrative authorities.

In civil and commercial matters, the expression „court” includes the Finnish ulosotonhaltija/överexekutor.

Article Vb

In proceedings invoIving a dispute between the master and a member of the crew of a sea-going ship registered in Denmark, in Greece, in Ireland, in Iceland, in Norway, in Portugal or in Sweden concerning remuneration or other conditions of service, a court in a Contracting State shall establish whether the diplomatic or consular officer responsible for the ship has been notified of the dispute. It shall stay the proceedings so long as he has not been notified. It shall of its own motion decline jurisdiction if the officer, having been duty notified, has exercised the powers accorded to him in the matter by a consular convention, or in the absence of such a convention has, within the time allowed, raised any objection to the exercise of such jurisdiction.

Article Vc

(None)

Article Vd

Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the grant of European patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Contracting State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State which is not a Community patent by virtue of the provision of Article 86 of the Convention for the European patent for the common market, signed at Luxembourg on 15 December 1975.

Article VI

The Contracting States shall communicate to the Swiss Federal Council the text of any provisions of their laws which amend either those provisions of their laws mentioned in the Convention or the lists of courts specified in Section 2 of Title III.

PROTOCOL N° 2

on the uniform interpretation of the Convention

Preamble

The High Contracting Parties,

having Regard to Article 65 of this Convention,

considering the substantial link between this Convention and the Brussels Convention,

considering that the Court of Justice of the European Communities by virtue of the Protocol of 3 June 1971 has jurisdiction to give rulings on the interpretation of the provisions of the Brussels Convention,

being aware of the rulings delivered by the Court of Justice of the European Communities on the interpretation of the Brussels Convention up to the time of signature of this Convention,

considering that the negotiations which led to the conclusion of the Convention were based on the Brussels Convention in the light of these rulings,

desiring to prevent, in full deference to the independence of the courts, divergent interpretations and to arrive at as uniform an interpretation as possible of the provisions of the Convention, and of these provisions and those of the Brussels Convention which are substantially reproduced in this Convention,

have agreed as follows:

Article 1

The courts of each Contracting State shall, when applying and interpreting the provisions of the Convention, pay due account to the principles laid down by any relevant decision delivered by courts of the other Contracting States concerning provisions of this Convention.

Article 2

1. The Contracting Parties agree to set up a system of exchange of information concerning judgments delivered pursuant to this Convention as well as relevant judgments under the Brussels Convention. This system shall comprise:

– transmission to a central body by the competent authorities of judgments delivered by courts of last instance and the Court of Justice of the European Communities as well as judgments of particular importance which have become final and have been delivered pursuant to this Convention or the Brussels Convention;

– classification of these judgments by the central body including, as far as necessary, the drawing up and publication of translations and abstracts;

– communication by the central body of the relevant documents to the competent national authorities of all signatories and acceding States to the Convention and to the Commission of the European Communities.

2. The central body is the Registrar of the Court of Justice of the European Communities.

Article 3

1. A Standing Committee shall be set up for the purposes of this Protocol.

2. The Committee shall be composed of representatives appointed by each signatory and acceding State.

3. The European Communities (Commission, Court of Justice and General Secretariat of the Council) and the European Free Trade Association may attend the meetings as observers.

Article 4

1. At the request of a Contracting Party, the depositary of the Convention shall convene meetings of the Committee for the purpose of exchanging views on the functioning of the Convention and in particular on

– the development of the case-law as communicated under the first paragraph first indent of Article 2,

– the application of Article 57 of the Convention.

2. The Committee, in the light of these exchanges, may also examine the appropriateness of starting on particular topics a revision of the Convention and make recommendations.

PROTOCOL N° 3

on the application of Article 57

The High Contracting Parties have agreed as follows:

1. For the purposes of the Convention, provisions which, in relation to particular matters, govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments and which are or will be contained in acts of the Institutions of the European Communities shall be treated in the same way as the conventions referred to in paragraph 1 of Article 57.

2. If one Contracting State is of the opinion that a provision contained in an act of the Institutions of the European Communities is incompatible with the Convention, the Contracting States shall promptly consider amending the Convention pursuant to Article 66, without prejudice to the procedure established by Protocol No. 2.

CONVENTION

concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décision en matière civile et commerciale

faite à Lugano le 16 septembre 1988

Preambule

Les Hautes Parties contractantes à la présente convention,

soucieuses de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies,

estimant qu’il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans I’ordre international, de faciliter la reconnaissance et d’instaurer une procédure rapide afin d’assurer I’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de I’Association européenne de libre-échange,

prenant en considération la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et I’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu’adaptée par les conventions d’adhésion lors des élargissements successifs des Communautés européennes,

persuadées que I’extension des principes de cette convention aux Etats parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe,

désireuses d’assurer une interprétation ausi uniforme que possible de celui-ci,

ont décidé dans cet esprit de conclure la présente convention et

sont convenues des dispositions qui suivent:

TITRE PREMIER

Champ d’application

Article premier

La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application:

1. I’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

2. les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3. la sécurité sociale;

4. I’arbitrage.

TITRE II

Competence

Section première

Dispositions générales

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de I’Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3

Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.

Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:

– en Belgique: I’article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et I’article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),

– au Denemark: I’article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje),

– en République fédérale d’Allemagne: I’article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordung),

– en Grèce: I’article 40 du Code de procédure civile (Kwdikaz politikhz dikouomiaaz),

– en France: les articles 14 et 15 du Code civil,

– en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

– en Islande: I’article 77 du Code de procédure civile (lög um medferd einkamála i hèradi)

– en Italie: I’article 2 et I’article 4 nos I et 2 du Code de procédure civile (Codice di procedura civile),

– au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil,

– aux Pays-Bas: I’article 126 troisième alinéa et I’article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),

– en Norvège: I’article 32 du Code de procédure civile (tvistemålsloven),

– en Autriche: I’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),

– au Portugal: I’article 65 paragraphe 1 point c), I’article 65 paragraphe 2 et I’article 65A point c du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et I’article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),

– en Suisse: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro dal luogo dal sequestro au sens de I’article 4 de la loi fédérale sur le droit International privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato,

– en Finlande: la deuxième, la troisième et la quatrième phrase de I’article ler duchapitre 10 du Code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

– en Suède: la première phrase de I’article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken),

– au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

a) un acte introductif d’instance signifié ou notifie au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;

b) I’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;

c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

Article 4

Si le défendeur n’est pas domicilie sur le territoire d’un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de I’application des dispositions de I’article 16.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à I’article 3 deuxième alinéa.

Section 2

Compétences spéciales

Article 5

Le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant:

1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où I’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur;

2. en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à I’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties;

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit;

4. s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur one infraction, devant le tribunal saisi de I’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de I’action civile;

5. s’il s’agit d’une contestation relative à I’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de I’Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s’il s’agit d’une contestation relative au paiment de la rémunération réclamée en raison de I’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement

ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;

cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Article 6

Ce même défendeur peut aussi être attrait:

1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux;

2. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;

3. s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;

4. en matière contractuelle, si I’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de I’Etat contractant ou I’immeuble est situé.

Article 6 bis

Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d’un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de I’utilisation ou de I’exploitation d’un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Section 3

Compétence en matière d’assurances

Article 7

En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 point 5.

Article 8

L’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait:

1. devant les tribunaux de I’Etat où il a son domicile ou

2. dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d’assurance a son domicile ou

3. S’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un Etat contractant saisi de I’action formée contre I’apériteur de la coassurance.

Lorsque I’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissment dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation come ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

Article 9

L’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. II en est de même si I’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 10

En matière d’assurance de responsabilité, I’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de I’action de la personne lésée contre I’assuré si la loi de ce tribunal le permet.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre I’assureur lorsque I’action directe est possible.

Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de I’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 11

Sous réserve des dispositions de I’article 10 troisième alinéa, I’action de I’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de I’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilie le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.

Article 12

II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1. postérieures à la naissance du différend ou

2. qui permettent au preneur d’assurance, à I’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués a la présente section, ou

3. qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait a I’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou

4. conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un Etat contractant, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situe dans un Etat contractant, ou

5. qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés a I’article 12 bis.

Article 12 bis

Les risques visés à I’article 12 point 5 sont les suivants:

1. tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d’autres modes de transport;

2. toute responsabilité, à I’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,

a) résultant de I’utilisation ou de I’exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-avant, pour autant que la loi de I’Etat contractant d’immatriculation de I’aéronef n’interdise pas les clauses attributives de juridiction dans I’assurance de tels risques;

b) du fait de marchandises durant un transport visé aupoint 1 sous b) ci-avant;

3. toute perte pécuniaire liée a I’utilisation ou à I’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a) ci-avant, notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement;

4. tout risque lié accessoirement à I’un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-avant.

Section 4

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Article 13

En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-aprés dénommée „le consommateur”, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de I’article 4 et de I’article
5 point 5:

1. lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

2. lorsqu’il s’agit d’un prêt a tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

3. pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers
corporels si:

a) la conclusion du contrat a été précédée dans I’Etat du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicités et que

b) le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilie sur le territoire d’un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, fil est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

La présente section ne s’applique pas au contrat de transport.

Article 14

L’action intentée par un consommateur contre I’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de I’Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de I’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

L’action intentée contre le consommateur par I’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de I’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.

Article 15

II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1. postérieures à la naissance du différend ou

2. qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou

3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Section 5

Compétences exclusives

Article 16

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1. a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de I’Etat contractant ou I’immeuble est situé;

b) toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de I’Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’aucune des parties ne soit domiciliée dans I’Etat contractant ou I’immeuble est situé;

2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat;

3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de I’Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

4. en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de I’Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou I’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’une convention internationale;

5. en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de I’Etat contractant du lieu de I’exécution.

Section 6

Prorogation de compétence

Article 17

1. Si les parties, dont I’une au mois a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître a I’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Lorsqu’une telle convention est conclue par des parties dont aucune n’a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n’ont pas décliné leur compétence.

2. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant auxquels I’accte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desqueles elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de I’article 16.

4. Si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de I’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.

5. En matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend.

Article 18

Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la présente convention, le juge d’un Etat contractant devant lequel le défendeur comparait est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de I’article 16.

Section 7

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 19

Le juge d’un Etat contractant, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat contractant est exclusivement compétent en vertu de I’article 16, se déclare d’office incompétent.

Article 20

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant est attrait devant une juridiction d’un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir I’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

Les dispositions de I’alinéa précédent seront remplacées par celles de I’article 15 de la convention de La Haye, du15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à I’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si I’acte introductif d’instance a du être transmis en exécution de cette convention.

Section 8

Litispendance et connexité

Article 21

Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Article 22

Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de I’une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d’affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 23

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

Section 9

Mesures provisoires et conservatoires

Article 24

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertue la présente convention, une juridiction d’un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.

TITRE III

Reconnaissance et exécution

Article 25

On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Section première

Reconnaissance

Article 26

Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire cons ater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.

Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 27

Les décisions ne sont pas reconnues:

1. si la reconnaissance est contraire à I'ordre public de I'Etat requis;

2. si I'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifie ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;

3. si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans I’Etat requis;

4. si le tribunal de I’Etat d’origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit International privé de I’Etat requis, à moins que sa décision n’aboutisse au même résultat que s’il avait fait application des règles du droit International privé de I’Etat requis;

5. si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans I’Etat requis.

Article 28

De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à I’article 59.

La reconnaissance d’une décision peut en outre être refusée dans I’un des cas prévus aux articles 54 ter paragraphe 3 et 57 paragraphe 4.

Lors de I’appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, I’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de I’Etat d’origine a fondé sa compétence.

Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de I’Etat d’origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas I’ordre public visé a l’article 27 point 1.

Article 29

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire I’objet d’une révision au font.

Article 30

L’autorité judiciaire d’un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait I’objet d’un recours ordinaire.

L’autorité judiciaire d’un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance I’une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont I’exécution est suspendue dans I’Etat d’origine du fait de I’exercice d’un recours peut surseoir à statuer.

Section 2

Exécution

Article 31

Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans I’une ou I’autre de ces parties du-Royaume-Uni, suivant le cas.

Article 32

1. La requête est présentée:

– en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg,

– au Danemark, au byret

– en République fédérale d’Allemagne, au président d’une chambre du Landgericht,

– en Greece, au monomeleV prwtodikeio,

– en Espagne, au Juzgado de Primera Instancja,

– en France, au président du tribunal de grande instance,

– en Irlande, a la High Court,

– en Islande, à la héraddómari,

– en Italie, à la corte d’appello,

– au Luxembourg, au président du tribunal d’arrondissement,

– aux Pays-Bas, au président de I’arrondissementsrechtbank,

– en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett,

– en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht,

– au Portugal, au Tribunal Judicial de Círculo,

– en Suisse:

a) s’il s’agit de décisions portant condamnation à payer une somme d’argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell’opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,

b) s’il s’agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d’argent, au juge cantonal d’exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/ /giudice cantonale competente a pronunciare I’exequatur,

– en Finlande, au ulosotonhaltija/ /överexekutor,

– en Suède, au Svea hovrätt,

– au Royaume-Uni:

a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Magistrates’ Court saisie par I’intermédiaire du Secretary of State;

b) en Ecosse, à la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par I’intermédiaire du Secretary of State;

c) en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Magistrates’ Court saisie par I’intermédiaire du Secretary of State.

2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle I’exécution est demandée. Si cette partie n’est pas domiciliée sur le territoire de I’Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de I’exécution.

Article 33

Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de I’Etat requis.

Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de I’Etat requis ne connaît pas I’élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

Les documents mentionnes aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.

Article 34

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle I’exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d’observation.

La requête ne peut être rejetée que pour I’un des motifs prévus aux articles 27 et 28.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire I’objet d’une révision au fond.

Article 35

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de I’Etat requis.

Article 36

Si I’exécution est autorisée, la partie contre laquelle I’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise I’exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 37

1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire:

– en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg,

– au Danemark, devant le landsret,

– en République fédérale d’Allemagne, devant I’Oberlandesgericht,

– en Grèce, devant εφεtειo,

– en Espagne, devant I’Audiencia Provincial,

– en France, devant la cour d’appel,

– en Irlande, devant la High Court,

– en Islande, devant le héraδsdómari,

– en Italie, devant la corte d’appello,

– au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil,

– aux Pays–Bas, devant I’arrondissementsrechtbank,

– en Norvège, devant le lagmannsrett,

– en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,

– au Portugal, devant le Tribunal da Relação,

– en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,

– en Finlande, devant le hovioikeus/ /hovrätt,

– en Suède, devant le Svea hovrätt,

– au Royaume–Uni:

a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court;

b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;

c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court.

2. La décision rendue sur le recours ne peut faire I’objet:

– en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi en cassation,

– au Danemark, que d’un recours devant le højesteret, avec I’autorisation du ministre de la justice,

– en République fédérale d’Allemagne, que d’une Rechtsbeschwerde,

– en Irlande, que d’un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

– en Islande, que d’un recours devant la Hæstiréttur,

– en Norvège, que d’un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts Kjæremålsutvalg ou Hoyesterett,

– en Autriche, dans le cas d’un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d’une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d’une Revision,

– au Portugal, que d’un recours sur un point de droit,

– en Suisse, que d’un recours de droit public devant le tribunal fédéral (staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht) ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,

– en Finlande, que d’un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,

– en Suède, que d’un recours devant le högsta domstolen,

– au Royaume-Uni, que d’un seul recours sur un point de droit.

Article 38

La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui I’a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans I’Etat d’origine, I’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans I’Etat d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour I’application du premier alinéa.

Cette juridiction peut également subordonner I’exécution à la constitution d’une garantie qu’elle détermine.

Article 39

Pendant le délai du recours prévu à I’article 36 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle I’exécution est demandée.

La décision qui accorde I’exécution emporte I’autorisation de procéder à ces mesures.

Article 40

1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours:

– en Belgique, devant la cour d’appel ou le hof van beroep,

– au Danemark, devant le landsret,

– en République fédérale d’Allemagne, devant I’Oberlandesgericht,

– en Grèce, devant ÎjÎtÎio,

– en Espagne, devant I’Audiencia Provincial,

– en France, devant la cour d’appel,

– en Irlande, devant la High Court,

– en Islande, devant le héradsdómari,

– en Italie, devant la corte d’appello,

– au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil,

– aux Pays-Bas, devant le gerechtshof,

– en Norvège, devant le lagmannsrett,

– en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,

– au Portugal, devant le Tribunal da Relação,

– en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,

– en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,

– en Suède, devant le Svea hovrätt,

– au Royaume-Uni:

a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court;

b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;

c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court.

2. La partie contre laquelle I’exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de I’article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n’est pas domiciliée sur le territoire d’un des Etats contractants.

Article 41

La décision rendue sur le recours prévu à I’article 40 ne peut faire I’objet:

– en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi en cassation,

– au Danemark, que d’un recours devant le højesteret, avec I’autorisation du ministre de la justice,

– en République fédérale d’Allemagne, que d’une Rechtsbeschwerde,

– en Irlande, que d’un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

– en Islande, que d’un recours devant le Hæstiréttur,

– en Norvège, que d’un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts kjæremålsutvalg ou Hoyesterett,

– en Autriche, que d’un Revisionsrekurs,

– au Portugal, que d’un recours sur un point de droit,

– en Suisse, que d’un recours de droit public devant le tribunal fédéral (staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht) ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,

– en Finlande, que d’un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,

– en Suède, que d’un recours devant le högsta domstolen,

– au Royaume-Uni, que d’un seul recours sur un point de droit.

Article 42

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que I’exécution ne peut être autorisée pour le tout, I’autorité judiciaire accorde I’exécution pour un ou plusieurs d’entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article 43

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans I’Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de I’Etat d’origine.

Article 44

Le requérant qui, dans I’Etat d’origine, a bénéficie en tout ou en partie de I’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de I’assistance la plus favorable ou de I’exemption la plus large prévue par le droit de I’Etat requis.

Le requérant qui demande I’exécution d’une décision rendue au Danemark ou en Islande par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut invoquer dans I’Etat requis le bénéfice des dispositions du premeir alinéa s’il produit un document établi respectivement par le ministère de la justice danois ou par le ministère de la justice islandais, et attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de I’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais de dépens.

Article 45

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande I’exécution dans un Etat contractant d’une décision rendue dans un autre Etat contractant.

Section 3

Dispositions communes

Article 46

La partie qui invoque la reconnaissance ou demande I’exécution d’une décision doit produire:

1. une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2. s’il s’agit d’une décision par défaut, I’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que I’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

Article 47

La partie qui demande I’exécution doit en outre produire:

1. tout document de nature à établir que, selon la loi de I’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;

2. s’il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de I’assistance judiciaire dans I’Etat d’origine.

Article 48

A défaut de production des documents mentionnés à I’article 46 point 2 et à I’article 47 point 2, I’autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

II est produit une traduction de documents si I’autorité judiciaire I’exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans I’un des Etats contractants.

Article 49

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

TITRE IV

Actes authentiques et transactions judiciaires

Article 50

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prevue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si I’exécution de I’acte authentique est contraire à I’ordre public de I’Etat requis.

L’acte produit doit réunir les conditions nécessaires a son authenticité dans I’Etat d’origine.

Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

Article 51

Les transactions conclues devant le juge au cours d’un procès et exécutoires dans I’Etat d’origine sont exécutoires dans I’Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.

TITRE V

Dispositins générales

Article 52

Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de I’Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans I’Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.

Article 53

Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour I’application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.

Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

TITRE VI

Dispositions transitoires

Article 54

Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à I’entrée en vigueur de la présente convention dans I’Etat d’origine et, lorsque la reconnaissance ou I’exécution d’une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans I'Etat requis.

Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre I'Etat d'origine et I'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre I'Etat d'origine et I'Etat requis lorsque I'action a été intentée.

Si, par un écrit antérieur a I'entrée en vigueur de la présente convention, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer a ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de I'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.

Article 54 bis

Pendant trois années suivant I'entrée en vigueur de la présente convention à I'égard respectivement du Danemark, de la Grèce, de I'Irlande, de I'Islande, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à 7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d’être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour I’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.

1. Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de I’un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait I’objet d’une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y faire I’objet d’une saisie alors qu’une caution ou one autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:

a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat;

b) si la créance maritime est née dans cet Etat;

c) si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;

d) si la créance provient d’un abordage ou d’un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d’une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;

e) si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage;

f) \si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.

3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.

4. En cas d’affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque I’affréteur répond seul d’une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime.

5. On entend par „créance maritime”, I’allégation d’un droit ou d’une créance ayant I’une ou plusieurs des causes suivantes:

a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de I’exploitation d’un navire;

c) assistance et sauvetage;

d) contrats relatifs à I’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement;

e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement ou autrement;

f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g) avarie commune;

h) prêt à la grosse;

i) remorquage;

j) pilotage;

k) fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

I) construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale;

m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d’équipage;

n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o) la propriété contestée d’un navire;

p) la copropriété d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété;

q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

6. Au Danemark, I’expression „saisie judiciaire” couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en I’espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (lov om rettens pleje).

7. En Islande, le terme „saisie” est réputé englober, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p) du présent article une „lögbann”, lorsque cette procédure est la seule possible pour one telle créance en vertu du chapitre III de la loi en matière de saisie et d’injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann).

TITRE VII

Relation avec la convention de Bruxelles et les autres conventions

Article 54 ter

1. La présente convention n’affecte pas I’application par les Etats membres des Communautés européennes de la convention concernant la compétence judiciaire et I’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant I’interprétation par la Cour de justice de ladite convention, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifiés par les conventions relatives a I’adhésion à ladite convention et audit protocole des Etats adhérents aux Communautés européennes, l‘ensemblé de ces conventions et du protocole étant ci-après dénommé „la convention de Bruxelles”.

2. Toutefois, la présente convention s’applique en tout état de cause:

a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat contractant à la présente convention qui n’est pas membre des Communautés européennes ou lorsque les articles 16 ou 17 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d’un tel Etat contractant;

b) en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un Etat contractant qui n’est pas membre des Communautés européennes et dans un Etat contractant qui est membre des Communautées européennes;

c) en matière de reconnaissance et d’exécution, lorsque soit I’Etat d’origine soit I’Etat requis n’est pas membre des Communautés européennes.

3. Outre les motifs faisant I’objet du titre III, la reconnaissance ou I’exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente convention et si la reconnaissance ou I’exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant qui n’est pas membre des Communautés européennes, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de I’Etat requis.

Article 55

Sans préjudice des dispositions de I’article 54 deuxième alinéa et de I’article 56, la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir:

– la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et I’exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869,

– le traité entre la Confédération suisse et I’Espagne sur I’exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 19 novembre 1896,

– la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à I’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 2 novembre 1929,

– la convention entre le Danemark, la Finlande, I’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et I’exécution de jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932,

– la convention entre la Confédération suisse et I’Italie sur la reconnaissance et I’exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 1933,

– la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et I’exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 1936,

– la convention entre le Royaume de Belgique et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d’obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,

– la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et I’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959,

– la convention entre la République fédérale d’Allemagne et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

– la convention entre le Royaume de Belgique et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,

– la convention entre I’Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et I’exécution des décisions judiciaires, signée à Berne le 16 décembre 1960,

– la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et I’exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961,

– la convention entre le Royaume-Uni et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, accompagnée d’un protocole signée à Londres le 6 mars 1970,

– la convention entre le Royaume des Pays-Bas et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,

– la convention entre la France et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée a Vienne le 15 juillet 1966,

– la convention entre le Luxembourg et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,

– la convention entre I’Italie et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971,

– la convention entre la Norvège et la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance et I’exécution de jugements et de documents exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977,

– la convention entre la Danemark, la Finlande, I’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et I’exécution de jugements en matière civile, signée a Copenhague le 11 octobre 1977,

– la convention entre I’Autriche et la Suède sur la reconnaissance et I’exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,

– la convention entre I’Autriche et I’Espagne sur la reconnaissance et I’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,

– la convention entre la Norvège et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984 et

– la convention entre la Finlande et I’Autriche sur la reconnaissance et I’exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.

Article 56

Le traité et les conventions mentionnés à I’article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n’est pas applicable.

Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant I’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 57

1. La présente convention n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou I’exécution de décisions.

2. La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu’un tribunal d’un Etat contractant partie à une convention visée au paragraphe 1 puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, I’article 20 de la présente convention.

3. Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au paragraphe 1 sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants conformément au titre III de la présente convention.

4. Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou I’exécution peut être refusée si I’Etat requis n’est pas partie à une convention visée au paragraphe 1 et que la personne contre laquelle la reconnaissance ou I’exécution est damandée est domiciliée dans cet Etat, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de I’Etat requis.

5. Si une convention visée au paragraphe 1 à laquelle sont parties I’Etat d’origine et I’Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. II peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à I’exécution des décisions.

Article 58

(Sans objet)

Article 59

La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu’un Etat contractant s’engage envers un Etat tiers, aux termes d’une convention sur la reconnaissance et I’exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de I’Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par I’article 4, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à I’article 3 deuxième alinéa.

Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s’engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur I’existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:

1. si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir I’autorisation d’en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou

2. si les biens constituent la garantie d’une créance qui fait I’objet de la demande.

TITRE VIII

Dispositions finales

Article 60

Peuvent être parties à la présente convention:

a) les Etats qui, au moment de I’ouverture à la signature de la présente convention, sont membres des Communautés européennes ou de I’Association européenne de libre-échange;

b) les Etats qui, après I’ouverture a la signature de la présente convention, deviennent membres des Communautés européennes ou de I’Association européenne de libre-échange;

c) les Etats invités à adhérer conformément à I’article 62 paragraphe 1 point b).

Article 61

1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres des Communautés européennes ou de I’Association européenne de libre-échange.

2. La convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

3. La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre des Communautés européennes et un Etat membre de I’Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification.

4. A I’égard de tout autre Etat signataire, la convention produira ses effets le premeir jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

Article 62

1. Peuvent adhérer à la présente convention, après son entrée en vigueur:

a) les Etats visés à I’article 60 point b),

b) les autres Etats qui, sur demande d’un Etat contractant adressée à I’Etat dépositaire, auront été invités a adhérer. L’Etat dépositaire n’invitera I’Etat concerné à adhérer que s’il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet Etat se propose de faire en application de I’article 63, I’accord unanime des Etats signataires ainsi que des Etats contractants mentionnés à I’article 60 points a) et b).

2. Si un Etat adhérent souhaite apporter des précisions au sens du protocole n° 1, des négociations seront entamées à cet effet, Une conférence de négociation sera convoquée par le Conseil fédéral suisse.

3. En ce qui concerne tout Etat adhérent, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l‘instrument d’adhésion.

4. Toutefois, en ce qui concerne un Etat adhèrent visé au paragraphe 1 points a) ou b), la convention ne produira d’effets que dans les rapports entre l‘Etat adhérent et les Etats contractants qui n’auront pas formulé d’objection à cette adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Article 63

Tout Etat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, communiquer les informations requises pour I’application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole n° 1.

Article 64

1. La présente convention est conclue pour one durée initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à I’article 61 paragraphe 3, même pour les Etats qui I’auront ratifiée ou qui y auront adhéré ulérieurement.

2. A I’expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d’année en année.

3. Dès I’expiration de la période initiale de cinq ans, tout Etat partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en adressant one notification au Conseil fédéral suisse.

4. La dénonciation prendra effet à la fin de I’année civile qui suivra I’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Conseil fédéral suisse.

Article 65

Sont annexés à la présente convention:

– un protocole n° 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution;

– un protocole n° 2, sur I’interprétation uniforme de la convention;

– un protocole n° 3, concernant I’application de I’article 57.

Ces protocoles font partie intégrante de la convention.

Article 66

Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. A cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.

Article 67

Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux Etats qui auront ultérieurement adhéré à la convention:

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion,

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants,

c) les dénonciations reçues conformément à I’article 64,

d) toute déclaration reçue en application de I’article I bis du protocole n° 1,

e) toute déclaration reçue en application de I’article I ter du protocole n° 1,

f) les déclarations reçues en application de I’article IV du protocole n° 1,

g) les communications faites en application de I’article VI du protocole n° 1.

Article 68

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque Etat adhérent.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

PROTOCOLE N° 1

relatif a certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution

Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexeés à la convention:

Article I

Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d’un autre Etat contractant en application de I’article 5 point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d’office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.

Toute convention attributive de juridiction au sens de I’article 17 ne produit ses effets a I’égard d’une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci I’a expressément et spécialement acceptée.

Article I bis

1. La Confédération suisse se réserve le droit de déclarer au moment du dépôt de l’instrument de ratification qu’un jugement rendu dans un autre Etat contractant n’est pas reconnu ni exécuté en Suisse lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur I’article 5 point 1 de la présente Convention;

b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de I’introduction de I’instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu’elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;

c) le défendeur s’oppose à la reconnaissance ou à I’exécution du jugement en Suisse, pour autant qu’il n’ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.

2. Cette réserve ne s’appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou I’exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à I’article 59 de la constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse communiquera de telles dérogations aux Etats signataires et adhérents.

3. Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.

Article I ter

Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, se réserver le droit, nonobstant I’article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d’origine est fondée, en application de I’article 16 point 1 b), sur le seul domicile du défendeur dans I’Etat d’origine alors que I’immeuble est situé sur le territoire de I’Etat qui a formulé la réserve.

Article II

Sans préjudice de dispositions nationales plus fovorables, les personnes domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n’a pas eu lieu, la décision rendue sur I’action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.

Article III

Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n’est perçu dans I’Etat requis à I’occasion de la procédure tendant à I’octroi de la formule exécutoire.

Article IV

Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre Etat contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.

Sauf si I’Etat de destination s’y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de I’Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de I’Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de I’acte. Dans ce cas, I’officier ministériel de I’Etat d’origine transmet une copie de I’acte à I’officier ministériel de I’Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de I’Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à I’officer ministériel de I’Etat d’origine.

Article V

La compétence judiciaire prévue à I’article 6 point 2 et à I’article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République fédérale d’Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne domiciliée sur le territoire d’un autre Etat contractant peut étre appelée devant les tribunaux de:

– la République fédérale d’Allemagne, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio;

– I’Espagne, en application de I’article 1482 du code civil;

– I’Autriche, conformément à I’article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

– la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.

Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de I’article 6 point 2 et de I’article 10 sont reconnues et exécutées dans. la République fédérale d’Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III. Les effets produits à I’égard des tiers, en application de I’alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats contractants.

Article V bis

En matière d’obligation alimentaire, les termes „juge”, „tribunal” et „juridiction” comprennent les autorites administratives danoises, islandaises et norvégiennes.

En matière civile et commerciale, les termes „juge”, „tribunal” et „juridiction” comprennent le ulosotonhaltija/överexekutor finlandais.

Article V ter

Dans les litiges entre le capitaine et un membrre de I’equipage d’un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d’un Etat contractant doivent contrôler si I’agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n’a pas été informé. Elles doivent, même d’office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière one convention consulaire ou, a défaut d’une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.

Article V quater

(Sans object)

Article V quinquies

Sans préjudice de la compétence de I’office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicila, en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n’est pas un brevet communautaire en application des dispositions de I’article 86 de la convention relative au brevet européen pour marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Article VI

Les Etats contractants communiqueront au Conseil fédéral les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III section 2.

PROTOCOLE N° 2

sur I’interpretation uniforme de la convention

Preambule

Les Hautes Parties contractantes,

vu I’article 65 de la présente convention,

considérant le lien substantiel qui existe entre cette convention et la convention de Bruxelles,

considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour statuer sur I’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles,

en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur I’interpétation de la convention de Bruxelles jusqu’au moment de la signature de la présente convention,

considérant que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cette convention ont été fondées sur la convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions,

soucieuses, dans le plein respect de I’indépendance des tribunaux, d’empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible, d’une part, des dispositions de la présente convention ainsi que, d’autre part, de ces dispositions et de celles de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans cette convention,

sont convennues de ce qui suit:

Article 1

Les tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dûment compte, lors de I’application et de I’interprétation des dispositions de la présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite convention.

Article 2

1. Les parties contractantes conviennent de mettre en place un système d’échange d’informations concernant les décisions rendues en application de la présente convention ainsi que les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles. Ce système comprend:

– la transmission à un organisme central par les autorités compétentes des décisions rendues par des tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que d’autres décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente convention ou de la convention de Bruxelles;

– la classification de ces décisions par I’organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, I’établissment et la publication de traductions et de résumés;

– la communication par I’organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats signataires et adhérents à la présente convention ainsi qu’à la Commission des Communautés européennes.

2. L’organisme central est le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 3

1. II est institué un comité permanent aux fins du présent protocole.

2. Le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire et adhérent.

3. Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et Secrétariat général du Conseil) et I’Association européenne de libre-échange peuvent participer aux réunions à titre d’observateurs.

Article 4

1. A la demande d’une partie contractante, le dépositaire de la présente convention convoque des réunions du comité pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention et en particulier sur

– le développement de la jurisprudence communiquée conformément à I’article 2 paragraphe 1 premier tiret,

– I’application de I’article 57 de cette convention.

2. Le comité, à la lumière de ces échanges de vues, peut également examiner I’opportunité que soit entreprise une révision de la présente convention sur des points particuliers et faire des recommandations.

PROTOCOLE N° 3

concernant I’application de I’article 57

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

1. Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou I’exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées à I’article 57 paragraphe 1.

2. Si, de I’avis d’un Etat contractant, une disposition d’un acte des institutions des Communautés européennes, n’est pas compatible avec la convention, les Etats contractants envisageront sans délai d’amender celle-ci conformément à I’article 66, sans préjudice de I’application de la procédure instituée par le protocole n° 2.

ÜBEREINKOMMEN

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

geschlossen in Lugano am 16. September 1988

Präambel

Die Hohen Vertragsparteien dieses Übereinkommens,

in dem Bestreben, in ihren Hoheitsgebieten den Rechtsschutz der dort ansässigen Personen zu verstärken,

in der Erwägung, dass es zu diesem Zweck geboten ist, die internationale Zuständigkeit ihrer Gerichte festzulegen, die Anerkennung von Entscheidungen zu erleichtern und ein beschleunigtes Verfahren einzuführen, um die Vollstreckung von Entscheidungen, öffentlichen Urkunden und gerichtlichen Vergleichen sicherzustellen,

im Bewusstsein der zwischen ihnen bestehenden Bindungen, die im wirtschaftlichen Bereich durch die Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation bestätigt worden sind,

unter Berücksichtigung des Brüsseler Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in der Fassung der infolge der verschiedenen Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaften geschlossenen Beitrittsübereinkommen,

in der Überzeugung, dass die Ausdehnung der Grundsätze des genannten Übereinkommens auf die Vertragsstaaten des vorliegenden Übereinkommens die rechtliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa verstärken wird,

in dem Wunsch, eine möglichst einheitliche Auslegung des Übereinkommens sicherzustellen,

haben in diesem Sinne beschlossen, dieses Übereinkommen zu schliessen, und

sind wie folgt übereingekommen:

TITEL I

Anwendungsbereich

Artikel 1

Dieses Übereinkommen ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Es erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.

Es ist nicht anzuwenden auf

1. den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen, die ehelichen Güterstände, das Gebiet des Erbrechts einschliesslich des Testamentsrechts;

2. Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren;

3. die soziale Sicherheit;

4. die Schiedsgerichtsbarkeit.

TITEL II

Zuständigkeit

1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

Artikel 2

Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkommens sind Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen.

Auf Personen, die nicht dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, angehören, sind die für Inländer massgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.

Artikel 3

Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, können vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats nur gemäss den Vorschriften des 2. bis 6. Abschnitts verklagt werden.

Insbesondere können gegen diese Personen nicht geltend gemacht werden

– in Belgien: Artikel 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil – Burgerlijk Wetboek) sowie Artikel 638 der Zivilprozessordnung (Code judiciaire – Gerechtelijk Wetboek);

– in Dänemark: Artikel 246 Absätze 2 und 3 der Zivilprozessordnung (Lov om rettens pleje);

– in der Bundesrepublik Deutschland: § 23 der Zivilprozessordnung;

– in Griechenland: Artikel 40 der Zivilprozessordnung (Kωdikaz politikhz dikouomiaz);

– in Frankreich: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil);

– in Irland: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit durch Zustellung eines das Verfahren einleitenden Schriftstücks an den Beklagten während dessen vorübergehender Anwesenheit in Irland begründet wird;

– in Island: Artikel 77 der Zivilprozessordnung (lög um medferd einkamála í héradi);

– in Italien: Artikel 2 und Artikel 4 Nummern 1 und 2 der Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile);

– in Luxemburg: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil);

– in den Niederlanden: Artikel 126 Absatz 3 und Artikel 127 der Zivilprozessordnung (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

– in Norwegen: § 32 der Zivilprozessordnung (tvistemålsloven);

– in Österreich: § 99 der Jurisdiktionsnorm;

– in Portugal: Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 65 Absatz 2 und Artikel 65a Buchstabe c der Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil) und Artikel 11 der Arbeitsprozessordnung (Código de Processo de Trabalho);

– in der Schweiz: der Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro gemäss Artikel 4 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht/loi fédérale sur le droit international privé/legge federale sul diritto internazionale privato;

– in Finnland: Kapitel 10 § 1 Sätze 2, 3 und 4 der Prozessordnung (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken);

– in Schweden: Kapitel 10 Artikel 3 Satz 1 der Prozessordnung (Rättegångsbalken);

– im Vereinigten Königreich: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit begründet wird durch

a) die Zustellung eines das Verfahren einleitenden Schriftstücks an den Beklagten während dessen vorübergehender Anwesenheit im Vereinigten Königreich;

b) das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten im Vereinigten Königreich oder

c) die Beschlagnahme von Vermögen im Vereinigten Königreich durch den Kläger.

Artikel 4

Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, so bestimmt sich, vorbehaltlich des Artikels 16, die Zuständigkeit der Gerichte eines jeden Vertragsstaats nach seinen eigenen Gesetzen.

Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann sich jede Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in diesem Staat auf die dort geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere auf die in Artikel 3 Absatz 2 angeführten Vorschriften, wie ein Inländer berufen, ohne dass es auf ihre Staatsangehörigkeit ankommt.

2. Abschnitt

Besondere Zuständigkeiten

Artikel 5

Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden,

1. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre; wenn ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen Arbeitsvertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet; verrichtet der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat;

2. wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem der Unterhaltsberechtigte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder im Falle einer Unterhaltssache, über die im Zusammenhang mit einem Verfahren in bezug auf den Personenstand zu entscheiden ist, vor dem nach seinem Recht für dieses Verfahren zuständigen Gericht, es sei denn, diese Zuständigkeit beruht lediglich auf der Staatsangehörigkeit einer der Parteien;

3. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist;

4. wenn es sich um eine Klage auf Schadensersatz oder auf Wiederherstellung des früheren Zustands handelt, die auf eine mit Strafe bedrohte Handlung gestützt wird, vor dem Strafgericht, bei dem die öffentliche Klage erhoben. ist, soweit dieses Gericht nach seinem Recht über zivilrechtliche Ansprüche erkennen kann;

5. wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich diese befindet;

6. wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, „trustee” oder Begünstigter eines „trust” in Anspruch genommen wird, der aufgrund eines Gesetzes oder durch schriftlich vorgenommenes oder schriftlich bestätigtes Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor den Gerichten des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet der „trust” seinen Sitz hat;

7. wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zahlung von Berge- und Hilfslohn handelt, der für Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten gefordert wird, die zugunsten einer Ladung oder einer Frachtforderung erbracht worden sind, vor dem Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich diese Ladung oder die entsprechende Frachtforderung

a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung zu gewährleisten,

oder

b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürgschaft oder eine andere Sicherheit geleistet worden ist;

diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Beklagte Rechte an der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur Zeit der Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten hatte.

Artikel 6

Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann auch verklagt werden,

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht, in dessen Bezirk einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat;

2. wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventionsklage handelt, vor dem Gericht des Hauptprozesses, es sei denn, dass diese Klage nur erhoben worden ist, um diese Person dem für sie zuständigen Gericht zu entziehen;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf denselben Vertrag oder Sachverhalt wie die Klage selbst gestützt wird, vor dem Gericht, bei dem die Klage selbst anhängig ist;

4. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden und die Klage mit einer Klage wegen dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen gegen denselben Beklagten verbunden werden kann, vor dem Gericht des Vertragsstaats, in dem die unbewegliche Sache belegen ist.

Artikel 6a

Ist ein Gericht eines Vertragsstaats nach diesem Übereinkommen zur Entscheidung in Verfahren wegen einer Haftpflicht aufgrund der Verwendung oder des Betriebs eines Schiffes zuständig, so entscheidet dieses oder ein anderes, an seiner Stelle durch das Recht dieses Staates bestimmtes Gericht auch über Klagen auf Beschränkung dieser Haftung.

3. Abschnitt

Zuständigkeit für Versicherungssachen

Artikel 7

Für Klagen in Versicherungssachen bestimmt sich die Zuständigkeit vorbehaltlich des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt.

Artikel 8

Der Versicherer, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann verklagt werden

1. vor den Gerichten des Staates, in dem er seinen Wohnsitz hat,

2. in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Bezirks, in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, oder

3. falls es sich um einen Mitversicherer handelt, vor dem Gericht eines Vertragsstaats, bei dem der federführende Versicherer verklagt wird.

Hat ein Versicherer in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus. ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hätte.

Artikel 9

Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Versicherung von unbeweglichen Sachen kann der Versicherer ausserdem vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden. Das gleiche gilt, wenn sowohl bewegliche als auch unbewegliche Sachen in ein und demselben Versicherungsvertrag versichert und von demselben Schadensfall betroffen sind.

Artikel 10

Bei der Haftpflichtversicherung kann der Versicherer auch vor das Gericht, bei dem die Klage des Geschädigten gegen den Versicherten anhängig ist, geladen werden, sofern dies nach dem Recht des angerufenen Gerichts zulässig ist.

Auf eine Klage, die der Verletzte unmittelbar gegen den Versicherer erhebt, sind die Artikel 7 bis 9 anzuwenden, sofern eine solche unmittelbare Klage zulässig ist.

Sieht das für die unmittelbare Klage massgebliche Recht die Streitverkündung gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten vor, so ist dasselbe Gericht auch für diese Personen zuständig.

Artikel 11

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 3 kann der Versicherer nur vor den Gerichten des Vertragsstaats klagen, in dessen Hoheitsgebiet der Beklagte seinen Wohnsitz hat, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Versicherungsnehmer, Versicherter oder Begünstigter ist.

Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäss den Bestimmungen dieses Abschnitts anhängig ist.

Artikel 12

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen werden,

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird,

2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder Begünstigten die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen,

3. wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer und einem Versicherer, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat haben, getroffen ist, um die Zuständigkeit der Gerichte dieses Staates auch für den Fall zu begründen, dass das schädigende Ereignis im Ausland eingetreten ist, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates nicht zulässig ist,

4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer abgeschlossen ist, der seinen Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat hat, ausgenommen soweit sie eine Versicherung, zu deren Abschluss eine gesetzliche Verpflichtung besteht, oder die Versicherung von unbeweglichen Sachen in einem Vertragsstaat betrifft, oder

5. wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser eines oder mehrere der in Artikel 12a aufgeführten Risiken deckt.

Artikel 12a

Die in Artikel 12 Nummer 5 erwähnten Risiken sind die folgenden:

1. sämtliche Schäden

a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf hoher See oder Luftfahrzeugen aus Gefahren, die mit ihrer Verwendung zu gewerblichen Zwecken verbunden sind,

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisegepäck der Passagiere, wenn diese Güter ausschliesslich oder zum Teil mit diesen Schiffen oder Luftfahrzeugen befördert werden;

2. Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden an Passagieren oder Schäden an deren Reisegepäck,

a) ans der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäss Nummer 1 Buchstabe a, es sei denn, dass nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, Gerichtsstandsvereinbarungen für die Versicherung solcher Risiken untersagt sind,

b) für Schäden, die durch Transportgüter während einer Beförderung im Sinne der Nummer 1 Buchstabe b verursacht werden;

3. finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäss Nummer 1 Buchstabe a, insbesondere Fracht- oder Charterverlust;

4. irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der unter den Nummern 1 bis 3 genannten Risiken in Zusammenhang steht.

4. Abschnitt

Zuständigkeit für Verbrauchersachen

Artikel 13

Für Klagen aus einem Vertrag, den eine Person zu einem Zweck abgeschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person (Verbraucher) zugerechnet werden kann, bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5, nach diesem Abschnitt:

1. wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt,

2. wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein anderes Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs derartiger Sachen bestimmt ist, oder

3. für andere Verträge, wenn sie die Erbringung einer Dienstleistung oder die Lieferung beweglicher Sachen zum Gegenstand haben, sofern

a) dem Vertragsabschluss in dem Staat des Wohnsitzes des Verbrauchers ein ausdrückliches Angebot oder eine Werbung vorausgegangen ist und

b) der Verbraucher in diesem Staat die zum Abschluss des Vertrags erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat.

Hat der Vertragspartner des Verbrauchers in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hätte.

Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge anzuwenden.

Artikel 14

Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner kann entweder vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet dieser Vertragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor den Gerichten des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.

Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher kann nur vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.

Diese Vorschriften lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäss den Bestimmungen dieses Abschnitts anhängig ist.

Artikel 15

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen werden,

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird,

2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen, oder

3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner getroffen ist, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat haben, und die Zuständigkeit der Gerichte dieses Staates begründet, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates nicht zulässig ist.

5. Abschnitt

Ausschliessliche Zuständigkeiten

Artikel 16

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz Bind ausschliesslich zuständig

1.a) für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dem die unbewegliche Sache belegen ist;

b) für Klagen betreffend die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum vorübergehenden privaten Gebrauch für höchstens sechs aufeinanderfolgende Monate sind jedoch auch die Gerichte des Vertragsstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, sofern es sich bei dem Mieter oder Pächter um eine natürliche Person handelt und weder die eine noch die andere Partei ihren Wohnsitz in dem Vertragsstaat hat, in dem die unbewegliche Sache belegen ist;

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die Auflösung einer Gesellschaft oder juristischen Person oder der Beschlüsse ihrer Organe zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Gesellschaft oder juristische Person ihren Sitz hat;

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in öffentliche Register zum Gegenstand haben die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Register geführt werden;

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt;

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll oder durchgeführt worden ist.

6. Abschnitt

Vereinbarung über die Zuständigkeit

Artikel 17

1. Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, vereinbart, dass ein Gericht oder die Gerichte eines Vertragsstaats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Staates ausschliesslich zuständig. Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung muss geschlossen werden

a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung,

b) in einer Form, weIche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen den Parteien entstanden sind, oder

c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch entspricht, den die Parteien kannten oder kennen mussten und den Parteien von Verträgen dieser Art in dem betreffenden Geschüftszweig allgemein kennen und regelmässig beachten.

Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlossen wurde, die beide ihren Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, so können die Gerichte der anderen Vertragsstaaten nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte Gericht oder die vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräftig für unzuständig erklärt.

2. Ist in schriftlich niedergelegten „trust”– Bedingungen bestimmt, dass über Klagen gegen einen Begründer, „trustee” oder Begünstigten eines „trust” ein Gericht oder die Gerichte eines Vertragsstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder sind diese Gerichte ausschliesslich zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwischen diesen Personen oder ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen des „trust” handelt.

3. Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestimmungen in „trust” – Bedingungen haben keine rechtliche Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Artikel 12 oder 15 zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit abbedungen wird, aufgrund des Artikels 16 ausschliesslich zuständig sind.

4. Ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zugunsten einer der Parteien getroffen worden, so behält diese das Recht, jedes andere Gericht anzurufen, das aufgrund dieses Übereinkommens zuständig ist.

5. Bei individuellen Arbeitsverträgen haben Gerichtsstandsvereinbarungen nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen werden.

Artikel 18

Sofern das Gericht eines Vertragsstaats nicht bereits nach anderen Vorschriften dieses Übereinkommens zuständig ist, wird es zuständig, wenn sich der Beklagte vor ihm auf das Verfahren einlässt. Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich nur einlässt, um den Mangel der Zuständigkeit geltend zu machen, oder wenn ein anderes Gericht aufgrund des Artikels 16 ausschliesslich zuständig ist.

7. Abschnitt

Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des Verfahrens

Artikel 19

Das Gericht eines Vertragsstaats hat sich von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für die das Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund des Artikels 16 ausschliesslich zuständig ist.

Artikel 20

Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat und der vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats verklagt wird, auf das Verfahren nicht ein, so hat sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn seine Zuständigkeit nicht aufgrund der Bestimmungen dieses Übereinkommens begründet ist.

Das Gericht hat die Entscheidung so lange auszusetzen, bis festgestellt ist, dass es dem Beklagten möglich war, das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich verteidigen konnte, oder dass alle hierzu erforderlichen Massnahmen getroffen worden sind.

An die Stelle des vorstehenden Absatzes tritt Artikel 15 des Haager Übereinkommens vom
15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, wenn das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück .gemäss dem erwähnten Übereinkommen zu übermitteln war.

8. Abschnitt

Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende Verfahren

Artikel 21

Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht.

Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für unzuständig.

Artikel 22

Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen, die im Zusammenhang stehen, erhoben, so kann das später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, solange beide Klagen im ersten Rechtszug anhängig sind.

Das später angerufene Gericht kann sich auf Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn die Verbindung im Zusammenhang stehender Verfahren nach seinem Recht zulässig ist und das zuerst angerufene Gericht für beide Klagen zuständig ist.

Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widerprechende Entscheidungen ergehen könnten.

Artikel 23

Ist für die Klage die ausschliessliche Zuständigkeit mehrerer Gerichte gegeben, so hat sich das zuletzt angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären.

9. Abschnitt

Einstweilige Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind

Artikel 24

Die in dem Recht eines Vertragsstaats vorgesehenen einstweiligen Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, können bei den Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund dieses Übereinkommens zuständig ist.

TITEL III

Anerkennung und Vollstreckung

Artikel 25

Unter „Entscheidung” im Sinne dieses Übereinkommens ist jede von einem Gericht eines Vertragsstaats erlassene Entscheidung zu verstehen ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Urteil, Beschluss oder Vollstreckungsbefehl, einschliesslich des Kostenfestsetzungsbeschlusses eines Urkundsbeamten.

1. Abschnitt

Anerkennung

Artikel 26

Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen werden in den anderen Vertragsstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.

Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als solche den Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei, welche die Anerkennung geltend macht, in dem Verfahren nach dem 2. und 3. Abschnitt dieses Titels die Feststellung beantragen, dass die Entscheidung anzuerkennen ist.

Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Gericht eines Vertragsstaats, dessen Entscheidung von der Anerkennung abhängt, verlangt, so kann dieses Gericht über die Anerkennung entscheiden.

Artikel 27

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt,

1. wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung des Staates, in dem sie geltend gemacht wird, widersprechen würde;

2. wenn dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das dieses Verfahren einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht ordnungsgemäss und nicht so rechtzeitig zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte;

3. wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem Staat, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ergangen ist;

4. wenn das Gericht des Ursprungsstaats bei seiner Entscheidung hinsichtlich einer Vorfrage, die den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche Vertretung einer natürlichen Person, die ehelichen Güterstände oder das Gebiet des Erbrechts einschliesslich des Testamentsrechts betrifft, sich in Widerspruch zu einer Vorschrift des internationalen Privatrechts des Staates, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, gesetzt hat, es sei denn, dass die Entscheidung nicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, wenn die Vorschriften des internationalen Privatrechts dieses Staates angewandt worden waren;

5. wenn die Entscheidung mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem Nichtvertragsstaat zwischen denselben Parteien in einem Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs ergangen ist, sofern diese Entscheidung die notwendigen Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Staat erfült, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird.

Artikel 28

Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die Vorschriften des 3.,4 und 5.Abschnitts des Titels II verletzt worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 59 vorliegt.

Des weiteren kann die Anerkennung einer Entscheidung versagt werden, wenn ein Fall des Artikels 54b Absatz 3 bzw. des Artikels 57 Absatz 4 vorliegt.

Das Gericht oder die Behörde des Staates, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ist bei der Prüfung, ob eine der in den vorstehenden Absätzen angeführten Zuständigkeiten gegeben ist, an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, aufgrund deren das Gericht des Ursprungsstaats seine Zuständigkeit angenommen hat.

Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsstaats darf, unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 1 und 2, nicht nachgeprüft werden; die Vorschriften über die Zuständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung im Sinne des Artikels 27 Nummer 1.

Artikel 29

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 30

Das Gericht eines Vertragsstaats, in dem die Anerkennung einer in einem anderen Vertragsstaat ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt worden ist.

Das Gericht eines Vertragsstaats, vor dem die Anerkennung einer in Irland oder im Vereinigten Königreich ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im Ursprungsstaat wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs einstweilen eingestellt ist.

2. Abschnitt

Vollstreckung

Artikel 31

Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen, die in diesem Staat vollstreckbar sind, werden in einem anderen Vertragsstaat vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.

Im Vereinigten Königreich wird eine derartige Entscheidung jedoch in England und Wales, in Schottland oder in Nordirland vollstreckt, wenn sie auf Antrag eines Berechtigten zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des Vereinigten Königreichs registriert worden ist.

Artikel 32

1. Der Antrag ist zu richten

– in Belgien an das „tribunal de première instance” oder an die „rechtbank van eerste aanleg”;

– in Dänemark an das „byret”;

– in der Bundesrepublik Deutschland an den Vorsitzenden einer Kammer des Landgerichts;

– in Griechenland an das „monomεlεV prwtodikεio”;

– in Spanien an das „Juzgado de Primera Instancia”;

– in Frankreich an den Präsidenten des „tribunal de grande instance”;

– in Irland an den „High Court”;

– in Island an das „héradsdómari”;

– in Italien an die „corte d’appello”;

– in Luxemburg an den Präsidenten des „tribunal d’arrondissement”;

– in den Niederlanden an den Präsidenten der „arrondissementsrechtbank”;

– in Norwegen an das „herredsrett” oder das „byrett” als „namsrett”;

– in Österreich an das Landesgericht bzw. das Kreisgericht;

– in Portugal an das „Tribunal Judicial de Circulo”;

– in der Schweiz:

a) für Entscheidungen, die zu einer Geldleistung verpflichten, an den Rechtsöffnungsrichter/juge de la mainlevée/ /giudice competente a pronunciare sul rigetto dell ‘ opposizione im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens nach den Artikeln 80 und 81 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs/loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento;

b) für Entscheidungen, die nicht auf Zahlung eines Geldbetrages lauten, an den zuständigen kantonalen Vollstreckungsrichter/juge cantonal d’exequatur competent/giudice cantonale competente a pronunciare I ‘ exequatur;

– in Finnland an das „ulosotonhaltija/överexekutor”;

– in Schweden an das „Svea hovrätt”;

– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales an den „High Court of Justice” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen an den „Magistrates’Court” über den „Secretary of State”;

b) in Schottland an den „Court of Session” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen an den „Sheriff Court” über den „Secretary of State”;

c) in Nordirland an den „High Court of Justice” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen an den „Magistrates’Court” über den „Secretary of State”.

2. Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz des Schuldners bestimmt. Hat dieser keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats, so ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die ZwangsvolIstreckung durchgeführt werden soll.

Artikel 33

Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Vollstreckungsstaats massgebend.

Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Gerichts ein Wahldomizil zu begründen. Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsstaats nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Dem Antrag sind die in den Artikeln 46 und 47 angeführten Urkunden beizufügen.

Artikel 34

Das mit dem Antrag befasste Gericht erlässt seine Entscheidung unverzüglich, ohne dass der Schuldner in diesem Abschnitt des Verfahrens Gelegenheit erhält, eine Erklärung abzugeben.

Der Antrag kann nur aus einem der in den Artikeln 27 und 28 angeführten Gründe abgelehnt werden.

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft werden.

Artikel 35

Die Entscheidung, die über den Antrag ergangen ist, teilt der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle dem Antragsteller unverzüglich in der Form mit, die das Recht des VolIstreckungsstaats vorsieht.

Artikel 36

Wird die Zwangsvollstreckung zugelassen, so kann der Schuldner gegen die Entscheidung innerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung einen Rechtsbehelf einlegen.

Hat der Schuldner seinen Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat als dem, in dem die Entscheidung ober die Zulassung der Zwangsvollstreckung ergangen ist, so beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate und beginnt von dem Tage an zu laufen, an dem die Entscheidung dem Schuldner entweder in Person oder in seiner Wohnung zugestellt worden ist. Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist ausgeschlossen.

Artikel 37

1. Der Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften, die für das streitige Verfahren massgebend sind, eingelegt

– in Belgien bei dem „tribunal de première instance” oder der „rechtbank van eerste aanleg”;

– in Dänemark bei dem „landsret”;

– in der Bundesrepublik Deutschland bei dem Oberlandesgericht;

– in Griechenland bei dem „εφεtεio”

– in Spanien bei der „Audiencia Provincial”;

– in Frankreich bei der „cour d ‘ appel”;

– in Irland bei dem „High Court”;

– in Island bei dem „héradsdómari”;

– in Italien bei der „corte d’appello”;

– in Luxemburg bei der „Cour supérieure de Justice” als Berufungsinstanz für Zivilsachen;

– in den Nierlanden bei der „arrondissementsrechtbank”;

– in Norwegen bei dem „lagmannsrett”;

– in Österreich bei dem Landesgericht bzw. dem Kreisgericht;

– in Portugal bei dem „Tribunal da Relaçäo”;

– in der Schweiz bei dem Kantonsgericht/tribunal cantonal/tribunale cantonale;

– in Finnland bei dem „hovioikeus/ /hovrätt”;

– in Schweden bei dem „Svea hovrätt”;

– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales bei dem „High Court of Justice” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen bei dem „Magistrates ‘ Court”;

b) in Schottland bej dem „Court of Session” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen bei dem „Sheriff Court”

c) in Nordirland bei dem „High Court of Justice” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen bei dem „Magistrates’ Court”.

2. Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen ist, finden nur statt

– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden: die Kassationsbeschwerde;

– in Dänemark: ein Verfahren vor dem „højesteret” mit Zustimmung des Justizministers;

– in der Bundesrepublik Deutschland: die Rechtsbeschwerde;

– in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf bei dem „Supreme Court”;

– in Island: ein Rechtsbehelf bei dem „Hæstiréttur”;

– in Norwegen: ein Rechtsbehelf (Kjaeremål oder anke) bei dem „Hoyesteretts Kjaeremålsutvalg” oder dem „Hoyesterett”;

– in Österreich im Fall eines Rekursverfahrens der Revisionsrekurs und im Fall eines Widerspruchsverfahrens die Berufung mit der allfälligen Möglichkeit einer Revision;

– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf;

– in der Schweiz: die staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht / recours de droit public devant le tribunal fédéral / ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale;

– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim „korkein oikeus / högsta domstolen”;

– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim „högsta domstolen”;

– im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf.

Artikel 38

Das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht kann auf Antrag der Partei, die ihn eingelegt hat, das Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung im Ursprungsstaat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt oder die Frist für einen solchen Rechtsbehelf noch nicht verstrichen ist; in letzterem Fall kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb deren der Rechtsbehelf einzulegen ist.

Ist eine gerichtliche Entscheidung in Irland oder im Vereinigten Königreich erlassen worden, so gilt jeder in dem Ursprungsstaat statthafte Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im Sinne von Absatz 1.

Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von der Leistung einer Sicherheit, die es bestimmt, abhängig machen.

Artikel 39

Solange die in Artikel 36 vorgesehene Frist für den Rechtsbehelf läuft und solange über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist, darf die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners nicht über Massnahmen zur Sicherung hinausgehen.

Die Entscheidung, durch welche die Zwangsvollstreckung zugelassen wird, gibt die Befugnis, solche Massnahmen zu veranlassen.

Artikel 40

1. Wird der Antrag abgelehnt, so kann der Antragsteller einen Rechtsbehelf einlegen.

– in Belgien bei der „cour d’appel” oder dem „hof van beroep”;

– in Dänemark bei dem „landsret”;

– in der Bundesrepublik Deutschland bei dem Oberlandesgericht;

– in Griechenland bei dem „εφεtεio

– in Spanien bei der „Audiencia Provincial”;

– in Frankreich bei der „cour d’appel”;

– in Irland bei dem „High Court”;

– in Island bei dem „héradsdómari”;

– in Italien bei der „corte d’appello”;

– in Luxemburg bei der „Cour supérieure de Justice” als Berufungsinstanz für Zivilsachen;

– in den Niederlanden bei dem „gerechtshof”;

– in Norwegen bei dem „lagmansrett”;

– in Österreich bei dem Landesgericht bzw. dem Kreisgericht;

– in Portugal bei dem „Tribunal da Relação”;

– in der Schweiz bei dem Kantonsgericht/tribunal cantonal/tribunale cantonale;

– in Finnland bei dem „hovioikeus/hovrätt”;

– in Schweden bei dem „Svea hovrätt”;

– im Vereinigten Königreich:

a) in England und Wales bei dem „High Court of Justice” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen bei dem „Magistrates’ Court”;

b) in Schottland bei dem „Court of Session” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen bei dem „Sheriff Court”;

c) in Nordirland bei dem „High Court of Justice” oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen bei dem „Magistrates’ Court”.

2. Das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht hat den Schuldner zu hören. Lässt dieser sich auf das Verfahren nicht ein, so ist Artikel 20 Absätze 2 und 3 auch dann anzuwenden, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz nicht in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat.

Artikel 41

Gegen die Entscheidung, die ober den in Artikel 40 vorgesehenen Rechtsbehelf ergangen ist, finden nur statt

– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden: die Kassationsbeschwerde;

– in Dänemark: ein Verfahren vor dem „højesteret” mit Zustimmung des Justizministers;

– in der Bundesrepublik Deutschland: die Rechtsbeschwerde;

– In Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf bei dem „Supreme Court”;

– in Island: ein Rechtsbehelf bei dem „Hæstiréttur”;

– in Norwegen: ein Rechtsbehelf (kjaeremal oder anke) bei dem „Hoyesteretts kjaeremålsutvalg” oder dem „Hoyesterett”;

– in Österreich: der Revisionsrekurs;

– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf;

– in der Schweiz: die staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/recours de droit public devant le tribunal fédéral/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale;

– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim „korkein oikeus/högsta domstolen”;

– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim „högsta domstolen”;

– in Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf.

Artikel 42

Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere mit der Klage geltend gemachte Ansprüche erkannt und kann die Entscheidung nicht im vollen Umfang zur Zwangsvollstreckung zugelassen werden, so lässt das Gericht sie für einen oder mehrere dieser Ansprüche zu.

Der Antragsteller kann beantragen, dass die Zwangsvollstreckung nur für einen Teil des Gegenstands der Verurteilung zugelassen wird.

Artikel 43

Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangsgelds lauten, sind in dem Vollstreckungsstaat nur vollstreckbar, wenn die Höhe des Zwangsgelds durch die Gerichte des Ursprungsstaats endgültig festgesetzt ist.

Artikel 44

Ist dem Antragsteller im Ursprungsstaat ganz oder teilweise Prozesskostenhilfe oder Kosten und Gebührenbefreiung gewährt worden, so geniesst er in dem Verfahren nach den Artikeln 32 bis 35 hinsichtlich der Prozesskostenhilfe und der Kosten- und Gebührenbefreiung die günstigste Behandlung, die das Recht des Vollstreckungsstaats vorsieht.

Der Antragsteller, weIcher die Vollstreckung einer Entscheidung einer Verwaltungsbehörde begehrt, die in Dänemark oder in Island in Unterhaltssachen ergangen ist, kann im Vollstreckungsstaat Anspruch auf die in Absatz 1 genannten Vorteile erheben, wenn er eine Erklärung des dänischen oder des isländischen Justizministeriums darüber vorlegt, dass er die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die vollständige oder teilweise Bewilligung der Prozesskostenhilfe oder für die Kosten- der Gebührenbefreiung erfüllt.

Artikel 45

Der Partei, die in einem Vertragsstaat eine in einem anderen Vertragsstaat ergangene Entscheidung vollstrecken will, darf wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei, nicht auferlegt werden.

3. Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften

Artikel 46

Die Partei, welche die Anerkennung einer Entscheidung geltend macht oder die Zwangsvollstreckung betreiben will, hat vorzulegen

1. eine Ausfertigung der Entscheidung, welche die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt;

2. bei einer im Versäumnisverfahren ergangenen Entscheidung die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunde, aus der sich ergibt, dass das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück der säumigen Partei zugestellt worden ist.

Artikel 47

Die Partei, welche die Zwangsvollstreckung betreiben will, hat ferner vorzulegen

1. die Urkunden, aus denen sich ergibt, dass die Entscheidung nach dem Recht des Ursprungsstaats vollstreckbar ist und dass sie zugestellt worden ist;

2. gegebenenfalls eine Urkunde, durch die nachgewiesen wird, dass der Antragsteller Prozesskostenhilfe im Ursprungsstaat erhält.

Artikel 48

Werden die in Artikel 46 Nummer 2 und in Artikel 47 Nummer 2 angeführten Urkunden nicht vorgelegt, so kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb deren die Urkunden vorzulegen sind, oder sich mit gleichwertigen Urkunden begnügen oder von der Vorlage der Urkunden befreien, wenn es eine weitere Klärung nicht für erforderlich hält.

Auf Verlangen des Gerichts ist eine Übersetzung der Urkunden vorzulegen; die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Vertragsstaten befugten Person zu beglaubigen.

Artikel 49

Die in den Artikeln 46, 47 und in Artikel 48 Absatz 2 angeführten Urkunden sowie die Urkunde über die Prozessvollmacht, falls eine solche erteilt wird, bedürfen weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.

TITEL IV

Öffentliche Urkunden und Prozessvergleiche

Artikel 50

Öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, werden in einem anderen Vertragsstaat auf Antrag in den Verfahren nach den Artikeln 31 ff. für vollstreckbar erklärt. Der Antrag kann nur abgelehnt werden, wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung des Vollstreckungsstaats widersprechen würde.

Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die in dem Staat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind.

Die Vorschriften des 3. Abschnitts des Titels III sind sinngemäss anzuwenden.

Artikel 51

Vergleiche, die vor einem Richter im Laufe eines Verfahrens abgeschlossen und in dem Staat, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind, werden in dem Vollstreckungsstaat unter denselben Bedingungen wie öffentliche Urkunden vollstreckt.

TITEL V

Allgemeine Vorschriften

Artikel 52

Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht sein Recht an.

Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Staat, dessen Gerichte angerufen sind, so wendet das Gericht, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, das Recht dieses Staates an.

Artikel 53

Der Sitz von Gesellschaften und juristischen Personen steht für die Anwendung dieses Übereinkommens dem Wohnsitz gleich. Jedoch hat das Gericht bei der Entscheidung darüber, wo der Sitz sich befindet, die Vorschriften seines internationalen Privatrechts anzuwenden.

Um zu bestimmen, ob ein „trust” seinen Sitz in dem Vertragsstaat hat, bei dessen Gerichten die Klage anhängig ist, wendet das Gericht sein internationales Privatrecht an.

TITEL VI

Übergangsvorschriften

Artikel 54

Die Vorschriften dieses Übereinkommens sind nur auf solche Klagen und öffentlichen Urkunden anzuwenden, die erhoben oder aufgenommen worden sind, nachdem dieses Übereinkommen im Ursprungsstaat und, wenn die Anerkennung oder Vollstreckung einer Entscheidung oder Urkunde geltend gemacht wird, im ersuchten Staat in Kraft getreten ist.

Entscheidungen, die nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens zwischen dem Ursprugsstaat und dem ersuchten Staat aufgrund einer vor diesem Inkrafttreten erhobenen Klage ergangen sind, werden nach Massgabe des Titels III anerkannt und zur Zwangsvollstreckung zugelassen, vorausgesetzt, dass das Gericht aufgrund von Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeitsvorschriften des Titels II oder eines Abkommens übereinstimmen, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen dem Ursprungsstaat und dem Staat, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, in Kraft war.

Ist zwischen den Parteien eines Rechtsstreits über einen Vertrag bereits vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens eine schriftliche Vereinbarung getroffen worden, auf diesen Vertrag die Rechtsvorschriften Irlands oder eines Teils des Vereinigten Königreichs anzuwenden, so sind die Gerichte in Irland oder in diesem Teil des Vereinigten Königreichs weiterhin befugt, ober diesen Streitfall zu entscheiden.

Artikel 54a

Während einer Zeit von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens bestimmt sich für Dänemark, Griechenland, Irland, Island, Norwegen, Finnland und Schweden die Zuständigkeit in Seerechtssachen in jedem dieser Staaten neben den Vorschriften des Titels II auch nach den in den folgenden Nummern 1 bis 7 aufgeführten Vorschriften. Diese Vorschriften werden von dem Zeitpunkt an in diesen Staaten nicht mehr angewandt, zu dem für diese Staaten das in Brüssel am 10. Mai 1952 unterzeichnete Internationale Übereinkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über den Arrest in Seeschiffe in Kraft tritt.

1. Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann vor den Gerichten eines der oben genannten Staaten wegen einer Seeforderung verklagt werden, wenn das Schiff, auf weIches sich die Seeforderung bezieht, oder ein anderes Schiff im Eigentum dieser Person in einem gerichtsförmlichen Verfahren innerhalb des Hoheitsgebiets des letzteren Staates zur Sicherung der Forderung mit Arrest belegt worden ist oder dort mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürgschaft oder eine andere Sicherheit geleistet worden ist,

a) wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hat;

b) wenn die Seeforderung in diesem Staat entstanden ist;

c) wenn die Seeforderung im Verlauf der Reise entstanden ist, während deren der Arrest vollzogen worden ist oder hatte vollzogen werden können;

d) wenn die Seeforderung auf einem Zusammenstoss oder auf einem Schaden beruht, den ein Schiff einem anderen Schiff oder Gütern oder Personen an Bord eines der Schiffe entweder durch die Ausführung oder Nichtausführung eines Manövers oder durch die Nichtbeachtung von Vorschriften zugefügt hat;

e) wenn die Seeforderung auf Hilfeleistung oder Bergung beruht oder ;

f) wenn die Seeforderung durch eine Schiffshypothek oder ein sonstiges vertragliches Pfandrecht an dem Schiff gesichert ist, das mit Arrest belegt wurde.

2. Ein Gläubiger kann sowohl das Schiff, auf das sich die Seeforderung bezieht, als auch jedes andere Schiff, das demjenigen gehört, der im Zeitpunkt des Entstehens der Seeforderung Eigentümer jenes Schiffes war, mit Arrest belegen lassen. Jedoch kann nur das Schiff, auf das sich die Seeforderung bezieht, wegen einer der in Nummer 5 Buchstaben o, p oder q aufgeführten Ansprüche und Rechte mit Arrest belegt werden.

3. Schiffe gelten als demselben Eigentümer gehörend, wenn alle Eigentumsanteile derselben Person oder denselben Personen zustehen.

4. Ist bei der Überlassung des Gebrauchs eines Schiffes die Schiffsführung dem Ausrüster unterstellt und schuldet dieser allein eine dieses Schiff betreffende Seeforderung, so kann der Gläubiger dieses Schiff oder jedes andere dem Ausrüster gehörende Schiff mit Arrest belegen lassen; jedoch kann kein anderes Schiff des Schiffseigners aufgrund derselben Seeforderung mit Arrest belegt werden. Entsprechendes gilt in allen Fällen, in denen eine andere Person als der Schiffseigner Schuldner einer Seeforderung ist.

5. „Seeforderung” bezeichnet ein Recht oder einen Anspruch, die aus einem oder mehreren der folgenden Entstehungsgründe geltend gemacht werden:

a) Schäden, die durch ein Schiff durch Zusammenstoss oder in anderer Weise verursacht sind;

b) Tod oder Gesundheitsschäden, die durch ein Schiff verursacht sind oder die auf den Betrieb eines Schiffes zurückgehen;

c) Bergung und Hilfeleistung;

d) nach Massgabe einer Chartepartie oder auf andere Weise abgeschlossene Nutzungs- oder Mietverträge über ein Schiff;

e) nach Massgabe einer Chartepartie oder eines Konnossements oder auf andere Weise abgeschlossene Verträge über die Beförderung von Gütern mit einem Schiff;

f) Verlust oder Beschädigung von zu Schiff beförderten Gütern einschliesslich des Gepäcks;

g) grosse Haverei;

h) Bodmerei;

i) Schleppdienste;

j) Lotsendienste;

k) Lieferung von Gütern oder Ausrüstungsgegenständen an ein Schiff, gleichviel an welchem Ort, im Hinblick auf seinen Einsatz oder seine Instandaltung;

l) Bau, Reparatur oder Ausrüstung eines Schiffes sowie Hafenabgaben;

m) Gehalt oder Heuer der Kapitäne, Schiffsoffiziere und Besatzungsmitglieder;

n) Auslagen des Kapitäns und der Ablader, Befrachter und Beauftragten für Rechnung des Schiffes oder seines Eigentümers;

o) Streitigkeiten über das Eigentum an einem Schiff;

p) Streitigkeiten zwischen Miteigentümern eines Schiffes über das Eigentum, den Besitz, den Einsatz oder die Erträgnisse dieses Schiffes;

q) Schiffshypotheken und sonstige vertragliche Pfandrechte an einem Schiff.

6. In Dänemark ist als „Arrest” für die in Nummer 5 Buchstaben o und p genannten Seeforderungen der „forbud” anzusehen, soweit hinsichtlich einer solchen Seeforderung nur ein „forbud” nach den §§ 646 bis 653 der Zivilprozessordnung (lov om rettens pleje) zulässig ist.

7. In Island ist als „Arrest” für die in Nummer 5 Buchstaben o und p genannten Seeforderungen der „lögbann” anzusehen, soweit hinsichtlich einer solchen Seeforderung nur ein „lögbann” nach Kapitel III des Gesetzes über Arrest und gerichtliche Verfügungen (lög um kyrrsetningu og lögbann) zulässig ist.

TITEL VII

Verhältnis zum Brüsseler Übereinkommen und zu anderen Abkommen

Artikel 54b

1. Dieses Übereinkommen lässt die Anwendung des am 27. September 1968 in Brüssel unterzeichneten Übereinkommens ober die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und des am 3. Juni 1971 in Luxemburg unterzeichneten Protokolls über die Auslegung des genannten Übereinkommens durch den Gerichtshof in der Fassung der Übereinkommen, mit denen die neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften jenem Übereinkommen und dessen Protokoll beigetreten sind, durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unberührt. Das genannte Übereinkommen und dessen Protokoll zusammen werden nachstehend als „Brüsseler Übereinkommen” bezeichnet.

2. Dieses Übereinkommen wird jedoch in jedem Fall angewandt

a) in Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, der nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaften ist, oder wenn die Gerichte eines solchen Vertragsstaates nach den Artikeln 16 oder 17 zuständig sind;

b) bei Rechtshängigkeit oder im Zusammenhang stehenden Verfahren im Sinne der Artikel 21 und 22, wenn Verfahren in einem den Europäischen Gemeinschaften nicht angehörenden und in einem den Europäischen Gemeinschaften angehörenden Vertragsstaat anhängig gemacht werden;

c) in Fragen der Anerkennung und Vollstreckung, wenn entweder der Ursprungsstaat oder der ersuchte Staat nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaften ist.

3. Ausser aus den in Titel III vorgesehenen Gründen kann die Anerkennung oder Vollstreckung versagt werden, wenn sich der der Entscheidung zugrunde liegende Zuständigkeitsgrund von demjenigen unterscheidet, der sich aus diesem Übereinkommen ergibt, und wenn die Anerkennung oder Vollstreckung gegen eine Partei geltend gemacht wird, die ihren Wohnsitz in einem nicht den Europäischen Gemeinschaften angehörenden Vertragsstaat hat, es sei denn, dass die Entscheidung anderweitig nach dem Recht des ersuchten Staates anerkannt oder vollstreckt werden kann.

Artikel 55

Dieses Übereinkommen ersetzt unbeschadet der Vorschriften des Artikels 54 Absatz 2 und des Artikels 56 die nachstehenden zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten geschlossenen Abkommen:

– das am 15. Juni 1869 in Paris unterzeichnete französisch-schweizerische Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Urteile in Zivilsachen;

– den am 19. November 1896 in Madrid unterzeichneten spanisch-schweizerischen Vertrag über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen in Zivil und Handelssachen;

– das am 2. November 1929 in Bern unterzeichnete deutsch-schweizerische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen;

– das am 16. März 1932 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

– das am 3. Januar 1933 in Rom unterzeichnete italienisch-schweizerische Abkommen über die Anerkennung und VolIstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

– das am 15. Januar 1936 in Stockholm unterzeichnete schwedisch-schweizerische Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen;

– das am 25. Oktober 1957 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkuden betreffend Unterhaltsverpflichtungen;

– das am 29. April 1959 in Bern unterzeichnete belgisch-schweizerische Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen;

– den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-österreichischen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil und Handelssachen;

– das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes;

– den am 16. Dezember 1960 in Bern unterzeichneten österreichisch-schweizerischen Vertrag über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen;

– das am 12. Juni 1961 in London unterzeichnete britisch-norwegische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

– den am 14. Juli 1961 in Wien unterzeichneten britisch-österreichischen Vertag über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und das am 6.März 1970 in London unterzeichnete Protokoll zur Abänderung dieses Vertrags;

– das am 6.Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete niederländisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

– das am 15.Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrecht;

– das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxemburgisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes;

– das am 16.November 1971 in Rom unterzeichnete italienisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen und von Notariatsakten;

– den am 17.Juni 1977 in Oslo unterzeichneten deutsch-norwegischen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und anderer Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen;

– das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

– das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete österreichisch-schwedische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

– das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete österreichisch-spanische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;

– das am 21. Mai 1984 in Wien unterzeichnete norwegisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen; und

– das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete finnisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen.

Artikel 56

Die in Artikel 55 angeführten Abkommen und Verträge behalten ihre Wirksamkeit für die Rechtsgebiete, auf die dieses Übereinkommen nicht anzuwenden ist.

Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und die öffentlichen Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens ergangen oder aufgenommen sind.

Artikel 57

1. Dieses Übereinkommen lässt Übereinkommen unberührt, denen die Vertragsstaaten angehören oder angehören werden und die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die Vollstreckung von Entscheidungen regeln.

2. Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass ein Gericht eines Vertragsstaats,, der Vertragspartei eines Übereinkommens nach Absatz 1 ist, seine Zuständigkeit auf ein solches Übereinkommen stützt, und zwar auch dann, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, der nicht Vertragspartei eines solchen Übereinkommens ist. In jedem Fall wendet dieses Gericht Artikel 20 an.

3. Entscheidungen, die in einem Vertragsstaat von einem Gericht erlassen worden sind, das seine Zuständigkeit auf ein in Absatz 1 bezeichnetes Übereinkommen gestützt hat, werden in den anderen Vertragsstaaten nach Titel III anerkannt und vollstreckt.

4. Ausser aus den in Titel III vorgesehenen Gründen kann die Anerkennung oder Vollstreckung versagt werden, wenn der ersuchte Staat nicht Vertragspartei eines in Absatz 1 bezeichneten Übereinkommens ist und wenn die Person, gegen die die Anerkennung oder Vollstreckung geltend gemacht wird, ihren Wohnsitz in diesem Staat hat, es sei denn, dass die Entscheidung nach einer anderen Rechtsvorschrift des ersuchten Staates anerkannt oder vollstreckt werden kann.

5. Sind der Ursprungsstaat und der ersuchte Staat Vertragsparteien eines in Absatz 1 bezeichneten Übereinkommens, welches die Voraussetzungen für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen regelt, so gelten diese Voraussetzungen. In jedem Fall können die Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens über das Verfahren zur Anerkennung und VolIstreckung von Entscheidungen angewandt werden.

Artikel 58

(gegenstandslos)

Artikel 59

Dieses Übereinkommen hindert einen Vertragsstaat nicht, sich gegenüber einem dritten Staat im Rahmen eines Abkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen zu verpflichten, Entscheidungen der Gerichte eines anderen Vertragsstaats gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem Hoheitsgebiet des dritten Staates haben, nicht anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in den Fällen des Artikels 4 nur in einem der in Artikel 3 Absatz 2 angeführten Gerichtsstände ergehen können.

Kein Vertragsstaat kann sich jedoch gegenüber einem dritten Staat verpflichten, eine Entscheidung nicht anzuerkennen, die in einem anderen Vertragsstaat durch ein Gericht gefällt wurde, dessen Zuständigkeit auf das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten in diesem Staat oder die Beschlagnahme von dort vorhandenem Vermögen durch den Kläger gegründet ist,

1. wenn die Klage erhoben wird, um Eigentums- oder Inhaberrechte hinsichtlich dieses Vermögens festzustellen oder anzumelden oder um Verfügungsgewalt darüber zu erhalten, oder wenn die Klage sich aus einer anderen Streitsache im Zusammenhang mit diesem Vermögen ergibt, oder

2. wenn das Vermögen die Sicherheit für einen Anspruch darstellt, der Gegenstand des Verfahrens ist.

TITEL VIII

Schlussbestimmungen

Artikel 60

Vertragsparteien dieses Übereinkommens können sein

a) die Staaten, die in dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen zur Unterzeichnung aufgelegt wird, Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Freihandelsassoziation sind;

b) die Staaten, die nach diesem Zeitpunkt Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Freihandelsassoziation werden;

c) die Staaten, die nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b zum Beitritt eingeladen werden.

Artikel 61

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Staaten, die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Freihandelsassoziation sind, zur Unterzeichnung auf.

(2) Das Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikationsurkunden werden beim Schweizerischen Bundesrat hinterlegt.

(3) Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem zwei Staaten, von denen einer Mitglied der Europäischen Gemeinschaften und der andere Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation ist, ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.

(4) Für jeden anderen Unterzeichnerstaat tritt das Übereinkommen am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde folgt.

Artikel 62

(1) Dem Übereinkommen können nach seinem Inkrafttreten beitreten

a) die in Artikel 60 Buchstabe b bezeichneten Staaten,

b) andere Staaten, die auf ein an den Depositarstaat gerichtetes Ersuchen eines Vertragsstaates hin zum Beitritt eingeladen worden sind. Der Depositarstaat lädt den betreffenden Staat zum Beitritt nur ein, wenn ihm nach Übermittlung des Inhalts der Mitteilungen, die der betreffende Staat nach Artikel 63 zu machen beabsichtigt, die Zustimmung aller Unterzeichnerstaaten sowie aller in Artikel 60 Buchstaben a und b bezeichneten Vertragsstaaten vorliegt.

2. Wünscht ein beitretender Staat Erklärungen im Sinne des Protokolls Nr. 1 abzugeben, so werden zu diesem Zweck Verhandlungen aufgenommen. Eine Verhandlungskonferenz wird durch den Schweizerischen Bundesrat einberufen.

3. Für jeden beitretenden Staat tritt das Übereinkommen am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde folgt.

4. Für einen in Absatz 1 Buchstaben a oder b bezeichneten Staat tritt das Übereinkommen jedoch nur im Verhältnis zu den Vertragsstaaten in Kraft, die vor dem ersten Tag des dritten Monats, der auf die Hinterlegung der Beitrittsurkunde folgt, keine Einwände gegen den Beitritt erhoben haben.

Artikel 63

Jeder beitretende Staat hat bei der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde die für die Anwendung der Artikel 3, 32, 37, 40, 41 und 55 dieses Übereinkommens erforderlichen Mitteilungen zu machen und gegebenenfalls die bei den Verhandlungen über das Protokoll Nr. 1 festgelegten Erklärungen abzugeben.

Artikel 64

1. Dieses Übereinkommen wird zunächst für die Dauer von fünf Jahren geschlossen, gerechnet von seinem Inkrafttreten nach Artikel 61 Absatz 3; dies gilt auch für die Staaten, die das Übereinkommen später ratifizieren oder ihm später beitreten.

2. Nach Ablauf des anfänglichen Zeitraums von fünf Jahren verlängert sich das Übereinkommen stillschweigend um jeweils ein Jahr.

3. Nach Ablauf des anfänglichen Zeitraums von fünf Jahren kann jeder Vertragsstaat das Übereinkommen jederzeit durch eine an den Schweizerischen Bundesrat gerichtete Notifikation kündigen.

4. Die Kündigung wird am Ende des Kalenderjahres wirksam, das auf einen Zeitraum von sechs Monaten folgt, gerechnet vom Eingang ihrer Notifikation beim Schweizerischen Bundesrat.

Artikel 65

Diesem Übereinkommen sind beigefügt:

– ein Protokoll Nr. 1 über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Vollstreckungsfragen;

– ein Protokoll Nr. 2 über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens;

– ein Protokoll Nr. 3 über die Anwendung von Artikel 57.

Diese Protokolle sind Bestandteil des Übereinkommens.

Artikel 66

Jeder Vertragsstaat kann eine Revision dieses Übereinkommens beantragen. Zu diesem Zweck beruft der Schweizerische Bundesrat innerhalb von sechs Monaten nach Beantragung der Revision eine Revisionskonferenz ein.

Artikel 67

Der Schweizerische Bundesrat notifiziert den Staaten, die auf der diplomatischen Konferenz von Lugano vertreten waren, und den Staaten, die dem Übereinkommen später beigetreten sind,

a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;

b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen für die Vertragsstaaten in Kraft tritt;

c) die nach Artikel 64 eingegangenen Kündigungen;

d) die nach Artikel la des Protokolls Nr. 1 eingegangenen Erklärungen;

e) die nach Artikel Ib des Protokolls Nr. 1 eingegangenen Erklärungen;

f) die nach Artikel IV des Protokolls Nr. 1 eingegangenen Erklärungen;

g) die Mitteilungen nach Artikel VI des Protokolls Nr. 1.

Artikel 68

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, isländischer, italienischer, niederländischer, norwegischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist; es wird im Archiv des Schweizerischen Bundesrates hinterlegt, der den Regierungen der Staaten, die auf der diplomatischen Konferenz von Lugano vertreten waren, und jedem beitretenden Staat eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.

PROTOKOLL NR. 1

über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Vollstreckungsfragen

Die Hohen Vertragsparteien haben nachstehende Bestimmungen vereinbart, die dem Übereinkommen beigefügt werden:

Artikel I

Jede Person, die ihren Wohnsitz in Luxemburg hat und vor dem Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird, kann die Unzuständigkeit dieses Gerichts geltend machen. Lässt sich der Beklagte auf das Verfahren nicht ein, so erklärt sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig.

Jede Gerichtsstandsvereinbarung im Sinne des Artikels 17 ist für eine Person, die ihren Wohnsitz in Luxemburg hat, nur dann wirksam, wenn diese sie ausdrücklich und besonders angenommen hat.

Artikel la

1. Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das Recht vor, bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zu erklären, dass eine in einem anderen Vertragsstaat ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt oder vollstreckt wird, wenn

a) die Zuständigkeit des Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat, sich nur auf Artikel 5 Nummer 1 des Übereinkommens stützt;

b) der Beklagte zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen Wohnsitz in der Schweiz hatte; im Sinne dieses Artikels hat eine Gesellschaft oder juristische Person ihren Sitz in der Schweiz, wenn ihr statutarischer Sitz und der tatsächliche Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der Schweiz liegen; und

c) der Beklagte gegen die Anerkennung oder die Vollstreckung der Entscheidung in der Schweiz Einspruch erhebt, sofern er nicht auf den Schutz der in diesem Absatz vorgesehenen Erklärung verzichtet hat.

2. Dieser Vorbehalt ist nicht anzuwenden, soweit in dem Zeitpunkt, zu dem die Anerkennung oder Vollstreckung beantragt wird, eine Änderung von Artikel 59 der Schweizerischen Bundesverfassung stattgefunden hat. Der Schweizerische Bundesrat teilt solche Änderungen den Unterzeichnerstaaten und den beitretenden Staaten mit.

3. Dieser Vorbehalt wird am 31. Dezember 1999 unwirksam. Er kann jederzeit zurückgezogen werden.

Artikel Ib

Jeder Vertragsstaat kann sich durch eine bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde abgegebene Erklärung unbeschadet der Bestimungen des Artikels 28 das Recht vorbehalten, in anderen Vertragsstaaten ergangene Entscheidungen nicht anzuerkennen und zu vollstrecken, wenn die Zuständigkeit des Gerichts des Ursprungsstaats nach Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe b ausschliesslich dadurch begründet ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Ursprungsstaat hat und die unbewegliche Sache in dem Hoheitsgebiet des Staates belegen ist, der den Vorbehalt angebracht hat.

Artikel II

Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften können Personen, die ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben und die vor den Strafgerichten eines anderen Vertragsstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, wegen einer fahrlässig begangenen Straftat verfolgt werden, sich von hierzu befugten Personen verteidigen lassen, selbst wenn sie persönlich nicht erscheinen.

Das Gericht kann jedoch das persönliche Erscheinen anordnen; wird diese Anordung nicht befolgt, so braucht die Entscheidung, die über den Anspruch aus einem Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne dass sich der Angeklagte verteidigen konnte, in den anderen Vertragsstaaten weder anerkannt noch vollstreckt zu werden.

Artikel III

In dem Vollstreckungsstaat dürfen in dem Verfahren auf Erteilung der Vollstreckungsklausel keine nach dem Streitwert abgestuften Stempelabgaben oder Gebühren erhoben werden.

Artikel IV

Gerichtliche und aussergerichtliche Schriftstücke, die in einem Vertragsstaat ausgefertigt sind und einer in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats befindlichen Person zugestellt werden sollen, werden nach den zwischen den Vertragsstaaten geltenden Übereinkommen oder Vereinbarungen übermittelt.

Sofern der Staat, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung bewirkt werden soll, nicht durch eine Erklärung, die an den Schweizerischen Bundesrat zu richten ist, widersprochen hat, können diese Schriftstücke auch von den gerichtlichen Amtspersonen des Staates, in dem sie angefertigt worden sind, unmittelbar den gerichtlichen Amtspersonen des Staates übersandt werden, in dessen Hoheitsgebiet sich die Person befindet, für weIche das Schriftstück bestimmt ist. In diesem Fall übersendet die gerichtliche Amtsperson des Ursprungsstaats eine Abschrift des Schriftstücks der gerichtlichen Amtsperson des ersuchten Staates, die für die Übermittlung an den Empfänger zuständig ist. Diese Übermittlung wird in den Formen vorgenommen, die das Recht des ersuchten Staates vorsieht. Sie wird durch ein Zeugnis festgestellt, das der gerichtlichen Amtsperson des Ursprungsstaats unmittelbar zugesandt wird.

Artikel V

Die in Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 10 für eine Gewährleistungs- oder Interventionsklage vorgesehene Zuständigkeit kann in der Bundesrepublik Deutschland, in Spanien, in Österreich und in der Schweiz nicht geltend gemacht werden. Jede Person, die ihren Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, kann vor Gericht geladen werden

– in der Bundesrepublik Deutschland nach den §§ 68 und 72 bis 74 der Zivilprozessordnung, die für die Streitverkündung gelten,

– in Spanien nach Artikel 1482 des Zivilgesetzbuches,

– in Österreich nach § 21 der Zivilprozessordnung, der für die Streitverkündigung gilt,

– in der Schweiz nach den einschlägigen Vorschriften der kantonalen Zivilprozessordnungen über die Streitverkündung (litis denuntiatio).

Entscheidungen, die in den anderen Vertragsstaaten aufgrund des Artikels 6 Nummer 2 und des Artikels 10 ergangen sind, werden in der Bundesrepublik Deutschland, in Spanien, in Österreich und in der Schweiz nach Titel III anerkannt und vollstreckt. Die Wirkungen, welche die in diesen Staaten ergangenen Entscheidungen nach Absatz 1 gegenüber Dritten haben, werden auch in den anderen Vertragsstaaten anerkannt.

Artikel Va

In Unterhaltssachen umfasst der Begriff „Gericht” auch dänische, isländische und norwegische Verwaltungsbehörden.

In Zivil- und Handelssachen umfasst der Begriff „Gericht” auch das finnische „ulosotonhaltija/överexekutor”.

Artikel Vb

Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und einem Mitglied der Mannschaft eines in Dänemark, in Griechenland, in Irland, in Island, in Norwegen, in Portugal oder in Schweden eingetragenen Seeschiffes über die Heuer oder sonstige Bedingungen des Dienstverhältnisses haben die Gerichte eines Vertragsstaats zu überprüfen, ob der für das Schiff zuständige diplomatische oder konsularische Vertreter von der Streitigkeit unterrichtet worden ist. Sie haben das Verfahren auszusetzen, solange dieser Vertreter nicht unterrichtet worden ist. Sie haben sich von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn dieser Vertreter, nachdem er ordnungsgemäss unterrichtet worden ist, die Befugnisse ausgeübt hat, die ihm insoweit aufgrund eines Konsularabkommens zustehen, oder, falls ein derartiges Abkommen nicht besteht, innerhalb der festgesetzten Frist Einwände gegen die Zuständigkeit geltend gemacht hat.

Article Vc

(gegenstandslos)

Artikel Vd

Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts nach dem am 5. Oktober 1973 in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente sind die Gerichte eines jeden Vertragsstaats ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien für alle Verfahren ausschliesslich zuständig, welche die Erteilung oder die Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für diesen Staat erteilt wurde und kein Gemeinschaftspatent nach Artikel 86 des am 15. Dezember 1975 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt ist.

Artikel IV

Die Vertragsstaaten teilen dem Schweizerischen Bundesrat den Worlaut ihrer gesetzlichen Vorschriften mit, durch welche ihre in diesem Übereinkommen angeführten Vorschriften oder die in Titel III 2. Abschnitt angeführten Gerichtsstände geändert werden.

PROTOKOLL NR. 2

über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens

Präambel

Die Hohen Vertragsparteien –

gestützt auf Artikel 65 dieses Übereinkommens,

in Anbetracht der sachlichen Verknüpfung zwischen diesem Übereinkommen und dem Brüsseler Übereinkommen,

in der Erwägung, dass dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften durch das Protokoll vom 3. Juni 1971 die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Auslegung der Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens übertragen wurde,

in voller Kenntnis der bis zur Unterzeichnung des vorliegenden Übereinkommens ergangenen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die Auslegung des Brüsseler Übereinkommens,

in der Erwägung, dass bei den Verhandlungen, die zum Abschluss dieses Übereinkommens geführt haben, vom Brüsseler Übereinkommen unter Berücksichtigung der vorgenannten Entscheidungen ausgegangen worden ist,

in dem Bestreben, bei voller Wahrung der Unabhängigkeit der Gerichte voneinander abweichende Auslegungen zu vermeiden und zu einer möglichst einheitlichen Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens einerseits sowie dieser Bestimmungen und derjenigen Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens, die in ihrem wesentlichen Gehalt in das vorliegende Übereinkommen übernommen worden sind, andererseits, zu gelangen –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Gerichte jedes Vertragsstaates tragen bei der Anwendung und Auslegung der Bestimmungen dieses Übereinkommens den Grundsätzen gebührend Rechnung, die in massgeblichen Entscheidungen von Gerichten der anderen Vertragsstaaten zu den Bestimmungen des genannten Übereinkommens entwickelt worden sind.

Artikel 2

1. Die Vertragsparteien kommen überein, ein System für den Austausch von Informationen über die in Anwendung dieses Übereinkommens ergangenen Entscheidungen sowie über die in Anwendung , des Brüsseler Übereinkommens ergangenen massgeblichen Entscheidungen einzurichten. Dieses System umfasst

– die von den zuständigen Behörden vorzunehmende Übermittlung der Entscheidungen letztinstanzlicher Gerichte und des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sowie anderer besonders wichtiger, rechtskräftig gewordener Entscheidungen, die in Anwendung dieses Übereinkommens oder des Brüsseler Übereinkommens ergangen sind, an eine Zentralstelle;

– die Klassifizierung dieser Entscheidungen durch die Zentralstelle, erforderlichenfalls einschliesslich der Erstellung und Veröffentlichung von Übersetzungen und Zusammenfassungen;

– die von der Zentralstelle vorzunehmende Übermittlung der einschlägigen Dokumente an die zuständigen nationalen Behörden aller Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens und aller beitretenden Staaten sowie an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

2. Zentralstelle ist der Kanzler des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften.

Artikel 3

1. Es wird ein Ständiger Ausschuss für die Zwecke dieses Protokolls eingesetzt.

2. Der Ausschuss besteht aus Vertretern, die von jedem Unterzeichnerstaat und jedem beitretenden Staat bestellt werden.

3. Die Europäischen Gemeinschaften (Kommission, Gerichtshof und Generalsekretariat des Rates) und die Europäische Freihandelsassoziation können an den Sitzungen als Beobachter teilnehmen.

Artikel 4

1. Auf Antrag einer Vertragspartei beruft der Depositarstaat dieses Übereinkommens Sitzungen des Ausschusses zu einem Meinungsaustausch über die Wirkungsweise des Übereinkommens ein, und zwar insbesondere über

– die Entwicklung der aufgrund von Artikel 2 Absatz 1 mitgeteilten Rechtsprechung und

– die Anwendung von Artikel 57 dieses Übereinkommens.

2. Der Ausschuss kann im Lichte dieses Meinungsaustausches auch prüfen, ob eine Revision dieses Übereinkommens in Einzelpunkten angebracht ist, und entsprechende Empfehlungen abgeben.

PROTOKOLL NR. 3

über die Anwendung von Artikel 57

Die Hohen Vertragsparteien sind wie folgt übereingekommen:

1. Für die Zwecke dieses Übereinkommens werden die Bestimmungen, die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die Vollstreckung von Entscheidungen regeln und in Rechtsakten der Organe der Europäischen Gemeinschaften enthalten sind oder künftig darin enthalten sein werden, ebenso behandelt wie die in Artikel 57 Absatz 1 bezeichneten Übereinkommen.

2. Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass eine Bestimmung eines Rechtsaktes der Organe der Europäischen Gemeinschaften mit dem Übereinkommen nicht vereinbar ist, so fassen die Vertragsstaaten unbeschadet der Anwendung des in Protokoll Nr. 2 vorgesehenen Verfahrens unverzüglich eine Änderung entsprechend Artikel 66 ins Auge.

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, z zastrzeżeniem złożonym na podstawie artykułu Ib Protokołu nr 1 do powyższej konwencji,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 sierpnia 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama