| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113 i z 1997 r. Nr 126, poz. 808) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), zwanej dalej „ustawą”, oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. ",

2) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Funduszu kontroluje prawidłowość wykorzystania pomocy udzielonej podmiotowi objętemu obowiązkowym systemem gwarantowania oraz realizację programu postępowania naprawczego banku, z punktu widzenia celowości i efektywności wykorzystania środków oraz zgodności z prawem i postanowieniami umów, na postawie których Fundusz udzielił pomocy.”;

3) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na fundusz pomocowy składają się środki pochodzące z:

1) wpłat podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania z tytułu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,

2) wpłaty wnoszonej przez Narodowy Bank Polski, o której mowa w art. 13 ust. 3a i 3b ustawy,

3) funduszu zapasowego – w części określonej uchwałą Rady Funduszu, przewidzianą w § 30 ust. 4.”;

4) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadwyżka bilansowa, jako dodatni wynik finansowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669, i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931), powiększa fundusze statutowy i zapasowy, z tym że fundusz statutowy co najmniej do wysokości zabezpieczającej utrzymanie jego wartości zwaloryzowanej o stopę wskaźnika inflacji.",

5) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90, poz. 1006).”;

6) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie finansowe jest przedstawiane Radzie Funduszu w terminie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.”

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »