| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 3 lutego 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 244, z 1995 r. Nr 129, poz. 628 i z 1998 r. Nr 82, poz. 532) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie przedmiotu działalności (program radiowy/telewizyjny), zasięgu programu, charakteru programu (uniwersalny, wyspecjalizowany – z określeniem specjalizacji),”

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) określenie sposobu rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny, kablowy), w przypadku programu rozpowszechnianego w sposób rozsiewczy naziemny – obszaru administracyjnego, na którym ma być odbierany program, odpowiedniego dla lokalizacji i mocy nadajnika podanej w ogłoszeniu, a w przypadku programu radiowego rozpowszechnianego w sposób rozsiewczy naziemny – także zakresu częstotliwości (fale ultrakrótkie, krótkie, średnie),”

c) pkt 10–13 otrzymują brzmienie:

„10) określenie przewidywanego udziału bloków audycji rozpowszechnianych w innym programie w dobowym czasie nadawania,

11) określenie przewidywanego udziału w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych innych niż nadawca programu,

12) informacje o działalności wnioskodawcy oraz wspólników lub akcjonariuszy w spółce będącej wnioskodawcą w dziedzinie radiokomunikacji oraz środków masowego przekazu w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

13) oświadczenie o postępowaniach prawnych przeciwko wnioskodawcy w związku z działalnością, o której mowa w pkt 12, a w szczególności o postępowaniach na podstawie przepisów o radiokomunikacji zawartych w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984 oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 461), przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554), art. 202, art. 212 i art. 216 Kodeksu karnego oraz art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.”;

2) w § 3:

a) skreśla się pkt 10,

b) w pkt 12:

– lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) przewidywany tygodniowy (roczny) program ramowy w pierwszym roku nadawania, z uwzględnieniem następujących elementów programu (bloków programowych i audycji):

– dla telewizji: informacja, publicystyka, film, rozrywka, edukacja, poradnictwo, religia, sport, teatr i inne formy udramatyzowane, reklama i inne,

– dla radia: informacja, publicystyka, rozrywka, muzyka, edukacja, poradnictwo, religia, sport, reklama, inne,”

– kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d)–h) w brzmieniu:

„d) przewidywany procentowy udział wszystkich rodzajów audycji w tygodniowym czasie nadawania programu,

e) przewidywany procentowy udział elementów słownych programu oraz utworów słowno-muzycznych i muzycznych w tygodniowym czasie nadawania programu – dla radia,

f) przewidywany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w tygodniowym czasie nadawania utworów słowno-muzycznych – dla radia,

g) przewidywany procentowy udział bloków audycji zestawianych przez inny podmiot niż nadawca w dobowym czasie nadawania,

h) przewidywany procentowy udział tematyki lokalnej lub regionalnej w tygodniowym czasie nadawania,”

c) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) wnioskodawcy, którym wygasa koncesja, a którzy ubiegają się o nową, powinni przedstawić stan realizacji zobowiązań wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o udzielenie koncesji, w części określonej przepisami § 2 pkt 4–8, 10 i 11 oraz § 3 pkt 6 w zakresie: głównych założeń, opisu sposobu wyliczeń przychodów i kosztów studium ekonomiczno-finansowego; rachunku przychodów i kosztów; rachunku przepływów finansowych, wpływów z reklamy i sponsoringu, programu inwestycyjnego i pkt 12 lit. d), e) i h), nie może być zmieniany w czasie trwania postępowania.”;

4) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przewodniczący Krajowej Rady powiadomi nadawcę, którego koncesja wygasa, o ogłoszeniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.”

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Braun

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »