REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 22 poz. 272

USTAWA

z dnia 3 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, prowadzeniem eksploatacji kopalin albo prowadzeniem eksploatacji kopalin wraz z ich przerabianiem, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określa warunki i sposób ich zagospodarowania,"

b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) mas ziemnych pochodzących z pogłębiania akwenów morskich w związku z utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i stanowiących nie zanieczyszczony urobek, składowany w sposób określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,";

2) w art. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,"

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności – rozumie się przez to obiekty, w których wykonuje się zadania o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe oraz jednostki więziennictwa, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich,"

c) w pkt 6 wyrazy „podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców",

d) w pkt 7 wyrazy „podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców" oraz po wyrazach „lub ich unieszkodliwiania" dodaje się wyrazy „oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którym wytwarzający odpady przekazali odpady w celu ich wykorzystania",

e) w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) staroście – rozumie się przez to również prezydenta miasta na prawach powiatu.";

3) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego";

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego, z zastrzeżeniem ust. 2. W miastach na prawach powiatu zezwolenie wydaje prezydent miasta po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wytwarzającym odpady niebezpieczne, którzy budują lub utrzymują obiekt zaliczany na podstawie odrębnych przepisów do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, wydaje wojewoda, z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty.

3. Kopię wydanego zezwolenia organ wydający zezwolenie przekazuje do wiadomości marszałkowi województwa oraz właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, a w przypadku zezwolenia wydanego w trybie ust. 2 – także staroście.

4. Wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w łącznej ilości powyżej jednej tony rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych, obowiązany jest na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5. Właściwym organem, o którym mowa w ust. 4, jest:

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku, gdy wytwarzający wytwarza lub będzie wytwarzał odpady w ilości poniżej jednego tysiąca ton rocznie,

2) starosta w przypadku, gdy wytwarzający wytwarza lub będzie wytwarzał odpady w ilości równej lub większej od jednego tysiąca ton rocznie,

3) wojewoda w przypadku, gdy wytwarzający buduje lub utrzymuje obiekt zaliczany na podstawie odrębnych przepisów do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

6. Rada gminy może podjąć uchwałę o obowiązku złożenia informacji, o której mowa w ust. 4, przez wytwarzających określone rodzaje odpadów w ilości do jednej tony rocznie.

7. Właściwość miejscową organów w sprawach określonych w niniejszym artykule ustala się według miejsca wytwarzania odpadów. W przypadku gdy odpady wytwarzane są na terenie działania więcej niż jednego organu, właściwym jest organ, na którego terenie działania wytwarzana jest największa część odpadów. Organ ten wydaje przewidziane prawem decyzje w uzgodnieniu z pozostałymi właściwymi organami.";

5) w art.9:

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 8 ust. 1 i 6" zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 1 i 2",

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) program obejmujący sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub minimalizacji ich ilości oraz ich usuwanie, wykorzystywanie lub unieszkodliwianie,"

b) ust. 2–6 otrzymują brzmienie:

„2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:

1) rodzaj oraz ilość odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku,

2) warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także miejsce i warunki składowania oraz transportu odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem selektywnego postępowania z odpadami niebezpiecznymi nadającymi się do wykorzystywania,

3) czas obowiązywania zezwolenia.

3. W razie gdy wytwarzający odpady niebezpieczne narusza przepisy ustawy lub nie przestrzega warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ wydający zezwolenie wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

4. Jeżeli wytwarzający odpady niebezpieczne, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nadal narusza przepisy ustawy lub nie przestrzega warunków określonych w zezwoleniu, organ wydający zezwolenie może je cofnąć, w drodze decyzji, bez odszkodowania.

5. Cofnięcie zezwolenia powoduje wstrzymanie działalności, w wyniku której wytwarzane są odpady niebezpieczne objęte cofniętym zezwoleniem.

6. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie powoduje wygaśnięcia obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności na koszt wytwarzającego odpady niebezpieczne.";

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Informacja, o której mowa w art. 8 ust. 4, powinna zawierać:

1) opis sposobu zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,

2) opis sposobu usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów, wraz z określeniem ich ilości, rodzaju i składu chemicznego,

3) oznaczenie miejsca oraz opis sposobu składowania i transportu odpadów uwzględniający postępowanie z odpadami nadającymi się do wykorzystania,

4) przewidywany okres prowadzenia działalności, w wyniku której powstają odpady.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ na podstawie złożonej informacji, o której mowa w art. 8 ust. 4, lub własnych ustaleń, że wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne zamierza postępować z odpadami w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub naruszający zasady ochrony środowiska, organ w terminie miesiąca od otrzymania informacji zobowiązuje w drodze decyzji wytwarzającego odpady do zmiany sposobu usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów.

3. W razie gdy wytwarzający odpady narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją, organ, któremu należało przedłożyć informację, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

4. Jeżeli wytwarzający odpady mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nadal narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją, organ właściwy do otrzymania informacji, o którym mowa w art. 8 ust. 5, może w drodze decyzji nakazać wstrzymanie działalności powodującej wytwarzanie odpadów. W takim przypadku wytwarzający odpady zobowiązany jest do usunięcia skutków prowadzonej działalności na własny koszt.";

7) w art. 11:

a) w ust. 2 po wyrazach „odbiorcy odpadów" dodaje się wyrazy „ , który ponosi odpowiedzialność za wykonanie tych czynności, jeżeli posiada zezwolenie określone w ust. 3 i 9a.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wytwarzający może przekazać niektóre rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania na własne potrzeby osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

2b. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, listę rodzajów odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania.",

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:

„9a. Przejęcie przez odbiorcę odpadów innych niż niebezpieczne od wytwarzającego odpady, odpowiedzialności za ich usuwanie, wykorzystywanie lub unieszkodliwianie wymaga uzyskania zezwolenia na usuwanie tych odpadów, w tym na transport, na ich wykorzystywanie lub unieszkodliwianie. Zezwolenie wydaje, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z zastrzeżeniem ust. 9b. W postępowaniu o udzielenie takiego zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4–9.

9b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 9a, odbiorcom odpadów, którzy budują lub utrzymują obiekt zaliczany na podstawie odrębnych przepisów do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, wydaje wojewoda, z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 9a.";

d) w ust. 10 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej";

8) w art. 12 w ust. 1 i 2 wyrazy „w art. 8 ust. 1 i ust. 6" zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 1 i 2", a wyrazy „ust. 3a" zastępuje się wyrazami „ust. 3a, 9a i 9b";

9) w art. 13 w ust. 3 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej";

10) w art. 14 w ust. 5 wyrazy „Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska i administracji publicznej";

11) w art. 15 wyrazy „w art. 8 ust. 1 i ust. 6" zastępuje się wyrazami „w art. 8 ust. 1 i 2";

12) w art. 16:

a) w ust. 2 wyrazy „Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska i administracji publicznej",

b) w ust. 3 i 4 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw rolnictwa i zdrowia";

13) w art. 17 w ust. 2 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska";

14) w art. 18 w ust. 7 wyrazy „Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska i zdrowia";

15) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nie uważa się za składowisko odpadów, wymagające wyznaczenia, w trybie określonym ustawą, takiego miejsca gromadzenia odpadów, na którym umieszczanie ich przez wytwarzającego lub odbiorcę spełnia łącznie następujące warunki:

1) dotyczy odpadów przeznaczonych do wykorzystywania lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania,

2) wynika z procesów technologicznych bądź organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, jednakże nie dłuższych niż jeden rok,

3) odbywa się na terenie, do którego wytwarzający lub odbiorca posiada tytuł prawny.";

16) w art. 27 w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 stycznia" zastępuje się wyrazami „do końca lutego";

17) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „w terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 1" zastępuje się wyrazami „do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym składowano odpady";

18) w art. 33 w ust. 1 i 2 wyraz „zarząd" zastępuje się wyrazem „marszałek";

19) w art. 37:

a) w ust. 1 wyrazy „wytwarzającemu odpady karę pieniężną" zastępuje się wyrazami „karę pieniężną wytwarzającemu odpady, odbiorcy odpadów lub innej jednostce organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kary pieniężne ukarany wnosi na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.",

c) w ust. 6 wyrazy „wytwarzającego odpady" zastępuje się wyrazem „ukaranego",

d) w ust. 9 wyrazy „wytwarzającego odpady" zastępuje się wyrazem „ukaranego",

e) w ust. 13 wyrazy „wytwarzającego odpady" zastępuje się wyrazem „ukaranego";

20) w art. 40:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „wytwarzającego odpady",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „wytwarzający odpady".

21) w art. 43 w ust. 9 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem Gospodarki" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki";

22) w art. 44:

a) w ust. 6 i 7 wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw środowiska",

b) w ust. 8 w pkt 1 po wyrazach „obchodzenia się z odpadami" dodaje się wyrazy „oraz sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych podczas przewozu tych odpadów";

23) w art. 45 wyrazy „Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrami Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Transportu i Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska i transportu";

24) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Kto bez wymaganego zezwolenia bądź z naruszeniem warunków w nim określonych albo bez złożenia wymaganej informacji bądź niezgodnie ze złożoną informacją, o której mowa w art. 8 ust. 4, wytwarza odpady, usuwa z miejsc ich powstawania lub je wykorzystuje, unieszkodliwia lub przemieszcza, podlega karze aresztu albo grzywny."

Art. 2.
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,".

Art. 3.
1. Wydane przed wejściem w życie ustawy zezwolenia i decyzje na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane, i zastępują zezwolenia, decyzje lub informacje składane organom administracji na podstawie przepisów tej ustawy, a złożone wnioski o wydanie zezwolenia lub dokonanie uzgodnienia zastępują informację, o której mowa w art. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem ust 2.

2. Zezwolenia, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały wydane na czas nieoznaczony, obowiązują przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w łącznej ilości powyżej jednej tony rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy nie uzyskali zezwolenia lub uzgodnienia na podstawie przepisów dotychczasowej ustawy bądź nie złożyli wniosku o wydanie takiego zezwolenia tub dokonanie takiego uzgodnienia, zobowiązani są do złożenia informacji, o której mowa w art. 1 pkt 4, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.1 pkt 7 lit. b), który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-03-31
  • Data wejścia w życie: 2000-04-15
  • Data obowiązywania: 2000-04-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA