REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 23 poz. 294

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 14 marca 2000 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 72, poz. 801) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 107.poz.691),

2) ustawą z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 72, poz. 801)

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 22a i art. 25-30 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164), które stanowią:

„Art. 22a.a) Minister Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, termin rozpoczęcia i zakończenia udostępniania świadectw rekompensacyjnych osobom uprawnionym."

„Art. 25. Minister Skarbu Państwa, w okresie przewidzianym w ustawie do sporządzania spisów uprawnionych, poda do publicznej wiadomości informację o sposobie zrekompensowania okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, terminach sporządzenia spisów uprawnionych, organach sporządzających spisy oraz o terminach i sposobie wnoszenia żądań i odwołań w sprawach spisów uprawnionych.

Art. 26. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 105 dodaje się § 1a w brzmieniu:

«§ 1a. Jednostki uczestnictwa mogą być nabywane za świadectwa rekompensacyjne, jeżeli regulamin funduszu tak stanowi."

2) w art. 112 w § 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy «z wyjątkiem świadectw rekompensacyjnych, które nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości środków funduszu."

Art. 27. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90. poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 53 w brzmieniu:

«53) wartość świadectw rekompensacyjnych otrzymanych na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.»

2) w art. 52 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

«5) dochody ze sprzedaży świadectw rekompensacyjnych.»

Art. 28. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz.602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687) w art. 7 w ust. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy «a także wartość świadectw rekompensacyjnych.»

Art. 29. W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 8 i 30 oraz art. 33 ust. 3;

1a)b) w art. 39 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy «oraz na pokrycie kosztów realizacji ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. Na cele realizacji tej ustawy przeznacza się z funduszu prywatyzacji kwotę w wysokości 50 min złotych.»

2) w art. 39 w ust. 4 wyrazy «od zakończenia wydawania powszechnych świadectw udziałowych" zastępuje się wyrazami «od zakończenia prywatyzacji narodowych funduszy inwestycyjnych».

Art. 30. W ustawie z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 385) skreśla się art. 5."

2) art. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 107, poz. 691), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia."

3) art. 2–6 i 8 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 72, poz. 801), które stanowią:

„Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930-935 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 53 wyrazy «świadectw rekompensacyjnych otrzymanych» zastępuje się wyrazami «rekompensaty pieniężnej otrzymanej»;

2) w art. 52 skreśla się pkt 5.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) w art. 150 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 skreśla się wyrazy «oraz świadectwami rekompensacyjnymi, jeżeli statuty tych funduszy tak stanowią"

2) skreśla się ust. 2.

Art. 4. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38 poz. 360 i Nr 70, poz. 774) w art. 15 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy «wartość świadectw rekompensacyjnych» zastępuje się wyrazami «wartość rekompensaty pieniężnej ustaloną zgodnie z pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.»

Art. 5. Środki finansowe, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30 poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691), przewidziane na pokrycie kosztów realizacji ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, pozostawia się w dyspozycji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa z dotychczasowym przeznaczeniem, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2001 r.

Art. 6. 1. Spisy uprawnionych do świadectw rekompensacyjnych, sporządzone zgodnie z ustawą o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, są spisami uprawnionych do rekompensaty.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 18 ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, dotyczącego poinformowania uprawnionych o liczbie przysługujących świadectw rekompensacyjnych jest tożsame z poinformowaniem o umieszczeniu w spisie uprawnionych do rekompensaty i wartości przysługującej rekompensaty.

3. Liczba świadectw rekompensacyjnych stanowi nominalną wartość rekompensaty wyrażoną w złotych."

„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Minister Skarbu Państwa: E. Wąsacz

Załącznik 1. [USTAWA]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Skarbu Państwa
z dnia 14 marca 2000 r. (poz. 294)

USTAWA

z dnia 6 marca 1997 r.

o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa sposób zrekompensowania:

1) niepodwyższania wynagrodzeń i uposażeń w sferze budżetowej z powodu niestosowania, w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., przepisów w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia i uposażenia w tej sferze,

2) utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Art. 2.1 1. Zrekompensowanie, o którym mowa w art. 1, następuje przez wypłatę rekompensaty pieniężnej, zwanej dalej „rekompensatą", na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

2. Do rekompensat nie stosuje się przepisów dotyczących świadczeń ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

Art. 3.2 Osobami uprawnionymi do rekompensaty, zwanymi dalej „uprawnionymi", są:

1) osoby, których dotyczy art. 24 ustawy budżetowej na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 229 i Nr 88.poz.443):

a) pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r.,

b) żołnierze, funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r.,

c) osoby, które w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r. zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów oraz kierownicze stanowiska państwowe,

1a)3 pracownicy oświaty, upowszechniania kultury oraz ochrony zdrowia zatrudnieni w samorządowych jednostkach sfery budżetowej od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., przejętych przez gminy przed 28 czerwca 1992 r. jako zadanie własne lub zlecone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4 (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126),

2) osoby będące przed dniem 15 listopada 1991 r. emerytami i rencistami uprawnionymi do wzrostów lub dodatków z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 106, poz. 676, Nr 111, poz. 725 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 55, poz. 351), które utraciły prawo do wzrostów lub dodatków lub którym nie ustalono emerytury lub renty na podstawie:

a) art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw,

b) art. 10a ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 473) lub

c) art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

Art. 4.5 Uprawnionemu przysługuje rekompensata o łącznej wartości nominalnej równej należności ustalonej zgodnie z załącznikiem do ustawy.

Art. 5. 1.6 Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a), c) i pkt 1a, do wynagrodzenia, uposażenia lub dochodu, stanowiącego podstawę wymiaru emerytury lub renty, uzyskanego w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., dolicza się nominalną wartość rekompensaty, ustaloną zgodnie z załącznikiem do ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b), jeżeli osoby te złożą wniosek o emeryturę lub rentę na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin7.

3.8 Wliczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty nominalnej wartości rekompensaty dokonują organy rentowe na wniosek osób uprawnionych. Jeżeli wniosek zostanie zgłoszony do dnia 31 marca 1998 r., emerytury i renty, podwyższone w wyniku doliczenia wartości świadectw rekompensacyjnych9 do podstawy wymiaru, wypłaca się od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6.10 Prawo do rekompensaty jest niezbywalne.

Art. 7.11 Prawo do rekompensaty nie przysługuje osobom, których roszczenia z tytułów określonych w art. 1 zostały zaspokojone lub rozpoczęto je zaspokajać przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 8.12 Wypłata rekompensaty stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułów określonych w art. 1.

Rozdział 2

Zasady i tryb wypłaty rekompensat13

Art. 9.14 1. Nominalna wartość rekompensaty podlega waloryzacji.

2. Wartość zwaloryzowanej rekompensaty na kolejny kwartał ustala się, mnożąc jej wartość nominalną przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał w stosunku do IV kwartału 1995 r., zaokrąglając w górę do pełnych groszy.

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" wysokość wskaźnika, o którym mowa w ust. 2.

Art. 10.14 Wypłata rekompensat nastąpi w latach 2000–2004.

Art. 11.14 1. Łączną kwotę przeznaczoną na wypłatę rekompensat w danym roku ustala ustawa budżetowa.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zapewni, w okresie wskazanym w art. 10, wpływy z prywatyzacji przeznaczone na finansowanie wypłat, o których mowa w ust. 1.

Art. 12–16. (skreślone).15

Rozdział 316

Art. 17. 1. Sporządzenie spisów uprawnionych należy do:

1) kierowników państwowych jednostek sfery budżetowej,

2) 17 kierowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, które w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r. były państwowymi jednostkami budżetowymi lub jednostkami, które przed 28 czerwca 1992 r. zostały przejęte przez gminy do prowadzenia jako zadanie własne lub zlecone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4,

3) kierowników właściwych jednostek organizacyjnych Ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości – w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy,

4) kierowników organów właściwych w sprawach emerytur i rent,

5) właściwych ministrów lub wojewodów – w odniesieniu do osób, które w okresie, o którym mowa w art. 1, byty pracownikami państwowych jednostek sfery budżetowej zlikwidowanych lub przekształconych w jednostki organizacyjne inne niż określone w pkt 1 i 2,

6) 18 właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – w odniesieniu do pracowników zlikwidowanych jednostek, o których mowa w art. 3 pkt 1a

zwanych dalej „organami sporządzającymi spisy".

2.19 W spisie uprawnionych określa się wartość nominalną rekompensaty, jaka przysługuje uprawnionemu.

3.20 Organy sporządzające spisy sporządzają je w terminie do dnia 30 września 1997 r.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego21 w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa22 określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w spisach uprawnionych, wzory spisów wykonanych na piśmie i w formie elektronicznej oraz szczegółowy tryb sporządzania i wprowadzania zmian do spisów.

Art. 18. 1. Uprawnionym, którzy są zatrudnieni lub pełnią służbę w jednostkach wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 1–3, jednostki te udostępniają zawarte w spisie informacje dotyczące uprawnionego, w sposób przyjęty w danej jednostce, przez okres 21 dni od dnia sporządzenia spisu.

2.23 Uprawnionym, innym niż wymienieni w ust. 1, organ sporządzający spis doręcza zawiadomienie o umieszczeniu w spisie wraz z informacją o nominalnej wartości rekompensaty.

3.24 Uprawniony może odpowiednio w terminie 14 dni od zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 1, lub od doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, wnieść do właściwego organu sporządzającego spis pisemne lub ustne żądanie sprostowania danych dotyczących uprawnionego lub ustalenia nominalnej wartości rekompensaty, albo zamieszczenia uprawnionego w spisie.

4.25 W przypadku niedoręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uprawniony może, w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wnieść do organu sporządzającego spis żądanie zamieszczenia uprawnionego w spisie.

5. Organ sporządzający spis jest obowiązany rozpatrzyć żądanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Zawiadomienie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania doręcza się niezwłocznie uprawnionemu wnoszącemu żądanie. W razie nieuwzględnienia żądania, zawiadomienie powinno zawierać również uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym uprawnionemu prawie odwołania.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego21 w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa22 określi, w drodze rozporządzenia, wzory zawiadomień o umieszczeniu w spisie uprawnionych, a także wzory zawiadomień o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania, o którym mowa w ust. 3 i 4.

Art. 19. 1. W razie nieuwzględnienia żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4, uprawnionemu przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie uwzględnienia żądania. Uprawnionemu przysługuje również prawo odwołania w razie nierozpatrzenia żądania w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 5.

2. Odwołanie podlega rozstrzygnięciu na zasadach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących rozstrzygania sporów, odpowiednio w zakresie: wynagrodzeń, uposażeń, emerytur i rent.

Art. 20. 1.26 Organy sporządzające spisy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1–3 i 5, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przekażą spisy oraz informację o toczących się postępowaniach w sprawach dotyczących żądań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, oraz odwołań od odmowy ich uwzględnienia, w tym o nominalnej wartości rekompensaty będących przedmiotem postępowań:

1) właściwemu ministrowi – w przypadku państwowych jednostek sfery budżetowej finansowanych z budżetu resortu,

2) właściwemu wojewodzie – w przypadku państwowych jednostek sfery budżetowej finansowanych z budżetu wojewody,

3) 27 właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – w przypadku samorządowych jednostek budżetowych przejętych do prowadzenia przez gminy przed 28 czerwca 1992 r. jako zadanie własne lub zlecone.

1a.28 Organy wymienione w ust. 1 pkt 3 po dokonaniu wstępnej kontroli prawidłowości sporządzenia otrzymanych spisów niezwłocznie przekazują je właściwemu terytorialnie wojewodzie.

2.29 Właściwi ministrowie i wojewodowie:

1) sprawują nadzór nad terminowością sporządzania spisów, a po otrzymaniu spisów dokonują ich przeglądu oraz wyrywkowej kontroli prawidłowości ich sporządzenia,

2) dokonują sprostowania błędów pisarskich i oczywistych omyłek.

3.30 Organy sporządzające spisy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, oraz właściwi ministrowie i wojewodowie, niezwłocznie, po dokonaniu przeglądu i kontroli, o której mowa w ust. 2, przekażą ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej spisy wraz z informacją o toczących się postępowaniach w sprawach dotyczących żądań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, oraz odwołań od odmowy ich uwzględnienia, w tym o łącznej nominalnej wartości rekompensat będących przedmiotem postępowań.

4.31 Po przekazaniu spisów ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej organy sporządzające spisy niezwłocznie przekazują ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub osobie przez niego wskazanej informacje o zmianach w spisach, wynikających w szczególności z uwzględnienia żądań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, oraz odwołań od odmowy ich uwzględnienia.

Art. 21.32 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i harmonogram wypłat rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec uprawnionych.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w celu realizacji wypłat rekompensat, wyłoni w drodze przetargu podmiot prowadzący działalność bankową lub konsorcjum takich podmiotów lub inną instytucję, która spełni wymogi przetargowe.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże wykazy uprawnionych, o których mowa w art. 3, na nośniku magnetycznym do podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 21a.33 Spadkobiercy uprawnionych odbierają rekompensatę w instytucji, o której mowa w art. 21 ust. 2, po uprzednim okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie uprawnionej.

Art. 22.34 1. Roszczenie o wypłatę rekompensaty przedawnia się z upływem pięciu lat.

2. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym uprawniony lub jego spadkobierca mógł odebrać rekompensatę.

Art. 22a. (pominięty).35

Art. 23.36 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże na nośniku magnetycznym bankowi bazę danych adresowych uprawnionych, o których mowa w art. 3.

2. Bank, niezwłocznie po otrzymaniu bazy danych, o której mowa w ust. 1, prześle każdemu uprawnionemu informację o możliwości i trybie odbioru rekompensaty.

Art. 24.36 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej aktualizuje spisy, na podstawie zebranych od organów sporządzających spisy danych aktualizacyjnych, przekazywanych na nośniku magnetycznym, w standardzie określonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje instytucji, o której mowa w art. 21 ust. 2, zaktualizowane spisy, o których mowa w ust. 1.

Art. 25. (pominięty).35

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 26. (pominięty).35

Art. 27. (pominięty).35

Art. 28. (pominięty).35

Art. 29. (pominięty).35

Art. 30. (pominięty).35

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 31. Poczynając od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem art. 19, nie wszczyna się postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach roszczeń osób uprawnionych z tytułów określonych w art. 1, a wszczęte postępowania sądowe umarza się.

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.37

Załącznik do ustawy z dnia 6 marca 1997 r.

1. Wysokość należności dla osób, o których mowa w art. 3 pkt 1 i pkt 1a38

 

Wyszczególnienie

Należności w zł

za przepracowanie w pełnym wymiarze czasu pracy1)

jednego pełnego miesiąca

dwóch pełnych miesięcy

trzech pełnych miesięcy

czterech pełnych miesięcy

pięciu pełnych miesięcy

sześciu pełnych miesięcy

1) okres od 1 lipca do 31 grudnia 1991 r.

150

300

450

600

750

900

2) okres od 1 stycznia do 28 czerwca 1992 r.2

133

266

399

532

665

798

 

1) W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota należności ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności naliczona w każdym z dwóch okresów, o których mowa w powyższej tabeli, podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego39.

2) Okres pracy od 1 czerwca do 28 czerwca 1992 r. równoznaczny jest z przepracowaniem jednego pełnego miesiąca.

2. Wysokość należności dla osób, o których mowa w art. 3 pkt 2:

a) dla osób, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty w wysokości 15% podstawy wymiaru3)

 

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)

Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł

do 100

100–150

150–200

200–250

250–300

300 i więcej

Należność w zł

do 54

2.624

3.830

5.034

7.115

8.054

10.019

55–64

2.562

3.545

4.509

6.279

7.269

9.275

65 i więcej

2.311

2.776

3.762

5.641

6.064

7.935

 

b) dla osób, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty w wysokości 10% podstawy wymiaru3)

 

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)

Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł

do 100

100–150

150–200

200–250

250–300

300 i więcej

Należność w zł

do 54

1.670

2.152

3.022

4.171

4.893

6.157

55–64

1.610

2.000

2.868

4.038

4.749

5.965

65 i więcej

1.487

1.739

2.547

3.527

4.286

5.237

 

c) dla osób, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty inwalidzkiej w wysokości 5% podstawy wymiaru

 

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)

Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł

do 100

100–150

150–200

200–250

250–300

300 i więcej

Należność w zł

do 54

811

1.071

1.663

2.024

2.496

3.198

55–64

725

961

1.346

1.772

2.174

2.624

65 i więcej

659

774

1.240

1.709

1.908

2.340

 

d) dla osób, którym przysługiwał wzrost do renty rodzinnej w wysokości 15% podstawy wymiaru3)

 

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)

Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł

do 100

100–150

150–200

200–250

250–300

300 i więcej

Należność w zł

do 8

1.425

1.853

2.636

3.420

4.275

4.988

9–16

926

1.064

1.463

1.862

2.394

2.793

17–27

964

1.309

1.860

2.411

2.893

3.444

 

e) dla osób, którym przysługiwał wzrost do renty rodzinnej w wysokości 10% podstawy wymiaru3)

 

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)

Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł

do 100

100–150

150–200

200–250

250–300

300 i więcej

Należność w zł

do 8

926

1.211

1.781

2.280

2.850

3.349

9–16

543

748

1.029

1.291

1.630

1.902

17–27

620

827

1.240

1.585

1.929

2.273

 

f) dla osób, które wskutek upływu okresu, na jaki przyznano rentę inwalidzką lub rentę rodzinną, utraciły prawo jej pobierania3)

 

Wysokość wzrostu (dodatek)

Należność w zł

Rok utraty prawa do pobierania renty

1992 r.

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

15%

10%

5%

281

146

66

721

374

168

1.067

554

249

1.323

686

309

1.414

734

330

 

3) W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, liczbę rekompensacyjnych świadectw udziałowych40 przypadających na to świadczenie ustala się według zasad korzystniejszych, a w przypadku, gdy do otrzymania świadectw41 uprawnionych jest kilka osób, wysokość należności dla każdej z osób podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

3. Wysokość należności do celów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

 

Wyszczególnienie

Należność4)

okres od 1 lipca 1991 r. do 31 grudnia 1991 r.

46

okres od 1 stycznia 1992 r. do 28 czerwca 1992 r.

58

 

4) Za każdy przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, należność ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

––––––– ;–––

1 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 72, poz. 801), która weszła w życie z dniem 15 września 1999 r.

2 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 1.

3 Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 107, poz. 691), która weszła w życie z dniem 15 września 1997 r.

4 W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

5 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1.

6 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

7 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) została uchylona przez art. 195 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

8 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

9 Obecnie: rekompensat pieniężnych zgodnie z art. 1 ustawy wymienionej w przypisie 1.

10 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1.

11 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 1.

12 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 1.

13 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 1.

14 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 1.

15 Przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 1.

16 Wyrazy „Rozdział 3 Dystrybucja świadectw rekompensacyjnych" skreślone przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1.

17 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 3.

18 Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 3.

19 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.

20 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 3.

21 W brzmieniu ustalonym przez art. 4, art. 5 pkt 26 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

22 W brzmieniu ustalonym przez art. 4, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy wymienionej w przypisie 21.

23 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

24 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

25 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 3.

26 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

27 Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3.

28 Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3.

29. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 3.

30 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

31 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.

32. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 1.

33. Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.

34 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.

35.Zamieszczony w obwieszczeniu.

36 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 1.

37 Ustawa weszła w życie z dniem 12 kwietnia 1997 r.

38 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3.

39 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3.

40.Obecnie: wartość rekompensaty – zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w przypisie 1.

41 Obecnie: rekompensaty – zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w przypisie 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-04-05
  • Data wejścia w życie: 2000-04-05
  • Data obowiązywania: 2008-10-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA