| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 marca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Obowiązek stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen dotyczy importowanych leków gotowych, surowic i szczepionek oraz środków antykoncepcyjnych, wymienionych w wykazach ogłoszonych przez Ministra Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów:

1) leków podstawowych,

2) leków uzupełniających,

3) leków, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób,

4) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym oraz wydawanych na podstawie recepty lekarskiej dla leczenia poszpitalnego,

zwanych dalej „lekami".

§ 2.
1. Dla leków wprowadza się obowiązek stosowania marży urzędowej hurtowej w wysokości 11% wartości celnej w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269), powiększonej o należne cło i należny podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Marża urzędowa hurtowa oznacza różnicę między ceną hurtową sprzedaży, zawierającą podatek od towarów i usług, a wartością celną powiększoną o cło i należny podatek od towarów i usług lub ceną zakupu łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług.

3. Marża urzędowa hurtowa przysługuje jednostkom uczestniczącym w obrocie lekami od momentu odprawy celnej do momentu sprzedaży leku jednostkom szczebla detalicznego na warunkach loco magazyn odbiorcy. W przypadku łącznych rozliczeń za usługi transportowe na terenie kraju i poza granicami dopuszcza się szacunkowy rozdział tych kosztów.

4. Jeżeli w zakresie obrotu towarowego odpowiadającego zastosowaniu marży urzędowej hurtowej występuje kilku pośredników działających na tym samym szczeblu obrotu lub wyspecjalizowanych w węższym zakresie działania, stawka procentowa marży urzędowej hurtowej, określona w ust. 1, ulega podziałowi między nimi w sposób określony w umowie.

5. W przypadku podziału stawki procentowej marży urzędowej hurtowej między jednostkami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, jednostki podają w dokumentach sprzedaży (fakturach) stawki zrealizowanej marży urzędowej hurtowej, zarówno przez jednostkę sprzedającą, jak i pobranej w poprzednich fazach obrotu.

6. W przypadku leków importowanych jako półprodukt, a pakowanych w jednostkowe opakowania handlowe, na zlecenie producenta lub podmiotu prawnie reprezentującego producenta w Polsce, przez krajowe firmy farmaceutyczne posiadające koncesje na wytwarzanie środków farmaceutycznych, podstawą naliczania marży urzędowej hurtowej jest wartość celna półproduktu powiększona o należne cło i należny podatek od towarów i usług oraz koszt robocizny bezpośredniej pakowania wraz z kosztami opakowania odnoszącymi się do handlowego opakowania jednostkowego.

§ 3.
1. Dla leków wprowadza się obowiązek stosowania marży urzędowej detalicznej liczonej od ceny hurtowej łącznie z podatkiem od towarów i usług, nie przekraczającej następujących wysokości:

 

Cena hurtowa w złotych

Marża detaliczna liczona od ceny hurtowej

0–3,60

40%

3,61–4,80

1,44 zł

4,81–6,50

30%

6,51–9,75

1,95 zł

9,76–14,00

20%

14,01–17,50

2,80 zł

17,51–100,00

16%

powyżej 100,00

16 zł

 

2. Marża urzędowa detaliczna oznacza różnicę między ceną detaliczną sprzedaży, zawierającą podatek od towarów i usług, a ceną zakupu łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług.

3. Marża urzędowa detaliczna przysługuje jednostkom ponoszącym koszty handlowe prowadzenia sprzedaży na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej i zakupujących towary na szczeblu hurtu przy uwzględnieniu warunków zakupu, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4.
Jednostkom obrotu towarowego prowadzącym zintegrowaną działalność hurtową i detaliczną, obejmującą swym zakresem warunki działania wymienione w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, przysługują marże urzędowe handlowe – hurtowa i detaliczna, określone zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§ 5.
Nie uznaje się za nieprawidłową kwotę zrealizowanej marży urzędowej handlowej, wyliczonej zgodnie z przepisami rozporządzenia, jeżeli przekroczenie tej marży wynika ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z odrębnych przepisów.
§ 6.
Do czasu wyprzedaży zapasów dopuszcza się stosowanie przez jednostki obrotu hurtowego marży urzędowej hurtowej w wysokości 14,3% przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) lek został wprowadzony na polski obszar celny przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,

2) lek jest przedmiotem obrotu kilku pośredników na szczeblu hurtu,

3) jednostki szczebla hurtu, których przedmiotem obrotu był lek zakupiony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do dnia 1 maja 2000 r, wykorzystały więcej niż 7% łącznej marży urzędowej hurtowej.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2000 r.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 422) rozporządzenie jest niezgodne z art. 22 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodne z art. 20 i art. 92 ust. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP. Rozporządzenie utraciło moc 10 kwietnia 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »