| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2000 r.

w sprawie komisji opiniodawczej.

Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa liczbę członków oraz tryb pracy komisji opiniodawczej do spraw wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonych przez funkcjonariuszy celnych, którym nie odpowiadają przedłożone propozycje pełnienia służby lub którzy nie otrzymali takich propozycji, zwanej dalej „komisją”.
§ 2.
1. Komisję powołuje Prezes Głównego Urzędu Ceł, zwany dalej „Prezesem GUC”, nie później niż wciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. W skład komisji wchodzi 40 członków, po dwóch z każdego urzędu celnego oraz dwóch z Głównego Urzędu Ceł, z których:

1) 20 wyznacza Prezes GUC,

2) 20 wyznaczają związki zawodowe.

3. Związki zawodowe zgłaszają swoich przedstawicieli Prezesowi GUC nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.
1. Członków komisji powołuje Prezes GUC

2. Spośród członków komisji Prezes GUC wyznacza przewodniczącego i pięciu wiceprzewodniczących komisji.

3. Trzy spośród osób, o których mowa w ust. 2, powinny być wyznaczone spośród przedstawicieli związków zawodowych.

§ 4.
Obsługę kancelaryjną komisji zapewnia komórka kadrowa urzędu, w którym odbywa się posiedzenie zespołu.
§ 5.
Komisja pracuje w zespołach opiniodawczych, zwanych dalej „zespołami”, powoływanych przez przewodniczącego komisji.
§ 6.
1. Zespół tworzy przewodniczący zespołu i pięciu członków komisji.

2. Przewodniczącym zespołu jest przewodniczący komisji lub jeden z wiceprzewodniczących.

3. W skład zespołu wchodzi trzech przedstawicieli Prezesa GUC i trzech przedstawicieli związków zawodowych.

§ 7.
1. Prezes GUC przekazuje przewodniczącemu komisji wnioski, o których mowa w § 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

2. Przewodniczący komisji przydziela wnioski do zaopiniowania przewodniczącym zespołów w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

§ 8.
1. Posiedzenia zespołu wyznacza przewodniczący zespołu.

2. O terminie i miejscu posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia członków zespołu i funkcjonariusza celnego, którego wniosek ma być opiniowany. Zawiadomienie powinno nastąpić co najmniej 7 dni przed posiedzeniem zespołu.

§ 9.
1. Zespół przygotowuje opinię na podstawie wniosku funkcjonariusza celnego oraz jego akt osobowych.

2. Zespół może przeprowadzić rozmowę z funkcjonariuszem celnym, którego wniosek jest opiniowany, oraz, w uzasadnionych przypadkach, z jego przełożonymi i współpracownikami.

§ 10.
1. Zespół wydaje opinię po przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu zamkniętym, przy udziale co najmniej 2/3 składu zespołu, w tym przewodniczącego zespołu.

2. W przypadku różnicy zdań o opinii zespołu decyduje zwykła większość głosów, a w przypadku równej liczby głosów zespół przedstawia dwie równorzędne opinie.

3. Przewodniczący oraz członkowie zespołu mogą zgłosić zdanie odrębne wraz z jego pisemnym uzasadnieniem.

§ 11.
1. Zespół wydaje opinię nie później niż w terminie 40 dni od daty otrzymania wniosku przez przewodniczącego zespołu.

2. Opinię zespołu podpisuje jego przewodniczący oraz członkowie biorący udział w posiedzeniu.

3. Przewodniczący zespołu w terminie 5 dni od daty wydania opinii przekazuje ją, za pośrednictwem przewodniczącego komisji, Prezesowi GUC oraz funkcjonariuszowi celnemu, którego opinia dotyczy.

§ 12.
Prezes GUC rozwiązuje komisję po wykonaniu przez nią zadań określonych w ustawie.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »