| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 31 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Art. 1.
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.2:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 w lit. c) oraz w lit. f) wyrazy „pozarolniczej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „pozarolniczej działalności",

– w pkt 2 w lit. d) oraz w lit. e) po wyrazie „jako" dodaje się wyrazy „współmałżonek lub",

– po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) pozarolniczej działalności – oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,"

– po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) przyczynach dotyczących zakładu pracy – oznacza to rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, a także wygaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,"

– po pkt 21b dodaje się pkt 21c w brzmieniu:

„21c) staroście – oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu sprawującego zwierzchnictwo nad działalnością powiatowego urzędu pracy,"

b) w ust. 3 wyrazy „lekarze publicznych zakładów opieki zdrowotnej" zastępuje się wyrazami „lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym";

2) w art. 4:

a) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „określa standardy" zastępuje się wyrazami "opracowuje projekty standardów",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.  Minister właściwy do spraw pracy może określać, w drodze rozporządzenia, standardy realizacji przez organy zatrudnienia zadań określonych w ustawie, a w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń, prowadzenia centrów informacji zawodowych i klubów pracy, zawierające zwłaszcza procedury postępowania, wzory dokumentacji, druków i zaświadczeń oraz metody oceny efektywności realizowanych zadań.";

3) w art. 5:

a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom, również za pośrednictwem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia te mają znaczący wpływ na lokalny rynek pracy,"

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania określone w ust. 1 realizowane są przez wojewódzki urząd pracy będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu województwa.";

4) w art. 6 w pkt 6 lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,";

5) w art. 6a w pkt 8 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom, również za pośrednictwem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia te mają znaczący wpływ na lokalny rynek pracy.";

6) w art. 7 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyrazy „oraz o działalności wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia";

7) w art. 10 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie „starosta" dodaje się wyrazy „lub prezydent miasta na prawach powiatu, w przypadkach określonych ustawą";

8) w art. 13:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby niezbędnych dla ustalenia ich statusu i uprawnień danych osobowych, informacji oraz dokumentów, określonych w rozporządzeniach, o których mowa w art. 36 ust. 1.",

b) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „działalności pozarolniczej";

9) w art. 16:

a) w ust. 6 po wyrazach „z Funduszu Pracy" dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 7,"

b) w ust. 7 po wyrazie „szkolenia" dodaje się wyrazy „– wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone";

10) art.18 :

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „działalności gospodarczej lub rolniczej" zastępuje się wyrazami „pozarolniczej działalności lub działalności rolniczej",

b) w ust. 4a wyrazy „Kierownik powiatowego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem „Starosta";

11) w art. 20 w ust. 1 i 2 wyrazy „Powiatowy urząd pracy" zastępuje się wyrazem „Starosta";

12) w art. 23:

a) w ust. 2:

–  pkt 3 skreśla się wyraz „bezpośrednio",

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowego), oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 350 dni.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, lecz w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 25 ust. 1.";

13) w art. 24:

a) ust. 6a i 6b otrzymują brzmienie:

„6a.  Zasiłki podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 września. Zasiłki nie podlegają waloryzacji w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie uległ zmianie lub był ujemny.

6b.  Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski», kwoty zasiłków po waloryzacji.",

b) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

„6c. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzednie półrocze.",

c) w ust. 7a skreśla się wyrazy „ , o których mowa w art. 37d ust. 1 ";

14) w art. 25:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5" zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 1a, 5",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach, które w okresie pobierania zasiłku zostały objęte obszarem działania innego powiatowego urzędu pracy, nie ulega zmianie.",

c) w ust. 11 skreśla się wyrazy „w okresie posiadania prawa do zasiłku",

d) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności oraz uzyskiwania dochodu, o którym mowa w ust. 11, wlicza się do okresów, o których mowa w art. 27 ust. 2.";

15) w art. 27:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) otrzymał przewidziane Układem zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. lub w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej lub pieniężnej bezwarunkowej,"

- po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 361 Kodeksu pracy.",

b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „pkt 5" zastępuje się wyrazami „pkt 5 i 6",

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „pobierający zasiłek";

16) w art. 28:

a) w ust. 2 w pkt 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 16 ust. 4.".

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roszczenia z tytułu zasiłków, dodatków szkoleniowych, stypendiów, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia udokumentowania do nich prawa przez uprawnioną osobę, natomiast roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.",

c) w ust. 8 wyrazy „Kierownik powiatowego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem „Starosta";

17) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Należności przysługujące bezrobotnym i innym uprawnionym osobom stanowią ich prawa majątkowe i przechodzą po ich śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.";

18) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „co najmniej połowy" zastępuje się wyrazami „przekraczającej połowę";

19) w art. 37 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Nie jest pośrednictwem pracy i nie wymaga upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, odpłatne świadczenie na zlecenie pracodawców usług w zakresie doradztwa personalnego obejmujących wszystkie, kilka lub jedną z następujących usług:

1) dokonanie analizy i określanie niezbędnych i pożądanych kwalifikacji, predyspozycji i innych cech, jakie powinien posiadać kandydat poszukiwany do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy,

2) wskazanie metod i źródeł pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

3) poszukiwanie, dobór i rekomendowanie kandydatów na określone stanowiska pracy,

4) pracowanie projektów ogłoszeń, informacji i innych materiałów dotyczących poszukiwania kandydatów na określone stanowiska pracy oraz wykonanie czynności związanych z ich publikacją lub rozpowszechnianiem,

5) przygotowanie materiałów i przeprowadzenie lub udział w komisjach konkursowych dotyczących wyboru kandydatów do pracy,

6) doradztwo prawne w zakresie poszukiwania i zatrudniania pracowników.

6. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem umów międzynarodowych, status prawny, innych niż urzędy pracy, organów, organizacji i instytucji prowadzących pośrednictwo pracy, wymagane standardy prowadzonego pośrednictwa pracy oraz grupy osób poszukujących pracy i gałęzi działalności gospodarczej, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ust. 1 i 4.";

20) w art. 37d w ust. 1 wyrazy „w okresie do 6 miesięcy od dnia utraty statusu absolwenta" zastępuje się wyrazami „po utracie statusu absolwenta, w ciągu 6 miesięcy";

21) w art. 37e po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednoosobowego przedsiębiorcy, jeżeli zamierza zatrudnić absolwenta.";

22) w art. 37i ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Programy inicjowane przez organy samorządu województwa mające na celu:

1) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia, utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy,

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów objętych programami restrukturyzacyjnymi przyjętymi przez Radę Ministrów

mogą zostać wsparte środkami budżetu państwa określonymi na ten cel w ustawie budżetowej.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady, warunki i tryb wspierania programów, o których mowa w ust. 1.";

23) w art. 37j:

a) w ust. 2 wyrazy „ust. 3–6" zastępuje się wyrazami „ust. 3–5",

b) w ust. 5 wyrazy „po dniu 1 lipca 1996 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku jednorazowego lub w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące zmniejszenia zatrudnienia o co najmniej 100 pracowników" zastępuje się wyrazami „z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące z co najmniej 100 pracownikami wykonującymi pracę na terenie jednego powiatowego urzędu pracy",

c) w ust. 6 po wyrazie „przedemerytalnego" dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w ust. 3–5,";

24) w art. 37k:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „ukończyła 55 lat" zastępuje się wyrazami „ukończyła co najmniej 55 lat",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Kwotę emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego oblicza się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118 i Nr 19, poz. 238).";

25) w art. 37I:

a) przed ust. 1 dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu:

„1.  Prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego przysługuje na wniosek osobie, która w dniu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy lub w okresie pobierania zasiłku lub zasiłku przedemerytalnego posiadała lub spełniła warunki do ich nabycia; do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego zalicza się okres aktualnie pobieranego zasiłku.",

b) dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się jako ust. 2 i 3;

26) w art. 37n:

a) w ust. 2 wyrazy „pozarolniczej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „pozarolniczej działalności",

b) w ust. 3:

– w pkt 1 wyrazy „innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „innej pracy zarobkowej, a także odpłatne wykonywanie pracy w zarządach, w radach nadzorczych, komisjach i innych stanowiących organach osób prawnych",

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z innych źródeł niż określone w pkt 1.";

27) w art. 39 w pkt 2 i 5 wyrazy „działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami „pozarolniczej działalności";

28) w art. 48:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , natomiast do okresów składkowych w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, o ubezpieczeniu społecznym i rodzinnym oraz o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne",

b) w ust. 2 w pkt 1 wyraz „12%" zastępuje się wyrazem „9,75%",

c) skreśla się ust. 3;

29) w art. 50:

a) w ust. 2 wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw kultury" zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, ministrowi właściwemu do spraw nauki, ministrowi właściwemu do spraw turystyki, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego",

b) w ust. 4 wyrazy „udzielonego zezwolenia" zastępuje się wyrazami „udzielonej zgody";

30) w art. 55 w ust. 1:

a) w pkt 2 po wyrazie „państwa" dodaje się wyrazy „na wypłatę zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, a także" oraz po wyrazach „na wypłatę" dodaje się wyraz „innych",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych Krajowego Urzędu Pracy oraz samorządów województw i powiatów";

31) w art. 56:

a) w ust. 1 wyrazy „trwania ubezpieczeń" zastępuje się wyrazami „trwania obowiązkowych ubezpieczeń",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „po potrąceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, od zasiłków";

32) w art. 57:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 23,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Minister właściwy do spraw pracy, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia, może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż przewidziane w ust. 1 cele, określając przeznaczoną na ten cel kwotę oraz warunki jej wykorzystania.";

33) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez zezwolenia i zgody, o których mowa w art. 50 ust. 1, lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu i zgodzie, podlega karze grzywny."

Art. 2.
Waloryzacja zasiłków następująca z dniem 1 września 2000 r., na podstawie art. 24 ust. 6a ustawy wymienionej w art. 1, dokonywana jest o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2000 r. w stosunku do drugiego półrocza 1999 r., pomniejszony o wskaźnik, o jaki zasiłki zostaną zwaloryzowane z dniem 1 czerwca 2000 r.
Art. 3.
1. Minister właściwy do spraw pracy, w trybie określonym w art. 57 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, zapewni w 2000 r. środki na dokończenie inwestycji realizowanych dla potrzeb powiatowych (rejonowych) urzędów pracy, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2000 r.

2. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, art. 57 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się bez ograniczenia określonego w tym przepisie.

Art. 4.
Minister właściwy do spraw pracy ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 13 lit. a) i b), które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2000 r., oraz art. 1 pkt 30 lit. a), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »