REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 50 poz. 580

USTAWA

z dnia 24 maja 2000 r.

o Krajowym Rejestrze Karnym

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,

4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich",

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,

8) poszukiwanych listem gończym,

9) tymczasowo aresztowanych,

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Art. 2.
[1] Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”, zwane dalej „biurem informacyjnym”.
Art. 3.
1. Biurem informacyjnym kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

2. Dyrektor jest organem biura informacyjnego.

Art. 4.
1. Do zadań biura informacyjnego należy:

1) przetwarzanie danych osobowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze,

2) zabezpieczanie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych,

3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.

2. Biuro informacyjne jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”.

Art. 5.
Dane osobowe zgromadzone w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 6.
Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów,

3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów,

4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem,

5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami,

6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem,

7) Urzędowi Ochrony Państwa i Wojskowym Służbom Informacyjnym, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,

8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia,

9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie,

10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności.

Art. 7.
Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.
Art. 8.
1. Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być, na zasadach określonych w art. 29 i art. 30 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, do celów statystycznych oraz badań naukowych, mając na uwadze potrzebę corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagrożenia przestępczością.

Art. 9.
Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział 2

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

Art. 10.

1. Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2, gromadzone są:

1) w kartotekach, stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów,

2) w bazie danych systemu informatycznego.

2. Dane zawarte w bazie danych systemu informatycznego są tożsame z danymi zawartymi w kartotekach.

Art. 11.
1. Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe, są:

1) karta rejestracyjna,

2) zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej „zawiadomieniem”.

2. Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–7.

3. Zawiadomienie sporządzane jest przez organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, w sprawach nieletnich, a także przez sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz przez prokuratora.

Art. 12.
1. W karcie rejestracyjnej umieszcza się:

1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, a także numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej numerem PESEL, oraz numer i serię dowodu tożsamości,

2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy,

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia,

4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania,

5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu,

6) orzeczone kary lub środki karne, zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze i wychowawczo-lecznicze oraz podstawę prawną ich orzeczenia,

7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.

2. Zawiadomienie zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz informacje o:

1) rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych,

2) zastosowaniu oraz uchyleniu aresztu tymczasowego, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego,

3) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu,

4) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny,

5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności,

6) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia,

7) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,

8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności,

9) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności,

10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,

11) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

12) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną,

13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,

14) wykonaniu kar,

15) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń,

16) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93–98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających,

17) umorzeniu postępowania wykonawczego,

18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego,

19) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia,

20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym,

21) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego,

22) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych,

23) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego,

24) umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich,

25) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,

26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji,

27) zastosowaniu amnestii,

28) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

29) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze,

30) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze,

31) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,

32) zarządzeniu zatarcia skazania,

33) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sporządzania oraz dostarczania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień, a także wzory kart rejestracyjnych i zawiadomień, o których mowa w art. 11 ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze.

Art. 13.
W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:

1) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie wykroczeń,

2) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich, w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3) zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz osobach poszukiwanych listem gończym.

Art. 14.
1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4 i 7, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a nadto po otrzymaniu zawiadomienia o:

1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,

2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii,

3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania,

4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,

5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,

6) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:

1) po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:

a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,

b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,

2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3) po ukończeniu 23 roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

4) na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:

1) gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego,

2) z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego,

3) z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2–5 Kodeksu karnego skarbowego.

4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.

5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.

6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.

7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

Art. 15.
Dane oraz informacje, podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte w kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach, wprowadza się niezwłocznie do bazy danych systemu informatycznego.
Art. 16.
Do wprowadzania danych do bazy danych systemu informatycznego oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez osobę kierującą biurem informacyjnym.
Art. 17.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, sposób, tryb oraz warunki techniczne i organizacyjne gromadzenia danych osobowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych z Rejestru, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Art. 18.
1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach, dyrektor biura informacyjnego przeprowadza postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

2. Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek w danych, o których mowa w art. 10 ust. 2, nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę.

Art. 19.
1. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7.

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:

1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL osoby, której zapytanie dotyczy,

2) określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji,

3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie,

4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie,

5) datę wystawienia,

6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.

3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7, o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy, zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.

4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.

Art. 20.
Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL,

2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze,

3) datę wydania,

4) nazwisko i imię osoby upoważnionej do jej wydania,

5) pieczęć urzędową.

Art. 21.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania informacji o osobach, na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, mając na uwadze potrzebę przekazywania takich informacji, w określonych przypadkach, także przy pomocy urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania, a także określi wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie, o którym mowa w art. 19 ust. 2, oraz wzór formularza informacji o osobie, o której mowa w art. 20.
Art. 22.
1. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zastosowano warunkowe zwolnienie z zakładu karnego albo umorzono postępowanie na podstawie przepisów o amnestii, z których wynika, że takie skazanie może mieć wpływ na jej stosowanie.

2. W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunkowo zawieszono wykonanie kary aresztu.

Art. 23.
Informacja o osobie, o której mowa w art. 20, stanowi zaświadczenie, w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 24.
1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 pkt 1–9 i 11.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Przepis karny

Art. 25.

Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informację o osobie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 26.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931) w art. 213 skreśla się § 3.
Art. 27.
[2] (skreślony).
Art. 28.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551) skreśla się art. 27.
Art. 29.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 43 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,”.

Art. 30.
1. Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób (Dz. U. Nr 82, poz. 388), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.

2. Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Nieletnich, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuraturom o tych środkach (Dz. U. Nr 107, poz. 509), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia lub likwidacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości dostępu do tych danych uprawnionym podmiotom oraz zasady ochrony danych osobowych.

Art. 31.
Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Centralnym Rejestrze Skazanych" lub „Centralnym Rejestrze Nieletnich", należy przez to rozumieć „Krajowy Rejestr Karny".
Art. 32.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

[1] Art. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 56, poz. 579). Zmiana weszła w życie 22 czerwca 2001 r.

[2] Art. 27 skreślony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 56, poz. 579). Zmiana weszła w życie 22 czerwca 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-06-21
  • Data wejścia w życie: 2001-06-22
  • Data obowiązywania: 2007-11-02
  • Dokument traci ważność: 2008-03-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA