| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W „Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 863), wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.23.02(038) Pracujący w gospodarce narodowej w rubryce 5 wyrazy „raz w roku 20 października 2000 r. z danymi według stanu na dzień 30 września 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 18 stycznia 2001 r. z danymi według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r.”;

2) w poz. 1.23.03(039) Pracujący i ruch zatrudnionych w gospodarce narodowej w ujęciu przestrzennym w rubryce 2 w części „Źródła danych” wyrazy „wg stanu w dniu 30 IX 2000 r.” zastępuje się wyrazami „wg stanu w dniu 31 XII 2000 r.”;

3) w poz. 1.27.01(073) Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży:

a) w rubryce 4 tytuł formularza S-09 otrzymuje brzmienie:

„S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży",

b) w rubryce 5:

– wyrazy „raz w roku do 15 września 2000 r. z danymi według stanu w dniu 10 września 2000 r." zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.",

– wyrazy „raz w roku do 25 września 2000 r. według stanu w dniu 18 września 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.",

– wyrazy „raz w roku do 8 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 2 października 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.”,

– wyrazy „raz w roku do 15 września 2000 r. z danymi według stanu w dniu 10 września 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.”,

c) w rubryce 7 wyrazy „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – grudzień, styczeń 2001 r.,” zastępuje się wyrazami „–Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – marzec, kwiecień 2001 r.,”;

4) w poz. 1.27.02(074) Edukacja dorosłych:

a) w rubryce 5:

– wyrazy „raz w roku do 15 września 2000 r. z danymi według stanu w dniu 10 września 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.”,

– wyrazy „z danymi według stanu w dniu 9 października 2000 r.” zastępuje się wyrazami „z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.”,

– wyrazy „raz w roku do 8 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 2 października 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.”,

– wyrazy „raz w roku do 15 października 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r.”,

b) w rubryce 7 wyrazy „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – grudzień, styczeń 2001 r.,” zastępuje się wyrazami „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – marzec, kwiecień 2001 r.,”;

5) w poz. 1.27.03(075) Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

a) w rubryce 1 po wyrazach „Minister Edukacji Narodowej" dodaje się wyrazy „Minister Pracy i Polityki Społecznej",

b) w rubryce 7 wyrazy „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – grudzień, styczeń 2001 r.,” zastępuje się wyrazami „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – marzec, kwiecień 2001 r.,”;

6) w poz. 1.27.04(076) Opieka nad dziećmi i młodzieżą:

a) w rubryce 1 po wyrazach „Minister Edukacji Narodowej” dodaje się wyrazy „Minister Pracy i Polityki Społecznej”,

b) w rubryce 2 wyrazy „ogniska wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii" zastępuje się wyrazami „ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze” oraz skreśla się wyrazy „szkolne schroniska młodzieżowe,”

c) w rubryce 3 wyrazy „i resocjalizacyjne” zastępuje się wyrazami „ , młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze”,

d) w rubryce 4:

– tytuł formularza S-09 otrzymuje brzmienie: „S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży",

– tytuł formularza S-14 otrzymuje brzmienie:

„S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, ogniska wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, turnusowego ośrodka socjoterapii oraz ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego”,

e) w rubryce 5:

– wyrazy „raz w roku do 2 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 20 września 2000 r.” zastępuje się wyrazami „raz w roku do 16 października 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2000 r.”,

– wyrazy „z danymi według stanu w dniu 10 października 2000 r.” zastępuje się wyrazami „z danymi według stanu w dniu 10 listopada 2000 r.”,

f) w rubryce 7 wyrazy „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – grudzień, luty 2001 r.,” zastępuje się wyrazami „– Tablice wynikowe i nośniki magnetyczne – marzec, kwiecień 2001 r.,”;

7) w poz. 1.27.05(077) Szkolnictwo wyższe w rubryce 5:

a) wyrazy „raz w roku do 13 stycznia 2001 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2000 r." zastępuje się wyrazami „raz w roku do 15 grudnia 2000 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2000 r.”,

b) wyrazy „raz w roku do 12 lutego 2001 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2000 r." zastępuje się wyrazami „raz w roku do 15 grudnia 2000 r. według stanu w dniu 30 listopada 2000 r.";

8) w poz. 1.29.08(092) Żłobki:

a) w rubryce 2 skreśla się wyrazy „rodzaj placówki (miejski, zakładowy),”

b) w rubryce 7 skreśla się wyrazy „rodzaju żłobka oraz”;

9) w poz. 1.43.02(110) Innowacje w przemyśle:

a) w rubryce 2 na końcu pierwszego zdania dodaje się wyrazy „oraz w badaniu za rok 2000 – próba reprezentacyjna jednostek z sekcji D, w których liczba pracujących wynosi od 10 do 49 osób.”,

b) rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, w których:

– liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, a działalność jest zaklasyfikowana według EKD-PKD do zakresu górnictwa i kopalnictwa (działy 10–14), działalności produkcyjnej (działy 15–37) oraz zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (działy 40 i 41),

– liczba pracujących wynosi od 10 do 49 osób, a działalność jest zaklasyfikowana według EKD-PKD do zakresu działalności produkcyjnej (działy 15–37), do których zwrócą się urzędy statystyczne”;

10) w poz. 1.43.07(114) Badania naukometryczne w rubryce 2 drugie zadanie otrzymuje brzmienie:

„Badania obejmują informacje o liczbie publikacji i cytowań publikacji naukowych zarejestrowanych w indeksach cytowań Instytutu Informacji Naukowej: Science Citation lndex, Social Science Citation lndex, Arts and Humanities Citation lndex w przekrojach według dyscyplin naukowych, instytucji, ośrodków naukowych, lat– rok.”;

11) w poz. 1.44.01(119) Bilanse paliw i energii:

a) w rubryce 3 po wyrazach „60–64,” dodaje się wyrazy „80, 85,”

b) w rubryce 5 skreśla się wyrazy „i do 5 lutego z danymi za rok” oraz „i do dnia 7 lutego 2001 r. z danymi za rok 2000”;

12) w poz. 1.47.07(172) Efekty działalności budowlanej w rubryce 2 po trzecim tiret stawia się przecinek i dodaje czwarte tiret w brzmieniu:

„– urządzenia zaopatrzenia wsi w wodę”;

13) w poz. 1.48.02(174) Sieć drogowa i pojazdy samochodowe:

a) w rubryce 2 w pierwszym zdaniu wyrazy „organy administracyjne prowadzące ewidencję pojazdów samochodowych” zastępuje się wyrazem „wojewodowie”,

b) w rubryce 3 wyrazy „jednostki administracyjne prowadzące ewidencję pojazdów samochodowych” zastępuje się wyrazem „wojewodowie”;

14) w poz. 1.48.09(181) Transport wodny śródlądowy i przybrzeżny:

a) w rubryce 2 w części „Źródła danych” wyrazy „okręgowych dyrekcji gospodarki wodnej” zastępuje się wyrazami „regionalnych zarządów gospodarki wodnej”,

b) w rubryce 3 wyrazy „okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej" zastępuje się wyrazami „regionalne zarządy gospodarki wodnej”;

15) w poz. 1.49.04(189) Sprzedaż detaliczna:

a) w rubryce 3 wyrazy „punkty sprzedaży” zastępuje się wyrazem „stacje”,

b) w rubryce 4 wyrazy „punktów sprzedaży” zastępuje się wyrazem „stacji”;

16) w poz. 1.51.01(195) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym (przywóz i wywóz towarów) w rubryce 7 po wyrazach „– Tablice wynikowe oraz nośniki magnetyczne – 45–50 dni po miesiącu (w cenach bieżących), 80 dni po miesiącu (w cenach stałych),” dodaje się wyrazy „a ostateczne dane roczne nie później niż do końca kwietnia,”;

17) w poz. 1.61.08(206) Panelowe badanie nowo powstałych przedsiębiorstw:

a) w rubryce 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Badanie panelowe, na dobranej losowo próbie około 2 tys. przedsiębiorstw powstałych w 1999 r., niezależnie do formy prawnej oraz od liczby pracujących (z wyłączeniem przedsiębiorstw należących do rolnictwa, jednostek budżetowych i niekomercyjnych) w zakresie:”,

b) w rubryce 4 skreśla się wyrazy „i PL2”;

18) w poz. 1.67.06(246) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych):

a) w rubryce 2 w części „Źródła danych" wyrazy „G-05m i G-05u" zastępuje się wyrazem „G-05",

b) rubryki 3–5 otrzymują brzmienie:

 

„3

4

5

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o liczbie pracujących 50 osób i więcej, zakwalifikowane według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, l. J, K, M, N, 0 – badanie pełne;

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o liczbie pracujących 10–49 osób, zakwalifikowane według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, l, J, K, M, N, O – badanie metodą reprezentacyjną

G-05 – sprawozdanie o wartości zużytych materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów

do dnia 12 kwietnia 2001 r. z danymi za rok 2000”

 

c) w rubryce 7 wyrazy „– tablice wynikowe – czerwiec 2001” zastępuje się wyrazami „– tablice wynikowe – sierpień 2001”;

19) w poz. 1.67.08(248) Badanie rozmiarów szarej gospodarki w jednostkach małych i średnich za 1999 r. według województw w rubryce 3 wyrazy „dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i świętokrzyskiego” zastępuje się wyrazami „lubuskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego”;

20) w poz. 1.67.11(249) Badanie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej w rubryce 3 wyrazy „podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego i podkarpackiego" zastępuje się wyrazami „dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »