| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1–3, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 66, poz. 787), a także w związku z art. 34 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718), art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 i Nr 101, poz. 1178) oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43, poz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 24, poz. 299) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2:

a) w lit. f) po wyrazie „Nauk” stawia się przecinek,

b) po lit. f) dodaje się lit. g)–i) w brzmieniu:

„g) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych,

h) Biurze Rzecznika Interesu Publicznego,

i) Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł tabeli IA otrzymuje brzmienie:

„A Dla pracowników, o których mowa w tabeli l, II, XIIA, XIII i XIIIA załącznika nr 3 do rozporządzenia”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po XII tabeli dodaje się tabelę XIIA w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) tytuł XIII tabeli otrzymuje brzmienie:

„XIII Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych”,

c) po XIII tabeli dodaje się tabelę XIIIA w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r., a przepisy dotyczące pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – z mocą od dnia 1 lipca 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [XIIA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 2000 r. (poz. 791)

Załącznik nr 1

XIIA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

A TABELA
 KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO l DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota

Wymagane kwalifikacje

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyj
nego do

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Zastępca Prezesa,

 

 

 

 

dyrektor generalny,

 

 

 

 

dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów,

3 000–4 500

1 500

wyższe

8

dyrektor Biura Edukacji Publicznej

 

 

 

 

 

B TABELA
 STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Dyrektor biura,

 

 

 

 

dyrektor oddziału,

 

 

 

 

zastępca dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów,

XIX–XXI

10

wyższe

7

zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej,

 

 

 

 

główny księgowy

 

 

 

 

2.

Zastępca dyrektora biura,

 

 

 

 

zastępca dyrektora oddziału,

 

 

 

 

dyrektor (naczelnik) oddziałowego biura,

XVIII–XX

9

wyższe

7

rzecznik prasowy

 

 

 

 

3.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII–XIX

9

wyższe

7

4.

Naczelnik wydziału,

 

 

 

 

 

naczelnik delegatury

XVII–XVIII

8

wyższe

7

5.

Główny specjalista,

 

 

 

 

 

kierownik wydziału udostępniania i archiwizacji w delegaturze,

XV–XVII

6

wyższe

7

 

kierownik sekcji (referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

6.

Starszy specjalista,

 

 

 

 

starszy informatyk,

 

 

 

 

starszy kustosz archiwalny,

XIII–XV

wyższe

6

starszy konserwator archiwalny

 

 

 

 

7.

Specjalista,

 

 

 

 

informatyk,

 

 

 

 

kustosz archiwalny,

XII–XIV

wyższe

4

konserwator archiwalny,

 

 

 

 

starszy dokumentalista

 

 

 

 

8.

Starszy inspektor,

 

 

 

 

starszy archiwista,

 

 

 

 

starszy fotograf,

XI–XIII

wyższe

2

starszy laborant,

 

 

średnie

4

dokumentalista

 

 

 

 

9.

Inspektor,

 

 

 

 

archiwista,

IX–XII

wyższe

starszy księgowy

 

 

średnie

2

10.

Starszy referent,

 

 

 

 

księgowy,

 

 

 

 

fotograf,

 

 

 

 

laborant,

VIII–XI

średnie

2

młodszy archiwista,

 

 

 

 

młodszy konserwator archiwalny

 

 

 

 

11.

Referent,

 

 

 

 

młodszy księgowy

V–IX

średnie

12.

Pomocnik:

 

 

 

 

archiwisty, konserwatora archiwalnego,

VI–VIII

średnie

dokumentalisty

 

 

 

 

 

Załącznik 2. [XIIIA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW BIURA RZECZNIKA INTERESU PUBLICZNEGO]

Załącznik nr 2

XIIIA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW BIURA RZECZNIKA INTERESU PUBLICZNEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj
nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Dyrektor biura

XIX–XXI

10

wyższe

7

2.

Wicedyrektor biura,

 

 

 

 

główny księgowy,

XVIII–XX

9

wyższe

7

rzecznik prasowy

 

 

 

 

3.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII–XIX

9

wyższe

7

4.

Naczelnik wydziału

XVII–XVIII

8

wyższe

7

5.

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

7

6.

Specjalista

XII–XIV

wyższe

4

7.

Starszy inspektor

XI–XIII

wyższe

2

średnie

4

8.

Samodzielny księgowy

XI–XIII

wyższe

2

średnie

4

9.

Inspektor

IX–XII

wyższe

średnie

2

10.

Starszy referent,

 

 

 

 

księgowy,

VIII–XI

średnie

sekretarz

 

 

 

 

11.

Referent

VI–IX

średnie

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »