| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 lipca 2000 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:

„3c) dostarczenia produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,";

2) w art. 4:

a) w pkt 11 po wyrazach w nawiasie kropkę zastępuje się przecinkiem,

b) dodaje się pkt 12–17 w brzmieniu:

„12) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub formowego oraz hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin «in vitro», fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna liściastego, iglastego i egzotycznego (SWW: 4311, 4312 i 4319),

13) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

14) gospodarstwie leśnym – rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym, w rozumieniu przepisów o lasach,

15) gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie hodowli ryb słodkowodnych oraz pozostałych zwierząt wodnych żywych,

16) rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7,

17) produktach rolnych – rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 8.";

3) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. ta i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt 12 w innych niż wymienione w ust. 1a przypadkach.";

4) w art. 7:

a) w ust. 1:

– skreśla się pkt 1,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) eksport usług określonych w pkt 2, jeżeli nie został dotrzymany warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 3,"

– w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez:

a) rolników ryczałtowych, o których mowa w ust. 2b,

b) podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.",

b) dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

  „2a. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy działalności handlowej, za którą uważa się odprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych wcześniej produktów rolnych.

2b. Rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży produktów rolnych zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 7 może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych, z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży, o której mowa w art. 7 ust. 2a, o wartości przekraczającej 20 000 zł, oraz

2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 1 a, oraz

3) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

2c. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 7, obowiązany jest do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 1, przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

2d. Podatnicy, o których mowa w ust. 2b, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 7.";

5) w art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  „1a.W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.";

6) w art. 10:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

  „1a. Podatnicy, o których mowa w art. 7 ust. 2b, sprzedający wyłącznie produkty rolne mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja.

1b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, mogą ponownie składać deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne.",

c) w ust. 4 wyrazy „wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami „wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 1a";

7) w art.14:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  „1a. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7 także innej działalności niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 7, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.",

b) w ust. 7a kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2d.";

8) w art. 18:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami „ust. 1a, 2 i 3",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  „1a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 stawka podatku wynosi 3%.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W eksporcie towarów i usług, w tym również w eksporcie usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz w eksporcie towarów i usług dokonywanym przez rolników ryczałtowych oraz podatników określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4.";

9) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) może określić przypadki, w których następuje zwrot, i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wymienionych w art. 21 ust. 3, służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, ";

10) w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, może, w drodze rozporządzenia, określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów i usług przez podatników prowadzących działalność rolniczą nie uprawnia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części lub zwrotu różnicy podatku w całości lub w części.";

11) w art. 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

 „2. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania przez urząd skarbowy, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.";

12) w art. 27 w ust. 4 wyrazy „pkt 1 i 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 i 6" zastępuje się wyrazami „pkt 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1, 5 i 6";

13) w art. 28 wyrazy „pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami „pkt 2, 5 i 7";

14) po art. 33 dodaje się art. 33a–33c w brzmieniu:

  „Art. 33a. 1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej zwolnionej od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, podatnikowi podatku od towarów i usług, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Art. 33b. 1. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany sprzedawcy.

2. Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych, oznaczona jako «Faktura VAT RR», powinna zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy,

3) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną,

4) datę dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,

5) nazwy zakupionych produktów rolnych,

6) jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,

7) cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

8) wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych,

11) wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,   wyrażoną cyfrowo i słownie,

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie sprzedawcy produktów rolnych w brzmieniu:

«Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.»

4. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) zakup produktów rolnych jest związany ze sprzedażą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

6. Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za sprzedane produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

7. Rolnik ryczałtowy oraz podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przechowywać oryginały (kopie) faktur VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Art. 33c. Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2b, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 pkt 12, sprzedający produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 32,

2) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług,

3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 1,

4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9.";

15) w załączniku nr 1:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

  „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%",

b) w poz. 12 na końcu stawia się przecinek i dodaje wyrazy „ z wyjątkiem drewna liściastego, iglastego i egzotycznego (SWW: 4311, 4312 i 4319)";

16) w załączniku nr 3 w poz. 26 w kolumnie trzeciej wyrazy „zwolnionych od podatku" zastępuje się wyrazami „opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%";

17) dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu:

„Załącznik nr 8

Wykaz towarów, od sprzedaży których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług

 

Poz.

Symbol SWW

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

2342

Ryby oraz pozostałe zwierzęta wodne żywe

2

2343-1, -2

Ryby słodkowodne świeże i mrożone

3

2549-4

Miód pszczeli standaryzowany

4

40

Produkty upraw polowych i łąkowych, z wyłączeniem produktów konsumpcyjnych z roślin z innych stref klimatycznych (SWW: 4035)

5

41

Produkty ogrodnictwa, z wyłączeniem owoców południowych (SWW: 4133)

6

42

Produkty hodowli

7

43

Produkty gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna liściastego, iglastego i egzotycznego (SWW: 4311, 4312 i 4319)"

 

Art. 2.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926) w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 lit. a) wyrazy „art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 1 pkt 2 i 7".
Art. 3.
1. Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani do ustalenia wartości zapasów towarów zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 według stanu na dzień 3 września 2000 r. po zakończeniu działalności.

2. Wartość zapasów towarów, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie spisu z natury.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy podatników, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzili ewidencję wartościową, ilościową lub wartościowo-ilościową, umożliwiającą ustalenie wartości zapasów w dniu 3 września 2000 r.

4. Wartość zapasów towarów, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o wartości zapasów towarów, o których mowa w tym przepisie, w terminie do dnia 20 września 2000 r.

6. Podatnicy podatku od towarów i usług mają prawo do obniżenia podatku należnego za wrzesień 2000 r. o kwotę odpowiadającą 3% wartości zapasów, o których mowa w ust. 1.

7. Jeżeli kwota, o którą podatnik może pomniejszyć podatek należny za wrzesień 2000 r., jest wyższa od kwoty tego podatku, różnica zwiększa podatek naliczony w rozliczeniu za październik 2000 r.

8. Przepisy ust. 1–7 nie dotyczą:

1) podatników prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1 w odniesieniu do zapasów towarów związanych z tą działalnością,

2) podatników, którzy nie dopełnili obowiązku określonego w ust. 5,

3) podatników wymienionych w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1,

4) zapasów towarów, o których mowa w ust. 1, znajdujących się w dniu 3 września 2000 r. u importerów tych towarów.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, może określić, w drodze rozporządzenia, dla niektórych grup podatników szczególne zasady rozliczeń z tytułu posiadania zapasów towarów, o których mowa w ust. 1.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 września 2000 r., z wyjątkiem art. 3 ust. 1–4 i 8, które wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »