| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2000 r.

w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

Na podstawie art. 37i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384 i Nr 48, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady, warunki i tryb wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu:

1) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia, utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy,

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów objętych programami restrukturyzacyjnymi przyjętymi przez Radę Ministrów

– zwanych dalej „programami".

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

2) ustawie o zamówieniach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 i z 2000 r, Nr 12, poz. 136),

3) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 19, poz. 238),

4) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550),

5) ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704),

6) małym lub średnim przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorców, o których mowa odpowiednio w art. 54 lub w art. 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),

7) rezerwie celowej – rozumie się przez to rezerwę celową utworzoną w budżecie państwa na dany rok budżetowy na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorządu województwa,

8) dotacjach celowych – rozumie się przez to dotacje celowe z budżetu państwa przyznane przez wojewodów w trybie określonym w rozporządzeniu,

9) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy,

10) najniższym wynagrodzeniu – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie za pracę określane na mocy art. 774 Kodeksu pracy,

11) emerycie – rozumie się przez to osobę w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238 i Nr 56, poz. 678),

12) świadczeniu przedemerytalnym – rozumie się przez to świadczenie przedemerytalne przysługujące osobie na mocy art. 37k ustawy,

13) dodatku szkoleniowym – rozumie się przez to dodatek szkoleniowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy,

14) stypendium – rozumie się przez to stypendium, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 b ustawy,

15) koszcie przejazdu – rozumie się przez to koszt, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 lit. c) ustawy,

16) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rozumie się przez to Agencję utworzoną na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98 poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550).

§ 3.
1. Za realizację programów są odpowiedzialne właściwe miejscowo zarządy województw.

2. Programy są realizowane przez świadczenie usług wymienionych w § 6 ust. 2 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, zwane dalej „usługodawcami", którym zarząd województwa udzieli zamówienia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 4.
1. Kwotę rezerwy celowej, przeznaczonej na wspieranie programów, między województwa rozdziela się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Kw – kwota środków rezerwy celowej przydzielonej województwu,

2) R – kwota rezerwy celowej podlegająca podziałowi (przewidziana w ustawie budżetowej na rok budżetowy),

3) M – liczba ludności wiejskiej (wyłącznie osoby w wieku produkcyjnym) w danym województwie, na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym jest dokonywany podział rezerwy celowej,

4) Sw – współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia w województwie, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym jest dokonywany podział rezerwy celowej, wynoszący:

a) 1,0 dla województw, w których stopa bezrobocia nie przekraczała połowy przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

b) 1,2 dla województw, w których stopa bezrobocia nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

c) 1,4 dla województw, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 1,5-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

d) 1,6 dla województw, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 2,0-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

e) 1,8 dla województw, w których stopa bezrobocia przekraczała 2, 0-krotną stopę bezrobocia w kraju,

5) Bk – suma liczb ludności wiejskiej (wyłącznie osoby w wieku produkcyjnym) we wszystkich województwach uczestniczących w podziale rezerwy celowej, na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym jest dokonywany podział, przemnożonych przez współczynniki korygujące (Sw) dla poszczególnych województw.

2. Minister właściwy do spraw pracy informuje właściwych miejscowo wojewodów i marszałków województw o kwocie dotacji celowej ustalonej dla województwa w wyniku podziału kwoty rezerwy celowej.

§ 5.
1. Warunkiem wspierania programów środkami rezerwy celowej jest złożenie przez zarząd województwa do właściwego miejscowo wojewody części A wniosku o wsparcie programu, zwanego dalej „wnioskiem", na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, w terminie ustalonym przez wojewodę, nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw pracy informacji o wysokości dotacji celowej ustalonej dla województwa.

2. Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek w terminie 14 dni i po stwierdzeniu jego prawidłowości niezwłocznie przekazuje zarządowi województwa pierwszą ratę kwoty dotacji celowej na finansowanie programu.

3. Kolejne raty dotacji celowej są przekazywane przez właściwego miejscowo wojewodę, w terminie 14 dni, na podstawie złożonej przez zarząd województwa części B i C wniosku oraz informacji, o której mowa w § 10 ust. 1.

4. Jeżeli na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3, właściwy miejscowo wojewoda stwierdzi nieprawidłowości, o których mowa w § 12 ust. 2, wstrzymuje przekazanie kolejnych rat dotacji celowej.

5. Środki dotacji celowej zarząd województwa przekazuje usługodawcom na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 6.
1. Zarząd województwa zawrze z usługodawcami umowy, które określą szczegółowo usługi świadczone w ramach programów przez usługodawców, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przedmiotem umów, o których mowa w ust. 1, będzie nieodpłatne świadczenie następujących rodzajów usług:

1) poradnictwo i informacja zawodowa,

2) okresowe zatrudnienie mające na celu praktyczną naukę zawodu,

3) szkolenia mające na celu przekwalifikowanie lub naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,

4) pośrednictwo pracy na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

5) szkolenia w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

6) szkolenia mające na celu podwyższenie kwalifikacji pracowników, na zasadach określonych w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

7) doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

8) udzielanie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność gospodarczą,

9) świadczenie usług doradczych samorządom powiatowym w zakresie przygotowania i realizacji przez te jednostki programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości.

3. Zarząd województwa jest zobowiązany do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1, na świadczenie przynajmniej trzech rodzajów usług, spośród usług wymienionych w ust. 2.

4. Obowiązek przeprowadzania rekrutacji w celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, spośród podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1, 3 i 4 oraz w § 8 ust. 1, spoczywa na usługodawcy.

5. Zasady rekrutacji są określone szczegółowo w umowach zawieranych przez zarząd województwa z usługodawcami, z zastrzeżeniem § 9.

§ 7.
1. Usługi, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1–5. są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są emerytami albo nie nabyły prawa do świadczeń przedemerytalnych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich albo w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza piętnastu tysięcy, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec poprzedniego roku budżetowego, przy czym osoby te:

1) są bezrobotnymi w rozumieniu przepisów ustawy albo

2) są rolnikami prowadzącymi gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 3 ha przeliczeniowych, albo

3) prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobami, o których mowa w pkt 1 i 2, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowe na osobę, w rozumieniu art. 2a ust. 1 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej, w ostatnich trzech miesiącach jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

2. Usługi, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, mogą być świadczone przez usługodawców w porozumieniu z pracodawcami. W przypadku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, korzystających z tych usług, okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej sześć miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy i łączna kwota wydatkowana ze środków dotacji celowej przeznaczona na wynagrodzenie jednej osoby, przez cały okres zatrudnienia, nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Usługi, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 i 7, przeznaczone wyłącznie dla małych lub średnich przedsiębiorców, mających siedziby lub miejsce zamieszkania na obszarach, o których mowa w ust. 1, i ich pracowników.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie pobierające dodatku szkoleniowego i stypendium z tytułu szkolenia w powiatowym urzędzie pracy, mogą otrzymać ze środków dotacji celowej stypendia szkoleniowe w wysokości nie przekraczającej połowy najniższego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów przejazdu związanych z korzystaniem przez te osoby z usług wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 3.

5. Stypendium szkoleniowe, o którym mowa w ust. 4, przysługuje wyłącznie za okres korzystania z usługi, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.

§ 8.
1. Jednorazowe dotacje, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 8, są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są emerytami albo nie nabyły prawa do świadczeń przedemerytalnych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich albo w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza piętnastu tysięcy, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec poprzedniego roku budżetowego, podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą, na zakup środków trwałych, jeżeli podmioty te spłacają pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub na tworzenie nowych miejsc pracy, finansowane ze środków własnych regionalnych i lokalnych instytucji kapitałowych lub środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jednorazowe dotacje nie mogą być przeznaczone dla osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli podmioty te, spłacając zaciągnięte pożyczki, korzystają ze wsparcia środkami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczonymi na:

1) dopłaty do oprocentowania kredytów i

2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń spłaty kredytów bankowych oraz pożyczek.

3. Wysokość jednorazowej dotacji nie może przekroczyć kwoty 3 600 zł.

4. Osoby ubiegające się o jednorazowe dotacje przedstawiają usługodawcy zaświadczenia o zaciągnięciu pożyczek oraz terminowej spłacie rat pożyczek, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 9.
Podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 oraz w § 8 ust. 1, są uprawnione w czasie realizacji programu do jednorazowego korzystania z każdej z usług wymienionych w § 6 ust. 2 oraz są zobowiązane do składania oświadczeń, na podstawie których usługodawca stwierdza, że są one uprawnione do korzystania z tych usług, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
§ 10.
1. Zarząd województwa, który otrzymał dotację celową na wsparcie programu, jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania, właściwemu miejscowo wojewodzie, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, informacji o przebiegu realizacji i finansowania programu, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Informacja zawiera w szczególności:

1) rodzaje świadczonych usług, w podziale na usługi wykonane i planowane do wykonania,

2) wartość kosztorysową usług,

3) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów poniesionych na usługi od początku ich świadczenia w roku budżetowym do końca okresu sprawozdawczego,

4) kwotę przyznanej i wykorzystanej dotacji,

5) liczbę podmiotów korzystających z usług,

6) rzeczywistą i przewidywaną liczbę utworzonych i utrzymanych miejsc pracy,

7) liczbę i kwotę udzielonych jednorazowych dotacji, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 8,

8) kwoty dotacji celowej, które zarząd województwa wykorzystał lub zwrócił do budżetu wojewody w ciągu roku budżetowego.

2. Zarząd województwa do informacji, o której mowa w ust. 1, załącza:

1) wykaz usługodawców świadczących usługi na zasadach i w sposób określony w rozporządzeniu,

2) kopie umów zawartych z usługodawcami oraz kopie faktur przedstawianych przez usługodawców za wykonane usługi,

3) część opisową, zawierającą analizę działań realizowanych przez usługodawców na podstawie umów określonych w § 6 ust. 1 oraz dane dotyczące w szczególności efektów tych działań w roku budżetowym i ocenę przewidywanego ich wpływu na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości.

3. Zarząd województwa informację, o której mowa w ust. 1, opracowuje w oparciu o informacje sporządzane przez usługodawców, w terminie 15 dni po upływie każdego kwartału roku budżetowego, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. Informacja zawiera w szczególności:

1) liczbę usług finansowanych ze środków dotacji celowej w ramach umów, o których mowa w § 6 ust. 1,

2) liczbę osób, które skorzystały z tych usług,

3) kwotę dotacji celowej, wydatkowanej na jedną osobę, w związku ze świadczeniem tych usług.

4. Do informacji, o których mowa w ust. 3, usługodawcy załączają kopie oświadczeń, o których mowa w § 9.

§ 11.
1. Informację zbiorczą, sporządzaną po upływie IV kwartału roku budżetowego, zarząd województwa przekazuje właściwemu miejscowo wojewodzie, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przed sporządzeniem informacji zbiorczych, przekazywanych właściwemu miejscowo wojewodzie, dane zawarte w informacjach otrzymanych od usługodawców są weryfikowane przez zarząd województwa.

3. Właściwy miejscowo wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację zbiorczą, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Przed sporządzeniem informacji zbiorczych, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw pracy, dane zawarte w informacji otrzymanej od zarządu województwa są weryfikowane przez wojewodę.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane po IV kwartale roku budżetowego, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw pracy, do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, łącznie z częścią opisową, zawierającą w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 10 ust. 1,

2) analizę nieprawidłowości występujących w ciągu roku budżetowego podczas realizacji programów, działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyników tych działań.

6. Kopie informacji, o których mowa w ust. 3 i 5, właściwy miejscowo wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

7. Minister właściwy do spraw pracy przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, informacje zbiorcze, na podstawie danych zawartych w informacjach od właściwych miejscowo wojewodów, o realizacji programów wspieranych dotacją celową, podając w szczególności:

1) liczbę i wartość kosztorysową usług dofinansowanych dotacją,

2) liczbę osób i przedsiębiorców objętych usługami finansowanymi ze środków dotacji celowej,

3) rzeczywistą i przewidywaną liczbę utworzonych i zachowanych miejsc pracy dzięki środkom budżetu państwa,

4) kwoty dotacji celowych przekazanych zarządom województw przez wojewodów w roku budżetowym,

5) łączne kwoty dotacji celowych podlegające zwrotowi do budżetów wojewodów w roku budżetowym i w roku następującym po roku budżetowym.

§ 12.
1. Właściwy miejscowo wojewoda kontroluje prawidłowość wykorzystania oraz przestrzegania obowiązku zwrotu dotacji celowych, w wypadkach określonych w ust. 2 i 3.

2. Jeżeli właściwy miejscowo wojewoda w ciągu roku budżetowego, w wyniku kontroli albo na podstawie informacji uzyskanych od innego organu kontrolnego, zarządu województwa lub usługodawcy, stwierdzi nieprawidłowości polegające w szczególności na:

1) nieprzekazaniu przez zarząd województwa usługodawcy środków określonych w części A pkt 3 albo części C załącznika nr 1,

2) niewybraniu usługodawców na zasadach określonych w rozporządzeniu,

3) wykorzystaniu dotacji celowej niezgodnie z jej przeznaczeniem

– żąda niezwłocznego zwrotu całości lub części dotacji celowej przez zarząd województwa do budżetu wojewody i nie przekazuje pozostałych rat dotacji.

3. Jeżeli właściwy miejscowo wojewoda w ciągu roku budżetowego, w wyniku kontroli albo na podstawie informacji uzyskanych od innego organu kontrolnego, zarządu województwa lub usługodawcy, stwierdzi nieprawidłowości polegające w szczególności na wykorzystaniu przez usługodawcę dotacji celowej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub z treścią umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, informuje o tym bezzwłocznie zarząd województwa i żąda niezwłocznego zwrotu całości lub części dotacji celowej, przekazanej usługodawcy przez zarząd województwa, do budżetu wojewody.

4. Do oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 13.
1. Właściwy miejscowo wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o kwotach dotacji celowej podlegających zwrotowi w roku budżetowym do budżetu państwa w przypadku:

1) określonym w § 12 ust. 2 i 3 lub

2) rezygnacji przez zarząd województwa z wykorzystania dotacji celowej w całości lub w części.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, dokonuje podziału części rezerwy celowej nie przekazanej lub zwróconej zgodnie z ust. 1, na zasadach określonych w § 4 ust. 1, pomiędzy pozostałe województwa.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Steinhoff


Załącznik 1.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

 

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »