| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 września 2000 r.

w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa, w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „pojazdami":

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

2) wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzór upoważnienia do ich przeprowadzania,

3) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

4) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów,

5) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów specjalnych i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny,

6) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów upoważnionych przez starostę,

7) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów,

8) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ze starostami.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

§ 2.
Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w obiektach jednostek wojskowych, Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu Ochrony Państwa, zwanych dalej „stacjami kontroli pojazdów", na wydzielonych stanowiskach kontrolnych, z zastrzeżeniem § 11.
§ 3.
1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawują odpowiednio:

1) Szef Techniki Lądowej Dowództwa Wojsk Lądowych,

2) Szef Logistyki Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3) Szef Logistyki Biura Ochrony Rządu,

4) Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,

5) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Ochrony Państwa,

6) Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej,

7) Dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

zwani dalej „kierownikami jednostki nadzorującej".

2. Kierownik jednostki nadzorującej sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 6, oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.

§ 4.
1. Kierownik jednostki, której stacja kontroli pojazdów podlega, występuje z wnioskiem do właściwego kierownika jednostki nadzorującej o wydanie upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „upoważnieniem".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) uprawnienie diagnosty wydane przez starostę pracownikowi określonemu we wniosku oraz zaświadczenie o ukończeniu przez niego szkolenia specjalistycznego,

2) szkic sytuacyjny obiektu oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych.

3. W przypadku gdy stacja kontroli pojazdów posiada upoważnienie starosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, do wniosku należy dołączyć również to upoważnienie.

4. Upoważnienie wydawane jest na okres 5 lat, jeżeli stacja kontroli pojazdów:

1) spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego diagnostę.

5. Kierownik jednostki nadzorującej upoważnia stację kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jako:

1) stację kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych; kierownik jednostki nadzorującej może, na wniosek kierownika jednostki, której stacja kontroli pojazdów podlega, rozszerzyć zakres upoważnienia stacji o niektóre badania, stosownie do możliwości stacji,

2) okręgową stację kontroli pojazdów,

w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

6. W upoważnieniu określa się:

1) zakres badań technicznych, które stacja kontroli pojazdów może wykonywać,

2) rodzaj badanych pojazdów,

3) wyróżniki jednostki nadzorującej i wykonującej badania techniczne, występujące we wzorze pieczątki identyfikacyjnej diagnosty,

4) imiennie wskazanych diagnostów upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz zakres ich upoważnienia.

7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, a wzór upoważnienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, kierownik jednostki nadzorującej, w zależności od rodzaju zastrzeżeń, może:

1) zażądać usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,

2) ograniczyć zakres badań technicznych,

3) wystąpić do starosty z wnioskiem o cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych.

2. W razie stwierdzenia, że:

1) stacja kontroli pojazdów nie usunęła nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,

2) stacja kontroli pojazdów przeprowadza badania techniczne pojazdów niezgodnie ze sposobem ich wykonania lub niezgodnie z zakresem upoważnienia albo

3) badania te wykonuje osoba nieuprawniona,

kierownik jednostki nadzorującej może cofnąć stacji kontroli pojazdów upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

§ 6.
Warunki dopuszczenia urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego do użytkowania w stacjach kontroli pojazdów określają przepisy w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.
§ 7.
1. Szkolenie diagnostów przeprowadza się zgodnie z programem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

2. Jednostkami przeprowadzającymi szkolenie diagnostów są jednostki wskazane przez ministra właściwego do spraw transportu albo przez kierownika jednostki nadzorującej.

§ 8.
1. W stacjach kontroli pojazdów prowadzi się następującą dokumentację:

1) rejestr badań technicznych pojazdów,

2) rejestr nadanych i wybitych numerów oraz tabliczek zastępczych, jeżeli stacja kontroli została upoważniona do ich nadawania, wybijania lub wykonywania,

3) karty okresowej kontroli eksploatacyjnej przyrządów i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk kontroli.

2. Stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, o nadaniu i wybiciu numeru lub o wydaniu tabliczki zastępczej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5, wzory dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 – określają przepisy w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych,

2) ust. 1 pkt 3 – określają przepisy w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

4. W przypadku gdy stacja kontroli pojazdów uzyskała również upoważnienie starosty do przeprowadzania badań technicznych, prowadzi się odrębną dokumentację dla pojazdów innych niż pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

5. Do oznaczania dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz wpisów w tych dokumentach stosuje się:

1) pieczątkę jednostki, której stacja kontroli pojazdów podlega, jako pieczątkę stacji kontroli pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 6,

2) pieczątkę identyfikacyjną diagnosty wykonującego badanie techniczne, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6,

3) pieczątkę imienną diagnosty, której wzór określają przepisy, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

6. W stacjach kontroli pojazdów posiadających również upoważnienie starosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów mogą być stosowane pieczątki, których wzór określają przepisy, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 9.
Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w sposób określony w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.
§ 10.
1. Badania techniczne pojazdów specjalnych przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Przepis art. 81 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Badania techniczne pojazdów użytkowanych w sposób szczególny, innych niż pojazdy specjalne, przeprowadza się w terminach określonych w art. 81 ust. 2–9 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Badania techniczne pojazdów użytkowanych w sposób szczególny, o których mowa w ust. 1 i 2, wyłączonych z użytkowania na okres 1 roku i poddanych zabiegom konserwacyjnym, przeprowadza się bezpośrednio przed ponownym odnowieniem cyklu przechowywania.

4. Pojazdy specjalne na podwoziu gąsienicowym nie podlegają badaniom technicznym.

§ 11.
1. Badania techniczne pojazdów mogą być przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów upoważnionych przez starostę, jeżeli:

1) jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej nie posiada stacji kontroli pojazdów upoważnionej do wykonywania badań technicznych albo

2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

2. Pojazdy kierowane są do badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów upoważnionych przez starostę po uprzednim zdemontowaniu wyposażenia specjalnego.

§ 12.
1. Kierownik jednostki nadzorującej współdziała z właściwym terytorialnie starostą w sprawach związanych z przeprowadzaniem w stacjach kontroli pojazdów badań technicznych pojazdów innych niż pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

2. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, starosta powiadamia kierownika jednostki nadzorującej o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.

§ 13.
1. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność pieczątki sporządzone według wzorów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Stacje kontroli pojazdów, które do dnia wejścia w życie rozporządzenia przeprowadzały badania techniczne pojazdów, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dostosują się do wymagań ustanowionych w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wymóg, o którym mowa w § 6, nie dotyczy urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stanowiska kontrolnego, zakupionych do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Minister Obrony Narodowej: w z. R. Szeremietiew

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. (poz. 931)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Stanowisko kontrolne

§ 1. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia o wymiarach i bramach dostosowanych do wielkości pojazdów (zespołów pojazdów) przewidzianych do badania.

2. Stanowisko kontrolne składa się z:

1) płaskiej i poziomej powierzchni mieszczącej badany pojazd (zespół pojazdów), zwanej dalej „ławą pomiarową", i powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne,

2) kanału przeglądowego i urządzenia do podnoszenia osi pojazdu; kanał przeglądowy może być zastąpiony urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu,

3) urządzeń i przyrządów pomiarowo-kontrolnych,

4) wyposażenia technologicznego,

5) stanowiska zewnętrznego do pomiarów akustycznych.

Ława pomiarowa

§ 2. 1. Wymiary ławy pomiarowej powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) długość powinna zapewniać możliwość ustawienia na niej wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczenie przed jego światłami oświetleniowymi przyrządu do kontroli; w przypadku gdy przewiduje się przetaczanie pojazdów podczas pomiaru zbieżności kół, długość ławy należy powiększyć o długość drogi przetaczania pojazdu,

2) rozstaw krawędzi zewnętrznych nie powinien być mniejszy niż:

a) 2,4 m – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 2,8 m – dla pozostałych pojazdów;

rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z wymiarów obrzeża kanału przeglądowego.

2. Nawierzchnia ławy pomiarowej powinna spełniać następujące wymagania:

1) dopuszczalna nierówność (falistość) nie powinna przekraczać:

a) 2 mm – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 3 mm – dla pozostałych pojazdów,

2) dopuszczalna odchyłka od poziomu nie powinna przekraczać:

a) 2 mm/mb. – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 3 mm/mb. – dla pozostałych pojazdów,

3) na szerokości czynnej rolek urządzenia do badania hamulców powinna być odporna na ścieranie i łatwa do utrzymania w czystości.

Kanał przeglądowy

§ 3. 1. Wymiary kanału przeglądowego powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) długość powinna być większa niż długość pojazdu (zespołu pojazdów) co najmniej o długość schodów, tak aby możliwe było:

a) wygodne wykonanie wymaganych oględzin i czynności kontrolnych,

b) natychmiastowe opuszczenie kanału przez znajdującego się w nim pracownika – w razie niebezpieczeństwa;

opuszcza się długość nie mniejszą niż 6,0 m – w odniesieniu do stacji przewidzianych do badania wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

2) szerokość powinna mieścić się w granicach:

a) 0,65–0,80 m – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,70–0,90 m – dla pozostałych pojazdów,

3) głębokość powinna wynosić od 1,40 m do 1,70 m; wewnątrz kanału powinny znajdować się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji podwyższonej.

2. Kanał przeglądowy powinien mieć zapewnione odwodnienie oraz wentylacje.

3. Kanał przeglądowy powinien być wyposażony w:

1) oświetlenie:

a) światło możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,

b) światło skupione o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku),

2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze,

3) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej:

a) 20 kN – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 100 kN – dla pozostałych pojazdów,

4) obrzeże umożliwiające przeciążenie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25% nominalnego udźwigu,

przy czym powinno być możliwe ustawienie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu również miedzy obrotnicami do kontroli geometrii kół.

Wyposażenie pomiarowo-kontrolne

§ 4. 1. Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań powinno być wyposażone co najmniej w następujące urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne:

1) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do pomiaru sił hamujących lub w inne urządzenie służące do sprawdzania skuteczności działania hamulców,

2) przyrząd do pomiaru zbieżności kół przednich lub urządzenie do kontroli prawidłowości ustawienia kół przednich,

3) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu,

4) przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy,

5) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych,

6) przyrząd do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju,

7) przyrząd do pomiaru zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym, przy swobodnym przyspieszaniu silnika,

8) przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa,

9) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; dotyczy to stacji, których zakres badań obejmuje pojazdy samochodowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

10) urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego,

11) wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym, z możliwością odczytywania zawartości tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH) oraz współczynnika nadmiaru powietrza (lambda); nie dotyczy to stacji, których zakres badań obejmuje tyko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki rolnicze, z wyjątkiem stacji o poszerzonym zakresie badań obejmującym pojazdy przystosowane do zasilania gazem,

12) zestaw narzędzi monterskich,

13) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia,

14) urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne wymienione w ust. 2, stosownie do zakresu ewentualnych badań dodatkowych.

2. Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone w urządzenia i przyrządy wymienione w ust. 1, a ponadto co najmniej w:

1) przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kot i osi pojazdu,

2) przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu,

3) urządzenie do kontroli prawidłowości działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

4) przyrząd do pomiaru zmian ciśnienia pneumatycznego układu sterowania hamulców,

5) urządzenie do napędu uniesionych kół przednich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub w wyważarkę do kół zamontowanych na pojeździe samochodowym,

6) urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdów samochodowych,

7) komplet kluczy dynamometrycznych.

Wyposażenie technologiczne

§ 5. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:

1) ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zasilania 380 V, 220 V i napięciu bezpiecznym z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów,

2) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym w zakresie:

a) 0,6–0,8 MPa – dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,6–1,0 MPa – dla pozostałych pojazdów,

3) doprowadzenie wody ciepłej lub nagrzewanej miejscowo do umywalki do mycia rak,

4) odpływ ogólny ścieków przez łapacz błota, olejów i paliw,

5) odpływ ścieków z kanałów przez łapacz błota, olejów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system odwadniania kubełkowego,

6) wentylację:

a) grawitacyjną, mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą awaryjną co najmniej sześciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla, który może automatycznie uruchomić wentylację,

b) indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów badanych pojazdów,

7) ogrzewanie pomieszczenia uwzględniające straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem bram.

Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych

§ 6. 1. Stanowisko zewnętrzne, przeznaczone do pomiarów hałasu zewnętrznego i głośności sygnału dźwiękowego, powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia stacji kontroli pojazdów i być wolne od przeszkód akustycznych.

2. Wymiary stanowiska zewnętrznego nie powinny być mniejsze niż:

1) 7,0 x 8,0 m dla motocykli i motorowerów,

2) 8,5 x 12,0 m dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

3) 8,5 x 18,0 m dla pozostałych pojazdów.

3. Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego powinna być płaska i utwardzona (np. beton, asfalt).

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »