| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 września 2000 r.

w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Prawo przejazdu na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministerstwem", przysługujące policjantowi i członkom jego rodziny raz w roku kalendarzowym obejmuje przejazd z miejscowości zamieszkania do wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia – najkrótszą trasą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Policjantowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, którego członkowie rodziny pozostali w miejscowości dotychczasowego zamieszkania, prawo przejazdu na koszt ministerstwa przysługuje z miejsca pełnienia służby:

1) do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem albo

2) do miejscowości zamieszkania uprawnionych do przejazdu członków rodziny i z tej miejscowości do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do policjantów będących słuchaczami Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych oraz do policjantów w służbie kandydackiej.

4. Środkami transportu właściwymi do odbycia przejazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–3. są środki publicznego transportu kolejowego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączenia kolejowego – środki publicznego transportu autobusowego.

§ 2.
1. Zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, o którym mowa w § 1, dokonuje się na pisemny wniosek policjanta, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, w wysokości udokumentowanej biletami, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz za przejazd wagonem sypialnym lub z miejscami do leżenia.

§ 3.
W razie zbiegu uprawnień do przejazdu na koszt ministerstwa z tytułu służby obojga małżonków będących policjantami, osoby uprawnione mogą skorzystać z tego prawa tylko z tytułu służby jednego małżonka.
§ 4.
1. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt ministerstwa, policjant otrzymuje na każdą uprawnioną osobę zryczałtowany równoważnik pieniężny w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego na odległość 1000 km, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalany według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.

2. Wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego dokonuje się na pisemny wniosek policjanta, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Policji, właściwa dla miejsca pełnienia służby uprawnionego policjanta.
§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 44/91 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie przejazdów funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 42 i Nr 3, poz. 80, z 1992 r. Nr 1, poz. 26) – w zakresie dotyczącym policjantów oraz członków ich rodzin.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 września 2000 r. (poz. 932)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »