| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277, Nr 29, poz. 361 i Nr 73, poz. 853), wprowadza się następujące zmiany:

 A) w części pierwszej – Postanowienia wstępne:

1) w rozdziale E. Wykazy krajów i regionów w wykazie nr 1 – Wykaz krajów i regionów członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz innych krajów i regionów, wobec których Rzeczpospolita Polska stosuje Klauzulę Największego Uprzywilejowania:

a) po wyrazie „Czad” dodaje się wyrazy „Demokratyczna Republika Kongo”,

b) skreśla się wyraz „Holandia" i po wyrazach „Niemcy (Republika Federalna Niemiec)” dodaje się wyraz „Niderlandy";

B) w części drugiej – Tabela Stawek Celnych:

1) w dziale 3 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne:

a) dla pozycji towarowych określonych kodami PCN 0301 10 10 0, 0301 91 10 1, 0301 91 10 9, 0301 91 90 1, 0301 91 90 9, 0301 99 19 1, 0301 99 19 9, 0302 11 10 0, 0302 11 90 0, 0302 19 00 0, 0302 69 19 0, 0302 70 00 0, 0303 21 10 0, 0303 21 90 0, 0303 29 00 0, 0303 79 19 0, 0303 79 85 0, 0303 79 91 0, 0303 79 92 0, 0303 79 93 0, 0303 79 94 0, 0303 80 10 0, 0303 80 90 0, 0304 10 19 0, 0304 10 91 0, 0304 90 10 0, 0305 10 00 0, 0305 20 00 0, 0305 30 90 0, 0305 59 90 0, 0305 69 90 0 w kolumnie 9 „Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla EFTA", przy stawce celnej skreśla się literę „a” i po tabeli do działu 3 skreśla się przypis a) w brzmieniu: „Dotyczy karpia, węgorza i łososia pochodzących z Konfederacji Szwajcarii lub Księstwa Liechtensteinu",

b) dla pozycji towarowych określonych kodami PCN 0302 40 00 1, 0302 40 00 5, 0303 50 00 1, 0303 50 00 5 w kolumnie 9 „Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla EFTA", przy stawce celnej skreśla się literę „b" i po tabeli do działu 3 skreśla się przypis b) w brzmieniu: „Nie dotyczy śledzia bałtyckiego od 15 lutego do 28(29) lutego”,

c) dla pozycji towarowej określonej kodem PCN 0303 50 00 9 w kolumnie 9 „Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla EFTA", przy stawce celnej skreśla się literę „c” i po tabeli do działu 3 skreśla się przypis c) w brzmieniu: „Nie dotyczy śledzia bałtyckiego od 1 października do 31 grudnia";

2) w dziale 11 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny po ust. 2.B.:

a) dodaje się tabelę w brzmieniu:

infoRgrafika

b) po tabeli dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dla celów pozycji 1103 terminy «kasze» i «grysiki» oznaczają produkty otrzymywane przez rozdrabnianie ziaren zbóż, z których:

(a) w przypadku produktów z kukurydzy co najmniej 95% masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutów metalowych o oczkach 2 mm,

(b) w przypadku pozostałych produktów zbożowych co najmniej 95% masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutów metalowych o oczkach 1,25 mm.",

c) po ust. 3 dodaje się uwagi dodatkowe w brzmieniu:

„Uwagi dodatkowe

1. Dla mieszanin należących do niniejszego działu stawka celna powinna być zastosowana jak poniżej:

(a) w mieszaninach, w których jeden ze składników stanowi 90% masy, stosuje się stawkę celną dla tego składnika,

(b) w pozostałych mieszaninach powinna być zastosowana stawka celna składnika, dla którego stawka celna jest najwyższa.

2. Dla celów pozycji 1106 wyrażenia «mąka», «mączka» i «proszek» oznaczają produkty (inne niż rozdrobnione, suszone orzechy kokosowe) otrzymane przez mielenie lub jakiś inny proces rozdrabniania z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni albo bulw objętych pozycją 0714 lub z produktów objętych działem 8, z których:

(a) w przypadku suszonych warzyw strączkowych, sago, korzeni, bulw oraz produktów objętych działem 8 (z wyłączeniem orzechów objętych pozycjami 0801 oraz 0802), przynajmniej 95% masy przechodzi przez sito z tkaniny wykonanej z drutu metalowego o wymiarach oczek 2 mm,

(b) w przypadku orzechów objętych pozycjami 0801 oraz 0802 przynajmniej 50% masy przechodzi przez sito z tkaniny wykonanej z drutu metalowego o wymiarach oczek 2,5 mm.";

3) w dziale 16 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy wyrób zawiera dwa lub więcej wymienionych wyżej produktów, wyrób ten zostaje zaklasyfikowany do pozycji z działu 16 odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które masą dominują. Postanowienia te nie dotyczą produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycjami 2103 lub 2104. Dla przetworów zawierających wątrobę postanowienia zawarte w drugim zdaniu nie będą stosowane dla ustalania podpozycji w pozycjach 1601 00 lub 1602.",

b) skreśla się ust. 3,

c) pozycja towarowa określona kodem PCN 1602 90 41 0 w brzmieniu:

infoRgrafika

d) pozycja towarowa określona kodem PCN 1602 90 98 0 w brzmieniu:

infoRgrafika

otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

4) w dziale 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze:

a) pozycja towarowa określona kodem PCN 1904 20 91 0 w brzmieniu:

infoRgrafika

otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

b) pozycja towarowa określona kodem PCN 1904 20 95 0 w brzmieniu:

infoRgrafika

otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

c) pozycja towarowa określona kodem PCN 1904 20 99 0 w brzmieniu:

infoRgrafika

otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

5) w dziale 22 – Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet pozycja towarowa określona kodem PCN 2208 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

otrzymuje brzmienie:

Inne pierwiastki

 

Pierwiastki

Maksymalny % w masie

Ag

Srebro

0,25

As

Arsen

0,5

Cd

Kadm

1,3

Cr

Chrom

1,4

Mg

Magnez

0,8

Pb

Ołów

1,5

S

Siarka

0,7

Sn

Cyna

0,8

Te

Tellur

0,8

Zn

Cynk

1

Zr

Cyrkon

0,3

Inne pierwiastki pojedynczo (1)

0,3

 

10) w dziale 84 – Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części w kolumnie 1 następującej po kolumnie 7 kod PCN „8459 69 99 0” zastępuje się kodem PCN „8459 69 90 0".

§ 2.
1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277, Nr 29, poz. 361 i Nr 73, poz. 853), jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »