| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 września 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

Na podstawie art. 100 § 4 Kodeksu celnego zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia (Dz. U. Nr 146, poz. 986 i z 1999 r. Nr 45, poz. 445), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a.  Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, nie dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia, jeżeli zostały one wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek, i dane w nich zawarte są aktualne. W takim wypadku wnioskodawca powinien wskazać we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.

2b.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „kopie oryginałów” dodaje się wyrazy „i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Pozwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2, może być wydane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

2. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono jednorazowo przedłużone na okres nie dłuższy niż 2 lata.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien określać:

1) nazwę i siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy,

2) numer i datę wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1,

3) rodzaj towarów, jakie będą przewożone w ramach procedury tranzytu, z podaniem kodu taryfy celnej,

4) termin, na jaki pozwolenie ma być przedłużone.

4. Przepisy § 3 ust. 2 pkt 4 i 5, ust. 2b i ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. W wypadku cofnięcia pozwolenia, główny zobowiązany powinien zwrócić niezwłocznie organowi celnemu, który wydał pozwolenie, wszystkie posiadane egzemplarze pozwolenia.

2. W wypadku niezastosowania się do przepisu ust. 1 przez osobę posiadającą pozwolenie, organ celny właściwy w sprawie wydania pozwolenia powiadamia Prezesa Głównego Urzędu Ceł.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »