| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 września 2000 r.

w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 48, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

3) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole,

4) placówce – należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 10 ustawy,

5) kształceniu ustawicznym nauczycieli – należy przez to rozumieć dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym w ramach doradztwa metodycznego,

6) doradcy metodycznym – należy przez to rozumieć nauczyciela udzielającego pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego,

7) edukatorze – należy przez to rozumieć nauczyciela posiadającego wykształcenie magisterskie i dysponującego wiedzą i umiejętnościami z zakresu andragogiki i dydaktyki ogólnej oraz ze specyficznej dla danego obszaru działania dydaktyki szczegółowej, potwierdzonymi świadectwem o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla edukatorów.

§ 2.
1. Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia, zwane dalej „placówkami doskonalenia”, tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa ich nazwę, rodzaj, cel, organ prowadzący, siedzibę i zasięg terytorialny.

2. Placówka doskonalenia działa na podstawie statutu. Statut powinien określać w szczególności:

1) nazwę i rodzaj placówki doskonalenia,

2) cele i zadania placówki doskonalenia,

3) organizację placówki doskonalenia,

4) tryb wprowadzania zmian w statucie,

5) zasady finansowania placówki.

3. Organ prowadzący placówkę doskonalenia:

1) nadaje tej placówce statut, z tym że w przypadku placówki doskonalenia tworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności statutu z prawem oraz opinii o stopniu zgodności celów i zadań placówki doskonalenia z potrzebami nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego oraz polityką oświatową państwa,

2) zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych,

3) przesyła akt założycielski i statut placówki doskonalenia do wiadomości organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 3.
1. Do obowiązkowych zadań placówek doskonalenia tworzonych przez ministra, zwanych dalej „centralnymi placówkami doskonalenia”, należy:

1) opracowywanie diagnozy stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określanie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań kuratorów oświaty,

2) przygotowywanie ogólnopolskich programów kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie kadry szkoleniowej dla realizacji tych programów,

3) przygotowywanie, koordynacja i ewaluacja ogólnopolskich programów doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, w zakresie zarządzania oświatą,

4) współpraca w zakresie funkcjonowania systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli z krajowymi i zagranicznymi partnerami, w tym w szczególności ze szkołami wyższymi, organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz partnerami społecznymi,

5) organizowanie i prowadzenie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz wspieranie innych podmiotów prowadzących tę edukację,

6) tworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego systemu informacji z zakresu pedagogiki i psychologii oraz upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej,

7) opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie twórczości pedagogicznej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym prowadzenie działalności wydawniczej,

8) planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,

9) analizowanie efektywności różnych form kształcenia ustawicznego nauczycieli,

10) wspieranie oświaty polonijnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli.

2. Centralne placówki doskonalenia mogą realizować inne zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli zlecone przez ministra i finansowane ze środków zapewnionych przez ministra.

§ 4.
1. Centralną placówką doskonalenia kieruje dyrektor.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

3. Komisję konkursową powołuje minister w składzie:

1) trzech przedstawicieli ministra,

2) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez organ opiniodawczo-doradczy ministra do spraw kształcenia ustawicznego nauczycieli,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w centralnej placówce doskonalenia.

4. Kandydat na stanowisko dyrektora powinien posiadać:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i co najmniej stopień nauczyciela mianowanego lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

3) ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,

4) doświadczenie zawodowe zgodne ze specyfiką działania centralnej placówki doskonalenia.

5. W centralnej placówce doskonalenia, na zasadach określonych w statucie i odpowiednio do potrzeb tej placówki, mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych placówki.

§ 5.
1. Dyrektor centralnej placówki doskonalenia przygotowuje plan pracy tej placówki na dany rok kalendarzowy, dotyczący w szczególności realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, i przedstawia go do zatwierdzenia ministrowi, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego.

2. Sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok dyrektor przedstawia ministrowi w terminie do dnia 30 marca roku następnego.

§ 6.
1. Do obowiązkowych zadań placówek doskonalenia tworzonych przez samorząd województwa, zwanych dalej „wojewódzkimi placówkami doskonalenia”, należy:

1) współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowywaniu priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli,

2) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań,

3) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu danego województwa, w zakresie zarządzania oświatą,

4) organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,

5) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek,

6) organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,

7) tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii i metodyki.

2. Wojewódzkie placówki doskonalenia mogą realizować inne zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, zlecone przez organ prowadzący i finansowane ze środków zapewnionych przez ten organ.

§ 7.
1. Wojewódzką placówką doskonalenia kieruje dyrektor.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

3. Komisję konkursową powołuje organ prowadzący placówkę w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,

2) dwóch przedstawicieli wskazanych przez kuratora oświaty właściwego dla siedziby tej placówki,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w placówce.

4. Kandydat na stanowisko dyrektora powinien posiadać:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej siedmioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i minimum stopień nauczyciela mianowanego lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

3) ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.

5. W wojewódzkiej placówce doskonalenia, na zasadach określonych w statucie i odpowiednio do potrzeb tej placówki, mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych placówki.

§ 8.
1. Dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia przygotowuje plan pracy tej placówki na dany rok szkolny. Plan pracy powinien zawierać formy kształcenia ustawicznego nauczycieli, wynikające z obowiązkowych zadań, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz zadań dodatkowych. Dyrektor, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, przedstawia plan pracy, na kolejny rok szkolny, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 maja.

2. Zadania obowiązkowe, o których mowa w § 6 ust. 1, finansowane są w ramach planu finansowego wojewódzkiej placówki doskonalenia. Dyrektor tej placówki, w zależności od jej potrzeb i kwalifikacji nauczycieli konsultantów lub specjalistów, przydziela godziny zajęć szkoleniowych.

3. Zadania dodatkowe, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym kursów doskonalących. Zadania te finansowane mogą być ze środków innych niż określone w ust. 2.

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok szkolny dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia przedstawia organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty w terminie do dnia 30 września.

§ 9.
1. W centralnych i wojewódzkich placówkach doskonalenia do organizowania i prowadzenia działalności statutowej mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele konsultanci,

2) specjaliści.

2. Na stanowiskach nauczycieli konsultantów mogą być zatrudnieni edukatorzy posiadający:

1) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

3. Na stanowiskach specjalistów mogą być zatrudniane osoby z wykształceniem wyższym, posiadające kompetencje niezbędne do realizacji zadań statutowych centralnych i wojewódzkich placówek doskonalenia.

4. W wojewódzkich placówkach doskonalenia mogą być zatrudniani nauczyciele doradcy metodyczni, w szczególności gdy zakresem działania obejmują nauczycieli danej specjalności na terenie województwa lub kraju.

5. Do obsługi administracyjnej zatrudniani są pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi.

§ 10.
1. Placówki doskonalenia, utworzone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż samorząd województwa, realizują zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

2. Do placówek, o których mowa w ust. 1, przepisy § 7 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 11.
W placówce doskonalenia nie tworzy się rady pedagogicznej.
§ 12.
1. Na zasadach określonych w statucie publiczna placówka doskonalenia może być połączona organizacyjnie w zespół z publicznym zakładem kształcenia nauczycieli, z publiczną biblioteką pedagogiczną, z inną publiczną placówką doskonalenia lub z publiczną szkołą albo placówką.

2. Przekształcenie lub zlikwidowanie publicznej placówki doskonalenia nauczycieli wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy centralnych placówek doskonalenia.

§ 13.
1. Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki.

2. Osoby prawne i fizyczne, ubiegające się o wpis do rejestru niepublicznej placówki doskonalenia, przedkładają wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) projektem aktu założycielskiego,

2) projektem statutu,

3) danymi dotyczącymi kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego pracowników przewidzianych do zatrudnienia w tej placówce.

3. Wpis do rejestru obejmuje dane zawarte w akcie założycielskim.

4. Kurator oświaty wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru, jeżeli:

1) statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z prawem i mimo wezwania nie został zmieniony lub

2) kwalifikacje przewidzianych do zatrudnienia pracowników pedagogicznych nie gwarantują należytego poziomu kształcenia ustawicznego nauczycieli.

5. W razie nierealizowania zadań statutowych albo nieprzestrzegania przepisów prawa przez niepubliczne placówki doskonalenia kurator oświaty może wydać organowi prowadzącemu polecenie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

6. Niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wykreślenia niepublicznej placówki doskonalenia z rejestru. Wykreślenie następuje w drodze decyzji.

§ 14.
1. Dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia, w zakresie zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt 2, w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą doradców metodycznych,

2) dokonuje oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego,

3) organizuje doskonalenie zawodowe doradców metodycznych.

2. Doradcą metodycznym może być nauczyciel posiadający:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,

3) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

3. Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest kandydat na doradcę, określając:

1) szczegółowy zakres zadań doradcy metodycznego,

2) sposób powierzenia zadań,

3) zasady wynagradzania za wykonywanie zadań doradcy metodycznego, w zależności od sposobu powierzenia zadań.

4. Zadania doradcy metodycznego mogą być realizowane przez nauczyciela:

1) w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z prawem do obniżenia wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

2) jako dodatkowa praca na podstawie umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia.

5. W przypadku utworzenia przez gminę lub powiat placówki doskonalenia, zadania dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust, 3, w stosunku do doradców metodycznych, którym dana gmina lub powiat powierzył zadania doradcy, wykonuje dyrektor utworzonej placówki doskonalenia.

6. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres trzech lat, z możliwością jego przedłużenia,

7. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego organ prowadzący zasięga opinii o pracy doradcy od nauczycieli korzystających z pomocy danego doradcy.

§ 15.
1. Placówka doskonalenia oraz inne jednostki, których zadania statutowe związane są z kształceniem ustawicznym nauczycieli, mogą organizować i prowadzić kursy kwalifikacyjne.

2. W wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego nauczyciel uzyskuje przygotowanie do:

1) pracy pedagogicznej w szkole lub placówce,

2) prowadzenia określonego rodzaju zajęć edukacyjnych,

3) zajmowania stanowisk kierowniczych,

4) pracy edukatorskiej,

5) sprawowania nadzoru pedagogicznego.

3. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

4. Kurs kwalifikacyjny może być prowadzony po uzyskaniu zgody kuratora oświaty właściwego dla siedziby jednostki organizującej kurs, z zastrzeżeniem § 16.

5. Kursy kwalifikacyjne są prowadzone z uwzględnieniem ramowego planu i ramowego programu przedmiotów obowiązkowych, zatwierdzonych przez ministra, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 16.

6. Minister może wyrazić zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego na podstawie autorskich planów i programów przedmiotów obowiązkowych.

7. Nadzór pedagogiczny nad kursami kwalifikacyjnymi sprawuje organ nadzoru pedagogicznego, który wyraził zgodę na ich prowadzenie.

8. Zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych mogą prowadzić tylko nauczyciele akademiccy, edukatorzy i specjaliści w danej dziedzinie.

9. Jednostka organizująca kursy kwalifikacyjne prowadzi rejestry przeprowadzonych kursów i wydanych świadectw.

10. Nauczyciele, którzy ukończyli inną niż kurs kwalifikacyjny formę kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym kursy doskonalące, otrzymują zaświadczenie, którego wzór określa jednostka organizująca daną formę kształcenia. Zaświadczenie powinno zawierać w szczególności wykaz przedmiotów oraz liczbę godzin zajęć z danego przedmiotu.

11. Jednostki organizujące formy kształcenia ustawicznego, o których mowa w ust. 10, prowadzą rejestry form kształcenia ustawicznego i wydanych zaświadczeń.

§ 16.
1. Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do pracy edukatorskiej mogą być prowadzone po uzyskaniu zgody ministra i spełnieniu następujących warunków:

1) przedstawieniu ramowego programu, uwzględniającego w szczególności:

a) wykaz przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów z zakresu metodyki nauczania dorosłych, w wymiarze co najmniej 160 godzin,

b) odbycie przez uczestnika kursu zajęć praktycznych w wymiarze co najmniej 60 godzin, w tym co najmniej 20 godzin zajęć podlegających hospitacji,

c) przeprowadzenie samodzielnie przez uczestnika kursu różnych form kształcenia ustawicznego nauczycieli w wymiarze co najmniej 60 godzin,

d) złożenie przez uczestnika kursu egzaminu kwalifikacyjnego,

2) zapewnieniu kadry szkoleniowej gwarantującej wysoki poziom kształcenia,

3) zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia,

4) udokumentowaniu doświadczeń w realizacji ogólnopolskich programów kształcenia ustawicznego nauczycieli.

2. Skład komisji przeprowadzającej egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), zatwierdza minister.

§ 17.
Minister, na wniosek osoby zainteresowanej, może uznać ukończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i prowadzenie różnych form kształcenia ustawicznego nauczycieli za ukończenie kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, jeżeli stwierdzi, że zakres programowy ukończonych form doskonalenia zawodowego oraz wymiar prowadzonych form kształcenia ustawicznego nauczycieli odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a)–c).
§ 18.
1. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki nauczyciela konsultanta na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą pełnić te obowiązki pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 9 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2006 r.

2. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki doradcy metodycznego na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się do końca okresu powierzenia tych obowiązków doradcami metodycznymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 19.
Wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, złożone do dnia wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu według dotychczasowych przepisów.
§ 20.
1. Wnioski o wpis do rejestru, złożone do dnia wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu według dotychczasowych przepisów.

2. Niepubliczne placówki doskonalenia o ogólnokrajowym zasięgu działania, wpisane do dnia wejścia w życie rozporządzenia do rejestru prowadzonego przez ministra, wpisuje się z urzędu do rejestru prowadzonego przez właściwego kuratora oświaty.

3. Minister, w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r., przekaże właściwym kuratorom oświaty dokumentację dotyczącą niepublicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 2.

§ 21.
Organy prowadzące placówki doskonalenia dostosują statuty tych placówek do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r.
§ 22.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 14, poz. 133).
§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 4 pkt 3, § 7 ust. 4 pkt 3 i § 15 ust. 8. które wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 września 2000 r. (poz. 956)

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »