REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 86 poz. 960

USTAWA

z dnia 9 września 2000 r.

o opłacie skarbowej

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1. [Przedmiot opłaty skarbowej]

1. Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,

b) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,

c) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,

d) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,

2) następujące dokumenty:

a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),

b) weksle,

c) dokumenty przewozowe.

2. W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlegają składane do tych podmiotów podania i załączniki do podań oraz wydawane przez nie zaświadczenia i zezwolenia.

Art. 2. [Wyłączenia ustawowe]
1. Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,

e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

g) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,

h) sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,

i) sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

j) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie,

2) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

3) podania i załączniki do podań oraz wydawane na skutek tych podań zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2,

4) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji,

5) podania i załączniki do podań związane z rejestracją umów na usługi finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2. Jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) zostaną użyte w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1–3, powstaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej od tych dokumentów.

Art. 3. [Wyłączenia ustawowe]
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Rozdział 2

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Art. 4. [Obowiązek zapłaty]

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli składają wspólne podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 5. [Opłata jednokrotna]
1. Podanie wniesione przez jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli organ, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, jest właściwy do załatwienia wszystkich spraw, których podanie dotyczy.

2. Podanie wniesione przez więcej niż jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli zostało wniesione przez współwłaścicieli i dotyczy przedmiotu współwłasności lub jeżeli podanie opiera się na tej samej podstawie prawnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy wniesiono więcej niż jedno podanie przez osoby lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli podania zostały wniesione przez współwłaścicieli i dotyczą przedmiotu współwłasności lub jeżeli podania opierają się na tej samej podstawie prawnej.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1–3 opłatę skarbową pobiera się odrębnie od każdego podania wniesionego przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podanie powinno zostać rozpatrzone mimo niezapłacenia opłaty skarbowej, koszty wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej ponosi wnoszący podanie. W razie nieuiszczenia, koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 6. [Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej]
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od podań i załączników do podań – z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika,

2) od czynności urzędowych – z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, a jeżeli w wyniku tej czynności ma być wydany dokument – z chwilą wydania tego dokumentu,

3) od zaświadczeń lub zezwoleń – z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia,

4) od dokumentów – z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu,

5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 – z chwilą ich użycia w innych sprawach niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1–3.

Art. 7. [Wpłacanie opłaty skarbowej]
1. Opłatę skarbową od przedmiotów określonych w art. 1 ust. 1 wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oraz od weksli – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

2. Jeżeli opłata skarbowa jest pobierana przez płatnika, jest on obowiązany do jej poboru z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 8. [Zwolnienia]
Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) jednostki budżetowe.

Rozdział 3

Wysokość stawek opłaty skarbowej

Art. 9. [Stawki opłaty]

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik [1] do ustawy.
Art. 10. [Podwyższenie stawek]
1. Stawki opłaty skarbowej, określone kwotowo w załączniku do ustawy, ulegają podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15% w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

2. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

3. Stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 i 3.

Rozdział 4

Pobór i zwrot opłaty skarbowej

Art. 11. [Płatnicy]

1. Płatnikami opłaty skarbowej są:

1) notariusze – od sporządzanych przez nich dokumentów,

2) przewoźnicy – od dokumentów przewozowych, o ile nie są wystawcami tych dokumentów.

2. Płatnicy obowiązani są uzależnić sporządzenie dokumentu lub wydanie dokumentu od uprzedniego zapłacenia opłaty skarbowej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie:

1) szczegółowych zasad pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty,

2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego,

3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunków ich wymiany.

Art. 12. [Zwrot opłaty skarbowej]
1. Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi:

1) od odwołania – jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo decyzja, której odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona lub stwierdzono jej nieważność,

2) od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub jej uchylenia bądź zmiany – jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy, została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność,

3) od czynności urzędowych – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 2 zł.

Rozdział 5

Właściwość organów podatkowych

Art. 13. [Właściwość organów]

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie,

2) od dokumentów:

a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika,

b) od weksla – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy,

c) od pełnomocnictwa – organ właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa,

d) od dokumentów przewozowych – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) przewoźnika.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 14. [Dotychczasowe przepisy]

Jeżeli złożono podanie, dokonano zgłoszenia, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 15. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805).
Art. 16. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA]

Załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r. (poz. 960)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

 

1

2

3

4

 

I

Podania i załączniki do podań

 

 

 

1. Od podania

5 zł

Podania i załączniki do podań:

 

1) składane w wykonaniu ustawowego obowiązku lub na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,

 

2. Od załączników do podań

50 gr

 

2) składane w toku postępowania dowodowego,

 

3) składane w interesie publicznym,

 

4) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi,

 

 

 

5) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

 

 

6) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

 

 

7) w sprawach mieszkaniowych,

 

8) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

 

 

9) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

 

10) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

 

 

 

 

11) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

12) wnoszone przez osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie,

13) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,

14) o zezwolenie na dorywczą publiczną działalność sportową, udzielane amatorskim zespołom sportowym, rejestrowanym przez właściwe organy,

15) w sprawach odszkodowań,

16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,

18) o wydanie wiz – składane przez cudzoziemców zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,

20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami zarejestrowanymi za granicą – z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności przez władze kraju zagranicznego przedsiębiorcy,

21) w sprawach należących do właściwości organów celnych, wnoszonych przez osoby przekraczające granicę państwową, związanych z kontrolą celną dokonaną u tych osób podczas przekraczania granicy,

22) w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,

23) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

24) o nadanie statusu uchodźcy,

25) o udzielenie azylu,

26) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

27) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.

 

1

2

3

4

 

II

Czynności urzędowe

 

 

 

1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

75 zł

Czynności urzędowe:

 

2. Od innych czynności urzędu stanu cywilnego

10 zł

1) dokonywane na wniosek osób, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi właściwemu do dokonania czynności urzędowej,

 

3. Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

15 zł

 

4. Od sporządzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy

 

15 zł

2) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,

 

5. Od decyzji administracyjnej o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

3) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

 

40 zł

4) dokonywane na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion oraz pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,

 

6. Od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego

30 zł

 

 

7. Od informacji adresowej

19 zł

5) informacje adresowe udzielane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz jednostkom organizacyjnym Poczty Polskiej dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek pocztowych.

 

8. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych:

 

 

1) budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym

190 zł

 

2) budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych

228 zł

 

3) zespołu garaży

152 zł

 

4) budynków gospodarczych i garaży

38 zł

 

5) ponadlokalnych inwestycji liniowych

190 zł

 

9. Od zatwierdzenia projektu budowlanego

38 zł

 

10. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

76 zł

 

11. Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

152 zł

 

12. Od dokonania wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę

190 zł

 

13. Od wydania opinii dotyczącej gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych zawierających substancje promieniotwórcze

69 zł

 

14. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia lub koncesji

83 zł

 

15. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego

200 zł

 

16. Od wpisania zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

20 zł

 

17. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

6000 zł

 

 

1

2

3

4

 

III

Zaświadczenia:

 

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,

2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom mającym karty stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie,

3) zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.

 

1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

 

1) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

30 zł

 

 

2) od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

25 zł

 

3) od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

15 zł

 

4) od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

38 zł

 

5) od pozostałych zaświadczeń

19 zł

 

2. Od dokumentów stwierdzających tożsamość oraz od zaświadczeń wydawanych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 

1) wydawane na wniosek osób, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi właściwemu do wydania zaświadczenia

 

1) od dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawanych zamiast utraconych

19 zł

 

2) od zaświadczeń wydawanych z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

11 zł

 

3) od zaświadczeń wojskowych komendantów uzupełnień, stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

38 zł

 

3. Opłata skarbowa od duplikatu książeczki wojskowej

21 zł

 

 

4. Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

3 zł

1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw nie podlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych

 

5. Opłata skarbowa od legalizacji dokumentu

19 zł

 

 

6. Opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisów – od każdego podpisu

4zł

 

 

7. Opłata skarbowa od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

19 zł

 

 

8. Opłata skarbowa od świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwa dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się materiałów niebezpiecznych

114 zł

 

 

 

9. (skreślony)

 

 

 

 

1

2

3

4

 

10. Za wystawienie świadectwa fitosanitarnego dla wywożonych roślin, produktów oraz przedmiotów

14 zł

 

11. Od pozostałych zaświadczeń

11 zł

1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w tabeli w cz. l kol.4 pkt 3, 4, 6, 8–13 i 22,

2) dokumenty stwierdzające tożsamość, z wyjątkiem wydawanych zamiast utraconych,

3) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

4) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

5) inne zaświadczenia niż wymienione w niniejszej części w kol. 2 ust. 1 tabeli wydawane w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,

6) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego,

7) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

IV

Zezwolenia

1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

30 zł

 

2. Od zezwolenia na zmianę nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

30 zł

1) zezwolenia wydawane osobom, których imię lub nazwisko miało brzmienie ośmieszające lub obce,

2) zezwolenia wydawane na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono

3. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

300 zł

1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy

4. Od zezwolenia na osiedlenie się

600 zł

 

 

1

2

3

4

 

 

5. Od przepustki w małym ruchu granicznym:

 

 

 

1) jednorazowej

7 zł

 

2) stałej

19 zł

 

6. Od wizy:

 

1) wizy udzielane:

 

1) od wizy pobytowej uprawniającej do jednorazowego przekroczenia granicy

50 zł

a) z zastrzeżeniem wzajemności – obywatelom tych państw, z którymi zawarto odpowiednie porozumienia,

 

2) od wizy pobytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy

300 zł

b) osobom podróżującym drogą lotniczą, które wskutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych lub wskutek usterek technicznych samolotu są zmuszone do przerwania podróży i do krótkotrwałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

 

3) od wizy pobytowej uprawniającej do jednorazowego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną

100 zł

 

 

4) od wizy pobytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną

450 zł

 

c) dzieciom wpisanym do paszportu indywidualnego rodziców lub jednego z nich bądź opiekuna,

 

5) od wizy pobytowej z prawem do pracy

400 zł

 

6) od wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przekroczenia granicy

35 zł

d) osobom legitymującym się paszportem dyplomatycznym lub służbowym,

 

7) od wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy (pobyt czasowy)

200 zł

e) osobom pobierającym naukę, odbywającym studia lub praktyki studenckie w Rzeczypospolitej Polskiej,

 

8) od wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną

60 zł

f) osobom przyjeżdżającym do Rzeczypospolitej Polskiej w celu niesienia pomocy charytatywnej,

 

9) od wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy, udzielonej przez Straż Graniczną

350 zł

g) uczestnikom konferencji, sympozjów naukowych, kursów języka polskiego i innych imprez organizowanych przez polskie jednostki budżetowe oraz organizacje społeczne i zawodowe, którym strona polska pokrywa koszty związane z ich pobytem w Rzeczypospolitej Polskiej (zakwaterowanie i wyżywienie),

 

 

 

 

 

h) osobom posiadającym status uchodźcy,

 

2) wizy pobytowe udzielane osobom odbywającym w Rzeczypospolitej Polskiej kursy i praktyki szkoleniowe, organizowane na zasadach stypendialnych,

 

3) wizy udzielane cudzoziemcom zatrudnionym w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze nauczycieli języków obcych oraz członkom ich rodzin,

 

4) wizy pobytowe uprawniające do jednorazowego przekroczenia granicy, udzielane cudzoziemcowi ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy

 

 

1

2

3

4

 

7. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:

 

 

1) na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

1400zł

2) na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości

1400 zł

3) na nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, wydanych na wniosek tej spółki

2082 zł

8. Od zezwolenia wydanego na podstawie przepisów prawa lotniczego na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji przez podmiot zagraniczny, w rozumieniu przepisów o spółkach z udziałem zagranicznym, w spółce prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, a także zarządzania lotniskami

1500 zł

 

9. Od pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

 

 

1) na budowę nowego obiektu budowlanego:

 

Pozwolenia na budowę:

a) garażu oraz budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza

 

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

– za każdy m2 powierzchni użytkowej

1 zł

– nie więcej niż

555 zł

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

8 zł

2) budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

c) budynku przeznaczonego na punkt katechetyczny lub kaplicę

42 zł

d) instalacji sieciowej, studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

14 zł

e) inwestycji liniowych, z wyjątkiem inwestycji liniowych w rolnictwie

4164 zł

f) innego obiektu budowlanego

140zł

W razie wydania pozwolenia na budowę o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku

 

2) na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1

 

1

2

3

4

 

10. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego:

 

Pozwolenia na użytkowanie:

1) od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego – 75% stawek określonych w ust. 9 pkt 1,

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) wybudowanego bez pozwolenia na budowę – 150% stawek określonych w ust. 9 pkt 1,

3) w pozostałych wypadkach – 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1

2) budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

11. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

28 zł

 

12. Od pozwolenia na broń (świadectwa broni) udzielonego:

 

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym, a także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech używalności oraz na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej,

1) osobie fizycznej

212 zł

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

1063 zł

 

 

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

13. Od decyzji administracyjnej w sprawie:

 

 

1) wydania świadectwa homologacji typu pojazdu

1370 zł

2) zmiany lub rozszerzenia świadectwa homologacji typu pojazdu

380 zł

3) zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

1370 zł

14. Od zezwoleń na publiczną działalność sportową:

 

 

1) stałą

22 zł

2) dorywczą (urządzenie nie więcej niż trzech imprez)

11 zł

15. Od zezwolenia na wyrób, rozlew, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie spirytusu, wydzielanie spirytusu z innego wytworu, a także wyrobu i rozlewu wódek oraz na wytwarzanie wyrobów tytoniowych

11400 zł

 

16. (skreślony)

 

 

17. Za wyrażenie zgody na utworzenie banku spółdzielczego – od funduszu udziałowego banku

0,1%

 

 

1

2

3

4

 

18. Za wyrażenie zgody na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej – od kapitału akcyjnego banku

0,1%

 

19. Za wyrażenie zgody na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

11400 zł

 

20. Od zezwoleń na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku, przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia:

 

 

1) na otwarcie oddziału banku

11400 zł

2) na otwarcie przedstawicielstwa banku

1140 zł

21. Od zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia

11400 zł

 

22. Od zezwolenia na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

760 zł

 

23. Od zezwoleń:

 

 

1) dla przedstawicielstw obcych linii lotniczych w Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaży przewozów lotniczych przy użyciu własnych dokumentów przewozowych

6000 zł

2) eksploatacyjnych dla obcych linii lotniczych, uprawniających danego przewoźnika lotniczego do wykonywania regularnych przewozów lotniczych z i do Rzeczypospolitej Polskiej

4000 zł

24. (skreślony)

 

 

25. Od zezwoleń na prowadzenie rybołówstwa morskiego wydawanych:

 

 

1) osobom fizycznym

570 zł

2) osobom prawnym:

 

a) na okres nie przekraczający pięciu lat

570 zł

b) na okres powyżej pięciu lat

1140 zł

26. Od zezwoleń wydawanych na uprawianie rybołówstwa morskiego w celach sportowych:

11 zł

 

1) na okres 1 miesiąca

2) na okres 1 roku emerytom, rencistom i młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat

25 zł

3) od pozostałych

42 zł

 

1

2

3

4

 

27. Od pozwoleń wodnoprawnych:

1) na szczególne korzystanie z wód śródlądowych do celów rybackich

2) od pozostałych

38 zł

190 zł

 

28. (skreślony)

 

 

29. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

100 zł

200 zł

 

30. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego:

 

 

1) od dopuszczenia: maszyny wyciągowej wraz z układami sygnalizacji łączności, maszyny urabiającej i wrębiającej, maszyny ładującej i zgarniającej, maszyn i urządzeń górniczych z napędem spalinowym, lokomotywy, obudowy zmechanizowanej, pojazdu oponowego wraz z przyczepami i naczepami, systemu zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, centrali telefonicznej i dyspozytorskiej wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, urządzeń wiertniczych, specjalistycznych maszyn do urabiania i wałowania, a także urządzeń i pojazdów do transportu urobku w odkrywkowych zakładach górniczych

638 zł

 

2) od dopuszczenia: środków strzałowych i sprzętu strzałowego, maszyn i urządzeń odpylających oraz klimatyzacyjnych, kolejek podwieszanych, spągowych i kołowrotów, wiertnic i wiertarek górniczych, urządzeń odstawczych, urządzeń zasilających trakcji elektrycznej, wiertnic do wykonywania otworów strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych, głowic przeciwerupcyjnych i eksploatacyjnych wraz z systemem sterowania w zakładach górniczych wydobywających ropę i gaz ziemny otworami wiertniczymi, specjalistycznych górniczych przyrządów pomiarowych, sprzętu ratowniczego dla ochrony górnych dróg oddechowych, a także innych maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach zagrożonych powstaniem mieszanin wybuchowych

425 zł

 

3) od dopuszczenia zmian w maszynach, urządzeniach i sprzęcie strzałowym, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz od dopuszczenia maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów nie wymienionych w pkt1 i 2

212 zł

 

 

1

2

3

4

 

31. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nasiennictwie:

 

 

1)od zezwolenia na wytwarzanie materiału szkółkarskiego drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz na prowadzenie obrotu materiałem siewnym

278 zł

 

2) od zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie do obrotu mat eriału siewnego

69 zł

 

32. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie roślin uprawnych:

 

 

1) od zezwolenia na prowadzenie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin

1110 zł

 

2) od zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania

694 zł

 

33. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

 

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych

25 zł

 

2) na prowadzenie kontraktacji upraw maku lub konopi włóknistych

120 zł

 

34. Od zezwoleń na wywóz za granicę dobra kultury:

 

 

1) na wywóz czasowy

38 zł

 

2) na wywóz stały od wartości dobra ustalonej przez biegłych

25%

 

35. Od zezwoleń dewizowych:

 

 

1) na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości

1063 zł

 

2) od pozostałych zezwoleń dewizowych

106 zł

 

36. Od pozwoleń radiowych:

 

 

1) wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

1900 zł

 

2) od pozostałych

76 zł

 

37. Od zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1063 zł

 

38. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą:

4586 zł

 

1) materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 

2) paliwami i energią

4164 zł

 

 

1

2

3

4

 

39. Od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą:

1) alkoholami, tytoniem i wyrobami tytoniowymi

2) od pozostałych

4163 zł 1388 zł

 

40. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego oraz innych usług lotniczych:

1) na wykonywanie transportu lotniczego

2) na wykonywanie innych usług lotniczych

2500 zł 1000 zł

 

41. Od zezwolenia na zarządzanie lotniskiem

2500 zł

 

42. Od zezwolenia na hurtowy obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

3800 zł

 

43. Od zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej, wydanych na podstawie przepisów prawa atomowego:

 

 

1) na stosowanie źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące w laboratorium – pracowni izotopowej lub poza pracownią (w terenie), łącznie z ich składowaniem i transportem na własny użytek, oraz na uruchamianie laboratoriów i pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym obiektów i pomieszczeń do czasowego składowania materiałów jądrowych oraz źródeł i odpadów promieniotwórczych

138 zł

 

2) na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące oraz wyrobami powszechnego użytku emitującymi promieniowanie jonizujące, jak również na transport materiałów jądrowych oraz źródeł i odpadów promieniotwórczych (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1)

416 zł

 

3) na lokalizację, budowę, rozruch, stałą eksploatację i likwidację obiektu jądrowego lub składowiska odpadów promieniotwórczych

416 zł

 

4) na produkowanie sprzętu dozymetrycznego oraz sprzętu i urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i wyrobów powszechnego użytku emitujących promieniowanie jonizujące oraz wytwarzanie i przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych

416 zł

 

 

1

2

3

4

 

5) na obsługę urządzeń, obiektów i procesów ważnych ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, w tym na instalowanie i konserwację urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i wytwarzających promieniowanie jonizujące (dot. m.in. systemów przeciwpożarowych z izotopowymi czujnikami dymu)

416 zł

 

44. Od zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego

76 zł

 

45. Od zezwolenia na zdawanie, przez osobę ubiegającą się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, egzaminu poza województwem, w którym zamieszkuje

7 zł

 

46. Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (koncesji) oraz duplikatów zezwoleń (koncesji) – 50% stawki określonej dla zezwolenia (koncesji) z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2, ust. 21 i 22 niniejszej części tabeli, z tym że od duplikatów zezwoleń (koncesji) nie więcej niż

19 zł

1) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków,

2) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

3) zezwolenia dotyczące przekazywania gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych na wnioski składane przez inwestorów zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości organów celnych – wnoszonych przez osoby przekraczające granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tych osób podczas przekraczania granicy

 

 

47. Od zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

400 zł

 

48. Od innych niż wymienione w niniejszym załączniku zezwoleń oraz koncesji:

 

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

1) na prowadzenie działalności gospodarczej

833 zł

2) od pozostałych

76 zł

 

1

2

3

4

V

Dokumenty

1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów), w tym również od udzielanych w jednym dokumencie przez pracowników będących akcjonariuszami spółek, których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu tych spółek

15 zł

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy):

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

 

 

3) odpisy i wypisy w sprawach:

– karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia,

– cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),

5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do l grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,

b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji pożyczek państwowych,

c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych,

d) środkami na rachunkach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na rzecz osób zaliczonych do l grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego

2. Od weksla:

 

Weksle:

1) wymieniającego sumę wekslową

 

1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą,

– od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej

10 gr

 

2) nie wymieniającego sumy wekslowej

 

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

– od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem

10 gr

3) w wypadku gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić

15 zł

 

1

2

3

4

 

3. Od dokumentów przewozowych:

 

Dokumenty przewozowe:

1) od kwitu bagażowego

50 gr

1) jeżeli nadawcą przesyłki jest jednostka budżetowa,

2) od listu przewozowego

70 gr

2) dokumenty przewozowe na:

3) od biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przewozu (przelotu) osób wystawionego przez przewoźnika mającego siedzibę w kraju lub działającego przez swoje przedstawicielstwo (pełnomocnika, agenta) – od kwoty należności za przewóz i za inne świadczenia, do których przewoźnik się zobowiązał

2%

a) przewóz przesyłek pocztowych, z wyłączeniem przesyłek kurierskich,

b) bezpłatny przewóz rzeczy lub osób,

c) stały przewóz mleka, jego przetworów oraz pieczywa,

d) przewóz rzeczy tranzytem,

e) przewóz kolejami rowerów i wózków dziecięcych przez ich użytkowników lub w ich imieniu,

3) bilety uprawniające do przewozu osób na liniach krajowych,

4) listy dosyłkowe

Jeżeli opłata skarbowa określona w ust. 3 pkt 1 jest wyższa od przewoźnego, opłatę skarbową pobiera się w wysokości równej przewoźnemu.

Za list przewozowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uważa się także list przewozowy ekspresowy, wykaz nadawczy, konosament oraz inny dokument stwierdzający zawarcie umowy, na podstawie której rzecz zostaje powierzona przewoźnikowi do przewozu

 

 

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610). Zmiana weszła w życie 28 czerwca 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA